Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/0803(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0507/2007

Předložené texty :

A6-0507/2007

Rozpravy :

PV 31/01/2008 - 5
CRE 31/01/2008 - 5

Hlasování :

PV 31/01/2008 - 8.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0028

Přijaté texty
PDF 388kWORD 75k
Čtvrtek, 31. ledna 2008 - Brusel
Spolupráce mezi zvláštními zásahovými jednotkami členských států *
P6_TA(2008)0028A6-0507/2007

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 31. ledna 2008 o podnětu Rakouské republiky k přijetí rozhodnutí Rady o zlepšení spolupráce mezi zvláštními zásahovými jednotkami členských států Evropské unie v krizových situacích (15437/2006 – C6-0058/2007 – 2007/0803(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

-   s ohledem na podnět Rakouské republiky (15437/2006),

-   s ohledem na články 30, 32 a čl. 34 odst. 2 písm. c) Smlouvy o EU,

-   s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o EU, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6-0058/2007),

-   s ohledem na články 93 a 51 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A6-0507/2007),

1.   schvaluje pozměněný podnět Rakouské republiky;

2.   vyzývá Radu, aby odpovídajícím způsobem změnila návrh;

3.   vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.   vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit podnět Rakouské republiky;

5.   pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vládě Rakouské republiky.

Znění navržené Rakouskou republikou   Pozměňovací návrhy Parlamentu
Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 4
(4)  Žádný členský stát nemá k dispozici všechny prostředky, zdroje a odborné znalosti k účinnému vyřešení všech možných druhů rozsáhlých krizových situací, jež vyžadují zvláštní zásah. Možnost členského státu požádat jiný členský stát o poskytnutí pomoci má proto zásadní význam.
(4)  Žádný členský stát nemá k dispozici všechny prostředky, zdroje a odborné znalosti k účinnému vyřešení všech možných druhů zvláštních nebo rozsáhlých krizových situací, jež vyžadují zvláštní zásah. Možnost členského státu požádat jiný členský stát o poskytnutí pomoci má proto zásadní význam.
Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 5
(5)  Toto rozhodnutí stanoví některá obecná pravidla pro odpovědnost, včetně pravidel trestní odpovědnosti, s cílem vytvořit právní rámec pro případ, kdy dotčené členské státy souhlasí s žádáním o pomoc a s jejím poskytováním. Existence tohoto právního rámce a prohlášení uvádějícího příslušné orgány umožní členským státům v případě krizových situací rychle reagovat a získat čas,
(5)  Rozhodnutí Rady 2007/…/SVV o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti ("rozhodnutí z Prümu"), a zejména jeho článek 18, upravuje formy vzájemné policejní pomoci členských států v souvislosti s masovými shromážděními a podobnými významnými událostmi, katastrofami a vážnými nehodami. Toto rozhodnutí se nevztahuje na masová shromáždění, přírodní katastrofy nebo vážné nehody ve smyslu článku 18 rozhodnutí z Prümu, ale doplňuje ta ustanovení rozhodnutí z Prümu, jež upravují formy vzájemné policejní pomoci členských států prostřednictvím zvláštních zásahových jednotek v jiných situacích ,jmenovitě v krizových situacích způsobených lidským faktorem nebo terorismem, jež představují závažné přímé fyzické ohrožení osob, majetku, infrastruktury nebo orgánů, a to zejména při braní rukojmích, únosech nebo podobných událostech. Za tímto účelem by měl každý členský stát uvést příslušné vnitrostátní orgány, u nichž mohou ostatní dotčené členské státy žádat o poskytnutí pomoci nebo o zásah.
Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 5a (nový)
(5a)  Dostupnost tohoto právního rámce a seznamu příslušných orgánů umožní členským státům v případě krizové nebo teroristické situace rychle reagovat a získat čas. S cílem zvýšit schopnost členských států předcházet takovým krizovým situacím a reagovat na ně, zejména pokud jde o teroristické útoky, je navíc důležité, aby se zvláštní zásahové jednotky pravidelně scházely a pořádaly společné vzdělávací akce, aby mohly těžit ze vzájemných zkušeností.
Pozměňovací návrh 4
Článek 1
Toto rozhodnutí stanoví obecná pravidla a podmínky, které zvláštním zásahovým jednotkám jednoho členského státu umožní poskytnout pomoc nebo plnit úkoly na území druhého členského státu (dále jen "žádající členský stát") v případech, kdy tyto zásahové jednotky byly tímto druhým členským státem přizvány k vyřešení krizové situace a souhlasily s tím.
Toto rozhodnutí stanoví obecná pravidla a podmínky, které zvláštním zásahovým jednotkám jednoho členského státu (dále jen "dožádaný členský stát") umožní poskytnout pomoc nebo plnit úkoly na území druhého členského státu (dále jen "žádající členský stát") v případech, kdy tyto zásahové jednotky byly tímto druhým členským státem přizvány k vyřešení krizové situace a souhlasily s tím. Praktické podrobnosti a opatření k provádění toto rozhodnutí, budou dohodnuty přímo mezi žádajícím členským státem a dožádaným členským státem.
Pozměňovací návrh 6
Čl. 2 odst. 2
2) "krizovou situací" jakákoliv člověkem způsobená situace v členském státě, je představuje závažné přímé fyzické ohrožení osob nebo orgánů v tomto členském státě, a to zejména braní rukojmích, únosy nebo podobné události.
2) "krizovou situací" jakákoliv člověkem způsobená situace v členském státě, která zakládá důvodné podezření, že došlo, dochází nebo dojde k trestnému činu, jež představuje závažné přímé fyzické ohrožení osob, majetku, infrastruktury nebo orgánů v tomto členském státě, a to zejména situace uvedené v čl. 1 odst. 1 rámcového rozhodnutí Rady 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu¹.
____________________
¹ Úř. věst. L 164, 22.6.2002, s. 3.
Pozměňovací návrh 7
Čl. 2 odst. 2a (nový)
2a) "příslušným orgánem" vnitrostátní orgán, který může podávat žádosti a vydávat povolení k nasazení zvláštních zásahových jednotek.
Pozměňovací návrh 8
Čl. 3 odst. 1
1.  Členský stát může požádat o pomoc zvláštní zásahové jednotky jiného členského státu za účelem vyřešení krizové situace. Členský stát může tuto žádost přijmout nebo odmítnout nebo může navrhnout jiný druh pomoci.
1.   Pomocí žádosti podané prostřednictvím příslušných orgánů, v níž bude stanovena povaha požadované pomoci i její operativní nutnost, může členský stát požádat o pomoc zvláštní zásahové jednotky jiného členského státu za účelem vyřešení krizové situace. Příslušný orgán dožádaného členského státu může tuto žádost přijmout nebo odmítnout nebo může navrhnout jiný druh pomoci.
Pozměňovací návrh 9
Článek 4
Obecná pravidla týkající se odpovědnosti
Občanskoprávní a trestní odpovědnost
1.  Pokud v souladu s tímto rozhodnutím plní příslušníci zvláštních zásahových jednotek členského státu svůj úkol na území jiného členského státu, je tento jiný členský stát odpovědný za všechny škody, které tito příslušníci zvláštních zásahových jednotek způsobí během svých operací.
Pokud plní příslušníci zvláštních zásahových jednotek členského státu svůj úkol na území jiného členského státu nebo se použije vybavení podle tohoto rozhodnutí, použijí se ustanovení o občanskoprávní a trestní odpovědnosti stanovená v článcích 21 a 22 rozhodnutí z Prümu.
2.  Pokud jsou škody důsledkem činností, jež byly v rozporu s pokyny udělenými žádajícím členským státem nebo mimo meze pravomoci dotyčných příslušníků zvláštních zásahových jednotek podle jejich vnitrostátních právních předpisů, použijí se odchylně od odstavce 1 tato pravidla:
a) členský stát, na jehož území je škoda způsobena, nahradí tuto škodu za stejných podmínek, jaké se vztahují na škody způsobené jeho vlastními příslušníky zvláštních zásahových jednotek;
b) členský stát, jehož příslušníci zvláštních zásahových jednotek způsobí škodu jakékoli osobě na území jiného členského státu, uhradí tomuto jinému členskému státu plně částky, které vyplatil poškozeným nebo jejich právním nástupcům;
c) aniž je dotčen výkon jeho práv vůči třetím osobám a s výjimkou ustanovení písmene b), ustoupí každý členský stát v případech uvedených v tomto odstavci od požadavku na úhradu utrpěné škody od jiného členského státu.
Pozměňovací návrh 10
Článek 5
Článek 5
vypouští se
Trestní odpovědnost
Během operací uvedených v článku 3 se na příslušníky zvláštních zásahových jednotek plnící svůj úkol na území jiného členského státu pohlíží jako na příslušníky zvláštních zásahových jednotek tohoto členského státu, pokud jde o trestné činy spáchané na nich nebo jimi samými.
Pozměňovací návrh 11
Článek 6
Členské státy zajistí, aby jejich příslušné orgány v případě potřeby pořádaly zasedání a společná odborná vzdělávání a cvičení s cílem vyměňovat si zkušenosti, odborné znalosti a obecné, praktické a technické informace týkající se poskytování pomoci v krizových situacích.
Všechny zúčastněné členské státy zajistí, aby jejich zvláštní zásahové jednotky pořádaly zasedání a pravidelné společné kurzy odborného vzdělávání a cvičení s cílem vyměňovat si zkušenosti, odborné znalosti a obecné, praktické a technické informace týkající se poskytování pomoci v krizových situacích.Tato zasedání, kurzy odborného vzdělávání a cvičení mohou být financovány určitými finančními programy Unie a obdržet tak granty z obecného rozpočtu Evropské unie. V této souvislosti se bude členský stát, který předsedá EU, snažit zajistit, aby se tato zasedání, kurzy odborného vzdělávání a cvičení uskutečnily.
Pozměňovací návrh 12
Článek 7
Není-li mezi dotčenými členskými státy dohodnuto jinak, nese každý členský stát vlastní náklady.
Není-li mezi dotčenými členskými státy dohodnuto jinak, nese provozní náklady, které vznikly zvláštním zásahovým jednotkám dožádaného členského státu v souvislosti s článkem 3, včetně nákladů na dopravu a ubytování, žádající členský stát.
Pozměňovací návrh 13
Čl. 8 odst. 4a (nový)
4a.  Žádné ustanovení tohoto rozhodnutí nelze vykládat tak, že povoluje použít tyto předpisy týkající se spolupráce mezi donucovacími orgány členských států ve vztahu k příslušným orgánům třetích zemí, a obcházet tak stávající předpisy, které se podle vnitrostátních právních systémů vztahují na mezinárodní policejní spolupráci.
Právní upozornění - Ochrana soukromí