Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/0189(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0514/2007

Esitatud tekstid :

A6-0514/2007

Arutelud :

PV 15/01/2008 - 14
CRE 15/01/2008 - 14

Hääletused :

PV 17/01/2008 - 6.1
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0014

Vastuvõetud tekstid
PDF 213kWORD 62k
Neljapäev, 17. jaanuar 2008 - Strasbourg
Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2007.–2012. aasta mitmeaastane raamistik *
P6_TA(2008)0014A6-0514/2007

Euroopa Parlamendi 17. jaanuari 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 168/2007 säte Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti 2007.–2012. aasta mitmeaastase raamistiku vastuvõtmise kohta (KOM(2007)0515 – C6-0322/2007 – 2007/0189(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2007)0515);

–   võttes arvesse nõukogu määruse (EÜ) nr 168/2007 artikli 5 lõiget 1, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0322/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ja väliskomisjoni ning naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni arvamusi (A6-0514/2007),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud
Muudatusettepanek 1
Põhjendus 1
(1)  Et amet saaks täita oma ülesandeid nõuetekohaselt, tuleb vastavalt määruse (EÜ) 168/2007 artikli 5 lõikele 2 täpselt kindlaks määrata tema tegevuse teemavaldkonnad mitmeaastases raamistikus, mis hõlmab viit aastat.
(1)  Et amet saaks täita oma ülesandeid nõuetekohaselt ja võttes arvesse ameti loomise eesmärke, tuleb vastavalt määruse (EÜ) 168/2007 artikli 5 lõikele 2 täpselt kindlaks määrata tema tegevuse teemavaldkonnad mitmeaastases raamistikus, mis hõlmab viit aastat.
Muudatusettepanek 2
Põhjendus 2
(2)  Muude teemavaldkondade seas peaks raamistikku kuuluma võitlus rassismi, ksenofoobia ja nendega seotud sallimatusega.
(2)  Muude teemavaldkondade seas peaks raamistikku kuuluma võitlus rassismi, ksenofoobia ja nendega seotud sallimatusega ning etniliste või rahvusvähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste kaitsmine.
Muudatusettepanek 3
Põhjendus 5
(5)  Raamistikus tuleks esitada ka sätted, millega tagatakse, et ameti tegevus täiendab ühenduse ja liidu teiste organite, ametkondade ja ametite ning Euroopa Nõukogu ja teiste põhiõiguste alal tegutsevate rahvusvaheliste organisatsioonide tegevust. Käesolev mitmeaastane raamistik mõjutab kõige enam järgmisi ühenduse ameteid ja asutusi, kelle eesmärke tuleks seega järjekindlalt arvestada: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut, mis on loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1922/2006, millega luuakse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut, ning Euroopa andmekaitseinspektor, kelle ametikoht on loodud 18. detsembri 2000. aasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta.
(5)  Raamistikus tuleks esitada ka sätted, millega tagatakse, et ameti tegevus täiendab ühenduse ja liidu teiste organite, ametkondade ja ametite ning Euroopa Nõukogu ja teiste põhiõiguste alal tegutsevate rahvusvaheliste organisatsioonide tegevust. Käesolev mitmeaastane raamistik mõjutab kõige enam järgmisi ühenduse ameteid ja asutusi, kelle eesmärke ja tegevust tuleks seega järjekindlalt arvestada: Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut, mis on loodud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1922/2006, millega luuakse Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut, ning Euroopa andmekaitseinspektor, kelle ametikoht on loodud 18. detsembri 2000. aasta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta, ja Euroopa ombudsman.
Muudatusettepanek 4
Põhjendus 6 a (uus)
(6 a)  Vastavalt määruse (EÜ) nr 168/2007 artikli 5 lõikele 3 võib amet Euroopa Parlamendi, nõukogu või komisjoni taotlusel tegutseda väljaspool mitmeaastases raamistikus määratletud teemavaldkondi, juhul kui ameti rahalised ja inimressursid seda lubavad.
Muudatusettepanek 5
Põhjendus 7 a (uus)
(7 a)  Raamistikus määratletakse ameti tegevuse teemavaldkonnad, samas kui ameti ülesanded on loetletud määruse (EÜ) nr 168/2007 artiklis 4, kus nimetatakse muuhulgas ülesannet parandada avalikkuse teadlikkust põhiõigustest ja levitada aktiivselt teavet ameti töö kohta.
Muudatusettepanek 6
Põhjendus 7 b (uus)
(7b)  Kõik inimesed on sündinud võrdsetena ja seega on inimõigused jagamatud ja puutumatud.
Muudatusettepanek 7
Põhjendus 7 c (uus)
(7 c)  Oluline on kontrollida nende rahvusvaheliste inimõiguste konventsioonide, milles kõik liikmesriigid osalevad, järgimist ELi institutsioonide ja kõikide liikmesriikide poolt.
Muudatusettepanek 8
Põhjendus 7 d (uus)
(7 d)  Amet peaks Euroopa Parlamendile korrapäraselt aru andma.
Muudatusettepanek 9
Artikli 1 lõige 1 a (uus)
1 a.  Komisjon võib kas omal algatusel või nõukogu, Euroopa Parlamendi või ameti haldusnõukogu algatusel esitada pärast vähemalt ühe aasta möödumist mitmeaastase raamistiku vastuvõtmisest ettepaneku raamistiku läbivaatamiseks vastavalt määruse (EÜ) 168/2007 artikli 5 lõikes 1 sätestatud menetlusele.
Muudatusettepanek 10
Artikli 1 lõige 2 a (uus)
2 a.  Komisjon, nõukogu ja Euroopa Parlament võivad paluda ametil uurida konkreetseid tegevusi või probleeme.
Muudatusettepanek 11
Artikkel 1 a (uus)
Artikkel 1 a
Ülesanded
Amet võib erandlikel ja kaalukatel juhtudel koostada ja avaldada järeldusi ja arvamusi teemavaldkondades, mida artikkel 2 ei hõlma. Niisugustel juhtudel tuleb võetud ülesannetest teavitada komisjoni, nõukogu ja Euroopa Parlamenti.
Muudatusettepanek 12
Artikli 2 sissejuhatav osa
Teemavaldkonnad on järgmised:
Töötades järgmistes teemavaldkondades ning ilma et see piiraks artikli 1 lõike 2a ja artikli 1a kohaldamist, püüab amet kindlaks määrata majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi tegureid, mis aitavad kaasa inimõiguste austamisele neis valdkondades või mis võivad endast kujutada inimõiguste rikkumiste algpõhjusi:
Muudatusettepanek 13
Artikli 2 punkt b
b) diskrimineerimine soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse, seksuaalse sättumuse või vähemusse kuulumise alusel,
b) diskrimineerimine soo, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse, seksuaalse sättumuse või traditsioonilisse rahvus- või keelevähemusse kuulumise ja nende põhjuste mistahes kombinatsiooni (mitmekordne diskrimineerimine) alusel,
Muudatusettepanek 14
Artikli 2 punkt j
j) juurdepääs tõhusale ja sõltumatule õigusemõistmisele.
j) juurdepääs tõhusale ja sõltumatule õigusemõistmisele selles osas, mis puudutab kahtlustatavate ja süüdistatavate õigusi.
Muudatusettepanek 15
Artikli 2 punkt j a (uus)
j a) äärmine vaesus ja sotsiaalne tõrjutus.
Muudatusettepanek 16
Artikli 3 lõige 1
1.  Käesoleva raamistiku rakendamiseks kooskõlastab amet oma tegevust ühenduse asjaomaste organite, ametkondade ja ametite, liikmesriikide ning rahvusvaheliste ja tsiviilühiskonna organisatsioonidega vastavalt tingimustele, mis on sätestatud määruse (EÜ) 168/2007 artiklites 7, 8 ja 10.
1.  Käesoleva raamistiku rakendamiseks kooskõlastab amet oma tegevust ühenduse asjaomaste organite, ametkondade ja ametite, liikmesriikide ning rahvusvaheliste ja tsiviilühiskonna organisatsioonidega ja teeb nendega koostööd vastavalt tingimustele, mis on sätestatud määruse (EÜ) 168/2007 artiklites 7, 8 ja 10.
Muudatusettepanek 17
Artikli 3 lõige 2 a (uus)
2 a.  Amet teeb põhiõiguste valdkonnas aktiivset koostööd kandidaatriikidega, et hõlbustada nende õigusaktide kooskõlla viimist Euroopa Ühenduse õigusega.
Muudatusettepanek 18
Artikli 3 lõige 3
3.  Amet käsitleb soo alusel toimuvat diskrimineerimist üksnes sel määral, kui see on seotud artikli 2 punktis b nimetatud diskrimineerimise küsimustes tehtava tööga ja selle töö seisukohalt vajalik, arvestades määrusega (EÜ) nr 1922/2006 loodud Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi üldeesmärke, milleks on aidata kaasa soolise võrdõiguslikkuse edendamisele, sealhulgas soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamisele ühenduse kõikides poliitikavaldkondades ja nendel põhinevates siseriiklikes poliitikavaldkondades, võitlusele soolise diskrimineerimisega ning ELi kodanike teadlikkuse tõstmisele soolise võrdõiguslikkuse küsimuses ja tugevdada seda, osutades tehnilist abi ühenduse institutsioonidele, eelkõige komisjonile, ning liikmesriikide ametiasutustele.
3.  Amet käsitleb soo alusel toimuvat diskrimineerimist, eelkõige mitmekordse diskrimineerimise juhtumeid, üksnes sel määral, kui see on seotud artikli 2 punktis b nimetatud diskrimineerimise küsimustes tehtava tööga ja selle töö seisukohalt vajalik, arvestades seejuures määrusega (EÜ) nr 1922/2006 loodud Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eesmärke ja tegevust. Ameti ja instituudi koostöö tingimused sätestatakse määruse (EÜ) nr 168/2007 artikli 7 kohaselt vastastikuse mõistmise memorandumis.
Õigusteave - Privaatsuspoliitika