Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0022/2008

Keskustelut :

PV 17/01/2008 - 11.2
CRE 17/01/2008 - 11.2

Äänestykset :

PV 17/01/2008 - 12.2

Hyväksytyt tekstit :


Hyväksytyt tekstit
PDF 123kWORD 45k
Torstai 17. tammikuuta 2008 - Strasbourg
Kongon demokraattisen tasavallan tilanne ja raiskaus sotarikoksena
P6_TA(2008)0022RC-B6-0022/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. tammikuuta 2008 tilanteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa ja raiskauksesta sotarikoksena

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa ihmisoikeuksien loukkauksista Kongon demokraattisessa tasavallassa,

–   ottaa huomioon Kongon demokraattisen tasavallan ja erityisesti sen itäosan tilanteesta sekä tilanteen vaikutuksesta alueeseen 22. marraskuuta 2007 annetun AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen päätöslauselman,

–   ottaa huomioon vuonna 1998 hyväksytyn Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön ja erityisesti sen 7 ja 8 artiklan, joissa raiskaus, seksuaalinen orjuus, pakkoprostituutio, pakkoraskaus, pakkosterilisaatio tai muu yhtä törkeä seksuaalisen väkivallan muoto katsotaan rikoksiksi ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksiksi ja rinnastetaan ne kidutukseen ja vakaviin sotarikoksiin riippumatta siitä, tehdäänkö näitä tekoja järjestelmällisesti tai ei kansainvälisissä tai kansallisissa selkkauksissa,

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin 14. marraskuuta 2007 antaman 24. kertomuksen Kongon demokraattisessa tasavallassa toteutetusta YK:n operaatiosta,

–   ottaa huomioon Kongon demokraattisessa tasavallassa toteutetun YK:n operaation (MONUC) 27. heinäkuuta 2007 antaman lausuman,

–   ottaa huomioon Human Rights Watchin julkaisun "Reniewed Crisis in North Kivu" lokakuulta 2007,

–   ottaa huomioon Human Rights Watchin julkaisun "Seeking Justice: The Prosecution of Sexual Violence in the Congo War maaliskuulta 2005,

–   ottaa huomioon Amnesty Internationalin kertomuksen vuodelta 2007,

–   ottaa huomioon YK:n tukeman, 11. joulukuuta 2007 julkistetun, Kongon demokraattista tasavaltaa koskevan humanitaarisen toimintaohjelman vuodelle 2008,

–   ottaa huomioon YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimiston 13. joulukuuta 2007 päivätyn julkaisun "Humanitarian news and analysis",

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että sota ja levottomuudet Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa ovat johtaneet laajaan ja hälyttävän yleiseen seksuaaliseen väkivaltaan naisia kohtaan, johon syyllistyvät aseistetut kapinallisryhmät sekä hallituksen, armeijan ja poliisin joukot,

B.   ottaa huomioon, että Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa naisia vastaan hyökätään järjestelmällisesti ja ennennäkemättömän yleisesti ja että Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusasioiden apulaispääsihteerin mukaan seksuaalinen väkivalta Kongon demokraattisessa tasavallassa on pahinta maailmassa,

C.   ottaa huomioon, että raiskauksia tapahtuu myös kotiseudultaan siirtymään joutuneiden leireillä, joista monet siviilit ovat etsineet turvaa taistelulta, joka on ajanut kodeista ja kylistä yli 400 000 ihmistä pelkästään vuonna 2007,

D.   ottaa huomioon, että YK:n pääsihteerin Kongon demokraattisessa tasavallassa olevan erityisedustajan mukaan naisia vastaan tehtyjä yleisimpiä rikoksia ovat raiskaus, joukkoraiskaus, seksiorjuus ja murhat ja että niillä on kauaskantoisia seurauksia, kuten naisten fyysisen ja psyykkisen terveyden tuhoutuminen,

E.   ottaa huomioon, että Kongon demokraattista tasavaltaa koskevan humanitaarisen toimintaohjelman, joka on laadittu vuonna 2008, mukaan vuonna 2007 tehtiin ilmoitus 32 353 raiskauksesta, mikä on luultavasti vain murto-osa kokonaismäärästä,

F.   ottaa huomioon, että YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1325 (2000) korostetaan kaikkien valtioiden vastuuta siitä, että rankaisemattomuus lopetetaan ja että syytteitä nostetaan niitä vastaan, jotka ovat syyllistyneet rikoksiin ihmiskuntaa vastaan ja sotarikoksiin, mukaan luettuna seksuaalinen tai muu väkivalta naisia ja tyttöjä kohtaan,

G.   ottaa huomioon, että raiskausta käytetään tapana nöyryyttää naisia heidän perheidensä ja yhteisöjensä edessä ja tuhota siten näiden yhteisöjen eheys, moraali ja yhteenkuuluvuus,

H.   on huolissaan siitä, että raiskauksen uhreiksi joutuneet naiset ja tytöt kärsivät yleisesti syrjinnästä ja torjunnasta perheittensä ja yhteisöjensä taholta, kun taas syyllisiä ei rankaista, mikä on lisäsyy siihen, että uhrit ilmoittavat vain murto-osan raiskauksista,

I.   on syvästi huolissaan siitä, että ponnistukset näiden rikosten tutkimiseksi perinpohjaisesti ovat riittämättömiä, että todistajia, uhreja ja uhrien perheitä ei suojella, että tapauksista ei ole kunnollisia tietoja ja että uhrit eivät saa asianmukaista lääketieteellistä hoitoa,

J.   ottaa huomioon, että Kongon demokraattisen tasavallan parlamentin seksuaalisesta väkivallasta vuonna 2006 säätämän uuden lain, jolla pyritään nopeuttamaan raiskauksista syyttämistä ja koventamaan rangaistuksia, vaikutukset ovat tähän mennessä olleet vähäisiä,

K.   ottaa huomioon Ruandan ja Kongon demokraattisen tasavallan yhteisen julistuksen, joka allekirjoitettiin Nairobissa 10. joulukuuta 2007 ja joka koskee kokonaisvaltaista ratkaisua Kivussa läsnäolevien, seksuaaliseen väkivaltaan ja muihin ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneiden aseellisten ryhmien osalta,

L.   ottaa huomioon, että monia vuosia kestäneen aseellisen konfliktin uhreiksi on joutunut suoraan tai välillisesti neljä miljoonaa ihmistä, ja ainakin 1,5 miljoonaa ihmistä, joista suurin osa naisia ja lapsia, on joutunut siirtymään kotiseudultaan, ja että Kongon demokraattisen tasavallan sosioekonominen infrastruktuuri on tuhoutunut,

1.   tuomitsee ankarasti raiskauksen käyttämisen sodankäynnin välineenä ja muistuttaa, että kansainvälisellä rikostuomioistuimella samoin kuin Kongon demokraattisella tasavallalla on näitä tekoja koskevaa oikeuskäytäntöä;

2.   vaatii erityisesti, että naisiin kohdistuvaan seksuaaliseen väkivaltaa syyllistyneistä on tehtävä ilmoitus, heidät on tunnistettava, heidät on asetettava syytteeseen ja heitä on rankaistava kansallisten lakien ja kansainvälisen rikosoikeuden mukaisesti;

3.   kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan hallitusta lopettamaan rankaisemattomuuden ja panemaan täytäntöön maan parlamentin säätämän uuden lain, jolla seksuaalisesta väkivallasta tehdään rikos ja jolla rikoksentekijöiden rangaistuksia kovennetaan;

4.   vaatii kansainvälistä yhteisöä toteuttamaan kaikki tarvittavat toimet toimivaltaisten kansallisten viranomaisten tukemiseksi näiden rikosten tutkimisessa ja syyllisten syyttämisessä;

5.   kehottaa EU:ta myöntämään tuntuvasti määrärahoja lääketieteellisen, oikeudellisen ja sosiaalisen tuen tarjoamiseksi seksuaalisen väkivallan uhreille ja naisten ja tyttöjen aseman vahvistamiseksi niin, että seksuaalinen väkivalta voidaan estää vastaisuudessa;

6.   kehottaa kaikkia Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa konfliktiin osallistuvia joukkoja kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja kansainvälistä humanitaarista oikeutta, lopettamaan kaikki hyökkäykset naisia ja muita siviilejä vastaan ja antamaan humanitaarisille järjestöille mahdollisuus tulla auttamaan uhreja;

7.   kehottaa EU:ta ja YK:ta muodollisesti tunnustamaan raiskauksen, pakotetun raskaaksi saattamisen, seksiorjuuden ja muut seksuaalisen väkivallan muodot rikoksiksi ihmiskuntaa vastaan, vakaviksi sotarikoksiksi ja kidutukseksi riippumatta siitä, tehdäänkö näitä tekoja järjestelmällisesti vai ei;

8.   kehottaa kaikkia MONUC-rauhanturvatehtäviin joukkoja lähettäviä YK:n jäsenvaltioita seuraamaan kaikkia seksuaalista hyväksikäyttöä koskevia syytöksiä, erityisesti silloin, kun asianosaisina on lapsia, ja saattamaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistyneet henkilöt mahdollisimman pian oikeuteen vastaamaan teoistaan; vaatii sen vuoksi vahvistamaan siviilien suojelemista seksuaaliselta väkivallalta koskevaa MONUCin toimivaltaa;

9.   kehottaa Yhdistyneitä Kansakuntia, Afrikan unionia ja EU:ta sekä Kongon demokraattisen tasavallan muita kumppaneita tekemään kaiken voitavansa seksuaalista väkivaltaa koskevan tehokkaan seuranta- ja dokumentointijärjestelmän perustamiseksi Kongon demokraattiseen tasavaltaan ja tarjoamaan tehokasta ja riittävää tukea ja suojelua naisille erityisesti Kongon demokraattisen tasavallan itäosassa;

10.   on syvästi huolissaan siitä, että seksuaalinen väkivalta aiheuttaa maaltapakoa merkittävässä määrin ja korostaa, että järjestelmällinen seksuaalinen väkivalta ja yleinen "seksuaalisen väkivallan kulttuuri" tuhoaa kaikki sosiaaliset verkostot ja merkitsee todellista uhkaa kansakunnalle;

11.   on tyytyväinen rauhaa, turvallisuutta ja kehitystä käsittelevän konferenssin käynnistämiseen Gomassa (Pohjois-Kivu) ja toivoo, että vihollisuuksien lopettaminen konferenssin aikana on ensimmäinen askel taistelevien ryhmien välisen luottamuksen rakentamisessa; kehottaa osallistujia käsittelemään naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa ja sitoutumaan siihen, että syylliset tuodaan oikeuden eteen;

12.   kehottaa komissiota tarjoamaan tukea, myös taloudellista, rauhankonferenssin pitämiselle Kivussa, jotta väestö voi osallistua kestävien ratkaisujen etsimiseen;

13.   kehottaa Kongon demokraattisen tasavallan hallitusta ja MONUCia takaamaan kunnollinen turvallisuuden taso humanitaaristen järjestöjen jäsenille;

14.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, EU:n jäsenvaltioiden hallituksille, Kongon demokraattisen tasavallan hallitukselle ja Suurten järvien alueen maiden hallituksille, Afrikan unionille ja YK:n pääsihteerille.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö