Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/0803(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0507/2007

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0507/2007

Keskustelut :

PV 31/01/2008 - 5
CRE 31/01/2008 - 5

Äänestykset :

PV 31/01/2008 - 8.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0028

Hyväksytyt tekstit
PDF 284kWORD 63k
Torstai 31. tammikuuta 2008 - Bryssel
Jäsenvaltioiden erityistoimintayksiköiden välinen yhteistyö *
P6_TA(2008)0028A6-0507/2007

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 31. tammikuuta 2008 Itävallan tasavallan aloitteesta neuvoston päätökseksi yhteistyön parantamisesta kriisitilanteissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden erityistoimintayksiköiden välillä (15437/2006 – C6-0058/2007 – 2007/0803(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Itävallan tasavallan aloitteen (15437/2006),

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 30 ja 32 artiklan sekä 34 artiklan 2 kohdan c alakohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 39 artiklan 1 kohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6-0058/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 93 ja 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A6-0507/2007),

1.   hyväksyy Itävallan tasavallan aloitteen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.   pyytää neuvostoa muuttamaan aloitteen tekstiä vastaavasti;

3.   pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.   pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia Itävallan tasavallan aloitteeseen;

5.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä Itävallan tasavallan hallitukselle.

Itävallan tasavallan teksti   Parlamentin tarkistukset
Tarkistus 1
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Yksikään jäsenvaltio ei voi väittää, että sillä olisi käytettävissään kaikki keinot, voimavarat ja asiantuntemus, joiden avulla voidaan tehokkaasti puuttua kaikkiin mahdollisiin erityistoimintaa edellyttäviin laajoihin kriisitilanteisiin. Sen vuoksi on ratkaisevan tärkeää, että jokaisella jäsenvaltiolla on mahdollisuus pyytää apua toiselta jäsenvaltiolta.
(4)  Yksikään jäsenvaltio ei voi väittää, että sillä olisi käytettävissään kaikki keinot, voimavarat ja asiantuntemus, joiden avulla voidaan tehokkaasti puuttua kaikkiin mahdollisiin erityistoimintaa edellyttäviin erityisiin tai laajoihin kriisitilanteisiin. Sen vuoksi on ratkaisevan tärkeää, että jokaisella jäsenvaltiolla on mahdollisuus pyytää apua toiselta jäsenvaltiolta.
Tarkistus 2
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Tässä päätöksessä vahvistetaan joitakin vastuuta koskevia yleissääntöjä, mukaan lukien siviili- tai rikosoikeudellinen vastuu, ja joiden tarkoituksena on tarjota oikeudelliset puitteet niitä tilanteita varten, joissa asianomaiset jäsenvaltiot sopivat avun pyytämisestä ja antamisesta. Näiden puitteiden ja toimivaltaisia viranomaisia koskevien ilmoitusten ollessa käytettävissä jäsenvaltioiden on mahdollista toimia nopeasti ja säästää aikaa kriisitilanteessa,
(5)  Neuvoston päätöksessä 2007/.../YOS rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi ("Prümin päätös") ja erityisesti sen 18 artiklassa säädetään poliisien avustamisen muodoista jäsenvaltioiden välillä joukkotapahtumien ja vastaavien suurtapahtumien, katastrofien ja vakavien onnettomuuksien yhteydessä. Tämä päätös ei kata Prümin päätöksen 18 artiklassa tarkoitettuja joukkotapahtumia, luonnononnettomuuksia tai vakavia onnettomuuksia vaan täydentää niitä Prümin päätöksen säännöksiä, jotka koskevat erityistoimintayksiköiden muodossa tapahtuvaa jäsenvaltioiden välistä poliisiyhteistyötä muissa tilanteissa, esimerkiksi inhimillisistä tekijöistä johtuvissa kriiseissä taikka terrorismitilanteissa, jotka muodostavat vakavan uhan henkilöille, omaisuudelle, infrastruktuurille tai instituutioille erityisesti panttivangiksi ottamisen, kaappauksen tai niihin verrattavan tapahtuman yhteydessä. Tätä tarkoitusta varten kunkin jäsenvaltion olisi ilmoitettava, mitkä ovat ne toimivaltaiset viranomaiset, joilta asianomaiset jäsenvaltiot voivat pyytää apua tai toimenpiteitä.
Tarkistus 3
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a)  Tämän oikeuskehyksen ja toimivaltaisten viranomaisten luettelon saatavilla olo antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden toimia nopeasti ja säästää aikaa kriisitilanteen ilmetessä. Jotta voidaan lisäksi parantaa jäsenvaltioiden valmiutta ehkäistä tällaisia kriisitilanteita terrorismitilanteita sekä reagoida niihin, on tärkeää, että erityistoimintayksiköt tapaavat säännöllisesti ja järjestävät yhteisiä harjoitusjaksoja, jotta ne voivat hyötyä toistensa saamista kokemuksista.
Tarkistus 4
1 artikla
Tässä päätöksessä vahvistetaan yleiset säännöt ja ehdot, joiden mukaisesti yhden jäsenvaltion erityistoimintayksiköt voivat antaa apua ja/tai toimia toisen jäsenvaltion (jäljempänä 'pyynnön esittänyt jäsenvaltio') alueella tapauksissa, joissa jälkimmäinen jäsenvaltio on esittänyt niille tätä koskevan pyynnön ja ne ovat suostuneet pyyntöön puuttuakseen kriisitilanteeseen.
Tässä päätöksessä vahvistetaan yleiset säännöt ja ehdot, joiden mukaisesti yhden jäsenvaltion (jäljempänä 'pyynnön vastaanottanut jäsenvaltio') erityistoimintayksiköt voivat antaa apua ja/tai toimia toisen jäsenvaltion (jäljempänä 'pyynnön esittänyt jäsenvaltio') alueella tapauksissa, joissa jälkimmäinen jäsenvaltio on esittänyt niille tätä koskevan pyynnön ja ne ovat suostuneet pyyntöön puuttuakseen kriisitilanteeseen. Tämän päätöksen täytäntöönpanoa koskevista käytännön yksityiskohdista ja järjestelyistä sovitaan suoraan pyynnön esittäneen ja pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion kesken.
Tarkistus 6
2 artiklan 2 kohta
(2) 'kriisitilanteella' jäsenvaltiossa ilmenevää ihmisen aiheuttamaa tilannetta, josta aiheutuu vakava ja välitön fyysinen uhka kyseisessä jäsenvaltiossa oleville henkilöille tai instituutioille, erityisesti panttivangiksi ottamisen, kaappauksen tai niihin verrattavan tapahtuman uhka.
(2) 'kriisitilanteella' jäsenvaltiossa ilmenevää ihmisen aiheuttamaa tilannetta, joka antaa perustellun syyn uskoa, että on tehty tai on tekeillä taikka aiotaan tehdä rikollinen teko, josta aiheutuu vakava ja välitön fyysinen uhka kyseisessä jäsenvaltiossa oleville henkilöille, omaisuudelle, infrastruktuurille tai instituutioille; kyseessä ovat erityisesti terrorismin torjumisesta 13 päivänä kesäkuuta 2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS1 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tilanteet.
____________________
¹ EYVL L 164, 22.6.2002, s. 3.
Tarkistus 7
2 artiklan 2 a kohta (uusi)
(2 a) 'toimivaltaisella viranomaisella' tarkoitetaan kansallista viranomaista, joka voi pyytää erityistoimintayksiköiden käyttöä tai myöntää siihen luvan.
Tarkistus 8
3 artiklan 1 kohta
1.  Jäsenvaltio voi pyytää toisen jäsenvaltion erityistoimintayksikön apua kriisitilanteeseen puuttumiseksi. Jäsenvaltio voi hyväksyä tai hylätä pyynnön tai ehdottaa erityyppisen avun antamista.
1.  Jäsenvaltio voi pyytää toisen jäsenvaltion erityistoimintayksikön apua kriisitilanteeseen puuttumiseksi esittämällä toimivaltaisen viranomaisen välityksellä pyynnön, jossa selvitetään pyydetyn avun luonne sekä sen operatiivinen tarve. Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi hyväksyä tai hylätä pyynnön tai ehdottaa erityyppisen avun antamista
Tarkistus 9
4 artikla
Korvausvastuuta koskevat yleiset säännöt
Siviili- ja rikosoikeudellinen vastuu
1.  Jos jäsenvaltion virkamiehet tämän päätöksen mukaisesti toimivat toisen jäsenvaltion alueella, jälkimmäinen jäsenvaltio on vastuussa kaikista vahingoista, joita he aiheuttavat operaatioiden aikana.
Kun jäsenvaltion virkamiehet toimivat toisen jäsenvaltion alueella ja/tai kalustoa käytetään tämän päätöksen mukaisesti, sovelletaan Prümin päätöksen 21 ja 22 artiklan säännöksiä siviili- ja rikosoikeudellisesta vastuusta.
2.  Jos vahingot aiheutuvat toimista, jotka ovat pyynnön esittäneen jäsenvaltion antamien ohjeiden vastaisia tai jotka ylittävät kyseisten virkamiesten oman kansallisen lainsäädännön mukaiset toimivaltuudet, sovelletaan 1 kohdasta poiketen seuraavia sääntöjä:
a)  Jäsenvaltio, jonka alueella vahinko aiheutui, vastaa vahingon korvaamisesta sen omien virkamiesten aiheuttamia vahinkoja koskevien ehtojen mukaisesti.
b)  Jäsenvaltion, jonka virkamiehet ovat aiheuttaneet vahinkoa toisen jäsenvaltion alueella olevalle henkilölle, on korvattava jälkimmäiselle jäsenvaltiolle kokonaisuudessaan korvaukset, jotka tämä on maksanut vahingonkärsijöille tai heidän oikeudenomistajilleen.
c)  Kunkin jäsenvaltion on tässä kohdassa tarkoitetussa tilanteessa luovuttava vahingonkorvausvaatimuksista toista jäsenvaltiota kohtaan, tämän kuitenkaan rajoittamatta ensiksi mainitun jäsenvaltion oikeuksien käyttämistä kolmansia osapuolia kohtaan ja jollei b alakohdasta muuta johdu.
Tarkistus 10
5 artikla
5 artikla
Poistetaan.
Rikosoikeudellinen vastuu
Edellä 3 artiklassa tarkoitettujen operaatioiden aikana toisen jäsenvaltion alueella toimivia virkamiehiä pidetään kyseisen jäsenvaltion virkamiehinä heitä vastaan tehtyjen rikosten tai heidän tekemiensä rikosten osalta.
Tarkistus 11
6 artikla
Jäsenvaltiot varmistavat, että niiden toimivaltaiset viranomaiset pitävät kokouksia ja järjestävät yhteisiä koulutustilaisuuksia ja harjoituksia aina, kun se on tarpeen avun antamista kriisitilanteissa koskevien kokemusten, asiantuntemuksen ja yleisten, käytännön ja teknisten tietojen vaihtamiseksi.
Kaikki osallistuvat jäsenvaltiot varmistavat, että niiden erityistoimintayksiköt pitävät kokouksia ja järjestävät säännöllisesti yhteisiä koulutustilaisuuksia ja harjoituksia avun antamista kriisitilanteissa koskevien kokemusten ja asiantuntemuksen sekä yleisten, käytännön ja teknisten tietojen vaihtamiseksi. Tällaisia kokouksia, koulutustilaisuuksia ja harjoituksia voidaan rahoittaa tietyistä unionin rahoitusohjelmista ja niihin voidaan siten saada tukea Euroopan unionin talousarviosta. Tällöin EU:n puheenjohtajavaltion on pyrittävä varmistamaan, että tällaisia kokoukset, koulutustilaisuudet ja harjoitukset tosiasiassa järjestetään.
Tarkistus 12
7 artikla
Kukin jäsenvaltio vastaa omista kustannuksistaan, jollei asianomaisten jäsenvaltioiden välillä toisin sovita.
Pyynnön esittävä jäsenvaltio vastaa pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion erityistoimintayksiköille 3 artiklan soveltamisesta aiheutuvista operatiivisista kustannuksista, mukaan lukien matkustus- ja majoituskulut, jollei asianomaisten jäsenvaltioiden välillä toisin sovita.
Tarkistus 13
8 artiklan 4 a kohta (uusi)
4 a.  Tätä päätöstä ei voida tulkita siten, että siinä olevia jäsenvaltioiden poliisiviranomaisten välistä yhteistyötä koskevia sääntöjä voitaisiin soveltaa kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa ylläpidettäviin suhteisiin, jos tällöin kierretään kansallisten oikeusjärjestelmien mukaisia voimassaolevia sääntöjä, joita sovelletaan kansainväliseen poliisiyhteistyöhön.
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö