Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2114(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0502/2007

Predkladané texty :

A6-0502/2007

Rozpravy :

PV 15/01/2008 - 18
CRE 15/01/2008 - 18

Hlasovanie :

PV 16/01/2008 - 4.4
CRE 16/01/2008 - 4.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0013

Prijaté texty
PDF 243kWORD 90k
Streda, 16. januára 2008 - Štrasburg
Vzdelávanie dospelých: na vzdelávanie sa nikdy nie je neskoro
P6_TA(2008)0013A6-0502/2007

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. januára 2008 o vzdelávaní dospelých: na vzdelávanie sa nikdy nie je neskoro (2007/2114(INI))

Európsky parlament,

-   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Vzdelávanie dospelých: Na vzdelávanie sa nikdy nie je neskoro (KOM(2006)0614),

-   so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES z 15. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania(1),

-   so zreteľom na odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady 2006/962/ES z 18. decembra 2006 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie(2),

-   so zreteľom na svoje uznesenie z 23. marca 2006 o demokratických výzvach a solidarite medzi generáciami(3),

-   so zreteľom na závery predsedníctva Európskej rady v Lisabone z 23. a 24. marca 2000,

–   so zreteľom na články 149 a 150 Zmluvy o ES,

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní z 25. septembra 2007 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady týkajúceho sa tvorby a rozvoja štatistiky vzdelávania a celoživotného vzdelávania(4),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní z 24. októbra 2007 k návrhu odporúčania Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie(5),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 27. septembra 2007 o účinnosti a rovnosti v európskych systémoch vzdelávania a odbornej prípravy(6),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2007 o pláne uplatňovania rovnosti žien a mužov (2006-2010)(7) a uznesenie z 27. septembra 2007 o rovnosti žien a mužov v Európskej únii –2007(8),

–   so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre kultúru a vzdelávanie a stanoviská Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A6-0502/2007),

A.   keďže sa vzdelávanie dospelých stáva politickou prioritou a vyžaduje si konkrétne a primerané programy, zviditeľňovanie, prístup, zdroje a metódy hodnotenia,

B.   keďže vzdelávanie a odborná príprava sú rozhodujúcimi faktormi pri plnení cieľov Lisabonskej stratégie zvyšovať hospodársky rast, konkurencieschopnosť a sociálne začlenenie,

C.   keďže ďalšie 4 milióny dospelých by sa museli zapojiť do celoživotného vzdelávania, aby sa dosiahla referenčná úroveň účasti, ktorú členské štáty schválili v rámci programu Vzdelávanie a odborná príprava 2010,

D.   keďže účinný systém vzdelávania dospelých s jasnými prioritami, ktorého plnenie sa monitoruje a ktorý je začlenený do stratégií celoživotného vzdelávania, môže podporiť jazykové, sociálne a kultúrne začlenenie okrajových skupín, ako napríklad prisťahovalcov a Rómov, z ktorých mnohí tiež predčasne zanechávajú školskú dochádzku,

E.   keďže investície do vzdelávania dospelých zvyšujú sociálnu a kultúrnu návratnosť v podobe väčšieho osobného blaha, ako aj sebarealizácie a aktívnej občianskej účasti,

F.   keďže zásadný príspevok vzdelávania dospelých prostredníctvom osvojovania si kľúčových spôsobilostí je nevyhnutný pre zamestnateľnosť a mobilitu na modernom trhu práce a pre sociálne začlenenie,

G.   keďže na sledovanie, porovnávanie a hodnotenie rozmanitosti možností vzdelávania dospelých sú v záujme tvorby politických opatrení potrebné spoľahlivé údaje,

H.   keďže informovanie o systémoch vzdelávania dospelých a prístup k nim sú v jednotlivých členských štátoch značne rozdielne,

I.   keďže uznávanie a validácia formálneho, neformálneho a informálneho (neinštitucionálneho) vzdelávania tvoria základný prvok v stratégii celoživotného vzdelávania,

J.   keďže je naliehavo potrebné prepojiť vzdelávanie dospelých s európskym kvalifikačným rámcom a zvýšiť jeho potenciál, pokiaľ ide o kľúčové kompetencie, ako aj sociálne a osobné schopnosti,

1.   víta návrh Komisie na akčný plán pre vzdelávanie dospelých;

2.   uznáva, že by sa na rôznych úrovniach mali prijať opatrenia s cieľom podporiť, posilniť a podnietiť nárast kultúry vzdelávania, najmä u dospelých, na ktorých vykonávaní sa okrem členských štátov musí podieľať aj EÚ;

3.   nalieha na členské štáty, aby budovali kultúru celoživotného vzdelávania a sústredili sa prednostne na vzdelávanie a odbornú prípravu dospelých prostredníctvom vykonávania politických opatrení a činností na podporu osvojovania znalostí, na zvýšenie ich príťažlivosti a dostupnosti a na trvalú aktualizáciu kvalifikácií;

4.   zdôrazňuje dôležitosť rodovej rovnosti v súvislosti s programami, ktoré sa týkajú celoživotného vzdelávania, aby muži i ženy mohli rovnakou mierou využívať možnosti, aké toto vzdelávanie ponúka; vyzýva Komisiu, aby pri príprave vzdelávania dospelých využívala všetky dostupné nástroje na monitorovanie citlivej politiky rodovej rovnosti a aby pritom spolupracovala s Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť;

Zvýšenie motivácie pre účasť na vzdelávaní dospelých

5.   naliehavo žiada, aby sa zvýšila podpora vzdelávania dospelých s cieľom motivovať viac ľudí, aby sa do neho zapojili; domnieva sa, že vzdelávanie dospelých by malo zohrávať rozhodujúcu úlohu v politike na podporu všeobecnej kultúry vzdelávania prostredníctvom kampaní v médiách, informačných a poradenských služieb a predovšetkým informačných a poradenských služieb pre znevýhodnené skupiny; zastáva názor, že na to, aby bola táto podpora účinná, musia ju sprevádzať aktívne politické opatrenia členských štátov, ktoré podporujú zlučiteľnosť vzdelávania s rodinným a pracovným životom;

6.   súhlasí s tým, že špeciálne telefonické linky a internetové stránky predstavujú veľmi úspešný prostriedok na podporu vzdelávania dospelých;

7.   domnieva sa, že podpora zručností v oblasti médií zohráva vo všeobecnom a odbornom vzdelávaní dôležitú úlohu pri prekonávaní priepastných rozdielov medzi generáciami pokiaľ ide o digitálne technológie;

Štatistické údaje

8.   zastáva názor, že na tvorbu, kontrolu a hodnotenie politických opatrení v oblasti vzdelávania dospelých, ako aj na poskytovanie signálov a smerov pre integrovaný program celoživotného vzdelávania sú potrebné porovnateľné štatistické údaje;

9.   domnieva sa, že je potrebné podporiť prieskum európskeho vzdelávania dospelých ako prostriedku, pomocou ktorého možno zbierať porovnateľné údaje o vzdelávaní dospelých a podporovať spoločné koncepcie;

10.   vyzýva EÚ a členské štáty, aby podporovali výmenu osvedčených postupov;

Zosúladenie pracovného života, rodinného života a celoživotného vzdelávania a účinnej realizácie

11.   pripomína ciele zasadnutia Európskej rady v Barcelone z 15. a 16. marca 2002 a zdôrazňuje pokrok dosiahnutý členskými štátmi v plnení cieľa, ktorým je zabezpečenie miest v detských jasliach, materských školách a zariadeniach predškolského vzdelávania a zriadenie tzv. Dňa starostlivosti o deti a starostlivosti o ďalšie nezaopatrené osoby; zároveň poukazuje na skutočnosť, že niektoré členské štáty ďaleko zaostávajú v plnení barcelonských cieľov;

12.   poukazuje na to, že zosúladenie rodinného života, pracovného života a celoživotného vzdelávania si vyžaduje nielen väčšiu flexibilitu pri hospodárení s časom a priestorom, ale aj sociálne, hospodárske a daňové podnety s cieľom podporiť prístup dospelých k programom odbornej prípravy a vzdelávania;

13.   zdôrazňuje potrebu zlepšiť používanie nových technológií a v tejto súvislosti poznamenáva, že by sa malo podporovať rozvíjanie prístupu k internetu, ako aj programov pre digitálnu integráciu s cieľom prekonať priepastné rozdiely v znalosti digitálnych technológií a podnietiť nové zdroje poznatkov a vzdelávacie metódy, napríklad programy diaľkového vzdelávania a poskytnutie miest na výučbu;

14.   zdôrazňuje potrebu zvýšiť prístup žien k novým technológiám vrátane tých žien, ktoré žijú vo vzdialených a vidieckych oblastiach, ako aj starších žien, a dať im tak rovnakú možnosť uchádzať sa o miesto na pracovnom trhu; ďalej zdôrazňuje potrebu podporovať kroky zamerané na zníženie rozdielu medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o technickú a vedeckú kvalifikáciu;

15.   upozorňuje na to, že je nutné rozšíriť ponuku verejných a súkromných zariadení starostlivosti o deti a zapojiť a podporiť zamestnávateľov, ktorí by mohli zabezpečiť podnikové zariadenia starostlivosti o deti a priestor pre rodičov, najmä matky, aby sa mohli vrátiť do práce a zároveň mali možnosť pokračovať v celoživotnom vzdelávaní popri práci; ďalej považuje za mimoriadne dôležité, aby sa zlepšila ponuka verejných opatrovateľských služieb pre ľudí závislých na opatere a starších ľudí;

Solidarita medzi generáciami (proti "vekovým getám") a medzi kultúrami

16.   pripomína, že demografická zmena predstavuje pre členské štáty zložitý súbor navzájom súvisiacich úloh a že naše spoločnosti budú musieť vytvoriť nové formy solidarity medzi kultúrami a generáciami;

17.   navrhuje preto, aby sa zlepšil prenos i výmena poznatkov, spôsobilostí a skúseností dospelých, najmä medzi generáciami, a to prostredníctvom školiacich systémov na podporu rôznych podnikateľských a remeselných činností; domnieva sa tiež, že je potrebné, aby boli školitelia navzájom prepojení sieťou, prostredníctvom ktorej by si mohli poskytovať informácie;

18.   podčiarkuje význam "prístupu rodinného vzdelávania", keď sú rodičia motivovaní vrátiť sa k vzdelávaniu, lebo chcú svojim deťom pomôcť pri dosahovaní dobrých výsledkov v škole;

19.   podporuje vytváranie dobrovoľníckych programov vzhľadom na úlohu, ktorú zohrávajú v oblasti solidarity medzi generáciami a pri uznávaní skúseností a kvalifikácií;

20.   zdôrazňuje, že v rámci mobility a sociálneho začlenenia je potrebné zabezpečiť, najmä pre prisťahovalcov, flexibilné príležitosti pre programy vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj vhodné podmienky na ich vykonávanie;

Dôležitosť jazykového vzdelávania a osobitné potreby ohrozených skupín

21.   domnieva sa, že zriadenie národných a miestnych centier podpory pre prisťahovalcov je rozhodujúcim nástrojom, pomocou ktorého sa sprístupnia užitočné informácie a objasnia otázky týkajúce sa úplného začlenenia prisťahovalcov do spoločnosti;

22.   znovu zdôrazňuje význam výraznejšej podpory jazykových kurzov, najmä tých, ktoré sú určené pre prisťahovalcov, ako aj podpory výučby jazykov pre celú populáciu;

23.   podporuje myšlienku vytvorenia "auditov schopností" pre prisťahovalcov, nízko kvalifikované a zdravotne postihnuté osoby; je presvedčený, že takéto audity schopností môžu popri hospodárskych výhodách, ktoré prinesú, prispieť aj k zníženiu rasizmu, xenofóbie, diskriminácie a vylúčenia;

Prístup k vyššiemu vzdelávaniu

24.   domnieva sa, že prístup k vyššiemu vzdelávaniu by mal zahŕňať širšiu verejnosť vrátane dospelých s pracovnými skúsenosťami a starších ľudí a že vzdelávacie systémy by sa tomuto účelu mali prispôsobiť a zároveň spružniť; a že treba podporovať príslušné opatrenia v oblasti infraštruktúry, ako aj zabezpečenie ľudských zdrojov;

25.   poukazuje na to, že je potrebné modernizovať systémy stredoškolského vzdelávania, aby boli konkurencieschopnejšie, pružnejšie, prístupnejšie a účinnejšie;

Zlepšenie kvality a výučby a pestrejšia paleta pri poskytovaní vzdelávania

26.   zdôrazňuje potrebu vysoko kvalitného personálu v oblasti vzdelávania dospelých; je presvedčený, že by sa mali podporiť osobitné programy zamerané na učiteľov pre dospelých a podporuje zriadenie programov vysokoškolského štúdia s možnosťou získania diplomu v oblasti vzdelávania dospelých;

27.   podporuje opatrenia na zvýšenie prenosu kompetencií a mobility v oblasti vzdelávania dospelých, ako sú:

   a) uplatňovanie a rozšírenie európskeho kvalifikačného rámca a preukazu o odbornom vzdelávaní (EUROPASS);
   b) uznávanie a validácia základných schopností, kľúčových kompetencií, formálnych, neformálnych a informálnych kvalifikácií a vzdelávania s cieľom zabezpečiť transparentnosť, čo sa týka výsledkov vzdelávania, a tým zjednodušiť uznávanie dosiahnutých výsledkov v oblasti vzdelávania a prenos medzi rôznymi spôsobmi vzdelávania;

Perspektívy zamestnanosti

28.   súhlasí s názorom, že celoživotné vzdelávanie je v prvom rade veľmi dôležité z hľadiska lepšieho začleňovania do spoločnosti a zamestnateľnosti, ale aj osobného rozvoja a prekonania nesúladov na trhu práce a splnenia lisabonského cieľa vyššej miery účasti osôb vo veku nad 50 rokov, ako aj z hľadiska konkurencieschopnosti;

29.   zdôrazňuje význam vzdelávania dospelých s cieľom vytvoriť v Európe lepšie pracovné miesta, ako aj zlepšiť kvalitu života a podporiť osobný rozvoj, sebarealizáciu a aktívne občianstvo; upozorňuje na to, že pre podniky je dôležité vopred odhadovať potreby nových kvalifikácií a požiadaviek pracovného trhu tak, aby vzdelávanie dospelých zodpovedalo dopytu po danej kvalifikácii; poukazuje na to, že obsah vzdelávania sa musí prispôsobiť profesijným a praktickým požiadavkám; zdôrazňuje význam, aký má v tejto súvislosti sociálne partnerstvo;

30.   poukazuje na to, že celoživotné vzdelávanie zlepšuje nielen zamestnateľnosť pracovníkov, ale aj ich prispôsobivosť, ako aj geografickú a profesijnú mobilitu, čo je dôležité pre fungovanie vnútorného trhu; zdôrazňuje dôležitosť podpory štúdia druhého (ako aj tretieho) jazyka pri uľahčovaní mobility pracovníkov;

31.   zdôrazňuje skutočnosť, že nízka úroveň kvalifikácie, ktorá sa v súčasnosti týka jednej tretiny európskej pracovnej sily (72 miliónov pracovníkov), znamená vysoké riziko nezamestnanosti a že jednotlivci si prostredníctvom odbornej prípravy zachovajú alebo získajú kvalifikáciu potrebnú na získanie zamestnania a zlepšenie kvality vykonávanej práce; zdôrazňuje dôležitosť uznávania a validácie kvalifikácie nadobudnutej prostredníctvom neformálneho a informálneho vzdelávania, ktoré je základom rozvoja celoživotného vzdelávania vo vnútroštátnych odborných kvalifikačných rámcoch, ako aj v európskom kvalifikačnom rámci;

32.   zdôrazňuje dôležitosť toho, aby všetci občania mali rovnaký prístup k programom celoživotného vzdelávania a rovnakú možnosť zúčastňovať sa na nich, a v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že osoby s najnižšou úrovňou základného vzdelania, ženy, prisťahovalci, starší ľudia, ľudia z vidieckych oblastí a zdravotne postihnutí ľudia sa pravdepodobne zúčastňujú najmenej; musia sa im ponúknuť odlišné vhodné programy a metódy; v tejto súvislosti zastáva názor, že by sa mal osobitný dôraz klásť na vzdelávanie a odbornú prípravu pracovníkov a nezamestnaných v oblasti nových technológií a vyzýva členské štáty, aby podporili využívanie nových informačných a komunikačných technológií na vzdelávanie, keďže sú kľúčovým prvkom pri zabezpečovaní rovnakých príležitostí pre všetkých, pričom im uľahčujú účasť na celoživotnom vzdelávaní, a aby zabezpečili poskytovanie osobitnej podpory a financovanie pre osoby s najnižšou úrovňou vzdelania;

33.   podčiarkuje dôležitosť vzdelávania dospelých vrátane jazykového a odborného vzdelávania pre integráciu migrantov, zlepšenie ich zamestnateľnosti, zvýšenie ich aktívnej účasti na pracovnom trhu, ako aj pre ich lepšie začlenenie do spoločnosti;

34.   zdôrazňuje dôležitosť aktívneho zapojenia sociálnych partnerov a ďalších zúčastnených strán vrátane mimovládnych organizácií pôsobiacich v sociálnej oblasti, keďže len prostredníctvom funkčného sociálneho partnerstva môžu zamestnávatelia a zamestnanci konať na rovnakej úrovni; domnieva sa, že v členských štátoch, kde chýba rozvinutá štruktúra sociálneho partnerstva, by sa malo podporovať jej vytvorenie;

35.   vyzdvihuje význam Európskeho sociálneho fondu (ESF) a ďalších štrukturálnych fondov pre dosiahnutie cieľa celoživotného vzdelávania pre všetkých a naliehavo žiada, aby sa štrukturálne fondy sledovali s cieľom zaručiť, že viac prostriedkov dostanú tí, ktorí potrebujú celoživotné vzdelávanie najviac; ľutuje, že sa v niektorých členských štátoch nevenuje dostatočná pozornosť a financie zlepšovaniu prístupu k vzdelávacím príležitostiam, najmä pre starších a nízko kvalifikovaných pracovníkov; vyzýva členské štáty, aby aktívnejšie využívali štrukturálne fondy, a to najmä ESF; vyzýva Komisiu, aby posilnila špecifické programy v tejto oblasti;

36.   zdôrazňuje, že zlepšenie vzdelávania dospelých, poskytovania informácií a uľahčenie zosúladenia pracovného života s rodinným sú nevyhnutné na zvýšenie účasti na pracovnom živote a motivujúce, ak sú spojené so stimulmi; zdôrazňuje, že opatrenia na podporu účinného vzdelávania dospelých zahŕňajú dostupnosť vzdelávacích inštitúcií, uľahčenie vzdelávania na pracovisku upravením pracovného času, poskytovanie miestnych zariadení starostlivosti o deti, služby dištančného vzdelávania pre zdravotne postihnuté alebo znevýhodnené osoby v odľahlých oblastiach, informácie a poradenstvo o opatreniach týkajúcich sa celoživotného vzdelávania a pracovných príležitostí, cielene prispôsobené programy a flexibilné vyučovacie opatrenia; zdôrazňuje, že takéto opatrenia musia byť všeobecne uznané a mali by prispieť ku postupu v zamestnaní;

37.   nalieha na členské štáty, aby prijali primerané opatrenia na riešenie nízkej miery zamestnanosti starších pracovníkov, najmä tých s neobvyklou profesijnou dráhou alebo nedostatkom kvalifikácie v oblasti informačných a komunikačných technológií, a aby vytvorili nevyhnutné podmienky na poskytovanie služieb v oblasti celoživotného vzdelávania na všetkých úrovniach, aby sa uľahčil postup v zamestnaní, či už ide o prvé zamestnanie, návrat do zamestnania alebo snahu predĺžiť pracovný život; domnieva sa, že je rovnako dôležité podporovať podniky a vytvárať príslušné stimuly s cieľom zamestnávať alebo vymenúvať starších zamestnancov na dlhšie obdobie, keďže sú zvyčajne veľmi schopní, skúsení, spoľahliví a vysokokvalifikovaní;

38.   vyzýva členské štáty, aby zabezpečili, že pracovníci, ktorí sú nútení zmeniť prácu po pracovnom úraze alebo chorobe, sa budú môcť ďalej vzdelávať a zlepšovať svoje kariérne vyhliadky;

39.   povzbudzuje členské štáty, aby poskytovali ekonomické a ďalšie stimuly, ktoré by pracovníkom umožnili dlhší pracovný život, a povzbudzovali zamestnávateľov na zamestnávanie a udržanie starších pracovníkov prostredníctvom poskytovania možností na celoživotné vzdelávanie a prostredníctvom zlepšenia pracovných podmienok a kvality zamestnania;

40.   žiada Komisiu, aby zabezpečila, že každý členský štát prijme právne a finančné kroky potrebné na to, aby sa všetkým zamestnancom a uchádzačom o zamestnanie ponúkla možnosť celoživotného vzdelávania a zabezpečil prístup k nemu;

Financovanie

41.   vyzýva investorov, aby zamerali pozornosť na rozvoj takých programov, zručností a kvalifikácie, ktoré ženám umožnia získať základy v manažérskych a podnikateľských zručnostiach a zvýšiť si kvalifikáciu zameranú na postup na riadiace funkcie;

42.   požaduje, aby sa prax financovania a organizovania školení zamestnávateľmi pre svojich zamestnancov rozšírila a aby ju podporili daňové úľavy, pretože kvalifikácie a schopnosti zamestnancov sú kľúčovým hľadiskom inovácie, produktivity a konkurencieschopnosti;

43.   domnieva sa, že vzdelávanie dospelých by malo vo všetkých odvetviach dosahovať vysokú úroveň kvalifikácie, a to vďaka kvalitným vzdelávacím a kultúrnym opatreniam, ako aj modelom vzdelávania, ktoré zabezpečia, že vedomosti a zručnosti jednotlivcov budú zodpovedať meniacim sa požiadavkám na profesijný profil, organizáciu práce a pracovné metódy;

44.   vyzýva na koordináciu, spoluprácu, účinnosť a transparentnosť medzi legislatívnymi opatreniami a inštitucionálnymi rámcami, sieťami a partnerstvami orgánov a združení zahrnutých do vzdelávania dospelých prostredníctvom využitia miestnych, regionálnych, vnútroštátnych, európskych (verejných alebo súkromných) finančných zdrojov;

45.   domnieva sa, že je nevyhnutné, aby sa poskytli finančné podnety, ktoré umožnia ľudom slobodný prístup k odbornej príprave a vzdelávaniu a z toho vyplývajúcim výhodám; poukazuje na to, že takéto finančné podnety by mohli mať podobu daňových úľav, príspevkov, grantov, spolufinancovania, zníženia daní alebo nákladov sociálneho zabezpečenia pre zamestnávateľov, ktorí vytvoria vhodné pracovné podmienky na vzdelávanie dospelých;

46.   uznáva význam vnútropodnikového vzdelávania a zdôrazňuje, že hlavnú prioritu musia predstavovať malé a stredné podniky, ako aj mikropodniky a nové podniky, pretože tieto si vzdelávanie zamestnancov z finančného hľadiska môžu dovoliť najmenej;

47.   povzbudzuje zamestnávateľov, aby v súvislosti so sociálnou zodpovednosťou podnikov financovali dobrovoľné školiace programy, ktoré podporia celoživotné vzdelávanie, najmä pre svoje zamestnankyne, s cieľom predĺžiť ich aktívny pracovný život a zvýšiť možnosť ich účasti na pracovnom trhu a možnosť ich odborného rastu;

o
o   o

48.   poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 327, 24.11.2006, s. 45.
(2) Ú. v. EÚ L 394, 30.12.2006, s. 10.
(3) Ú. v. EÚ C 292 E, 1.12.2006, s. 131.
(4) Prijaté texty, P6_TA(2007)0400.
(5) Prijaté texty, P6_TA(2007)0463.
(6) Prijaté texty, P6_TA(2007)0417.
(7) Prijaté texty, P6_TA(2007)0063.
(8) Prijaté texty, P6_TA(2007)0423.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia