Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0189(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0514/2007

Pateikti tekstai :

A6-0514/2007

Debatai :

PV 15/01/2008 - 14
CRE 15/01/2008 - 14

Balsavimas :

PV 17/01/2008 - 6.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0014

Priimti tekstai
PDF 310kWORD 69k
Ketvirtadienis, 2008 m. sausio 17 d. - Strasbūras
Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2007–2012 m. daugiametė programa *
P6_TA(2008)0014A6-0514/2007

2008 m. sausio 17 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, įgyvendinančio Reglamento (EB) Nr. 168/2007 nuostatas dėl Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2007-2012 m. daugiametės programos priėmimo (COM(2007)0515 – C6-0322/2007 – 2007/0189(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2007)0515),

–   atsižvelgdamas į Tarybos reglamento (EB) Nr. 168/2007 5 straipsnio 1 dalį, kuria vadovaudamasi Taryba konsultavosi su Parlamentu (C6–0322/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto bei Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A6–0514/2007),

1.   pritaria iš dalies pakeistam Komisijos pasiūlymui;

2.   ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina keisti tekstą, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
Pakeitimas 1
1 konstatuojamoji dalis
(1)  Kad Agentūra galėtų tinkamai vykdyti savo užduotis, tikslios jos veiklos teminės sritys turėtų būti nustatytos daugiametėje programoje, apimančioje penkerius metus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 168/2007 5 straipsnio 2 dalyje.
(1)  Kad Agentūra galėtų tinkamai vykdyti savo užduotis ir, atsižvelgiant į Agentūros įsteigimo tikslus, tikslios jos veiklos teminės sritys turėtų būti nustatytos daugiametėje programoje, apimančioje penkerius metus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 168/2007 5 straipsnio 2 dalyje
Pakeitimas 2
2 konstatuojamoji dalis
(2)  Programos nustatomos Agentūros veiklos teminės sritys turėtų apimti kovą su rasizmu, ksenofobija ir susijusiu nepakantumu.
(2)  Programos nustatomos Agentūros veiklos teminės sritys turėtų apimti kovą su rasizmu, ksenofobija ir susijusiu nepakantumu ir asmenų, priklausančių etninėms ir tautinėms mažumoms, teisių apsaugą.
Pakeitimas 3
5 konstatuojamoji dalis
(5)  Programa turėtų apimti nuostatas, kuriomis būtų siekiama užtikrinti, kad jos veikla papildytų kitų Bendrijos ir Sąjungos organų, biurų ir agentūrų funkcijas, taip pat Europos Tarybos ir kitų tarptautinių organizacijų pagrindinių teisių srityje vykdomą veiklą. Su šia daugiamete programa labiausiai susiję Bendrijos organai ir agentūros yra Europos lyčių lygybės institutas, įsteigtas 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1922/2006, įsteigiančiu Europos lyčių lygybės institutą, ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno pareigybė, įsteigta 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo; todėl reikėtų atsižvelgti į jų tikslus.
(5)  Programa turėtų apimti nuostatas, kuriomis būtų siekiama užtikrinti, kad jos veikla papildytų kitų Bendrijos ir Sąjungos organų, biurų ir agentūrų funkcijas, taip pat Europos Tarybos ir kitų tarptautinių organizacijų pagrindinių teisių srityje vykdomą veiklą. Su šia daugiamete programa labiausiai susiję Bendrijos organai ir agentūros yra Europos lyčių lygybės institutas, įsteigtas 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1922/2006, įsteigiančiu Europos lyčių lygybės institutą, Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno pareigybė, įsteigta 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo, ir Europos ombudsmenas; todėl reikėtų atsižvelgti į jų tikslus ir funkcijas.
Pakeitimas 4
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(6a)  Pagal Reglamento (EB) Nr. 168/2007 5 straipsnio 3 dalį, Europos Parlamento, Tarybos ar Komisijos prašymu, Agentūra taip pat gali veikti kitose nei teminėse srityse, nustatytose pagal Daugiametę programą, jei yra pakankamai finansinių ir žmogiškųjų išteklių.
Pakeitimas 5
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(7a)  Daugiametėje programoje apibrėžiamos teminės sritys, kuriose Agentūra turėtų dirbti, o Agentūros užduotys yra apibrėžtos Reglamento (EB) Nr. 168/2007 4 straipsnyje, kuriame ypač minima užduotis didinti visuomenės informuotumą apie pagrindines teises ir aktyviai platinti informaciją apie Agentūros veiklą.
Pakeitimas 6
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(7b)  Visi žmonės gimsta lygūs, taigi žmogaus teisės yra nedalomos ir neliečiamos.
