Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2006/0310(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0447/2007

Esitatud tekstid :

A6-0447/2007

Arutelud :

PV 16/01/2008 - 9
CRE 16/01/2008 - 9

Hääletused :

PV 17/01/2008 - 6.2
CRE 17/01/2008 - 6.2
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0015

Vastuvõetud tekstid
PDF 343kWORD 151k
Neljapäev, 17. jaanuar 2008 - Strasbourg
Euroopa Politseiameti (EUROPOL) asutamine *
P6_TA(2008)0015A6-0447/2007

Euroopa Parlamendi 17. jaanuari 2008. aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega asutatakse Euroopa Politseiamet (EUROPOL) (KOM(2006)0817 – C6-0055/2007 – 2006/0310(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut (KOM(2006)0817);

–   võttes arvesse ELi lepingu artikli 30 lõike 1 punkti b, artikli 30 lõiget 2 ning artikli 34 lõike 2 punkti c;

–   võttes arvesse ELi lepingu artikli 39 lõiget 1, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0055/2007);

–   võttes arvesse Schengeni acquis" Euroopa Liitu integreerimise protokolli, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga;

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 93 ja 51;

–   võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni raportit ja eelarvekomisjoni ning põhiseaduskomisjoni arvamusi (A6-0447/2007),

1.   kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.   on seisukohal, et komisjoni ettepanekus märgitud lähtesumma peab olema kooskõlas mitmeaastase finantsraamistiku 2007-2013 rubriigi 3a ülemmäära ja 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(1) punkti 47 sätetega;

3.   tuletab meelde, et eelarvekomisjoni esitatud arvamus ei asenda institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 47 sätestatud menetluse tulemust, mis kehtib Euroopa Politseiameti loomise kohta;

4.   palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

5.   palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

6.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

7.   palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida Lissaboni lepingu eelnõu raames, kui nõukogu otsus, millega asutatakse Europol, ei ole vastu võetud 2008. aasta juuniks;

8.   teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek   Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud
Muudatusettepanek 1
Esimene a volitus (uus)
võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust1 (finantsmäärus), eelkõige selle artiklit 185,
____________
1 ELT L 248, 16.9.2002, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ, Euratom) nr 1995/2006 (ELT L 390, 30.12.2006, lk 1).
Muudatusettepanek 2
Esimene b volitus (uus)
võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta2, eelkõige selle punkti 47,
___________
1 ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
Muudatusettepanek 3
Põhjendus 4 a (uus)
(4 a)  Nõukogu ei ole veel vastu võtnud raamotsust kriminaalasjadega seotud politsei- ja õigusalase koostöö raames töödeldavate isikuandmete kaitse kohta. Raamotsuse jõustumine on ülioluline, et võimaldada Europolil täita talle antud volitusi õigusliku raamistiku piires, mis tagab Euroopa kodanikele täieliku andmekaitse. Seetõttu on hädavajalik, et nõukogu võtaks raamotsuse vastu võimalikult kiiresti.
Muudatusettepanek 4
Põhjendus 4 b (uus)
(4 b)  Oma 13. aprilli 1999. aasta soovituses nõukogule, milles käsitletakse seoses Europoliga parlamentaarse kontrolli tugevdamist ja volituste laiendamist¹, nõudis Euroopa Parlament Europoli ühendamist Euroopa Liidu institutsioonilise raamistikuga ning selle allutamist parlamendi demokraatlikule kontrollile.
_____________
1 EÜT C 219, 30.7.1999, lk 101.
Muudatusettepanek 5
Põhjendus 4 c (uus)
(4 c)  Oma 30. mai 2002. aasta soovituses nõukogule Europoli edasise arengu ja tema täieliku integreerimise kohta Euroopa Liidu institutsioonide süsteemi¹ ning 10. aprilli 2003. aasta soovituses nõukogule Europoli edasise arengu kohta² nõudis Euroopa Parlament Europoli asetamist ühenduse alusele.
_______________
1 ELT C 187 E, 7.8.2003, lk 144.
2 ELT C 64 E, 12.3.2004, lk 588.
Muudatusettepanek 6
Põhjendus 5
(5)  Europoli asutamine Euroopa ühenduste eelarvest rahastatava Euroopa Liidu ametina tugevdab Euroopa Parlamendi rolli Europoli üle peetavas järelevalves Euroopa Parlamendi kaasamisega eelarve vastuvõtmisse.
(5)  Europoli asutamine Euroopa Liidu eelarvest rahastatava Euroopa Liidu ametina tugevdab Euroopa Parlamendi rolli Europoli üle peetavas järelevalves ja demokraatlikus kontrollis Euroopa Parlamendi kaasamisega eelarve vastuvõtmisse, sh ametikohtade loetelu koostamisse ja heakskiidu andmise menetlusse.
Muudatusettepanek 7
Põhjendus 6 a (uus)
(6 a)  Europoli asutamine nõuab institutsioonidevahelist kokkulepet, millega sätestatakse põhitingimused Euroopa reguleerivate asutuste haldamise kohta, et struktureerida olemasolevaid ja tulevasi ameteid sellisel viisil, mis edendaks selgust, läbipaistvust ja õiguskindlust.
Muudatusettepanek 8
Põhjendus 8 a (uus)
(8 a)  Pärast Europoli tegevusvolituste laiendamist on vajalikud veel mõned demokraatliku vastutusega seotud parandused.
Muudatusettepanek 9
Põhjendus 13
(13)  On vaja andmekaitseametnikku, kes peaks vastutama sõltumatult andmetöötluse seaduslikkuse tagamise ning käesoleva otsuse nende sätete järgimise eest, mis käsitlevad isikuandmete töötlemist, sealhulgas nende Europoli töötajate isikuandmete töötlemine ja nende inimeste isikuandmete töötlemine, keda kaitstakse määruse (EÜ) nr 45/2001 artikliga 24.
(13)  On vaja andmekaitseametnikku, kes peaks vastutama sõltumatult andmetöötluse seaduslikkuse tagamise ning käesoleva otsuse nende sätete järgimise eest, mis käsitlevad isikuandmete töötlemist, sealhulgas nende Europoli töötajate isikuandmete töötlemine ja nende inimeste isikuandmete töötlemine, keda kaitstakse määruse (EÜ) nr 45/2001 artikliga 24. Oma ülesannete täitmisel peaks andmekaitseametnik tegema koostööd ühenduse õiguse alusel ametisse määratud andmekaitseametnikega.
Muudatusettepanek 10
Põhjendus 14
(14)  Lisaks olemasolevate andmetöötlussüsteemide sätete lihtsustamisele tuleks laiendada Europoli võimalusi luua ja hallata teisi andmetöötlusvahendeid tema ülesannete toetamiseks; sellised andmetöötlusvahendid tuleks luua ja neid tuleks hallata vastavalt andmekaitse üldpõhimõtetele, kuid ka vastavalt üksikasjalikele eeskirjadele, mille kehtestab nõukogu.
(14)  Lisaks olemasolevate andmetöötlussüsteemide sätete lihtsustamisele tuleks anda Europolile võimalused luua ja hallata teisi andmetöötlusvahendeid tema ülesannete toetamiseks; sellised andmetöötlusvahendid tuleks luua ja neid tuleks hallata vastavalt ühenduse õiguses ja Euroopa Nõukogu 28. jaanuari 1981. aasta isikuandmete automatiseeritud töötlemisel isiku kaitse konventsioonis nr 108 sätestatud andmekaitse üldpõhimõtetele ja vastavalt üksikasjalikele eeskirjadele, mille kehtestab nõukogu, konsulteerides Euroopa Parlamendiga.
Muudatusettepanek 11
Põhjendus 19
(19)  Europoli võimalusi koostööks kolmandate riikide ja asutustega tuleks ratsionaliseerida uute sätete abil, mis käsitlevad seda, kuidas selline koostöö peaks tulevikus toimuma, et tagada selles suhtes kooskõla liidu üldpoliitikaga.
(19)  Europoli võimalusi koostööks kolmandate riikide ja asutustega tuleks ratsionaliseerida uute, nõukogu poolt pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist vastuvõetavate sätete abil, mis käsitlevad seda, kuidas selline koostöö peaks tulevikus toimuma, et tagada selles suhtes kooskõla liidu üldpoliitikaga ning garanteerida, et kolmandad riigid ja asutused näevad ette isikuandmete kaitse piisava taseme.
Muudatusettepanek 12
Artikli 1 lõige 1
1.  Käesoleva otsusega asutatakse liidu ametina Euroopa Politseiamet, edaspidi "Europol". Europoli asukoht on Madalmaades Haagis.
1.  Käesoleva otsusega asutatakse liidu ametina Euroopa Politseiamet, edaspidi "Europol". See on amet finantsmääruse artikli 185 ning institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti 47 tähenduses. Europoli asukoht on Madalmaades Haagis.
Muudatusettepanek 13
Artikli 5 lõike 1 punkt a
a) koguda, säilitada, töödelda, analüüsida ja vahetada teavet ja luureandmeid, mille on edastanud liikmesriikide või kolmandate riikide asutused või muud avalik-õiguslikud või eraõiguslikud üksused;
a) koguda, säilitada, töödelda, analüüsida ja vahetada teavet ja luureandmeid, mille on edastanud liikmesriikide või kolmandate riikide asutused või muud avalik-õiguslikud või eraõiguslikud üksused; kui teave on pärit eraisikutelt, kogutakse ja töödeldakse see seaduslikult enne Europolile edastamist vastavalt riiklikele õigusaktidele, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta1, ning Europoli juurdepääsu lubatakse ainult konkreetsetel põhjustel igal konkreetsel juhul eraldi liikmesriikide kohtuliku kontrolli all; Europol kehtestab pärast konsulteerimist Euroopa andmekaitseinspektoriga ja ühise järelevalveasutusega täiendavad kaitsemeetmed;
____________________
1 EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31. Direktiivi on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).
Muudatusettepanek 14
Artikli 6 lõige 2
2.  Nendel juhtudel, mil ühine uurimisrühm moodustatakse eurode võltsimise juhtumitega tegelemiseks, võidakse uurimist juhtima määrata Europoli ametniku, kes vastutab otseselt rühmajuhi ees. Kui sel viisil määratud Europoli ametniku ja rühmajuhi arvamused erinevad, juhindutakse viimase arvamusest.
2.  Nendel juhtudel, mil ühine uurimisrühm moodustatakse eurode võltsimise juhtumitega tegelemiseks ja artikli 5 lõikes 2 mainitud ülesannete täitmiseks, võidakse uurimist juhtima määrata Europoli ametniku, kes vastutab otseselt rühmajuhi ees. Kui sel viisil määratud Europoli ametniku ja rühmajuhi arvamused erinevad, juhindutakse viimase arvamusest.
Muudatusettepanek 15
Artikli 8 lõige 2
2.  Riiklik üksus on ainus kontaktasutus Europoli ja pädevate riiklike asutuste vahel. Liikmesriigid võivad siiski lubada määratud pädevate asutuste ja Europoli vahel otsekontakte vastavalt kõnealuse liikmesriigi määratud tingimustele, mis võivad hõlmata riikliku üksuse eelnevat kaasamist.
2.  Riiklik üksus on ainus kontaktasutus Europoli ja pädevate riiklike asutuste vahel. Liikmesriigid võivad siiski lubada määratud pädevate asutuste ja Europoli vahel otsekontakte vastavalt kõnealuse liikmesriigi määratud tingimustele, mis hõlmavad riikliku üksuse eelnevat kaasamist.
Riiklik üksus saab samal ajal Europolilt kogu teabe, mida vahetatakse Europoli ja määratud pädevate asutuste otsekontaktide käigus. Riikliku üksuse ja pädevates asutuste suhteid reguleerivad liikmesriigi õigus ja eelkõige asjaomased põhiseadusest tulenevad nõuded.
Muudatusettepanek 16
Artikli 9 lõike 2 teine lõik
Esimese lõigu punktis d osutatud kahepoolne teabevahetus võib samuti hõlmata väljapoole Europoli pädevust jäävaid kuritegusid niivõrd, kuivõrd liikmesriigi seadus seda lubab.
Esimese lõigu punktis d osutatud kahepoolne teabevahetus võib samuti hõlmata väljapoole Europoli pädevust jäävaid kuritegusid niivõrd, kuivõrd liikmesriigi seadus seda lubab. Sellisel juhul ei loeta Europoli vastutavaks mis tahes vahetatud teabe sisu eest.
Muudatusettepanek 17
Artikli 10 lõige 2
2.  Europol võib töödelda andmeid määramaks, kas sellised andmed on tema ülesannete suhtes asjakohased ja kas need võib lisada ühte tema infosüsteemidest.
2.  Europol võib töödelda andmeid määramaks, kas sellised andmed on tema ülesannete suhtes asjakohased ja kas need võib lisada ühte tema infosüsteemidest. Sellisel juhul töödeldakse andmeid ainult nende asjakohasuse määramiseks.
Muudatusettepanek 18
Artikli 10 lõige 3
Kui Europol kavatseb peale artiklis 11 osutatud infosüsteemi või artiklis 14 osutatud analüüsimiseks koostatud tööfailide luua isikuandmete töötlemiseks süsteeme, määrab nõukogu pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist kvalifitseeritud häälteenamusega tingimused, mille kohaselt Europol võib seda teha. Sellised tingimused on eelkõige seotud andmetele juurdepääsu ja nende kasutamisega, samuti andmete säilitamise ja kustutamise tähtaegadega, võttes nõuetekohaselt arvesse artiklis 26 osutatud põhimõtteid.
3.  Kui Europol kavatseb peale artiklis 11 osutatud infosüsteemi või artiklis 14 osutatud analüüsimiseks koostatud tööfailide luua isikuandmete töötlemiseks süsteeme, määrab nõukogu pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist kvalifitseeritud häälteenamusega tingimused, mille kohaselt Europol võib seda teha. Sellised tingimused on eelkõige seotud andmetele juurdepääsu ja nende kasutamisega, samuti andmete säilitamise ja kustutamise tähtaegadega, võttes nõuetekohaselt arvesse artiklis 26 osutatud põhimõtteid. Enne kui nõukogu sellise otsuse vastu võtab, konsulteeritakse Europoli ühise järelevalveasutuse ja Euroopa andmekaitseinspektoriga.
Muudatusettepanek 19
Artikli 10 lõige 5
5.  Europol teeb oma parima tagamaks, et tema andmetöötlussüsteemid on koostalitlusvõimelised liikmesriikide andmetöötlussüsteemidega ja eelkõige ühenduse ja liiduga seotud asutustes kasutatavate andmetöötlussüsteemidega, millega Europol võib luua suhteid vastavalt artiklile 22 heade tavade ja avatud standardite kasutamise kaudu.
5.  Europol teeb oma parima tagamaks, et tema andmetöötlussüsteemid on koostalitlusvõimelised liikmesriikide andmetöötlussüsteemidega ja eelkõige ühenduse ja liiduga seotud asutustes kasutatavate andmetöötlussüsteemidega, millega Europol võib luua suhteid vastavalt artiklile 22 heade tavade ja avatud standardite kasutamise kaudu. Omavaheliseks ühenduseks antakse luba pärast nõukogu vastavat otsust, mis võetakse vastu pärast konsulteerimist Europoli andmekaitseametnikuga ja ühise järelevalveasutusega ning millega kehtestatakse eeskirjad ja tingimused, eriti omavahelise ühenduse rakendamise vajaduse ning isikuandmete kasutamise eesmärkide osas.
Muudatusettepanek 20
Artikli 11 lõige 1
1.  Europol haldab Europoli infosüsteemi. Riiklikel üksustel, kontaktametnikel, direktoril, asedirektoritel ja selleks volitatud Europoli ametnikel on Europoli infosüsteemile selle kasutamiseks otsene juurdepääs.
1.  Europol haldab Europoli infosüsteemi. Riiklikel üksustel, kontaktametnikel, direktoril, asedirektoritel ja selleks volitatud Europoli ametnikel on Europoli infosüsteemile selle kasutamiseks otsene juurdepääs. Riiklike üksuste otsene juurdepääs infosüsteemile seoses artikli 12 lõike 1 punktis b nimetatud isikutega piirdub ainult artikli 12 lõikes 2 loetletud isikuandmetega. Kui päring on vajalik seoses konkreetse uurimisega, saavad üksused taotluse korral täielikele andmetele juurdepääsu kontaktametnike kaudu.
Muudatusettepanek 21
Artikli 12 lõike 1 punkt b
b) isikutega, kelle puhul on asjaomase liikmesriigi õiguse kohaselt tõsiselt põhjust arvata, et nad panevad toime Europoli pädevusalasse kuuluva kuriteo.
b) isikutega, kelle puhul on asjaomase liikmesriigi õiguse kohaselt faktilisi viiteid või tõsiselt põhjust arvata, et nad panevad toime Europoli pädevusalasse kuuluva kuriteo.
Muudatusettepanek 22
Artikli 12 lõige 4 a (uus)
4 a.  Eri kategooria andmeid, mis käsitlevad rassilist ja etnilist päritolu, poliitilisi seisukohti, usulisi või filosoofilisi tõekspidamisi, parteilist või ametiühingukuuluvust, seksuaalset sättumust või tervist, ei töödelda, välja arvatud juhul, kui see on absoluutselt vajalik ja proportsionaalne konkreetse juhtumiga seoses ning toimub eritagatisi rakendades.
Muudatusettepanek 23
Artikli 19 lõige 1
1.  Europoli mis tahes andmetöötlusfailidest võetud isikuandmeid edastavad või kasutavad ainult liikmesriikide pädevad asutused, et vältida ja tõkestada Europoli pädevusalasse kuuluvaid kuritegusid ning tõkestada ka muid raskeid kuritegusid. Europol kasutab andmeid ainult oma ülesannete täitmiseks.
Europoli mis tahes andmetöötlusfailidest võetud isikuandmeid edastavad või kasutavad ainult liikmesriikide pädevad asutused vaid eesmärkidel, milleks nad koguti, ja nendega kokkusobivatel eesmärkidel, et vältida ja tõkestada Europoli pädevusalasse kuuluvaid kuritegusid ning tõkestada ka muid raskeid kuritegusid. Europol kasutab andmeid ainult oma ülesannete täitmiseks.
Muudatusettepanek 24
Artikli 20 lõige 1
1.  Europol säilitab andmeid andmefailides ainult nii kaua, kui on vaja tema ülesannete täitmiseks. Andmete jätkuva säilitamise vajadus vaadatakse läbi hiljemalt kolm aastat pärast andmete sisestamist. Infosüsteemis säilitatavad andmed vaatab läbi ja kustutab andmed sisestanud üksus. Teistes Europoli andmefailides säilitatavad andmed vaatab läbi ja kustutab Europol. Europol teatab liikmesriikidele andmete säilitamise läbivaatamise tähtaegade kättejõudmisest automaatselt kolm kuud ette.
1.  Europol säilitab andmeid andmefailides ainult nii kaua, kui on vaja tema ülesannete täitmiseks. Olenemata artikli 10 lõikest 3, vaadatakse andmete jätkuva säilitamise vajadus läbi ja see dokumenteeritakse vähemalt kord kahe aasta tagant pärast andmete sisestamist. Infosüsteemis säilitatavad andmed vaatab läbi ja kustutab andmed sisestanud üksus. Teistes Europoli andmefailides säilitatavad andmed vaatab läbi ja kustutab Europol. Europol teatab liikmesriikidele andmete säilitamise läbivaatamise tähtaegade kättejõudmisest automaatselt kolm kuud ette.
Muudatusettepanek 25
Artikkel 21
Ulatuses, milles Europolil on õigus Euroopa Liidu, rahvusvaheliste või riiklike õigusaktide alusel saada arvuti kaudu juurdepääsu teistele kas riiklikku või rahvusvahelist laadi infosüsteemidele, võib Europol teha selliste vahendite abil isikuandmetest väljavõtteid, kui see on vajalik tema ülesannete täitmiseks. Selliste liidu, rahvusvaheliste või riiklike õigusaktide kehtivad sätted reguleerivad Europoli juurdepääsu nendele andmetele ja nende kasutamist niivõrd, kuivõrd nendes nähakse ette käesolevast otsusest rangemad juurdepääsu- ja kasutuseeskirjad. Europol ei tohi kasutada selliseid andmeid vastuolus käesoleva otsusega.
Ulatuses, milles Europolil on õigus Euroopa Liidu, rahvusvaheliste või riiklike õigusaktide alusel saada arvuti kaudu juurdepääsu teistele kas riiklikku või rahvusvahelist laadi infosüsteemidele, võib Europol teha selliste vahendite abil isikuandmetest väljavõtteid ainult konkreetsete juhtumite põhiselt ning niivõrd, kui see on vajalik ja proportsionaalne tema ülesannete täitmiseks, ja vastavalt rangetele tingimustele, mille Europol kehtestab pärast konsulteerimist Euroopa andmekaitseinspektori ja ühise järelevalveasutusega. Selliste liidu, rahvusvaheliste või riiklike õigusaktide kehtivad sätted reguleerivad Europoli juurdepääsu nendele andmetele ja nende kasutamist niivõrd, kuivõrd nendes nähakse ette käesolevast otsusest rangemad juurdepääsu- ja kasutuseeskirjad. Europol ei tohi kasutada selliseid andmeid vastuolus käesoleva otsusega.
Muudatusettepanek 26
Artikli 22 lõike 1 punkt d a (uus)
d a) nõukogu peasekretariaadi asjaomased teenistused ja Euroopa Liidu vaatluskeskus.
Muudatusettepanek 27
Artikli 22 lõige 5 a (uus)
5 a.  Kui ühenduse institutsioonid või ametid edastavad isikuandmeid, loetakse Europol ühenduse ametiks määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 7 tähenduses.
Muudatusettepanek 28
Artikli 24 lõike 1 sissejuhatav lause
1.  Europol võib lõikes 4 sätestatud tingimustel edastada tema valduses olevaid isikuandmeid artikli 23 lõikes 1 osutatud kolmandatele isikutele, kui:
1.  Väga erandlikes olukordades ja juhtumipõhiselt võib Europol lõikes 4 sätestatud tingimustel edastada tema valduses olevaid isikuandmeid artikli 23 lõikes 1 osutatud kolmandatele isikutele, kui:
Muudatusettepanek 58
Artikli 24 lõige 2
2.  Erandina lõikest 1 võib Europol edastada tema valdusesse kuuluvaid isikuandmeid artikli 23 lõikes 1 osutatud kolmandatele riikidele või isikutele lõikes 4 sätestatud tingimustel, kui Europoli direktor peab andmete edastamist absoluutselt vajalikuks, et kaitsta asjaomase liikmesriigi esmaseid huve Europoli eesmärkide ulatuses või kuriteo või terroriaktidega seostatava otsese ohu vältimise huvides. Europoli direktor kaalub igal juhul kõnealusele riigile või isikule kohaldatavat andmekaitse taset, et tasakaalustada andmekaitse tase nende huvidega.
2.  Erandina lõikest 1 võib Europol juhtumipõhiselt edastada tema valdusesse kuuluvaid isikuandmeid artikli 23 lõikes 1 osutatud kolmandatele riikidele või isikutele lõikes 4 sätestatud tingimustel, kui Europoli direktor peab andmete edastamist absoluutselt vajalikuks, et kaitsta asjaomase liikmesriigi esmaseid huve Europoli eesmärkide ulatuses või kuriteo või terroriaktidega seostatava otsese ohu vältimise huvides. Europoli direktor kaalub igal juhul inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete järgimise taset kolmandas riigis, kellele andmeid võidakse edastada, andmete kasutamise eesmärki, kõnealusele riigile või isikule kohaldatavat andmekaitse taset, et tasakaalustada andmekaitse tase nende huvidega, samuti vastastikkust teabevahetusel, ning teavitab korrapäraselt Euroopa Parlamenti, nõukogu ja komisjoni ning andmekaitseasutusi kõnealuse artikli rakendamisel tehtud otsustest.
Muudatusettepanek 30
Artikli 25 lõige 2
2.  Haldusnõukogu määrab rakenduseeskirjad Europoli suhete reguleerimiseks artiklis 22 osutatud Euroopa Ühenduse või Liiduga seotud asutuste ja ametitega ning isikuandmete vahetuseks Europoli ning selliste ametite ja asutuste vahel. Enne otsuse vastuvõtmist konsulteerib haldusnõukogu ühise järelevalveasutusega.
2.  Haldusnõukogu määrab rakenduseeskirjad Europoli suhete reguleerimiseks artiklis 22 osutatud Euroopa Ühenduse või Liiduga seotud asutuste ja ametitega ning isikuandmete vahetuseks Europoli ning selliste ametite ja asutuste vahel. Enne otsuse vastuvõtmist konsulteerib haldusnõukogu ühise järelevalveasutusega ja Euroopa andmekaitseinspektoriga.
Muudatusettepanek 31
Artikkel 26
Ilma et see piiraks käesoleva otsuse konkreetsete sätete kohaldamist, kohaldab Europol põhimõtteid, mis sisalduvad nõukogu raamotsuses 2007/XX/JSK kriminaalasjadega seotud politsei- ja õigusalase koostöö raames töödeldavate isikuandmete kaitse kohta. Europol järgib neid andmeid isikuandmete kogumisel, töötlemisel ja kasutamisel, sealhulgas andmefailidena säilitatavate mitteautomatiseeritud andmete, st vastavalt konkreetsetele tingimustele kättesaadavate mis tahes struktureeritud isikuandmete kogumi puhul.
Ilma et see piiraks käesoleva otsuse konkreetsete sätete kohaldamist ja vajadust säilitada Europoli konventsioonis sätestatud tagatised, kohaldab Europol põhimõtteid, mis sisalduvad nõukogu raamotsuses 2007/XX/JSK kriminaalasjadega seotud politsei- ja õigusalase koostöö raames töödeldavate isikuandmete kaitse kohta. Europol järgib neid andmeid isikuandmete kogumisel, töötlemisel ja kasutamisel, sealhulgas andmefailidena säilitatavate mitteautomatiseeritud andmete, st vastavalt konkreetsetele tingimustele kättesaadavate mis tahes struktureeritud isikuandmete kogumi puhul.
Muudatusettepanek 32
Artikli 27 lõige 1
1.  Europolil määrab ametisse andmekaitseametniku, kes on töötajaskonna liige. Ta allub otse haldusnõukogule. Oma ülesannete täitmisel ei lähtu ta kellegi juhistest.
1.  Europol määrab ametisse sõltumatu andmekaitseametniku, kes on töötajaskonna liige. Ta allub otse haldusnõukogule. Oma ülesannete täitmisel ei lähtu ta kellegi juhistest.
Muudatusettepanek 33
Artikli 27 lõige 5
5.  Edasised andmekaitseametnikku käsitlevad rakenduseeskirjad võtab vastu haldusnõukogu. Rakenduseeskirjad käsitlevad eelkõige andmekaitseametniku valikut ja ametist vabastamist, ülesandeid, kohustusi ja volitusi.
5.  Edasised andmekaitseametnikku käsitlevad rakenduseeskirjad võtab vastu haldusnõukogu. Rakenduseeskirjad käsitlevad eelkõige andmekaitseametniku valikut ja ametist vabastamist, ülesandeid, kohustusi, volitusi ja tema sõltumatuse tagatisi.
Muudatusettepanek 34
Artikli 29 lõige 4
4.  Juurdepääsust isikuandmetele keeldutakse, kui:
4.  Juurdepääsust isikuandmetele keeldutakse ainult juhul, kui selline keeldumine on vajalik, et:
a) selline juurdepääs võiks kahjustada Europoli tegevust;
a) võimaldada Europolil tegutseda nõuetekohaselt;
b) selline juurdepääs võiks kahjustada mis tahes riiklikku uurimist, millele Europol kaasa aitab;
b) tagada, et ühtki Europoli kaasabil toimuvat riiklikku uurimist ei kahjustata;
c) selline juurdepääs võiks kahjustada kolmandate isikute õigusi ja vabadusi.
c) kaitsta kolmandate isikute õigusi ja vabadusi.
Muudatusettepanek 35
Artikli 29 lõige 5
5.  Europol konsulteerib enne juurdepääsu andmise otsustamist asjaomaste liikmesriikide pädevate õiguskaitseasutustega. Analüüsimise jaoks tööfailidesse sisestatud andmetele juurdepääs oleneb Europoli ja analüüsis osalevate liikmesriikide nõusolekust ning selliste andmete edastamisega otseselt seotud liikmesriigi (liikmesriikide) nõusolekust. Kui liikmesriik keeldub isikuandmetele juurdepääsu andmisest, teavitab ta keeldumisest ja selle põhjustest Europoli.
5.   Üldjuhul juurdepääsuõiguse andmisest ei keelduta. Erandeid sellest õigusest võib aktsepteerida ainult siis, kui see on vajalik teise põhiõiguse kaitsmiseks. Europol konsulteerib enne juurdepääsu andmise otsustamist asjaomaste liikmesriikide pädevate õiguskaitseasutustega. Analüüsimise jaoks tööfailidesse sisestatud andmetele juurdepääs oleneb Europoli ja analüüsis osalevate liikmesriikide nõusolekust ning selliste andmete edastamisega otseselt seotud liikmesriigi (liikmesriikide) nõusolekust. Kui liikmesriik keeldub isikuandmetele juurdepääsu andmisest, teavitab ta keeldumisest ja selle põhjustest Europoli.
Muudatusettepanek 36
Artikli 29 lõige 6
6.  Kui ühel või mitmel liikmesriigil või Europolil on oma andmetele juurdepääsu saava isiku suhtes esitanud vastuväiteid, teatab Europol asjaomasele isikule, et ta on korraldanud kontrolli, andmata seejuures mingit teavet, mis võiks talle osutada, kas Europol töötleb teda käsitlevaid isikuandmeid.
6.  Kui üks või mitu liikmesriiki või Europol on oma andmetele juurdepääsu saava isiku suhtes esitanud vastuväiteid, teatab Europol asjaomasele isikule, et ta on korraldanud kontrolli, andmata seejuures mingit teavet, mis võiks talle osutada, kas Europol töötleb teda käsitlevaid isikuandmeid. Andmekaitseinspektor on kohustatud esitama juurdepääsuõigusest keeldumise põhjendused sellisel viisil, et erandi kohaldamist on võimalik tõhusalt kontrollida kooskõlas Euroopa Nõukogu ministrite komitee 17. septembri 1987. aasta soovitusega nr R (87) 15, mis reguleerib isikuandmete kasutamist politseitöös.
Muudatusettepanek 38
Artikli 36 lõike 9 esimene lõik
9.  Haldusnõukogu võtab igal aastal vastu:
9.  Haldusnõukogu võtab igal aastal pärast nõukogus kinnitamist vastu:
a) komisjonile esitatava eelarveprojekti kalkulatsiooni ja esialgse eelarveprojekti, sealhulgas ametikohtade loetelu, ning lõpliku eelarve;
a) komisjonile esitatava eelarveprojekti kalkulatsiooni, sealhulgas ametikohtade loetelu projekti;
a a)  Europoli eelarve, sealhulgas ametikohtade loetelu, pärast eelarvepädeva institutsiooni kinnitust;
b) tööprogrammi Europoli edasise tegevuse kohta, võttes arvesse liikmesriikide operatiivvajadusi ning nende mõju Europoli eelarvele ja töötajaskonnale, pärast seda, kui komisjon on esitanud oma arvamuse;
b) tööprogrammi Europoli edasise tegevuse kohta, võttes võimaluse korral arvesse liikmesriikide operatiivvajadusi vastavalt saadaolevatele rahalistele ja inimressurssidele, pärast seda, kui komisjon on esitanud oma arvamuse;
c) üldaruande Europoli eelmise aasta tegevuse kohta.
c) üldaruande Europoli eelmise aasta tegevuse kohta, eriti võrreldes saavutatud tulemusi iga-aastases tööprogrammis seatud eesmärkidega.
Muudatusettepanek 39
Artikli 36 lõike 9 teine lõik
Kõnealused dokumendid esitatakse nõukogule kinnitamiseks. Nõukogu teavitab neist ka Euroopa Parlamenti.
Kõnealused dokumendid edastatakse Euroopa Parlamendile asjakohaseks tutvumiseks, mida võib vajaduse korral teha koos liikmesriikide parlamentidega.
Muudatusettepanek 59
Artikli 37 lõiked 1, 2 ja 3
1.  Europoli juhib direktor, kelle nõukogu nimetab kvalifitseeritud häälteenamusega neljaks aastaks haldusnõukogu esitatud vähemalt kolmest kandidaadist koosnevast nimekirjast; sama isiku võib nimetada veel üheks ametiajaks.
1.  Europoli juhib direktor, kelle haldusnõukogu nimetab vastavalt koostöömenetlusele (kooskõlastus).
Direktor nimetatakse ametisse tema isiklike saavutuste, Europoli pädevusvaldkonna kogemuse ning haldus- ja juhtimisoskuste põhjal.
Koostöömenetlus on järgmine:
a) komisjoni esitatud nimekirja alusel pärast kandideerimiskutse avaldamist ja läbipaistvat valimisprotseduuri palutakse taotlejatel enne ametisse nimetamist esineda Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi ees ning vastata küsimustele;
b)  Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu võivad seejärel esitada oma arvamused ning avaldada oma eelistusjärjekorra;
c) haldusnõukogu nimetab neid arvamusi arvestades direktori ametisse.
Direktori ametiaeg on neli aastat.
2.  Direktorit abistavad asedirektorid, kes nimetatakse ametisse neljaks aastaks lõikes 1 sätestatud korras; samad isikud võib nimetada veel üheks ametiajaks. Nende ülesanded määrab üksikasjalikumalt direktor.
2.  Direktorit abistavad asedirektorid, kes nimetatakse ametisse neljaks aastaks; samad isikud võib nimetada veel üheks ametiajaks. Nende ülesanded määrab üksikasjalikumalt direktor.
3.  Haldusnõukogu kehtestab eeskirjad, mis käsitlevad kandidaatide valimist direktori ja asedirektori ametikohale. Nõukogu kiidab kõnealused eeskirjad enne nende jõustumist kvalifitseeritud häälteenamusega heaks.
3.  Haldusnõukogu kehtestab eeskirjad, mis käsitlevad kandidaatide valimist asedirektori ametikohale. Nõukogu kiidab kõnealused eeskirjad enne nende jõustumist kvalifitseeritud häälteenamusega heaks.
Muudatusettepanek 41
Artikli 37 lõike 4 punkt g a (uus)
g a) tõhusate järelevalve- ja hindamismenetluste rakendamine, et kontrollida Europoli eesmärkide saavutamist.
Muudatusettepanek 42
Artikli 38 lõige 5 a (uus)
5 a.  Määrust (EÜ) nr 45/2001 kohaldatakse Europoli töötajatega seotud isikuandmete töötlemise suhtes.
Muudatusettepanek 43
Artikli 41 lõige 1
1.  Ilma et see piiraks muud liiki sissetulekuid, sisaldavad Europoli tulud ühenduse toetust, mis on kantud Euroopa Liidu üldeelarvesse (komisjoni eelarveosa) alates 1. jaanuarist 2010.
1. 1.  Ilma et see piiraks muud liiki sissetulekuid, sisaldavad Europoli tulud ühenduse toetust, mis on kantud Euroopa Liidu üldeelarvesse (komisjoni eelarveosa) alates 1. jaanuarist 2010. Europoli rahastamine sõltub eelarvepädeva institutsiooni nõusolekust vastavalt institutsioonidevahelisele kokkuleppele.
Muudatusettepanek 44
Artikli 41 lõige 3
3.  Direktor koostab Europoli järgmise eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsiooni eelnõu ning edastab selle koos ametikohtade loetelu kavaga haldusnõukogule. Ametikohtade loetelu koosneb alalist või ajutist laadi ametikohtadest ja viitest lähetatud riiklikele ekspertidele ning selles on ära märgitud kõnealusel majandusaastal Europoli teenistuses olevate isikute arv, palgaaste ja kategooria.
3.  Direktor koostab Europoli järgmise eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsiooni eelnõu ning edastab selle koos ametikohtade loetelu projektiga haldusnõukogule. Ametikohtade loetelu projekt koosneb alalist või ajutist laadi ametikohtadest ja viitest lähetatud riiklikele ekspertidele ning selles on ära märgitud kõnealusel majandusaastal Europoli teenistuses olevate isikute arv, palgaaste ja kategooria.
Muudatusettepanek 45
Artikli 41 lõige 6
6.  Komisjon edastab kalkulatsiooni Euroopa Parlamendile ja nõukogule, edaspidi "eelarvepädevad institutsioonid", koos Euroopa Liidu eelarve esialgse projektiga.
6.  Komisjon edastab kalkulatsiooni Euroopa Parlamendile, kellel on võimalus sellega asjakohastel puhkudel vastavalt oma pädevusele tutvuda, ja nõukogule, edaspidi "eelarvepädevad institutsioonid", koos Euroopa Liidu eelarve esialgse projektiga
Muudatusettepanek 46
Artikli 42 lõige 8 a (uus)
8 a.  Euroopa Parlamendi taotluse korral esitab direktor talle üldise finantsmääruse artikli 146 lõike 3 kohaselt kogu teabe, mida on vaja kõnealuse majandusaasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse tõrgeteta rakendamiseks.
Muudatusettepanek 47
Artikli 42 lõige 9
9.  Nõukogu soovituse põhjal annab Euroopa Parlament kinnituse Europoli direktori tegevusele aasta n eelarve täitmisel enne 30. aprilli aastal n + 2.
9.  Võttes arvesse nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega vastuvõetud soovitust, annab Euroopa Parlament heakskiidu Europoli direktori tegevusele aasta n eelarve täitmisel enne 30. aprilli aastal n + 2.
Muudatusettepanek 48
Artikkel 43
Haldusnõukogu võtab pärast konsulteerimist komisjoniga vastu Europoli suhtes kohaldatavad finantseeskirjad. Need ei või kalduda kõrvale 23. detsembri 2002. aasta määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002, välja arvatud juhul, kui see on vajalik Europoli tööks. Määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 lahknevate eeskirjade vastuvõtmiseks on nõutav komisjoni eelnev nõusolek. Eelarvepädevaid institutsioone teavitatakse nendest eranditest.
Haldusnõukogu võtab pärast konsulteerimist komisjoniga vastu Europoli suhtes kohaldatavad finantseeskirjad. Need ei või kalduda kõrvale 19. novembri 2002. aasta määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002, välja arvatud juhul, kui see on spetsiifiliselt vajalik Europoli tööks. Määrusest (EÜ, Euratom) nr 2343/2002 lahknevate eeskirjade vastuvõtmiseks on nõutav komisjoni eelnev nõusolek. Eelarvepädevaid institutsioone teavitatakse nendest eranditest.
Muudatusettepanek 49
Artikli 44 lõige 1
Direktor kehtestab järelevalvesüsteemi indikaatorite kogumiseks Europolis täidetavate ülesannete tõhususe ja tulemuslikkuse kohta.
Direktor kehtestab järelevalvesüsteemi indikaatorite kogumiseks Europolis täidetavate ülesannete tõhususe ja tulemuslikkuse kohta. Direktor esitab igal aastal haldusnõukogule aruande järelevalve tulemuste kohta.
Muudatusettepanek 50
Artikli 44 neljas a lõik (uus)
Europoli haldusnõukogu eesistuja või direktor esitab ühiskomisjonile, kuhu kuuluvad Euroopa Parlamendi liikmed ja liikmesriikide parlamentide liikmed, Europoli prioriteedid järgmiseks aastaks, et tagada demokraatlik arutelu kodanikuühiskonnaga ja parem kontroll Europoli tegevuse üle.
Muudatusettepanek 51
Artikkel 45
Haldusnõukogu võtab direktori ettepanekul hiljemalt kuus kuud pärast käesoleva otsuse kohaldamise algust vastu eeskirjad, mis käsitlevad juurdepääsu Europoli dokumentidele, võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1049/2001 sätestatud põhimõtteid ja piiranguid.
Haldusnõukogu võtab direktori ettepanekul pärast konsulteerimist Euroopa Parlamendiga ja hiljemalt kuus kuud pärast käesoleva otsuse kohaldamise algust vastu eeskirjad, mis käsitlevad juurdepääsu Europoli dokumentidele, võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1049/2001 sätestatud põhimõtteid ja piiranguid.
Muudatusettepanek 52
Artikkel 47
Haldusnõukogu eesistuja ja direktor võivad osaleda Euroopa Parlamendi istungil, et arutada Europoliga seotud üldküsimusi.
Haldusnõukogu eesistuja ja direktor osalevad nõudmise korral Euroopa Parlamendi istungil, et arutada kõiki Europoliga seotud küsimusi.
Muudatusettepanek 53
Artikli 56 lõige 1
1.  Erandina artiklist 38 peetakse kinni kõigist Europoli konventsioonis sätestatud Europoli poolt enne käesoleva otsuse jõustumist sõlmitud töölepingutest.
1.  Erandina artiklist 38 peetakse kinni kõigist Europoli konventsioonis sätestatud Europoli poolt enne käesoleva otsuse jõustumist sõlmitud töölepingutest. Võimalikud lisatööjõukulud, mis tulenevad kõnesolevast erandist, võetakse arvesse Europoli rahastamise kokkuleppes, mis sõlmitakse vastavalt institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 47.
Muudatusettepanek 54
Artikli 56 lõige 2
2.  Kõigile lõikes 1 osutatud lepingutega seotud töötajatele pakutakse võimalust sõlmida lepinguid vastavalt ametikohtade loetelus sätestatud palgaastmetele ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste kohaselt, mis on sätestatud määruse (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68 artikli 2 punktis a. Selleks kehtestab lepingute sõlmimiseks volitatud asutus kahe aasta jooksul pärast käesoleva otsuse kohaldamise alguskuupäeva sisemise valikuprotsessi, mis piirdub enne käesoleva otsuse kohaldamise algust Europoli teenistusse võetud töötajatega, et kontrollida tööle võetavate isikute pädevust, võimekust ja eetilisust. Edukatele kandidaatidele pakutakse lepingut ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste kohaselt, mis on sätestatud määruse (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68 artikli 2 punktis a.
2.  Kõigile lõikes 1 osutatud lepingutega seotud töötajatele pakutakse võimalust sõlmida lepinguid vastavalt ametikohtade loetelus sätestatud palgaastmetele ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste kohaselt, mis on sätestatud määruse (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68 artikli 2 punktis a. Selleks kehtestab lepingute sõlmimiseks volitatud asutus pärast konsulteerimist Euroopa Personalivaliku Ametiga kahe aasta jooksul pärast käesoleva otsuse kohaldamise alguskuupäeva sisemise valikuprotsessi, mis piirdub enne käesoleva otsuse kohaldamise algust Europoli teenistusse võetud töötajatega, et kontrollida tööle võetavate isikute pädevust, võimekust ja eetilisust. Komisjon jälgib seda valikuprotsessi. Valikuprotsessi tulemused avalikustatakse. Edukatele kandidaatidele pakutakse lepingut ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste kohaselt, mis on sätestatud määruse (EMÜ, Euratom, ESTÜ) nr 259/68 artikli 2 punktis a. Koos Euroopa Liidu esialgse eelarveprojektiga eelarvepädevale institutsioonile edastatav ametikohtade loetelu projekt peab selgelt välja tooma ametikohad, mis on täidetud Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade ja ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste kohaselt palgatud töötajatega, ning ametikohad, mis on täidetud Europoli personalieeskirjade kohaselt palgatud töötajatega.
Muudatusettepanek 55
Artikli 57 lõike 3 teine lõik a (uus)
Mitte ühelgi juhul ei tohi käesoleva otsusega kehtestatud ühenduse toetust Europolile kasutada kulude katmiseks, mis on seotud kohustustega, mida Europol on võtnud vastavalt Europoli konventsioonile enne käesoleva otsuse jõustumist.
Muudatusettepanek 62
Artikli 62 lõige 2 a (uus)
2 a.  Käesolev otsus vaadatakse läbi kuue kuu jooksul pärast seda, kui on jõustunud Lissaboni leping.

(1) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika