Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2006/0310(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0447/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0447/2007

Συζήτηση :

PV 16/01/2008 - 9
CRE 16/01/2008 - 9

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2008 - 6.2
CRE 17/01/2008 - 6.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0015

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 537kWORD 221k
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2008 - Στρασβούργο
Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) *
P6_TA(2008)0015A6-0447/2007

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) (COM(2006)0817 – C6-0055/2007 – 2006/0310(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής (COM(2006)0817),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 30, παράγραφος 1, στοιχείο β), το άρθρο 30, παράγραφος 2, και το άρθρο 34, παράγραφος 2, στοιχείο γ), της Συνθήκης ΕΕ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 39, παράγραφος 1, της Συνθήκης ΕΕ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6-0055/2007),

–   έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο που ενσωματώνει το κεκτημένο του Σένγκεν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 93 και 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A6-0447/2007),

1.   εγκρίνει την πρόταση όπως τροποποιήθηκε·

2.   θεωρεί ότι το ποσό δημοσιονομικής αναφοράς που εμφαίνεται στην πρόταση της Επιτροπής πρέπει να είναι συμβατό με το ανώτατο όριο της κατηγορίας 3α του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013 και με τις διατάξεις του σημείου 47 της Διοργανικής Συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (ΔΣ)(1)·

3.   υπενθυμίζει ότι η γνώμη της Επιτροπής Προϋπολογισμών δεν προεξοφλεί το αποτέλεσμα της διαδικασίας που ορίζεται στο σημείο 47 της Διοργανικής Συμφωνίας, και η οποία εφαρμόζεται για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας·

4.   καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

5.   καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

6.   ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση·

7.   ζητεί να κληθεί εκ νέου από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει εντός του πλαισίου της Συνθήκης της Λισαβόνας σε περίπτωση που η απόφαση του Συμβουλίου για την ίδρυση της Ευρωπόλ δεν εγκριθεί έως τον Ιούνιο 2008·