Pakeitimas 7
7 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(7c)  Būtina stebėti, kad ES institucijos ir visos valstybės narės laikytųsi visų tarptautinių žmogaus teisių konvencijų, kurias pasirašė valstybės narės.
Pakeitimas 8
7 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(7d)  Agentūra turėtų reguliariai teikti ataskaitas Europos Parlamentui.
Pakeitimas 9
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)
1a.  Praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo Daugiametės programos priėmimo datos, Komisija gali savo, Tarybos, Europos Parlamento arba Agentūros valdybos iniciatyva pasiūlyti persvarstyti programą pagal Reglamento (EB) Nr. 168/2007 5 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą.
Pakeitimas 10
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Komisija, Taryba ir Europos Parlamentas gali pareikalauti, kad Agentūra ištirtų tam tikrus veiksmus arba susirūpinimą keliančius klausimus.
Pakeitimas 11
1 a straipsnis (naujas)
1a straipsnis
Užduotys
Išskirtinėmis ir pagrįstomis aplinkybėmis Agentūra gali suformuluoti ir paskelbti išvadas ir nuomones teminėse srityse, nenurodytose 2 straipsnyje. Tokiomis aplinkybėmis Komisijai, Tarybai ir Europos Parlamentui turi būti siunčiamas pranešimas apie priemones, kurių buvo imtasi.
Pakeitimas 12
2 straipsnio įvadinė dalis
Teminės sritys yra šios:
Vykdydama savo darbą šiose teminėse srityse, Agentūra, nepažeisdama 1 straipsnio 2a dalies ir 1a straipsnio nuostatų, siekia nustatyti, kokie ekonominiai, socialiniai ir kultūriniai veiksniai skatina gerbti žmogaus teises tose srityse, arba kokie veiksniai gali būti pradinės žmogaus teisių pažeidimo priežastys:
Pakeitimas 13
2 straipsnio b punktas
b) diskriminacija dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos arba dėl priklausymo mažumoms;
b) diskriminacija dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos arba dėl priklausymo tradicinėms tautinėms arba kalbinėms mažumoms ir bet kokia diskriminacija keliais pagrindais (daugialypė diskriminacija);
Pakeitimas 14
2 straipsnio j punktas
j) teisė į veiksmingą ir nepriklausomą teisinę gynybą.
j) teisė į veiksmingą ir nepriklausomą teisinę gynybą, susijusią su kaltinamųjų ir įtariamųjų teisėmis.
Pakeitimas 15
2 straipsnio j a punktas (naujas)
ja) didžiulis skurdas ir socialinė atskirtis.
Pakeitimas 16
3 straipsnio 1 dalis
1.  Įgyvendindama šią programą, Agentūra užtikrina tinkamą veiklos koordinavimą su atitinkamais Bendrijos organais, biurais ir agentūromis, valstybėmis narėmis, tarptautinėmis organizacijomis ir pilietine visuomene Reglamento (EB) Nr. 168/2007 7, 8 ir 10 straipsniuose nustatytomis sąlygomis.
1.  Įgyvendindama šią programą, Agentūra užtikrina tinkamą bendradarbiavimą ir veiklos koordinavimą su atitinkamais Bendrijos organais, biurais ir agentūromis, valstybėmis narėmis, tarptautinėmis organizacijomis ir pilietine visuomene Reglamento (EB) Nr. 168/2007 7, 8 ir 10 straipsniuose nustatytomis sąlygomis.
Pakeitimas 17
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)
2a.  Agentūra aktyviai bendradarbiauja su šalimis kandidatėmis pagrindinių teisių srityje siekdama padėti suderinti jų teisę su Bendrijos teise.
Pakeitimas 18
3 straipsnio 3 dalis
3.  Agentūra nagrinėja su diskriminacija dėl lyties susijusius klausimus tik vykdydama veiklą, susijusią su bendrųjų diskriminacijos klausimų, numatytų 2 straipsnio b punkte, nagrinėjimu, ir tiek, kiek ją būtina vykdyti, atsižvelgdama į tai, kad bendrieji Europos lyčių lygybės instituto, įsteigto Reglamentu (EB) Nr. 1922/2006, tikslai yra prisidėti prie lyčių lygybės skatinimo ir ją įtvirtinti, įskaitant lyčių aspekto integravimą į visas Bendrijos politikos sritis ir pagal ją parengtas nacionalinės politikos sritis, bei kova su diskriminacija dėl lyties ir ES piliečiams pabrėžti lyčių lygybės svarbą teikiant techninę pagalbą Bendrijos institucijoms, visų pirma Komisijai, ir valstybių narių institucijoms.
3.  Agentūra nagrinėja su diskriminacija dėl lyties susijusius klausimus, ypač daugeriopos diskriminacijos atvejus, tik vykdydama veiklą, susijusią su bendrųjų diskriminacijos klausimų, numatytų 2 straipsnio b punkte, nagrinėjimu, ir tiek, kiek ją būtina vykdyti, paisydama Europos lyčių lygybės instituto, įsteigto Reglamentu (EB) Nr. 1922/2006, tikslų ir funkcijų. Agentūros ir instituto bendradarbiavimo detalės nustatomos susitarimo memorandume pagal Reglamento (EB) Nr. 168/2007 7 straipsnio nuostatas.
Teisinė informacija - Privatumo politika