Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2006/0286(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0001/2008

Ingivna texter :

A6-0001/2008

Debatter :

Omröstningar :

PV 31/01/2008 - 8.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0027

Antagna texter
PDF 192kWORD 51k
Torsdagen den 31 januari 2008 - Bryssel
Statistik över vattenbruket ***I
P6_TA(2008)0027A6-0001/2008
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 31 januari 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inlämning av statistik över vattenbruket från medlemsstaterna (KOM(2006)0864 – C6-0005/2007 – 2006/0286(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2006)0864),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 285.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0005/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A6-0001/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 31 januari 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2008 om inlämning av statistik över vattenbruket från medlemsstaterna och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 788/96
P6_TC1-COD(2006)0286

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, förordning (EG) nr .../2008.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy