Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/0189(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0514/2007

Indgivne tekster :

A6-0514/2007

Forhandlinger :

PV 15/01/2008 - 14
CRE 15/01/2008 - 14

Afstemninger :

PV 17/01/2008 - 6.1
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0014

Vedtagne tekster
PDF 34kWORD 72k
Torsdag den 17. januar 2008 - Strasbourg
Agenturet for Grundlæggende Rettigheder *
P6_TA(2008)0014A6-0514/2007

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. januar 2008 om forslag til Rådets beslutning om gennemførelse af forordning (EF) nr. 168/2007 for så vidt angår vedtagelse af en flerårig ramme for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for 2007-2012 (KOM(2007)0515 - C6-0322/2007 - 2007/0189(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2007)0515),

-   der henviser til artikel 5, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 168/2007, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6-0322/2007),

-   der henviser til forretningsordenens artikel 51,

-   der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelser fra Udenrigsudvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6-0514/2007),

1.   godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.   opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.   opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.   anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.   pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag   Ændringer
Ændring 1
Betragtning 1
(1)  For at agenturet kan udføre sine opgaver bedst muligt, skal der fastlægges præcise tematiske områder for dets arbejde i en flerårig ramme, der dækker fem år, som fastsat i artikel 5, st. 2, i forordning (EF) nr. 168/2007.
(1)  For at agenturet kan udføre sine opgaver bedst muligt og på baggrund af formålet med oprettelsen af agenturet, skal der fastlægges præcise tematiske områder for dets arbejde i en flerårig ramme, der dækker fem år, som fastsat i artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 168/2007.
Ændring 2
Betragtning 2
(2)  Rammen bør omfatte bekæmpelse af racisme, fremmedhad og intolerance i forbindelse hermed, som er blandt de tematiske områder for agenturets arbejde.
(2)  Rammen bør omfatte bekæmpelse af racisme, fremmedhad og intolerance i forbindelse hermed, som er blandt de tematiske områder for agenturets arbejde, samt beskyttelse af rettighederne for personer, der tilhører etniske eller nationale mindretal.
Ændring 3
Betragtning 5
(5)  Rammen bør indeholde bestemmelser, der tager sigte på at sikre komplementaritet med det mandat, der er tillagt andre fællesskabs- og EU-organer, -kontorer og -agenturer, samt med Europarådet og andre internationale organisationer, der er aktive inden for grundlæggende rettigheder. De mest relevante fællesskabsagenturer og -organer for den flerårige ramme er Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1922/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af et europæisk institut for ligestilling mellem mænd og kvinder, og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, der blev indført ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger, og formålene med disse bør derfor tages i betragtning.
(5)  Rammen bør indeholde bestemmelser, der tager sigte på at sikre komplementaritet med det mandat, der er tillagt andre fællesskabs- og EU-organer, -kontorer og -agenturer, samt med Europarådet og andre internationale organisationer, der er aktive inden for grundlæggende rettigheder. De mest relevante fællesskabsagenturer og -organer for den flerårige ramme er Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder, der blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1922/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af et europæisk institut for ligestilling mellem mænd og kvinder, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, der blev indført ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger, samt Den Europæiske Ombudsmand, og formålene med disse og deres aktivitetsområde bør derfor tages i betragtning.
Ændring 4
Betragtning 6 a (ny)
(6a)  I henhold til artikel 5, stk. 3 i forordning (EF) nr. 168/2007 kan agenturet arbejde uden for de tematiske områder, der er fastsat i den flerårige ramme, på anmodning af Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen, forudsat at dets finansielle og menneskelige ressourcer tillader det.
Ændring 5
Betragtning 7 a (ny)
(7a)  Denne ramme fastsætter de tematiske områder, inden for hvilke agenturet bør arbejde, mens agenturets opgaver er fastsat i artikel 4 i forordning (EF) nr. 168/2007, som især nævner opgaven med at øge offentlighedens bevidsthed om grundlæggende rettigheder og aktivt orientere om agenturets arbejde.
Ændring 6
Betragtning 7 b (ny)
(7b)  Alle mennesker er født lige, og derfor er menneskerettighederne udelelige og ukrænkelige.
Ændring 7
Betragtning 7 c (ny)
(7c)  Det er nødvendigt at kontrollere, at EU-institutionerne og alle medlemsstaterne overholder alle internationale menneskerettighedskonventioner, som medlemsstaterne deltager i.
Ændring 8
Betragtning 7 d (ny)
(7d)  Agenturet bør regelmæssigt aflægge beretning til Europa-Parlamentet.
Ændring 9
Artikel 1, stk. 1 a (nyt)
1a.  Kommissionen kan, på eget initiativ eller på initiativ fra Rådet, Europa-Parlamentet eller agenturets bestyrelse, tidligst et år efter vedtagelsen af den flerårige ramme fremsætte et forslag om at undersøge rammen i henhold til den procedure, som er fastlagt i artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 168/2007.
Ændring 10
Artikel 1, stk. 2 a (nyt)
2a.  Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen kan anmode agenturet om at undersøge specifikke handlinger eller specifikke problemer.
Ændring 11
Artikel 1 a (ny)
Artikel 1a
Opgaver
Agenturet kan udarbejde og offentliggøre konklusioner om og holdninger til tematiske områder, der ikke er omfattet af artikel 2, hvis der er tale om usædvanlige og tvingende omstændigheder. Under sådanne omstændigheder sendes meddelelse om påtagne opgaver til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.
Ændring 12
Artikel 2, indledning
De tematiske områder er som følger:
I sit arbejde inden for følgende tematiske områder, med forbehold af artikel 1, stk. 2a, og artikel 1a, søger agenturet at identificere de økonomiske, sociale og kulturelle faktorer, der bidrager til respekten for menneskerettigheder på de pågældende områder, eller som udgør hovedårsagerne til krænkelser af menneskerettighederne:
Ændring 13
Artikel 2, litra b
b) forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering eller af personer, der tilhører mindretal
b) forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering eller af personer, der tilhører traditionelle nationale og sproglige mindretal og enhver kombination af disse grunde (forskellige former for forskelsbehandling)
Ændring 14
Artikel 2, litra j
j) adgang til et effektivt og uafhængigt retsvæsen.
j) adgang til et effektivt og uafhængigt retsvæsen, hvad angår tiltaltes og mistænktes rettigheder
Ændring 15
Punkt 2, litra j a (nyt)
ja) ekstrem fattigdom og social udstødelse
Ændring 16
Artikel 3, stk. 1
1.  Agenturet sikrer en hensigtsmæssig koordinering med relevante fællesskabsorganer, -kontorer og -agenturer, medlemsstaterne, internationale organisationer og civilsamfundet på de betingelser, der er fastlagt i artikel 7, 8 og 10 i forordning (EF) nr. 168/2007, til gennemførelse af denne ramme.
1.  Agenturet sikrer et hensigtsmæssigt samarbejde og en hensigtsmæssig koordinering med relevante fællesskabsorganer, -kontorer og -agenturer, medlemsstaterne, internationale organisationer og civilsamfundet på de betingelser, der er fastlagt i artikel 7, 8 og 10 i forordning (EF) nr. 168/2007, til gennemførelse af denne ramme.
Ændring 17
Artikel 3, stk. 2 a (nyt)
2a.  Agenturet samarbejder aktivt med kandidatlande på området grundlæggende rettigheder med henblik på at lette deres overholdelse af fællesskabsretten
Ændring 18
Artikel 3, stk. 3
3.  Agenturet beskæftiger sig kun med spørgsmål vedrørende forskelsbehandling på grund af køn som led i og i den udstrækning, det er relevant for det arbejde, der skal udføres om generelle spørgsmål om forskelsbehandling, som omhandlet i artikel 2, litra b), under hensyntagen til, at de overordnede mål for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder, der blev oprettet ved forordning (EF) nr. 1922/2006, er at bidrage til og styrke fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder, herunder integration af ligestillingsaspektet i alle fællesskabspolitikker og de heraf følgende nationale politikker, og til bekæmpelse af forskelsbehandling på grundlag af køn og til at øge EU-borgernes bevidsthed om ligestilling ved at yde teknisk bistand til Fællesskabets institutioner, særlig Kommissionen, og medlemsstaternes myndigheder.
3.  Agenturet beskæftiger sig kun med spørgsmål vedrørende forskelsbehandling på grund af køn, særligt forskellige former for forskelsbehandling, som led i og i den udstrækning, det er relevant for det arbejde, der skal udføres om generelle spørgsmål om forskelsbehandling, som omhandlet i artikel 2, litra b), under hensyntagen til de formål og de opgaver, der er fastsat for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder, der blev oprettet ved forordning (EF) nr. 1922/2006. De nærmere betingelser for samarbejdet mellem agenturet og instituttet fastlægges i et aftalememorandum i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 168/2007.
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik