Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/0189(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0514/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0514/2007

Debates :

PV 15/01/2008 - 14
CRE 15/01/2008 - 14

Balsojumi :

PV 17/01/2008 - 6.1
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0014

Pieņemtie teksti
PDF 375kWORD 67k
Ceturtdiena, 2008. gada 17. janvāris - Strasbūra
Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras vairākgadu pamatprogrammas laikposmam no 2007. līdz 2012. gadam pieņemšana *
P6_TA(2008)0014A6-0514/2007

Eiropas Parlamenta 2008. gada 17. janvāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam, ar ko īsteno Regulu (EK) Nr. 168/2007 attiecībā uz Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras vairākgadu pamatprogrammas laikposmam no 2007. līdz 2012. gadam pieņemšanu (COM(2007)0515 – C6-0322/2007 – 2007/0189(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2007)0515),

–   ņemot vērā Padomes Regulas (EK) Nr. 168/2007 5. panta 1. punktu, saskaņā ar kuru Padome ir apspriedusies ar Parlamentu (C6-0322/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas un Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A6–0514/2007),

1.   apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.   aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar EK līguma 250. panta 2. punktu;

3.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.   prasa Padomei vēlreiz apspriesties ar Parlamentu, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais teksts   Parlamenta izdarītie grozījumi
Grozījums Nr. 1
1. apsvērums
(1)  Lai Aģentūra varētu atbilstīgi veikt savus uzdevumus, precīzas tematiskās jomas tās darbībai ir jānosaka ar vairākgadu pamatprogrammu piecu gadu laikposmam, kā tas ir noteikts Regulas (EK) Nr. 168/2007 5. panta 2. punktā.
(1)  Lai Aģentūra varētu atbilstīgi veikt savus uzdevumus un lai ievērotu Aģentūras dibināšanas mērķus, precīzas tematiskās jomas tās darbībai ir jānosaka ar vairākgadu pamatprogrammu piecu gadu laikposmam, kā tas ir noteikts Regulas (EK) Nr. 168/2007 5. panta 2. punktā.
Grozījums Nr. 2
2. apsvērums
(2)  Aģentūras darbības tematiskās jomas pamatprogrammā ir jāpapildina ar cīņu pret rasismu, ksenofobiju un ar to saistīto neiecietību.
(2)  Aģentūras darbības tematiskās jomas pamatprogrammā ir jāpapildina ar cīņu pret rasismu, ksenofobiju un ar to saistīto neiecietību, kā arī ar to personu tiesību aizsardzību, kuras pieder pie mazākumtautībām.
Grozījums Nr. 3
5. apsvērums
(5)  Pamatprogrammā jāiekļauj noteikumi, kas nodrošinātu to, ka tā papildina citu Kopienas un Eiropas Savienības struktūru, biroju un aģentūru, kā arī Eiropas Padomes un citu starptautisko organizāciju uzdevumus, kas darbojas pamattiesību jomā. Saistībā ar šo vairākgadu pamatprogrammu nozīmīgākās Kopienas aģentūras un struktūras ir Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts, kas izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1922/2006 par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta izveidi, un Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs, kas izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti, un tādējādi ir jāņem vērā to mērķi.
(5)  Pamatprogrammā jāiekļauj noteikumi, kas nodrošinātu to, ka tā papildina citu Kopienas un Eiropas Savienības struktūru, biroju un aģentūru, kā arī Eiropas Padomes un citu starptautisko organizāciju uzdevumus, kas darbojas pamattiesību jomā. Saistībā ar šo vairākgadu pamatprogrammu nozīmīgākās Kopienas aģentūras un struktūras ir Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts, kas izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1922/2006 par Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta izveidi, Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs, kas izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti, un Eiropas ombuds, un tādējādi ir jāņem vērā to mērķi un uzdevumi.
Grozījums Nr. 4
6.a apsvērums (jauns)
(6a)  Pēc Eiropas Parlamenta, Padomes vai Komisijas lūguma un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 168/2007 5. panta 3. punktu Aģentūra var darboties ārpus vairākgadu pamatprogrammā noteiktajām tematiskajām jomām, ja to ļauj tās finanšu un cilvēku resursi.
Grozījums Nr. 5
7.a apsvērums (jauns)
(7a)  Pamatprogramma nosaka Aģentūras darbības tematiskās jomas, savukārt Aģentūras uzdevumus nosaka Regulas (EK) Nr. 168/2007 4. pants, kurā īpaši uzsvērta izpratnes veidošana sabiedrībā par pamattiesībām un aktīva informācijas izplatīšana par Aģentūras darbību.
Grozījums Nr. 6
7.b apsvērums (jauns)
(7b)  Visi cilvēki piedzimst vienlīdzīgi, tādēļ cilvēktiesības ir nedalāmas un neaizskaramas.
Grozījums Nr. 7
7.c apsvērums (jauns)
(7c)  Ir jāuzrauga, lai ES iestādes un visas dalībvalstis ievērotu visas starptautiskās cilvēktiesību konvencijas, kurām dalībvalstis ir pievienojušās.
Grozījums Nr. 8
7.d apsvērums (jauns)
(7d)  Aģentūra regulāri sniedz ziņojumus Eiropas Parlamentam.
Grozījums Nr. 9
1. panta 1.a punkts (jauns)
1.a Ne agrāk kā vienu gadu pēc vairākgadu pamatprogrammas pieņemšanas Komisija vai nu pēc savas, vai pēc Padomes, Eiropas Parlamenta vai Aģentūras valdes iniciatīvas var ierosināt pamatgrogrammas pārskatīšanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 168/2007 5. panta 1. punktā paredzēto procedūru.
Grozījums Nr. 10
1. panta 2.a punkts (jauns)
2.a Komisija, Padome un Eiropas Parlaments var lūgt Aģentūru izmeklēt konkrētas darbības vai lietas.
Grozījums Nr. 11
1.a pants (jauns)
1.a pants
Uzdevumi
Izņēmuma gadījumos un ja pastāv pārliecinoši iemesli, Aģentūra var izstrādāt un publiskot slēdzienus un atzinumus tematiskajās jomās, kas nav ietvertas 2. pantā. Šādos gadījumos par veiktajiem pasākumiem ziņo Komisijai, Padomei un Eiropas Parlamentam.
Grozījums Nr. 12
2. panta ievaddaļa
Tematiskās jomas ir šādas:
Veicot darbu turpmāk norādītajās tematiskajās jomās un neierobežojot 1. panta 2. a punktu un 1.a pantu, Aģentūra cenšas noskaidrot ekonomiskos, sociālos un kultūras faktorus, kas veicina cilvēktiesību ievērošanu šajās jomās vai kas var būt cilvēktiesību pārkāpumu pamatiemesli:
Grozījums Nr. 13
2. panta b) apakšpunkts
b) diskriminācija dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ, vai minoritātēm piederošu personu diskriminācija;
b) diskriminācija dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ, vai nacionālām un lingvistiskām minoritātēm piederošu personu diskriminācija un jebkādu šo diskriminācijas veidu kombinācija (vairākkārtēja diskriminācija);
Grozījums Nr. 14
2. panta j) apakšpunkts
j) piekļuve efektīvai un neatkarīgai tiesai.
j) tiesājamo un aizdomās turēto tiesības piekļūt efektīvai un neatkarīgai tiesai.
Grozījums Nr. 15
2. panta ja) apakšpunkts (jauns)
ja) galēja nabadzība un sociālā atstumtība;
Grozījums Nr. 16
3. panta 1. punkts
1.  Lai īstenotu šo pamatprogrammu, Aģentūrai ir jānodrošina darbību atbilstīga saskaņošana ar saistītām Kopienas struktūrām, iestādēm un aģentūrām, dalībvalstīm, starptautiskām organizācijām un pilsonisko sabiedrību, ievērojot noteikumus, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 168/2007 7., 8. un 10. pantā.
1.  Lai īstenotu šo pamatprogrammu, Aģentūrai ir jānodrošina atbilstīga sadarbība un darbību saskaņošana ar saistītām Kopienas struktūrām, iestādēm un aģentūrām, dalībvalstīm, starptautiskām organizācijām un pilsonisko sabiedrību, ievērojot noteikumus, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 168/2007 7., 8. un 10. pantā.
Grozījums Nr. 17
3. panta 2.a punkts (jauns)
2.a Pamattiesību jomā Aģentūra aktīvi sadarbojas ar kandidātvalstīm, lai šajās valstīs sekmētu Kopienas tiesību ievērošanu.
Grozījums Nr. 18
3. panta 3. punkts
3.  Jautājumi par diskrimināciju dzimuma dēļ Aģentūrai ir jārisina mērķtiecīgi un tikai darba ietvaros, ko tā veic saistībā ar diskriminācijas vispārējiem jautājumiem, kas minēti 2. panta b) punktā, ņemot vērā to, ka Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta, kas izveidots ar Regulu (EK) Nr. 1922/2006, vispārējiem mērķiem ir jāveicina un jāstiprina dzimumu vienlīdzība, tostarp dzimumu vienlīdzības nodrošināšana visās Kopienas politikas jomās un valstu politikas attiecīgajās jomās, kā arī jāveicina cīņa pret diskrimināciju dzimuma dēļ un jāpalielina ES pilsoņu izpratne par dzimumu vienlīdzību, sniedzot tehnisku palīdzību Kopienas iestādēm, jo īpaši Komisijai un dalībvalstu iestādēm.
3.  Jautājumi par diskrimināciju dzimuma dēļ un jo īpaši vairākkārtējas diskriminācijas gadījumi Aģentūrai ir jārisina mērķtiecīgi un tikai darba ietvaros, ko tā veic saistībā ar diskriminācijas vispārējiem jautājumiem, kas minēti 2. panta b) punktā, ievērojot Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta, kas izveidots ar Regulu (EK) Nr. 1922/2006, mērķus un uzdevumus. Aģentūras un institūta sadarbības kārtību nosaka saprašanās memorandā atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 168/2007 7. pantam.
Juridisks paziņojums - Privātuma politika