8.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογίες του Κοινοβουλίου
Τροπολογία 1
Αιτιολογική αναφορά 1α (νέα)
έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων1, ειδικότερα δε το άρθρο του 185,
___________________________
1 ΕΕ L 248, 16.9.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1995/2006 (ΕΕ L 390, 30.12.2006, σ. 1).
Τροπολογία 2
Αιτιολογική αναφορά 1β (νέα)
έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση1, και ειδικότερα το σημείο της 47,
________________________
1 ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 4α (νέα)
(4α) Το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη εγκρίνει την απόφαση-πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Η έναρξη ισχύος της απόφασης-πλαίσιο έχει κρίσιμη σημασία για την Ευρωπόλ προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώσει την αποστολή της εντός νομικού πλαισίου που θα εγγυάται πλήρως την προστασία των δεδομένων των ευρωπαίων πολιτών. Αποτελεί, ως εκ τούτου, επιτακτική ανάγκη να εγκρίνει το Συμβούλιο την απόφαση- πλαίσιο το ταχύτερο δυνατό.
Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 4β (νέα)
(4β) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την Ευρωπόλ: ενίσχυση του κοινοβουλευτικού ελέγχου και διεύρυνση των αρμοδιοτήτων1, της 13ης Απριλίου 1999, ζητεί να ενταχθεί η Ευρωπόλ στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ και να αποτελεί αντικείμενο δημοκρατικού ελέγχου από το Κοινοβούλιο.
___________________________
1 ΕΕ C 219, 30.7.1999, σ. 101.
Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 4γ (νέα)
(4γ) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με τη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπόλ και την πλήρη ένταξή της στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ1, της 30ής Μαΐου 2002, και τη σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με τη μελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπόλ2, της 10ης Απριλίου 2003, τάσσεται υπέρ κοινοτικού καθεστώτος για την Ευρωπόλ.
______________
1 ΕΕ C 187 Ε, 7.8.2003, σ. 144.
2 ΕΕ C 64 Ε, 12.3.2004, σ. 588.
Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Η ίδρυση της Ευρωπόλ ως οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα χρηματοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, θα ενισχύσει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τον έλεγχο της Ευρωπόλ, μέσω της σύμπραξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην έγκριση του προϋπολογισμού.
(5)  Η ίδρυση της Ευρωπόλ ως οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα χρηματοδοτείται από τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ενισχύσει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τον έλεγχο και ιδιαίτερα το δημοκρατικό έλεγχο της Ευρωπόλ, μέσω της σύμπραξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην έγκριση του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων του πίνακα προσωπικού και της διαδικασίας απαλλαγής.
Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)
(6α) Η δημιουργία της Ευρωπόλ προϋποθέτει δέσμευση για την προώθηση διοργανικής συμφωνίας με την οποία θα καθορίζονται προϋποθέσεις-πλαίσιο για τους ευρωπαϊκούς κανονιστικούς οργανισμούς, ώστε οι δομές των ήδη λειτουργούντων και των μελλοντικών οργάνων να ανταποκρίνονται, χάρη στο σχεδιασμό τους, στο αίτημα της σαφήνειας, της διαφάνειας και της ασφάλειας του δικαίου.
Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)
(8α) Μετά την επέκταση των επιχειρησιακών αρμοδιοτήτων της Ευρωπόλ, χρειάζονται ακόμη ορισμένες βελτιώσεις όσον αφορά τη δημοκρατική ευθύνη της.
Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Είναι αναγκαίο να καθιερωθεί θέση υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, με αποστολή τη διασφάλιση, υπό καθεστώς ανεξαρτησίας, της νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων και της τήρησης των διατάξεων της παρούσας απόφασης σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικών με το προσωπικό της Ευρωπόλ, που καλύπτεται από προστασία βάσει του άρθρου 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.
(13)  Είναι αναγκαίο να καθιερωθεί θέση υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, με αποστολή τη διασφάλιση, υπό καθεστώς ανεξαρτησίας, της νομιμότητας της επεξεργασίας δεδομένων και της τήρησης των διατάξεων της παρούσας απόφασης σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, περιλαμβανομένης της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικών με το προσωπικό της Ευρωπόλ, που καλύπτεται από προστασία βάσει του άρθρου 24 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων θα πρέπει να συνεργάζεται με τους υπεύθυνους προστασίας δεδομένων που έχουν οριστεί βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας.
Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Επιπλέον της απλούστευσης των διατάξεων που αναφέρονται σε υφιστάμενα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων, είναι σκόπιμο να διευρυνθούν οι δυνατότητες της Ευρωπόλ όσον αφορά τη συγκρότηση και διαχείριση άλλων εργαλείων επεξεργασίας δεδομένων προς υποστήριξη του έργου της. Τα εν λόγω εργαλεία επεξεργασίας δεδομένων είναι σκόπιμο να συγκροτούνται και να συντηρούνται σύμφωνα με τις γενικές αρχές της προστασίας δεδομένων, αλλά και σύμφωνα με σχετικές λεπτομερείς ρυθμίσεις τις οποίες πρόκειται να θεσπίσει το Συμβούλιο.
(14)  Επιπλέον της απλούστευσης των διατάξεων που αναφέρονται σε υφιστάμενα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων, είναι σκόπιμο να δοθούν δυνατότητες στην Ευρωπόλ όσον αφορά τη συγκρότηση και διαχείριση άλλων εργαλείων επεξεργασίας δεδομένων προς υποστήριξη του έργου της. Τα εν λόγω εργαλεία επεξεργασίας δεδομένων είναι σκόπιμο να συγκροτούνται και να συντηρούνται σύμφωνα με τις γενικές αρχές της προστασίας δεδομένων που είναι κατοχυρωμένες στην κοινοτική νομοθεσία και στη σύμβαση αριθ. 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης της 28ης Ιανουαρίου 1981 για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα και σύμφωνα με σχετικές λεπτομερείς ρυθμίσεις τις οποίες πρόκειται να θεσπίσει το Συμβούλιο κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Είναι σκόπιμος ο εξορθολογισμός των δυνατοτήτων της Ευρωπόλ να συνεργάζεται με τρίτες χώρες και φορείς, προκειμένου να διασφαλισθεί η συνεκτικότητα με τη γενική πολιτική της Ένωσης στον συγκεκριμένο τομέα, με τη θέσπιση νέων διατάξεων για το πώς η συνεργασία αυτή θα μεθοδεύεται μελλοντικώς.
(19)  Είναι σκόπιμος ο εξορθολογισμός των δυνατοτήτων της Ευρωπόλ να συνεργάζεται με τρίτες χώρες και φορείς, προκειμένου να διασφαλισθεί η συνεκτικότητα με τη γενική πολιτική της Ένωσης στον συγκεκριμένο τομέα και να εξασφαλιστεί ότι τρίτες χώρες και φορείς εγγυώνται κατάλληλο επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με τη θέσπιση νέων διατάξεων για το πώς η συνεργασία αυτή θα μεθοδεύεται μελλοντικώς, οι οποίες θα θεσπισθούν από το Συμβούλιο κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 12
Άρθρο 1, παράγραφος 1
1.  Με την παρούσα απόφαση ιδρύεται "Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία", καλουμένη εφεξής "Ευρωπόλ", υπό τη μορφή οργανισμού της Ένωσης. Η έδρα της Ευρωπόλ είναι στη Χάγη, στις Κάτω Χώρες.
1.  Με την παρούσα απόφαση ιδρύεται "Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία", καλουμένη εφεξής "Ευρωπόλ", υπό τη μορφή οργανισμού της Ένωσης. Ο Οργανισμός αυτός ιδρύεται σύμφωνα με το άρθρο 185 του Δημοσιονομικού Κανονισμού και το σημείο 47 της διοργανικής συμφωνίας (ΔΣ). Η έδρα της Ευρωπόλ είναι στη Χάγη, στις Κάτω Χώρες.
Τροπολογία 13
Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο α)
(α) η συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, ανάλυση και ανταλλαγή πληροφοριών, απόρρητων ή μη, που διαβιβάζονται από τις αρχές των κρατών μελών ή τρίτων χωρών ή από άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές οντότητες.
(α) η συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, ανάλυση και ανταλλαγή πληροφοριών, απόρρητων ή μη, που διαβιβάζονται από τις αρχές των κρατών μελών ή τρίτων χωρών ή από άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές οντότητες· όταν οι πληροφορίες προέρχονται από ιδιωτικό φορέα, προηγείται νόμιμη συλλογή και εξέτασή τους πριν διαβιβασθούν στην Ευρωπόλ, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή της οδηγίας 95/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, σχετικά με την προστασία των ατόμων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών1, και η πρόσβαση της Ευρωπόλ σ'αυτές επιτρέπεται μόνο κατά περίπτωση, για συγκεκριμένους σκοπούς και βάσει δικαστικού ελέγχου στα κράτη μέλη· συμπληρωματικές διασφαλίσεις καθορίζονται από την Ευρωπόλ, κατόπιν διαβουλεύσεων με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και την Κοινή Εποπτική Αρχή·
_______________________________
1 ΕΕ L 281, 23.11.1995, σ. 31. Οδηγία που τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284, 31.10.2003, σ. 1).
Τροπολογία 14
Άρθρο 6, παράγραφος 2
2.  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες συγκροτείται κοινή ομάδα έρευνας προκειμένου να ασχοληθεί με υποθέσεις παραχάραξης του ευρώ, είναι δυνατός ο διορισμός υπαλλήλου της Ευρωπόλ για να διευθύνει την έρευνα, υπό την άμεση ευθύνη του επικεφαλής της ομάδας. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του υπαλλήλου της Ευρωπόλ που έχει διορισθεί βάσει του προηγούμενου εδαφίου και του επικεφαλής της ομάδας, κατισχύει η γνώμη αυτού του τελευταίου.
2.  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες συγκροτείται κοινή ομάδα έρευνας προκειμένου να ασχοληθεί με υποθέσεις παραχάραξης του ευρώ ή με τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 5, παράγραφος 2, είναι δυνατός ο διορισμός υπαλλήλου της Ευρωπόλ για να διευθύνει την έρευνα, υπό την άμεση ευθύνη του επικεφαλής της ομάδας. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ του υπαλλήλου της Ευρωπόλ που έχει διορισθεί βάσει του προηγούμενου εδαφίου και του επικεφαλής της ομάδας, κατισχύει η γνώμη αυτού του τελευταίου.
Τροπολογία 15
Άρθρο 8, παράγραφος 2
2.  Η εθνική υπηρεσία αποτελεί την υπηρεσία-σύνδεσμο μεταξύ της Ευρωπόλ και των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών. Εντούτοις, τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν τις απευθείας επαφές μεταξύ των εθνικών αρχών που έχουν ορισθεί και της Ευρωπόλ υπό όρους που καθορίζει το εκάστοτε κράτος μέλος, οι οποίοι επιτρέπεται να περιλαμβάνουν την προηγούμενη ανάμειξη της εθνικής υπηρεσίας.
2.  Η εθνική υπηρεσία αποτελεί τη μοναδική υπηρεσία-σύνδεσμο μεταξύ της Ευρωπόλ και των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών. Εντούτοις, τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν τις απευθείας επαφές μεταξύ των αρμοδίων αρχών που έχουν ορισθεί και της Ευρωπόλ υπό όρους που καθορίζει το εκάστοτε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένης της προηγούμενης ανάμειξης της εθνικής υπηρεσίας.
Η εθνική υπηρεσία λαμβάνει ταυτόχρονα από την Ευρωπόλ όλες τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται κατά τη διάρκεια των απευθείας επαφών μεταξύ Ευρωπόλ και των αρμοδίων αρχών που έχουν ορισθεί. Οι σχέσεις μεταξύ της εθνικής υπηρεσίας και των αρμοδίων αρχών διέπονται από το εκάστοτε εθνικό δίκαιο, και ιδίως από τους εφαρμοστέους εθνικούς συνταγματικούς κανόνες.
Τροπολογία 16
Άρθρο 9, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο
Αντικείμενο των διμερών ανταλλαγών που προβλέπονται στο στοιχείο δ) της πρώτης υποπαραγράφου μπορεί επίσης να είναι αξιόποινες πράξεις που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπόλ, στο μέτρο που τούτο επιτρέπεται βάσει της εθνικής νομοθεσίας.
Αντικείμενο των διμερών ανταλλαγών που προβλέπονται στο στοιχείο δ) της πρώτης υποπαραγράφου μπορεί επίσης να είναι αξιόποινες πράξεις που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπόλ, στο μέτρο που τούτο επιτρέπεται βάσει της εθνικής νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή, η Ευρωπόλ δεν θεωρείται υπεύθυνη για το περιεχόμενο οιασδήποτε από τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται.
Τροπολογία 17
Άρθρο 10, παράγραφος 2
2.  Η Ευρωπόλ δύναται να επεξεργάζεται δεδομένα με σκοπό να εξακριβώσει κατά πόσον τα εκάστοτε δεδομένα έχουν σημασία για την εκτέλεση των καθηκόντων της και είναι δυνατό να συμπεριληφθούν σε κάποιο από τα συστήματα πληροφοριών της.
2.  Η Ευρωπόλ δύναται να επεξεργάζεται δεδομένα με σκοπό να εξακριβώσει κατά πόσον τα εκάστοτε δεδομένα έχουν σημασία για την εκτέλεση των καθηκόντων της και είναι δυνατό να συμπεριληφθούν σε κάποιο από τα συστήματα πληροφοριών της. Στην περίπτωση αυτή τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία με μόνο σκοπό να καθοριστεί κατά πόσον είναι σημαντικά ή όχι.
Τροπολογία 18
Άρθρο 10, παράγραφος 3
3.  Κάθε φορά που η Ευρωπόλ σκοπεύει να συγκροτήσει ένα σύστημα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διαφορετικό από το Σύστημα Πληροφοριών Ευρωπόλ, που μνημονεύεται στο άρθρο 11, ή από τα "αρχεία δεδομένων εργασίας προς ανάλυση", που μνημονεύονται στο άρθρο 14, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία κατόπιν διαβουλεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους η Ευρωπόλ δύναται να συγκροτήσει το εκάστοτε σύστημα. Οι εν λόγω όροι αφορούν, ιδίως, την πρόσβαση στα δεδομένα και τη χρήση τους, καθώς και τους χρονικούς περιορισμούς που ισχύουν για την αποθήκευση και διαγραφή των δεδομένων, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των αρχών που μνημονεύονται στο άρθρο 26.
3.  Κάθε φορά που η Ευρωπόλ σκοπεύει να συγκροτήσει ένα σύστημα επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διαφορετικό από το Σύστημα Πληροφοριών Ευρωπόλ, που μνημονεύεται στο άρθρο 11, ή από τα "αρχεία δεδομένων εργασίας προς ανάλυση", που μνημονεύονται στο άρθρο 14, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία κατόπιν διαβουλεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους η Ευρωπόλ δύναται να συγκροτήσει το εκάστοτε σύστημα. Οι εν λόγω όροι αφορούν, ιδίως, την πρόσβαση στα δεδομένα και τη χρήση τους, καθώς και τους χρονικούς περιορισμούς που ισχύουν για την αποθήκευση και διαγραφή των δεδομένων, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των αρχών που μνημονεύονται στο άρθρο 26. Πριν από την έγκριση μιας τέτοιας απόφασης από το Συμβούλιο, διεξάγονται διαβουλεύσεις με την Κοινή Εποπτική Αρχή της Ευρωπόλ και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.
Τροπολογία 19
Άρθρο 10, παράγραφος 5
5.  Η Ευρωπόλ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των δικών της συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων και των συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων των κρατών μελών, καθώς και, ειδικότερα, των συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων που χρησιμοποιούν οι συναφείς προς την Κοινότητα και την Ένωση φορείς με τους οποίους είναι πιθανό να συνάψει σχέσεις η Ευρωπόλ σύμφωνα με το άρθρο 22, μέσω της εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών και τη χρήση ανοικτών προτύπων.
5.  Η Ευρωπόλ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των δικών της συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων και των συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων των κρατών μελών, καθώς και, ειδικότερα, των συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων που χρησιμοποιούν οι συναφείς προς την Κοινότητα και την Ένωση φορείς με τους οποίους είναι πιθανό να συνάψει σχέσεις η Ευρωπόλ σύμφωνα με το άρθρο 22, μέσω της εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών και τη χρήση ανοικτών προτύπων. Η διασύνδεση επιτρέπεται κατόπιν σχετικής απόφασης του Συμβουλίου, που λαμβάνεται μετά από διαβούλευση με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της Ευρωπόλ και την Κοινή Εποπτική Αρχή· η απόφαση αυτή ορίζει τους κανόνες και τις προϋποθέσεις, ιδίως όσον αφορά την ανάγκη εφαρμογής της διασύνδεσης και τους σκοπούς χρήσης των προσωπικών δεδομένων.
Τροπολογία 20
Άρθρο 11, παράγραφος 1
1.  Η Ευρωπόλ διατηρεί σε λειτουργία ένα Σύστημα Πληροφοριών Ευρωπόλ. Στο Σύστημα Πληροφοριών Ευρωπόλ έχουν απ" ευθείας πρόσβαση για να το συμβουλεύονται οι εθνικές υπηρεσίες, οι αξιωματούχοι-σύνδεσμοι, ο διευθυντής, οι αναπληρωτές διευθυντές και οι δεόντως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Ευρωπόλ.
1.  Η Ευρωπόλ διατηρεί σε λειτουργία ένα Σύστημα Πληροφοριών Ευρωπόλ. Στο Σύστημα Πληροφοριών Ευρωπόλ έχουν απ" ευθείας πρόσβαση για να το συμβουλεύονται οι εθνικές υπηρεσίες, οι αξιωματούχοι-σύνδεσμοι, ο διευθυντής, οι αναπληρωτές διευθυντές και οι δεόντως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Ευρωπόλ. Η άμεση πρόσβαση από τις εθνικές υπηρεσίες στο σύστημα πληροφοριών σχετικά με τα άτομα που αναφέρονται στο άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχείο β), περιορίζεται μόνο στα στοιχεία ταυτότητας που προβλέπει το άρθρο 12, παράγραφος 2. Για τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης έρευνας, υπάρχει πρόσβαση στο σύνολο των δεδομένων, μέσω των αξιωματικών συνδέσμων.
Τροπολογία 21
Άρθρο 12, παράγραφος 1, στοιχείο β)
β) πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν σοβαροί λόγοι σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους για να πιστεύεται ότι πρόκειται να διαπράξουν αξιόποινες πράξεις οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπόλ.
β) πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν ουσιαστικές ενδείξεις ή σοβαροί λόγοι σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους για να πιστεύεται ότι πρόκειται να διαπράξουν αξιόποινες πράξεις οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπόλ.
Τροπολογία 22
Άρθρο 12, παράγραφος 4α (νέα)
4α. Ειδικές κατηγορίες δεδομένων που αφορούν φυλετική ή εθνική προέλευση, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε πολιτικό κόμμα ή συνδικαλιστική οργάνωση, γενετήσιο προσανατολισμό ή ζητήματα υγείας υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνον εφόσον αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για συγκεκριμένη περίπτωση και εφόσον τηρηθούν ειδικές εγγυήσεις.
Τροπολογία 23
Άρθρο 19, παράγραφος 1
1.  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ανακτώνται από οποιοδήποτε εκ των αρχείων επεξεργασίας δεδομένων της Ευρωπόλ διαβιβάζονται ή χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών με στόχο την πρόληψη ή την καταπολέμηση αξιόποινων πράξεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπόλ, καθώς και για την καταπολέμηση άλλων σοβαρών μορφών εγκληματικότητας. Η Ευρωπόλ μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα μόνο για την άσκηση των καθηκόντων της.
1.  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ανακτώνται από οποιοδήποτε εκ των αρχείων επεξεργασίας δεδομένων της Ευρωπόλ διαβιβάζονται ή χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεγεί, καθώς και για συμβατούς με αυτούς σκοπούς, με στόχο την πρόληψη ή την καταπολέμηση αξιόποινων πράξεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ευρωπόλ, καθώς και για την καταπολέμηση άλλων σοβαρών μορφών εγκληματικότητας. Η Ευρωπόλ μπορεί να χρησιμοποιεί τα δεδομένα μόνο για την άσκηση των καθηκόντων της.
Τροπολογία 24
Άρθρο 20, παράγραφος 1
1.  Δεδομένα περιεχόμενα σε αρχεία διατηρούνται από την Ευρωπόλ μόνο για όσον χρόνο τούτο είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων της. Το αργότερο τρία έτη μετά την εισαγωγή των δεδομένων επανεξετάζεται η σκοπιμότητα της περαιτέρω διατήρησής τους. Η επανεξέταση και η διαγραφή δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα πληροφοριών πραγματοποιούνται από την υπηρεσία που τα εισήγαγε. Η επανεξέταση και η διαγραφή δεδομένων που έχουν αποθηκευθεί σε άλλα αρχεία δεδομένων της Ευρωπόλ πραγματοποιούνται από την Ευρωπόλ. Τρεις μήνες πριν από την παρέλευση τη προθεσμίας που ισχύει για την επανεξέταση της σκοπιμότητας διατήρησης των δεδομένων, η Ευρωπόλ ειδοποιεί αυτομάτως τα κράτη μέλη σχετικά.
1.  Δεδομένα περιεχόμενα σε αρχεία διατηρούνται από την Ευρωπόλ μόνο για όσον χρόνο τούτο είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων της. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, παράγραφος 3, μετά την εισαγωγή των δεδομένων επανεξετάζεται και τεκμηριώνεται τουλάχιστον ανά διετία η σκοπιμότητα της περαιτέρω διατήρησής τους. Η επανεξέταση και η διαγραφή δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα πληροφοριών πραγματοποιούνται από την υπηρεσία που τα εισήγαγε. Η επανεξέταση και η διαγραφή δεδομένων που έχουν αποθηκευθεί σε άλλα αρχεία δεδομένων της Ευρωπόλ πραγματοποιούνται από την Ευρωπόλ. Τρεις μήνες πριν από την παρέλευση τη προθεσμίας που ισχύει για την επανεξέταση της σκοπιμότητας διατήρησης των δεδομένων, η Ευρωπόλ ειδοποιεί αυτομάτως τα κράτη μέλη σχετικά.
Τροπολογία 25
Άρθρο 21
Στον βαθμό που η Ευρωπόλ διαθέτει βάσει της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του διεθνούς δικαίου ή της νομοθεσίας των κρατών μελών δικαίωμα ηλεκτρονικής πρόσβασης σε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε άλλα συστήματα πληροφοριών, είτε αυτά έχουν εθνικό είτε έχουν διεθνή χαρακτήρα, η Ευρωπόλ νομιμοποιείται να ανακτά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με αυτόν τον τρόπο εφόσον τούτο είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση της αποστολής της. Η πρόσβαση και χρήση τέτοιων δεδομένων από την Ευρωπόλ υπόκεινται στις εφαρμοστέες διατάξεις των σχετικών νομικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του διεθνούς δικαίου ή της νομοθεσίας των κρατών μελών, στον βαθμό που αυτές προβλέπουν αυστηρότερους κανόνες για την πρόσβαση και τη χρήση σε σύγκριση με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Απαγορεύεται στην Ευρωπόλ να χρησιμοποιεί τέτοια δεδομένα κατά παράβαση της παρούσας απόφασης.
Στον βαθμό που η Ευρωπόλ διαθέτει βάσει της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του διεθνούς δικαίου ή της νομοθεσίας των κρατών μελών δικαίωμα ηλεκτρονικής πρόσβασης σε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε άλλα συστήματα πληροφοριών, είτε αυτά έχουν εθνικό είτε έχουν διεθνή χαρακτήρα, η Ευρωπόλ νομιμοποιείται να ανακτά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με αυτόν τον τρόπο εφόσον τούτο είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση της αποστολής της μόνο κατά περίπτωση και στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο και αναλογικό για την εκπλήρωση των καθηκόντων της και υπό αυστηρές προϋποθέσεις που ορίζονται από την Ευρωπόλ κατόπιν διαβουλεύσεων με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και την Κοινή Εποπτική Αρχή. Η πρόσβαση και χρήση τέτοιων δεδομένων από την Ευρωπόλ υπόκεινται στις εφαρμοστέες διατάξεις των σχετικών νομικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του διεθνούς δικαίου ή της νομοθεσίας των κρατών μελών, στον βαθμό που αυτές προβλέπουν αυστηρότερους κανόνες για την πρόσβαση και τη χρήση σε σύγκριση με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Απαγορεύεται στην Ευρωπόλ να χρησιμοποιεί τέτοια δεδομένα κατά παράβαση της παρούσας απόφασης.
Τροπολογία 26
Άρθρο 22, παράγραφος 1, στοιχείο δα) (νέο)
δα) τα αρμόδια τμήματα της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου και του Διακλαδικού Επιχειρησιακού Κέντρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 27
Άρθρο 22, παράγραφος 5α (νέα)
5a. Κατά τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από κοινοτικά όργανα ή οργανισμούς, η Ευρωπόλ θεωρείται κοινοτικό όργανο, υπό την έννοια του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001.
Τροπολογία 28
Άρθρο 24, παράγραφος 1, εισαγωγικό μέρος
1.  Η Ευρωπόλ δύναται υπό τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 4 να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που κατέχει προς τρίτους φορείς κατά την έννοια του άρθρου 23 παράγραφος 1, εφόσον:
1.  Σε απολύτως εξαιρετικές καταστάσεις και κατά περίπτωση η Ευρωπόλ δύναται υπό τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 4 να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που κατέχει προς τρίτους φορείς κατά την έννοια του άρθρου 23, παράγραφος 1, εφόσον:
Τροπολογία 58
Άρθρο 24, παράγραφος 2
2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η Ευρωπόλ δύναται να διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία κατέχει σε τρίτους φορείς κατά την έννοια του άρθρου 23 παράγραφος 1 υπό τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 4 εφόσον ο διευθυντής της Ευρωπόλ κρίνει ότι η διαβίβαση των δεδομένων είναι απολύτως αναγκαία για τη διασφάλιση ουσιωδών συμφερόντων των οικείων κρατών μελών τα οποία εμπίπτουν στην εμβέλεια των επιδιώξεων της Ευρωπόλ ή προς χάριν της αποτροπής επικείμενου κινδύνου σε σχέση με τη διάπραξη αξιόποινων πράξεων ή πράξεων τρομοκρατίας. Ο διευθυντής της Ευρωπόλ εξετάζει σε κάθε περίπτωση τον βαθμό προστασίας δεδομένων που ισχύει για τον εκάστοτε φορέα, προκειμένου να σταθμίσει τον εν λόγω βαθμό προστασίας δεδομένων σε συνάρτηση με τα προστατευτέα συμφέροντα.
2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η Ευρωπόλ δύναται να διαβιβάζει κατά περίπτωση δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία κατέχει σε τρίτους φορείς κατά την έννοια του άρθρου 23, παράγραφος 1 υπό τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 4 εφόσον ο διευθυντής της Ευρωπόλ κρίνει ότι η διαβίβαση των δεδομένων είναι απολύτως αναγκαία για τη διασφάλιση ουσιωδών συμφερόντων των οικείων κρατών μελών τα οποία εμπίπτουν στην εμβέλεια των επιδιώξεων της Ευρωπόλ ή προς χάριν της αποτροπής επικείμενου κινδύνου σε σχέση με τη διάπραξη αξιόποινων πράξεων ή πράξεων τρομοκρατίας. Ο διευθυντής της Ευρωπόλ εξετάζει σε κάθε περίπτωση το επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στην τρίτη χώρα στην οποία διαβιβάζονται τα δεδομένα, τους σκοπούς για τους οποίους θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα, το βαθμό προστασίας δεδομένων που ισχύει για τον εκάστοτε φορέα, προκειμένου να σταθμίσει τον εν λόγω βαθμό προστασίας δεδομένων σε συνάρτηση με τα προστατευτέα συμφέροντα, καθώς και το βαθμό αμοιβαιότητας στην ανταλλαγή πληροφοριών και ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και τα εποπτικά όργανα της προστασίας δεδομένων σχετικά με τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 30
Άρθρο 25, παράγραφος 2
2.  Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει τους κανόνες εφαρμογής που διέπουν τις σχέσεις της Ευρωπόλ με τα συναφή προς την Κοινότητα και την Ένωση όργανα και οργανισμούς που μνημονεύονται στο 22, καθώς και την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ της Ευρωπόλ και τέτοιων οργάνων και οργανισμών. Προτού λάβει απόφαση, το διοικητικό συμβούλιο διαβουλεύεται με την κοινή εποπτική αρχή.
2.  Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει τους κανόνες εφαρμογής που διέπουν τις σχέσεις της Ευρωπόλ με τα συναφή προς την Κοινότητα και την Ένωση όργανα και οργανισμούς που μνημονεύονται στο 22, καθώς και την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ της Ευρωπόλ και τέτοιων οργάνων και οργανισμών. Προτού λάβει απόφαση, το διοικητικό συμβούλιο διαβουλεύεται με την κοινή εποπτική αρχή και τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.
Τροπολογία 31
Άρθρο 26
Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της παρούσας απόφασης, η Ευρωπόλ εφαρμόζει για τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τις αρχές που διατυπώνονται στην απόφαση πλαίσιο 2007/XX/ΔΕΥ του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Η Ευρωπόλ οφείλει να συμμορφώνεται με τις εν λόγω αρχές κατά τη συλλογή, την επεξεργασία και την αξιοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μη εξαιρουμένων των μη αυτοματοποιημένων δεδομένων που φυλάσσονται υπό μορφή αρχείων δεδομένων, τα οποία ορίζονται ως κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα το οποίο είναι προσπελάσιμο υπό ειδικές προϋποθέσεις.
Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της παρούσας απόφασης και της ανάγκης να διατηρηθούν οι εγγυήσεις που προβλέπονται στη σύμβαση Ευρωπόλ, η Ευρωπόλ εφαρμόζει για τη συλλογή, την επεξεργασία και τη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τις αρχές που διατυπώνονται στην απόφαση πλαίσιο 2007/XX/ΔΕΥ του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Η Ευρωπόλ οφείλει να συμμορφώνεται με τις εν λόγω αρχές κατά τη συλλογή, την επεξεργασία και την αξιοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μη εξαιρουμένων των μη αυτοματοποιημένων δεδομένων που φυλάσσονται υπό μορφή αρχείων δεδομένων, τα οποία ορίζονται ως κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα το οποίο είναι προσπελάσιμο υπό ειδικές προϋποθέσεις.
Τροπολογία 32
Άρθρο 27, παράγραφος 1
1.  Η Ευρωπόλ διορίζει έναν "υπεύθυνο προστασίας δεδομένων", ο οποίος πρέπει να είναι μέλος του προσωπικού της. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων είναι απευθείας υπόλογος στο διοικητικό συμβούλιο. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων απολαύει πλήρους ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
1.  Η Ευρωπόλ διορίζει έναν/μία ανεξάρτητο/η "υπεύθυνο προστασίας δεδομένων", ο οποίος πρέπει να είναι μέλος του προσωπικού της. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων είναι απευθείας υπόλογος στο διοικητικό συμβούλιο. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων απολαύει πλήρους ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του/της.
Τροπολογία 33
Άρθρο 27, παράγραφος 5
5.  Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει περαιτέρω κανόνες εφαρμογής σχετικά με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Οι εν λόγω κανόνες εφαρμογής αφορούν, ιδίως, την επιλογή, την παύση, τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις εξουσίες του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων.
5.  Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει περαιτέρω κανόνες εφαρμογής σχετικά με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων. Οι εν λόγω κανόνες εφαρμογής αφορούν, ιδίως, την επιλογή, την παύση, τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις, τις εξουσίες και τις εγγυήσεις ανεξαρτησίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων.
Τροπολογία 34
Άρθρο 29, παράγραφος 4
4.  Η πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν γίνεται δεκτή εφόσον:
4.  Η πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν γίνεται δεκτή παρά μόνο όταν μια τέτοια άρνηση είναι αναγκαία:
(α) μια τέτοια πρόσβαση ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο κάποια από τις δραστηριότητες της Ευρωπόλ·
(α) για να μπορέσει η Ευρωπόλ να εκπληρώνει δεόντως τις δραστηριότητές της·
(β) μια τέτοια πρόσβαση ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο έρευνα που διεξάγεται από κράτος μέλος με τη συνδρομή της Ευρωπόλ·
(β) για να διασφαλιστεί ότι δεν θα τεθεί σε κίνδυνο έρευνα που διεξάγεται από κράτος μέλος με τη συνδρομή της Ευρωπόλ·
(γ) μια τέτοια πρόσβαση ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τρίτων.
(γ) για να προστατευθούν τα δικαιώματα και οι ελευθερίες τρίτων.
Τροπολογία 35
Άρθρο 29, παράγραφος 5
5.  Προτού λάβει απόφαση για την παραχώρηση ή μη πρόσβασης, η Ευρωπόλ συμβουλεύεται τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου των οικείων κρατών μελών. Η πρόσβαση σε δεδομένα που έχουν εισαχθεί σε αρχεία δεδομένων εργασίας προς ανάλυση τελεί υπό την αίρεση της συγκατάθεσης της Ευρωπόλ και των κρατών μελών που συμμετέχουν στην ανάλυση, καθώς και της συγκατάθεσης του κράτους μέλους ή των κρατών μελών που επηρεάζονται άμεσα από την κοινοποίηση των εκάστοτε δεδομένων. Αν ένα κράτος μέλος έχει αντίρρηση για την παραχώρηση πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, γνωστοποιεί την εναντίωσή του και τους σχετικούς λόγους στην Ευρωπόλ.
5.  Κατά γενικό κανόνα, η αίτηση άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης δεν απορρίπτεται. Εξαιρέσεις στον κανόνα αυτό μπορούν να γίνουν αποδεκτές μόνο εάν είναι απαραίτητες για την προστασία άλλου θεμελιώδους δικαιώματος. Προτού λάβει απόφαση για την παραχώρηση ή μη πρόσβασης, η Ευρωπόλ συμβουλεύεται τις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου των οικείων κρατών μελών. Η πρόσβαση σε δεδομένα που έχουν εισαχθεί σε αρχεία δεδομένων εργασίας προς ανάλυση τελεί υπό την αίρεση της συγκατάθεσης της Ευρωπόλ και των κρατών μελών που συμμετέχουν στην ανάλυση, καθώς και της συγκατάθεσης του κράτους μέλους ή των κρατών μελών που επηρεάζονται άμεσα από την κοινοποίηση των εκάστοτε δεδομένων. Αν ένα κράτος μέλος έχει αντίρρηση για την παραχώρηση πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, γνωστοποιεί την εναντίωσή του και τους σχετικούς λόγους στην Ευρωπόλ.
Τροπολογία 36
Άρθρο 29, παράγραφος 6
6.  Αν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή η Ευρωπόλ αντιτίθενται στην παραχώρηση σε ένα φυσικό πρόσωπο πρόσβασης σε δεδομένα που το αφορούν, η Ευρωπόλ γνωστοποιεί στο εν λόγω φυσικό πρόσωπο ότι προέβη στους σχετικούς ελέγχους, χωρίς να του διαθέσει οποιαδήποτε πληροφορία από την οποία να μπορεί να συναχθεί κατά πόσον η Ευρωπόλ επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αφορούν το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο.
6.  Αν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή η Ευρωπόλ αντιτίθενται στην παραχώρηση σε ένα φυσικό πρόσωπο πρόσβασης σε δεδομένα που το αφορούν, η Ευρωπόλ γνωστοποιεί στο εν λόγω φυσικό πρόσωπο ότι προέβη στους σχετικούς ελέγχους, χωρίς να του διαθέσει οποιαδήποτε πληροφορία από την οποία να μπορεί να συναχθεί κατά πόσον η Ευρωπόλ επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία αφορούν το συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο. Ο Επόπτης Προστασίας Δεδομένων είναι υποχρεωμένος να αναφέρει τους λόγους για τους οποίους δεν παραχωρείται πρόσβαση κατά τρόπον ώστε να μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά η εφαρμογή της εξαίρεσης σύμφωνα με τη σύσταση αριθ. R (87) 15 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης της 17ης Σεπτεμβρίου 1987, για τη ρύθμιση της χρήσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον αστυνομικό τομέα.
Τροπολογία 38
Άρθρο 36, παράγραφος 9, πρώτο εδάφιο
9.  Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει σε ετήσια βάση:
9.  Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει σε ετήσια βάση, μετά από έγκριση του Συμβουλίου:
(α) πρόβλεψη για το σχέδιο προϋπολογισμού και προσχέδιο προϋπολογισμού, που υποβάλλονται στην Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένου του πίνακα προσωπικού και του τελικού προϋπολογισμού·
(α) πρόβλεψη για το σχέδιο προϋπολογισμού που υποβάλλεται στην Επιτροπή, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου πίνακα προσωπικού·
(aa) τον προϋπολογισμό της Ευρωπόλ, καθώς και τον πίνακα προσωπικού, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής·
(β) πρόγραμμα εργασίας σχετικά με τις μελλοντικές δραστηριότητες της Ευρωπόλ, για το οποίο λαμβάνονται υπόψη οι επιχειρησιακές ανάγκες των κρατών μελών, καθώς και οι σχετικές επιπτώσεις για την Ευρωπόλ από δημοσιονομική άποψη και από την άποψη του προσωπικού, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής·
(β) πρόγραμμα εργασίας σχετικά με τις μελλοντικές δραστηριότητες της Ευρωπόλ, για το οποίο λαμβάνονται υπόψη, στο μέτρο του δυνατού, οι επιχειρησιακές ανάγκες των κρατών μελών σύμφωνα με τους διαθέσιμους δημοσιονομικούς και ανθρώπινους πόρους, κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής·
(γ) γενική έκθεση πεπραγμένων της Ευρωπόλ για το προηγούμενο έτος.
(γ) γενική έκθεση πεπραγμένων της Ευρωπόλ για το προηγούμενο έτος, η οποία συγκρίνει, συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν με τους στόχους του ετήσιου προγράμματος εργασίας.
Τροπολογία 39
Άρθρο 36, παράγραφος 9, δεύτερο εδάφιο
Τα προαναφερθέντα έγγραφα υποβάλλονται στο Συμβούλιο προς έγκριση. Επίσης διαβιβάζονται από το Συμβούλιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς ενημέρωση.
Τα προαναφερθέντα έγγραφα υποβάλλονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο, αν χρειαστεί, μπορεί να τα εξετάσει, ενδεχομένως σε συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια.
Τροπολογία 59
Άρθρο 37, παράγραφοι 1, 2 και 3
1.  Της Ευρωπόλ προΐσταται διευθυντής, ο οποίος διορίζεται από το Συμβούλιο, που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία· η επιλογή του διευθυντή γίνεται από κατάλογο τουλάχιστον τριών υποψηφίων, που υποβάλλεται από το διοικητικό συμβούλιο. Η θητεία του διευθυντή είναι τετραετής και μπορεί να παραταθεί άπαξ.
1.  Της Ευρωπόλ προΐσταται διευθυντής, ο οποίος διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο στο πλαίσιο διαδικασίας συνεργασίας (συνεννόηση).
Ο διευθυντής ορίζεται βάσει της προσωπικής του αξίας, της εμπειρίας του στο πεδίο αρμοδιότητας της Ευρωπόλ και των διοικητικών και διαχειριστικών του δεξιοτήτων.
Η διαδικασία συνεργασίας διεξάγεται ως ακολούθως:
α) βάσει καταλόγου υποψηφίων που έχει καταρτίσει η Επιτροπή μετά από πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων και διαφανή διαδικασία επιλογής, οι υποψήφιοι καλούνται, προτού γίνει ο διορισμός, να παρουσιασθούν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και να απαντήσουν σε ερωτήσεις·
β) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν έπειτα να εκφέρουν τη γνώμη τους και να δηλώσουν τη σειρά προτιμήσεώς τους·
γ) το διοικητικό συμβούλιο ορίζει τον διευθυντή λαμβάνοντας υπόψη τις γνώμες αυτές.
Η θητεία του διευθυντή είναι τετραετής.
2.  Ο διευθυντής επικουρείται από αναπληρωτές διευθυντές με τετραετή και δυνάμενη να παραταθεί άπαξ θητεία, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στην παράγραφο 1. Τα καθήκοντά τους προσδιορίζονται λεπτομερέστερα από τον διευθυντή.
2.  Ο διευθυντής επικουρείται από αναπληρωτές διευθυντές με τετραετή και δυνάμενη να παραταθεί άπαξ θητεία. Τα καθήκοντά τους προσδιορίζονται λεπτομερέστερα από τον διευθυντή.
3.  Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει κανόνες για την επιλογή των υποψηφίων για τη θέση του διευθυντή και αναπληρωτή διευθυντή. Οι κανόνες αυτοί εγκρίνονται από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία πριν από την έναρξη της ισχύος τους.
3.  Το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει κανόνες για την επιλογή των υποψηφίων για τη θέση του αναπληρωτή διευθυντή. Οι κανόνες αυτοί εγκρίνονται από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία πριν από την έναρξη της ισχύος τους
Τροπολογία 41
Άρθρο 37, παράγραφος 4, στοιχείο ζα) (νέο)
ζa) την εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης της υλοποίησης των στόχων της Ευρωπόλ.
Τροπολογία 42
Άρθρο 38, παράγραφος 5α (νέα)
5a. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 εφαρμόζεται στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που έχουν σχέση με το προσωπικό της Ευρωπόλ.
Τροπολογία 43
Άρθρο 41, παράγραφος 1
1.  Με την επιφύλαξη των τυχόν άλλων ειδών εσόδων, τα έσοδα της Ευρωπόλ συνίστανται σε επιχορήγηση της Κοινότητας, η οποία εγγράφεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τμήμα που αφορά την Επιτροπή) από 1ης Ιανουαρίου 2010.
1.  Με την επιφύλαξη των τυχόν άλλων ειδών εσόδων, τα έσοδα της Ευρωπόλ συνίστανται σε επιχορήγηση της Κοινότητας, η οποία εγγράφεται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τμήμα που αφορά την Επιτροπή) από 1ης Ιανουαρίου 2010. Η χρηματοδότηση της Ευρωπόλ αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, όπως προβλέπεται από τη Διοργανική Συμφωνία.
Τροπολογία 44
Άρθρο 41, παράγραφος 3
3.  Ο διευθυντής καταρτίζει κατάσταση προβλεπόμενων εσόδων και εξόδων της Ευρωπόλ για το επόμενο οικονομικό έτος και τη διαβιβάζει στο διοικητικό συμβούλιο μαζί με προσωρινό πίνακα προσωπικού. Ο πίνακας προσωπικού περιλαμβάνει τις μόνιμες ή έκτακτες θέσεις προσωπικού, μνεία των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων και διευκρίνιση του αριθμού, του βαθμού και της κατηγορίας του προσωπικού που απασχολείται από την Ευρωπόλ ως προς το εκάστοτε οικονομικό έτος.
3.  Ο διευθυντής καταρτίζει κατάσταση προβλεπόμενων εσόδων και εξόδων της Ευρωπόλ για το επόμενο οικονομικό έτος και τη διαβιβάζει στο διοικητικό συμβούλιο μαζί με σχέδιο πίνακα προσωπικού. Το σχέδιο πίνακα προσωπικού περιλαμβάνει τις μόνιμες ή έκτακτες θέσεις προσωπικού, μνεία των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων και διευκρίνιση του αριθμού, του βαθμού και της κατηγορίας του προσωπικού που απασχολείται από την Ευρωπόλ ως προς το εκάστοτε οικονομικό έτος.
Τροπολογία 45
Άρθρο 41, παράγραφος 6
6.  Η κατάσταση προβλέψεων διαβιβάζεται από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο (στο εξής: "αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή") μαζί με το προσχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6.  Η κατάσταση προβλέψεων διαβιβάζεται από την Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο μπορεί, αν χρειαστεί, να την εξετάσει σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του, και στο Συμβούλιο (στο εξής: "αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή") μαζί με το προσχέδιο προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 46
Άρθρο 42, παράγραφος 8α (νέα)
8a.  Ο διευθυντής υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από αίτημα του τελευταίου, τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ομαλή εφαρμογή της διαδικασίας απαλλαγής για το αντίστοιχο οικονομικό έτος, όπως ορίζεται στο άρθρο 146, παράγραφος 3, του δημοσιονομικού κανονισμού.
Τροπολογία 47
Άρθρο 42, παράγραφος 9
9.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, βάσει συστάσεως του Συμβουλίου, απαλλάσσει τον διευθυντή της Ευρωπόλ πριν από τις 30 Απριλίου του έτους n + 2 από την ευθύνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το έτος n.
9.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη σύσταση του Συμβουλίου που αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία, απαλλάσσει το διευθυντή της Ευρωπόλ πριν από τις 30 Απριλίου του έτους n + 2 από την ευθύνη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το έτος n.
Τροπολογία 48
Άρθρο 43
Το διοικητικό συμβούλιο, αφού ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής, θεσπίζει τους δημοσιονομικούς κανόνες στους οποίους υπόκειται η Ευρωπόλ. Οι κανόνες αυτοί δεν επιτρέπεται να αποκλίνουν από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της 23ης Δεκεμβρίου 2002, εκτός αν τούτο είναι αναγκαίο για τη λειτουργία της Ευρωπόλ. Για τη θέσπιση οποιουδήποτε κανόνα που αποκλίνει από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή τηρείται ενήμερη για κάθε τέτοια απόκλιση.
Το διοικητικό συμβούλιο, αφού ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής, θεσπίζει τους δημοσιονομικούς κανόνες στους οποίους υπόκειται η Ευρωπόλ. Οι κανόνες αυτοί δεν επιτρέπεται να αποκλίνουν από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 της 19ης Νοεμβρίου 2002, εκτός αν τούτο απαιτείται ειδικά για τη λειτουργία της Ευρωπόλ. Για τη θέσπιση οποιουδήποτε κανόνα που αποκλίνει από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2343/2002 απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή τηρείται ενήμερη για κάθε τέτοια απόκλιση
Τροπολογία 49
Άρθρο 44, πρώτο εδάφιο
Ο διευθυντής συγκροτεί σύστημα παρακολούθησης με στόχο τη συγκέντρωση ενδείξεων σχετικά με την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των καθηκόντων που ασκούνται στους κόλπους της Ευρωπόλ.
Ο διευθυντής συγκροτεί σύστημα παρακολούθησης με στόχο τη συγκέντρωση ενδείξεων σχετικά με την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των καθηκόντων που ασκούνται στους κόλπους της Ευρωπόλ. Ο διευθυντής υποβάλλει ετήσια έκθεση στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής της παρακολούθησης.
Τροπολογία 50
Άρθρο 44, εδάφιο 4α (νέο)
Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο διευθυντής της Ευρωπόλ υποβάλλουν τις προτεραιότητες της Ευρωπόλ για το προσεχές έτος ενώπιον μικτής επιτροπής η οποία απαρτίζεται από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, προκειμένου να εξασφαλίζεται δημοκρατικός διάλογος με την κοινωνία των πολιτών και καλύτερος έλεγχος των δραστηριοτήτων της.
Τροπολογία 51
Άρθρο 45
Επί τη βάσει πρότασης του διευθυντή, και το αργότερο εντός εξαμήνου από τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης, το διοικητικό συμβούλιο θεσπίζει κανόνες για την πρόσβαση σε έγγραφα της Ευρωπόλ, λαμβανομένων υπόψη των αρχών και των περιορισμών που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Επί τη βάσει πρότασης του διευθυντή, και το αργότερο εντός εξαμήνου από τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης, το διοικητικό συμβούλιο, αφού ζητήσει τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεσπίζει κανόνες για την πρόσβαση σε έγγραφα της Ευρωπόλ, λαμβανομένων υπόψη των αρχών και των περιορισμών που καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Τροπολογία 52
Άρθρο 47
Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο διευθυντής δύνανται να εμφανίζονται ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με σκοπό τη συζήτηση γενικών ζητημάτων που άπτονται της Ευρωπόλ.
Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο διευθυντής εμφανίζονται ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατόπιν αιτήματος, με σκοπό τη συζήτηση τυχόν ζητημάτων που άπτονται της Ευρωπόλ.
Τροπολογία 53
Άρθρο 56, παράγραφος 1
1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 38, δεν θίγεται η ισχύς καμίας εκ των συμβάσεων εργασίας που η Ευρωπόλ έχει συνάψει κατ" εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης Ευρωπόλ πριν από τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης. 2.
1.  Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 38, δεν θίγεται η ισχύς καμίας εκ των συμβάσεων εργασίας που η Ευρωπόλ έχει συνάψει κατ" εφαρμογή των διατάξεων της σύμβασης Ευρωπόλ πριν από τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης. Οι πιθανές πρόσθετες δαπάνες προσωπικού που προκύπτουν από αυτή την παρέκκλιση λαμβάνονται υπόψη στη συμφωνία για τη χρηματοδότηση της Ευρωπόλ που θα επιτευχθεί δυνάμει του σημείου 47 της Διοργανικής Συμφωνίας.
Τροπολογία 54
Άρθρο 56, παράγραφος 2
2.  Σε όλα τα μέλη του προσωπικού τα οποία απασχολούνται βάσει συμβάσεων κατά την έννοια της παραγράφου 1 δίδεται η ευκαιρία να συνάψουν σύμβαση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 στις διάφορες βαθμίδες προσωπικού, όπως αυτές καθορίζονται στον πίνακα προσωπικού. Για τον σκοπό αυτό, εσωτερική διαδικασία επιλογής, που θα αφορά μόνον το προσωπικό που θα απασχολεί η Ευρωπόλ πριν από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας απόφασης, θα αποφασισθεί εντός διετίας από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας απόφασης από την αρμόδια για τη σύναψη συμβάσεων αρχή, προκειμένου να ελεγχθούν η ικανότητα, η αποτελεσματικότητα και η ακεραιότητα των προς πρόσληψη προσώπων. Στους επιτυχείς υποψηφίους θα δοθεί η ευκαιρία σύναψης συμβάσεως κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68.
2.  Σε όλα τα μέλη του προσωπικού τα οποία απασχολούνται βάσει συμβάσεων κατά την έννοια της παραγράφου 1 δίδεται η ευκαιρία να συνάψουν σύμβαση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 στις διάφορες βαθμίδες προσωπικού, όπως αυτές καθορίζονται στον πίνακα προσωπικού. Για το σκοπό αυτό, μετά από διαβουλεύσεις με την Υπηρεσία Επιλογής του Προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εσωτερική διαδικασία επιλογής, που θα αφορά μόνον το προσωπικό που θα απασχολεί η Ευρωπόλ πριν από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας απόφασης, θα αποφασισθεί εντός διετίας από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας απόφασης από την αρμόδια για τη σύναψη συμβάσεων αρχή, προκειμένου να ελεγχθούν η ικανότητα, η αποτελεσματικότητα και η ακεραιότητα των προς πρόσληψη προσώπων. Αυτή η διαδικασία επιλογής παρακολουθείται από την Επιτροπή. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής δημοσιοποιείται. Στους επιτυχείς υποψηφίους θα δοθεί η ευκαιρία σύναψης συμβάσεως κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 στοιχείο α) του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68. Το σχέδιο πίνακα προσωπικού που διαβιβάζεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μαζί με το προσχέδιο του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει με σαφήνεια ποιές θέσεις καλύπτονται από προσωπικό το οποίο διέπεται από τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, και ποιές θέσεις καλύπτονται από προσωπικό το οποίο απασχολείται με βάση τους κανονισμούς για το προσωπικό της Ευρωπόλ.
Τροπολογία 55
Άρθρο 57, παράγραφος 3, εδάφιο 2α (νέο)
Σε καμία περίπτωση η κοινοτική χρηματοδότηση για την Ευρωπόλ, όπως ορίζεται με την παρούσα απόφαση, δεν χρησιμοποιείται για την κάλυψη δαπανών που αφορούν υποχρεώσεις που είχε αναλάβει η Ευρωπόλ σύμφωνα με τη σύμβαση Ευρωπόλ, πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.
Τροπολογία 62
Άρθρο 62, παράγραφος 2α (νέα)
2α. Η παρούσα απόφαση αναθεωρείται εντός περιόδου έξι μηνών μετά την ημερομηνία θέσεως σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας.

(1) ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου