Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 96kWORD 50k
Torsdagen den 31 januari 2008 - Bryssel
Talmannens uppgifter (tolkning av artikel 19)
P6_TA(2008)0024

Europaparlamentets beslut av den 31 januari 2008 om tolkning av artikel 19 i Europaparlamentets arbetsordning beträffande talmannens uppgifter

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av skrivelsen av den 24 januari 2008 från ordföranden för utskottet för konstitutionella frågor,

–   med beaktande av artikel 201 i arbetsordningen,

1.  Europaparlamentet antar följande tolkning av artikel 19:"

De befogenheter som följer av artikel 19.1 omfattar befogenheten att avbryta överdriven användning av begäranden såsom ordningsfrågor, förfarandefrågor och röstförklaringar samt begäranden om särskild omröstning, delad omröstning och omröstning med namnupprop, i de fall då talmannen är övertygad om att dessa begäranden uppenbarligen är avsedda att åstadkomma, och kommer att resultera i, allvarliga och långvariga störningar av kammarens överläggningar eller av andra ledamöters utövande av sina rättigheter.

"

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet och kommissionen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy