Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2114(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0502/2007

Ingivna texter :

A6-0502/2007

Debatter :

PV 15/01/2008 - 18
CRE 15/01/2008 - 18

Omröstningar :

PV 16/01/2008 - 4.4
CRE 16/01/2008 - 4.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0013

Antagna texter
PDF 141kWORD 100k
Onsdagen den 16 januari 2008 - Strasbourg
Vuxenutbildning: Det är aldrig för sent att lära
P6_TA(2008)0013A6-0502/2007

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2008 om vuxenutbildning: Det är aldrig för sent att lära (2007/2114(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–   med beaktande av kommissionens meddelande "Vuxenutbildning: Det är aldrig för sent att lära" (KOM(2006)0614),

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1720/2006/EG av den 15 november 2006 om inrättande av ett handlingsprogram för livslångt lärande(1),

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets rekommendation 2006/962/EG av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande(2),

–   med beaktande av sin resolution av den 23 mars 2006 om demografiska utmaningar och solidaritet mellan generationerna(3),

–   med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Lissabon den 23 och 24 mars 2000,

–   med beaktande av artiklarna 149 och 150 i EG-fördraget,

–   med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av den 25 september 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om framställning och utveckling av statistik om utbildning och livslångt lärande(4),

–   med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av den 24 oktober 2007 om förslaget till Europaparlamentets och rådets rekommendation om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande(5),

–   med beaktande av sin resolution av den 27 september 2007 om effektiva och rättvisa utbildningssystem i Europa(6),

–   med beaktande av sina resolutioner av den 13 mars 2007 om en färdplan för jämställdhet (2006–2010)(7) och av den 27 september 2007 om jämställdhet i Europeiska unionen 2007(8),

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet av utskottet för kultur och utbildning samt yttrandena av utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A6-0502/2007), och av följande skäl:

A.  Vuxenutbildning är på väg att bli en politisk prioritet som behöver konkreta och tillräckliga program, synlighet, tillgänglighet, resurser och utvärderingsmetoder.

B.  Utbildning är en kritisk faktor för att uppnå målen i Lissabonstrategin om att öka den ekonomiska tillväxten, konkurrenskraften och den sociala integrationen.

C.  Ytterligare 4 miljoner vuxna skulle behöva delta i ett livslångt lärande för att uppnå den deltagarandel som har avtalats av medlemsstaterna inom ramen för processen "Utbildning 2010".

D.  Ett effektivt system för vuxenutbildning som har tydliga prioriteringar och ett övervakat genomförande och som ingår i strategierna för livslångt lärande kan främja den språkliga, sociala och kulturella integrationen av marginaliserade grupper såsom invandrare och romer, bland vilka många även slutar skolan i förtid.

E.  Investeringar i vuxenutbildning ger socialt och kulturellt mycket tillbaka när det gäller individuellt välbefinnande och tillfredsställelse och ett aktivt medborgarskap.

F.  Vuxenutbildningen bidrar till nyckelkompetenser och detta är viktigt för anställbarheten, rörligheten på arbetsmarkanden och den sociala integrationen.

G.  Tillförlitliga uppgifter behövs för att studera, jämföra och utvärdera alla vuxenutbildningsmöjligheter och utveckla en politik.

H.  Informationen om och tillgången till vuxenutbildningssystem varierar starkt från medlemsstat till medlemsstat.

I.  Erkännande och bekräftelse av formellt, icke-formellt och informellt lärande utgör en hörnsten i strategin för livslångt lärande.

J.  Det är brådskande att knyta vuxenutbildning till den europeiska referensramen för kvalifikationer och öka dess potential när det gäller nyckelkompetenser samt sociala och personliga kompetenser.

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag till handlingsplan för vuxenutbildning.

2.  Europaparlamentet inser att åtgärder bör vidtas på olika nivåer för att främja, förstärka och skapa möjligheter för en framväxande utbildningskultur, särskilt för vuxna, och att inte bara medlemsstaterna utan även EU bör delta i detta arbete.

3.  Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att etablera en kultur för livslångt lärande, som främst är inriktad på vuxenutbildning, genom att bedriva en politik och vidta åtgärder som syftar till att främja kunskapsinhämtning och göra denna mer attraktiv och åtkomlig, samt permanent uppdatera kvalifikationer.

4.  Europaparlamentet betonar vikten av att jämställdhetsprincipen tillämpas i program för livslångt lärande, så att män och kvinnor i samma utsträckning kan dra nytta av de möjligheter som livslångt lärande ger. Parlamentet uppmanar kommissionen att i samarbete med det europeiska jämställdhetsinstitutet utnyttja alla tillgängliga instrument för övervakning av känsliga jämställdhetsstrategier vid utformningen av vuxenutbildningen.

Ökad motivation för att delta i vuxenutbildning

5.  Europaparlamentet uppmanar till ett ökat främjande av vuxenutbildning för att motivera fler personer att ägna sig åt vuxenutbildning. Parlamentet anser att vuxenutbildning bör spela en nyckelroll i politiken för att främja en allmän utbildningskultur, genom mediakampanjer, information, vägledning och rådgivning – särskilt information, vägledning och rådgivning med inriktning på missgynnade grupper. För att ett sådant främjande ska lyckas anser parlamentet att medlemsstaterna måste kombinera detta med politiska åtgärder som gör det lättare att förena familj och yrkesliv.

6.  Europaparlamentet håller med om att särskilda telefonlinjer och webbsidor är mycket framgångsrika sätt att främja vuxenutbildning.

7.  Europaparlamentet anser att främjandet av mediekunskap i den allmänna utbildningen och i yrkesutbildningen spelar en avgörande roll för att överbrygga den digitala klyftan mellan generationerna.

Statistik

8.  Europaparlamentet anser att jämförbara statistiska uppgifter behövs för att utveckla, kontrollera och utvärdera vuxenutbildningåtgärderna för att ge indikationer och orientering för det integrerade programmet för livslångt lärande.

9.  Europaparlamentet anser att den europeiska vuxenutbildningsundersökningen måste stödjas som ett sätt att både samla in jämförbar information om vuxenutbildning och främja gemensamma begrepp.

10.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen och medlemsstaterna att uppmuntra ett utbyte av bästa praxis.

Förening av arbetsliv, familjeliv och livslångt lärande och effektivt utförande

11.  Europaparlamentet påminner om de mål som ställdes upp vid Europeiska rådets möte i Barcelona den 15 och 16 mars 2002 och betonar medlemsstaternas framsteg när det gäller att uppnå målet om tillgången på daghems- och förskoleplatser och att inrätta en "dag för omvårdnad av barn och andra anhöriga". Samtidigt framhåller parlamentet att vissa medlemsstater släpar efter betydligt med uppnåendet av Barcelonamålen.

12.  Europaparlamentet påpekar att det för att förena familjeliv, arbetsliv och livslångt lärande krävs inte bara större flexibilitet när det gäller tid och rum, utan även sociala, ekonomiska och skatterelaterade incitament för att främja vuxnas tillgång till utbildningsprogram.

13.  Europaparlamentet understryker behovet av en bättre användning av ny teknik och noterar i detta avseende att ökad tillgång till Internet, både genom program för digital integration – för att överbrygga den digitala klyftan – och nya kunskapskällor och utbildningssätt, exempelvis utbildningsprogram på distans och tillhandahållandet av praktikplatser, bör uppmuntras och att alla bör få tillgång till detta.

14.  Europaparlamentet framhåller att man måste förbättra tillgången till ny teknik för kvinnor, även kvinnor i avlägsna områden och landsbygdsområden samt äldre kvinnor, så att de får lika möjligheter att konkurrera på arbetsmarknaden. Parlamentet betonar vidare behovet av att stödja insatser som syftar till att minska klyftan mellan män och kvinnor när det gäller tekniska och vetenskapliga kvalifikationer.

15.  Europaparlamentet uppmärksammar att den offentliga och privata barnomsorgen behöver blir mer heltäckande och att arbetsgivare bör involveras och uppmuntras att erbjuda barnpassning på företagen och göra det möjligt för föräldrar, särskilt mödrar, att återvända till arbetsplatsen. Föräldrar skulle på detta sätt ha möjlighet att fortsätta med livslångt lärande samtidigt som de jobbar. Parlamentet understryker också behovet av bättre tillhandahållande av offentlig service för hjälp till gamla och vårdbehövande.

Solidaritet mellan generationerna (mot ålderssegregering) och kulturerna

16.  Europaparlamentet erinrar om att demografiska förändringar ger medlemsstaterna en komplex, sammanhängande uppsättning utmaningar och att våra samhällen måste utveckla nya solidaritetsformer mellan generationerna.

17.  Europaparlamentet föreslår därför en bättre överföring och utbyte av vuxnas kunskaper, färdigheter och erfarenheter, särskilt mellan generationerna, i form av mentorssystem för att stödja olika företags- och hantverksverksamheter. Parlamentet anser även att det är viktigt att dessa mentorer ingår i ett nätverk genom vilket de kan dela och utbyta information.

18.  Europaparlamentet understryker betydelsen av en "familjeutbildningsstrategi", enligt vilken föräldrar motiveras att återgå till lärandet eftersom de vill hjälpa sina egna barn att prestera i skolan.

19.  Europaparlamentet stöder arbetet med att ta fram frivilligprogram med tanke på den roll som de spelar i solidariteten mellan generationer och erkännandet av erfarenhet och kvalifikationer.

20.  Europaparlamentet belyser behovet av att inom ramen för rörlighet och social sammanhållning, särskilt för invandrare, erbjuda flexibla möjligheter till utbildningsprogram samt lämpliga villkor för att förverkliga dem.

Betydelsen av språkinlärning och särskilda behov hos riskgrupper

21.  Europaparlamentet betraktar inrättandet av nationella och lokala centra för stöd till invandrare som ett nyckelverktyg, där användbar information kan göras tillgänglig och där frågor som hör samman med invandrarnas fullständiga integrering i samhället kan klarläggas.

22.  Europaparlamentet upprepar att det är viktigt att öka stödet till språkkurser, särskilt sådana som riktas till invandrare, och att uppmuntra till studier av främmande språk överlag.

23.  Europaparlamentet stöder tanken på att inrätta "kompetensrevision" för invandrare, lågutbildade och funktionshindrade och anser att kompetensrevisioner utöver att ge ekonomiska fördelar även kan bidra till minskad rasism, främlingsfientlighet, diskriminering och utanförskap.

Tillgång till högre utbildning

24.  Europaparlamentet anser att högre utbildning bör vara tillgänglig för fler grupper i samhället, inbegripet vuxna med arbetslivserfarenhet och äldre personer, och att utbildningssystemet bör anpassas och göras mer flexibelt i samband härmed. För detta krävs det lämpliga infrastrukturåtgärder och personalresurser.

25.  Europaparlamentet påpekar att en modernisering av gymnasieutbildningssystemen är nödvändig för att de ska bli mer konkurrenskraftiga, tillgängliga och effektiva.

Bättre kvalitet, undervisning och varierat utförande

26.  Europaparlamentet betonar behovet av att mycket kompetent personal arbetar inom vuxenutbildningen, och anser att stöd bör ges till särskilda program för vuxenutbildare och uppmuntrar till inrättandet av högskoleprogram som leder till en examen i vuxenutbildning.

27.  Europaparlamentet stöder åtgärder som syftar till att öka kompetensöverföringen och rörligheten inom vuxenutbildningen, exempelvis följande:

   a) Genomförande och utvidgning av den europeiska referensramen för kvalifikationer och Europass.
   b) Erkännande och godkännande av grundläggande färdigheter, nyckelkompetenser, formella, icke-formella och informella kvalifikationer och utbildning för att säkerställa öppenhet när det gäller resultat av lärande och därigenom underlätta erkännandet av genomgången utbildning och övergången mellan olika utbildningsbanor.

Sysselsättningsutsikter

28.  Europaparlamentet håller med om att livslångt lärande spelar en viktig roll framför allt för att förbättra den sociala integrationen och anställbarheten men också för den enskildes personliga utveckling och för att skapa överensstämmelse mellan de anställdas kunskaper och arbetsmarknadens behov och för att uppnå Lissabonmålen med en högre medverkan från människor över 50 år samt även för konkurrenskraften.

29.  Europaparlamentet betonar att vuxenutbildningen är viktig för att uppnå målet att skapa bättre jobb i Europa liksom för att förbättra livskvalitet och främja individuell utveckling samt för att låta människor förverkliga sig själva och utöva aktivt medborgarskap. Parlamentet understryker betydelsen av att företagen på förhand fastställer behoven av utbildad personal och kraven på arbetsmarknaden, så att vuxenutbildningsutbudet återspeglar efterfrågan på kunskaper och färdigheter. Parlamentet påpekar att utbildningens innehåll måste tillrättaläggas efter arbetslivets och det praktiska livets krav. Parlamentet betonar vikten av den roll som förbindelser mellan arbetsmarknadens parter kan spela i detta hänseende.

30.  Europaparlamentet påpekar att livslångt lärande inte bara ökar arbetstagarnas anställbarhet utan också ökar deras anpassning samt geografiska och yrkesmässiga rörlighet vilket är viktigt för att den inre marknaden ska fungera väl. Parlamentet understryker värdet av att främja inlärning av andra (och tredje) språk för att underlätta arbetskraftens rörlighet.

31.  Europaparlamentet framhåller att en låg kunskapsnivå, som i dag berör en tredjedel av den europeiska arbetskraften (72 miljoner arbetstagare), medför stor risk för arbetslöshet men att den enskilde genom utbildning ständigt kommer att ha eller skaffa sig den kunskapsnivå som behövs för att få en anställning eller ett arbete med bättre kvalitet. Parlamentet betonar betydelsen av att man erkänner och validerar kunskaper och färdigheter som erhållits genom icke-formellt och informellt lärande, vilket tillhandahåller en grund för utvecklingen av livslångt lärande både inom nationella ramar för yrkeskvalifikationer och inom den europeiska ramen för kvalifikationer.

32.  Europaparlamentet betonar vikten av att samtliga medborgare har lika tillgång till och möjlighet att medverka i program för livslångt lärande, och beklagar i detta sammanhang att deltagandet är minst bland lågutbildade, kvinnor, invandrare, äldre, landsbygdsbor och funktionshindrade. Parlamentet anser att de måste erbjudas andra anpassade program och metoder. Parlamentet anser i detta sammanhang att extra vikt bör läggas vid att ge arbetstagare och arbetslösa fortbildning och vidareutbildning i ny teknik, och uppmanar medlemsstaterna att främja användningen av ny informations- och kommunikationsteknik i utbildningssyfte, eftersom denna på ett avgörande sätt bidrar till lika möjligheter för alla genom att underlätta tillgången till livslångt lärande, och att särskilt främja och finansiera sådan utbildning som riktar sig till arbetstagare och arbetslösa med låg utbildningsnivå.

33.  Europaparlamentet understryker den betydelse vuxenutbildningen, inklusive språk- och yrkesutbildningen, har för att integrera invandrare samt för att öka deras anställbarhet och förbättra deras deltagande på arbetsmarknaden liksom för att stärka deras medverkan i samhället.

34.  Europaparlamentet betonar att det är viktigt att låta arbetsmarknadens parter och andra intressenter, inbegripet icke-statliga organisationer på det sociala området, aktivt medverka, eftersom fungerande relationer på arbetsmarknaden är en förutsättning för att arbetsgivare och arbetstagare ska kunna agera jämbördigt. Parlamentet anser att i medlemsstater utan utvecklade strukturer för arbetsmarknadens relationer bör uppbyggnaden av sådana understödjas.

35.  Europaparlamentet framhåller den betydelse som Europeiska socialfonden (ESF) och andra strukturfonder har för att uppnå målet om livslångt lärande för alla och uppmanar med eftertryck till en övervakning av strukturfonderna för att se till att utökade medel anslås till dem som har största behovet av livslångt lärande. Parlamentet beklagar att man i somliga medlemsstater varken prioriterar en förbättrad tillgång till vuxenutbildning, tillräckligt högt eller anslår tillräckliga medel för ändamålet framför allt för äldre eller lågutbildade anställda. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att flitigare använda sig av strukturfonderna och framför allt (ESF) Europeiska socialfonden. Parlamentet uppmanar kommissionen att förstärka de särskilda programmen inom detta område.

36.  Europaparlamentet betonar att en förbättring av hur vuxenutbildningstjänsten tillhandahålls, av tillgången till information och av möjligheterna att förena yrkes- och familjeliv är avgörande för att deltagandet ska öka och är stimulerande om de kombineras med incitament. Parlamentet påpekar att åtgärder för att främja ett effektivt tillhandahållande bl.a. omfattar att förbättra tillgängligheten av undervisningslokaler i närområdet, underlätta studier på arbetsplatsen genom en anpassning av arbetstiderna, tillhandahålla lokal barnpassning, anordna distansutbildning för funktionshindrade och sårbara grupper som bor i avlägsna områden, ge information och vägledning om åtgärder för livslångt lärande och om karriärmöjligheter samt erbjuda skräddarsydda program och tillgång till flexibel undervisning. Parlamentet understryker att sådana åtgärder också måste få ett allmänt erkännande och bör bidra till avancemang inom yrket.

37.  Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder för att ta itu med den låga sysselsättningsgraden bland äldre anställda, framför allt sådana som haft atypiska anställningsförhållanden eller saknar färdigheter i informations- och kommunikationsteknik, och för att skapa de nödvändiga förutsättningarna för att tillhandahålla livslångt lärande på alla nivåer och på så vis underlätta framsteg inom sysselsättningen, oavsett om det handlar om den första anställningen, en återgång till arbetsmarknaden eller en önskan att förlänga arbetslivet. Parlamentet anser att det är lika viktigt att ge företagen uppmuntran och incitament att behålla eller anställa äldre arbetstagare, som i regel är ytterst kompetenta, erfarna, uthålliga och mycket välutbildade.

38.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ge arbetstagare som tvingats byta arbete efter en arbetsolycka eller sjukdom möjlighet att kontinuerligt fortbilda sig och förbättra sina karriärmöjligheter.

39.  Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att tillhandahålla incitament av ekonomiskt eller annat slag för anställda, för att se till att de stannar kvar i arbetslivet, och för att uppmuntra arbetsgivare att anställa och behålla äldre arbetskraft, genom att tillhandahålla möjligheter till livslångt lärande samt genom att förbättra arbetsförhållandena och arbetets kvalitet.

40.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att varje medlemsstat vidtar de nödvändiga lagstiftningsåtgärderna och anslår medel för att erbjuda och ge tillgång till livslångt lärande för samtliga anställda och arbetssökande.

Finansiering

41.  Europaparlamentet uppmanar investerare att satsa på att utveckla sådana program, färdigheter och kvalifikationer som kan ge kvinnor grundläggande färdigheter i chefskap och företagande och förbättra deras kvalifikationer så att de har möjlighet att avancera till ledande positioner.

42.  Europaparlamentet uppmanar till en omfattande spridning av förfarandet varigenom arbetsgivare finansierar och organiserar utbildning, med stöd av skatteförmåner, för deras medarbetare, eftersom medarbetarnas kvalifikationer och färdigheter är en nyckelaspekt på innovation, produktivitet och konkurrenskraft.

43.  Europaparlamentet anser att vuxenutbildningen bör hålla hög nivå på alla områden, särskilt genom utbildnings- och kulturåtgärder och högkvalitativa utbildningsmodeller som säkerställer att människors kunskaper och färdigheter överensstämmer med såväl yrkesprofilens ändrade krav som organiseringen av arbetet och arbetsmetoder.

44.  Europaparlamentet uppmanar med kraft till samordning, samarbete, effektivitet och öppenhet mellan lagstiftningsåtgärder och de institutionella ramarna, nätverken och partnerskapen av enheter eller föreningar som ägnar sig åt vuxenutbildning, med hjälp av lokala, regionala, nationella, europeiska (offentliga eller privata) ekonomiska resurser.

45.  Europaparlamentet anser att det är nödvändigt att ekonomiska incitament erbjuds för att ge människor fri tillgång till utbildning och de medföljande fördelarna. Parlamentet påpekar att sådana ekonomiska incitament kan ha formen av skatteincitament, bidrag, medfinansiering eller sänkt skatt eller sänkta sociala avgifter för arbetsgivare som inrättar lämpliga arbetsvillkor för vuxenutbildning.

46.  Europaparlamentet värdesätter betydelsen av internutbildning och betonar att såväl små och medelstora företag som mikroföretag och nya företag måste högprioriteras eftersom just dessa företag har de sämsta ekonomiska möjligheterna att utbilda sin personal.

47.  Europaparlamentet uppmanar arbetsgivarna att som ett led i företagens sociala ansvar finansiera yrkes- och fortbildningsprogram som främjar livslångt lärande, särskilt för kvinnliga anställda, för att förlänga deras yrkesverksamma liv och förbättra kvinnors möjligheter att delta på arbetsmarknaden och avancera i yrkeslivet.

o
o   o

48.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT L 327, 24.11.2006, s. 45.
(2) EUT L 394, 30.12.2006, s. 10.
(3) EUT C 292 E, 1.12.2006, s. 131.
(4) Antagna texter, P6_TA(2007)0400.
(5) Antagna texter, P6_TA(2007)0463.
(6) Antagna texter, P6_TA(2007)0417.
(7) Antagna texter, P6_TA(2007)0063.
(8) Antagna texter, P6_TA(2007)0423.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy