Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/0803(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0507/2007

Pateikti tekstai :

A6-0507/2007

Debatai :

PV 31/01/2008 - 5
CRE 31/01/2008 - 5

Balsavimas :

PV 31/01/2008 - 8.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0028

Priimti tekstai
PDF 382kWORD 73k
Ketvirtadienis, 2008 m. sausio 31 d. - Briuselis
Valstybių narių specialiųjų intervencijos padalinių bendradarbiavimas *
P6_TA(2008)0028A6-0507/2007

2008 m. sausio 31 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Austrijos Respublikos iniciatyvos siekiant priimti Tarybos sprendimą dėl Europos Sąjungos valstybių narių specialiųjų intervencijos padalinių bendradarbiavimo krizinėse situacijose gerinimo (15437/2006 – C6-0058/2007 – 2007/0803(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Austrijos Respublikos iniciatyvą (15437/2006),

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 30, 32 straipsnius ir 34 straipsnio 2 dalies c punktą,

–   atsižvelgdamas į ES sutarties 39 straipsnio 1 dalį, pagal kurią Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6-0058/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 93 ir 51 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A6-0507/2007),

1.   pritaria Austrijos Respublikos iniciatyvai su pakeitimais;

2.   ragina Tarybą atitinkamai pakeisti dokumento tekstą;

3.   ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.   ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Austrijos Respublikos iniciatyvą;

5.   paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai bei Austrijos Respublikos vyriausybei.

Austrijos Respublikos siūlomas tekstas   Parlamento pakeitimai
Pakeitimas 1
4 konstatuojamoji dalis
(4)  Nė viena valstybė narė negali pagrįstai teigti turinti visas priemones, išteklius ir kompetenciją, kad galėtų efektyviai išspręsti visas įmanomo didelio masto krizines situacijas, kurių metu reikalinga speciali intervencija. Todėl ypač svarbu, kad kiekviena valstybė narė galėtų prašyti kitos valstybės narės pagalbos.
(4)  Nė viena valstybė narė negali pagrįstai teigti turinti visas priemones, išteklius ir kompetenciją, kad galėtų efektyviai išspręsti visas įmanomas ypatingas arba didelio masto krizines situacijas, kurių metu reikalinga speciali intervencija. Todėl ypač svarbu, kad kiekviena valstybė narė galėtų prašyti kitos valstybės narės pagalbos.
Pakeitimas 2
5 konstatuojamoji dalis
(5)  Šiame sprendime išdėstomos kai kurios bendrosios taisyklės dėl atsakomybės, įskaitant taisykles dėl baudžiamosios atsakomybės, siekiant nustatyti teisinį pagrindą tokiems atvejams, kai atitinkamos valstybės narės sutinka prašyti pagalbos ir ją teikti. Nustačius šį teisinį pagrindą ir pateikus deklaraciją apie kompetentingas institucijas, valstybės narės krizinių situacijų atveju galės greitai reaguoti ir laimėti laiko,
(5)  Tarybos sprendime 2007/…/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje (vadinamame Priumo sprendime), ypač jo 18 straipsnyje reglamentuojamas valstybių narių viena kitai teikiamos policijos pagalbos, kai vyksta masiniai susibūrimai ir panašūs didelio masto renginiai, katastrofos bei didelės nelaimės, pobūdis. Šis sprendimas netaikomas Priumo sprendimo 18 straipsnyje aptariamiems masiniams susibūrimams, gaivalinėms nelaimėms ir didelėms nelaimėms, tačiau papildo Priumo sprendimo nuostatas, kuriose numatytos valstybių narių viena kitai teikiamos policijos pagalbos, pasitelkiant specialiuosius intervencijos padalinius, pobūdis kitais atvejais, pvz., kai žmonės sukelia krizinę padėtį arba teroristinio pobūdžio situacijose, keliančiose rimtą tiesioginę fizinę grėsmę asmenims, nuosavybei, infrastruktūrai arba institucijoms, visų pirma, kai imami įkaitai, vykdomi užgrobimai ir vyksta panašūs įvykiai. Atsižvelgiant į tai, kiekviena valstybė narė turėtų nurodyti kompetentingas nacionalinės valdžios institucijas, kurių pagalbos ar įsikišimo gali prašyti kitos valstybės narės.
Pakeitimas 3
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a)  Kai bus nustatytas šis teisinis pagrindas ir parengtas vadovas, kuriame bus išvardijamos kompetentingos institucijos, valstybės narės tokios krizinės ar teroristinės situacijos atveju galės greitai ir negaišdamos laiko reaguoti. Be to, siekiant padidinti valstybių narių gebėjimą užkirsti kelią tam, kad nesusidarytų tokia krizinė padėtis ir ypač kad nevyktų teroro aktai, ir į tokias situacijas reaguoti, būtina, kad specialieji intervencijos padaliniai, siekdami naudotis bendra patirtimi, reguliariai rengtų susitikimus ir organizuotų bendrus mokymus.
Pakeitimas 4
1 straipsnis
Šiuo sprendimu nustatomos bendrosios taisyklės ir sąlygos, pagal kurias vienos valstybės narės specialieji intervencijos padaliniai galėtų teikti pagalbą ir (arba) veikti kitos valstybės narės teritorijoje (toliau – prašančioji valstybė narė) tais atvejais, kai juos pakviečia pastaroji valstybė narė ir kai jie sutinka tai daryti, kad būtų išspręsta krizinė situacija.
Šiuo sprendimu nustatomos bendrosios taisyklės ir sąlygos, pagal kurias vienos valstybės narės (toliau – prašymą gavusi valstybė narė) specialieji intervencijos padaliniai galėtų teikti pagalbą ir (arba) veikti kitos valstybės narės teritorijoje (toliau – prašančioji valstybė narė) tais atvejais, kai juos pakviečia pastaroji valstybė narė ir kai jie sutinka tai daryti, kad būtų išspręsta krizinė situacija. Dėl praktinių klausimų ir susitarimu dėl šio sprendimo įgyvendinimo tiesiogiai susitaria prašančioji valstybė narė ir prašymą gavusi valstybė narė.
Pakeitimas 6
2 straipsnio 2 punktas
2) "krizinė situacija" – bet kuri žmonių sukelta situacija valstybėje narėje, kelianti rimtą tiesioginę fizinę grėsmę asmenims ar institucijoms toje valstybėje narėje, visų pirma – įkaitų ėmimas, užgrobimas ir panašūs incidentai.
2) "krizinė situacija" – bet kuri žmonių sukelta situacija valstybėje narėje, kuriai susidarius atsiranda daugiau pagrįstų priežasčių manyti, kad įvykdyta, vykdoma ar bus įvykdyta nusikalstama veika, kelianti rimtą tiesioginę fizinę grėsmę asmenims, nuosavybei, infrastruktūrai ar institucijoms toje valstybėje narėje, visų pirma, tai situacijos, kurios nurodytos 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2002/475/TVR dėl kovos su teorizmu1 1 straipsnio 1 dalyje.
____________________
¹ OL L 164, 2002 6 22, p. 3.
Pakeitimas 7
2 straipsnio 2 a punktas (naujas)
2a) "kompetentinga valdžios institucija" – nacionalinė valdžios institucija, kuri gali pateikti prašymus ir suteikti leidimą panaudoti specialiuosius intervencijos padalinius.
Pakeitimas 8
3 straipsnio 1 dalis
1.  Siekiant išspręsti krizinę situaciją, valstybė narė gal prašyti, kad jai padėtų kitos valstybės narės specialusis intervencijos padalinys. Valstybė narė gali priimti ar atmesti tokį prašymą arba pasiūlyti suteikti kitokią pagalbą.
1.  Siekiant išspręsti krizinę situaciją, valstybė narė, pateikdama prašymą per kompetentingas institucijas, jame nurodydama prašomos pagalbos pobūdį ir pagrįsdama jos teikimo būtinybę, gali prašyti, kad jai padėtų kitos valstybės narės specialusis intervencijos padalinys. Prašymą gavusios valstybės narės kompetentingos institucijos gali priimti ar atmesti tokį prašymą arba pasiūlyti suteikti kitokią pagalbą.
Pakeitimas 9
4 straipsnis
Bendrosios taisyklės dėl atsakomybės
Civilinė ir baudžiamoji atsakomybė
1.  Jeigu pagal šį sprendimą valstybės narės pareigūnai veikia kitos valstybės narės teritorijoje, pastaroji valstybė narė atsako už jų operacijų metu jų padarytą bet kurią žalą.
Jei valstybės narės pareigūnai veikia kitos valstybės narės teritorijoje ir (arba) pagal šį sprendimą naudojama įranga, taikomos civilinės ir baudžiamosios atsakomybės nuostatos, numatytos Priumo sprendimo 21 ir 22 straipsniuose.
2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, jeigu žala patiriama dėl veiksmų, kurie prieštaravo prašančiosios valstybės narės duotiems nurodymams arba viršijo atitinkamų pareigūnų įgaliojimus pagal jų nacionalinę teisę, taikomos šios taisyklės:
(a) valstybė narė, kurios teritorijoje buvo padaryta žala, ją atlygina tokiomis pačiomis sąlygomis, kuriomis atlygintų savo pareigūnų padarytą žalą;
(b) valstybė narė, kurios pareigūnai kitos valstybės narės teritorijoje padarė žalą bet kuriam asmeniui, atlygina pastarajai visą sumą, jos sumokėtą nukentėjusiems ar asmenims, turintiems teisę ją gauti jų vardu;
(c) nepažeisdama naudojimosi savo teisėmis trečiųjų šalių atžvilgiu ir išskyrus b punkte nurodytą atvejį, šioje dalyje nurodytomis aplinkybėmis nė viena valstybė narė nereikalauja atlyginti kitos valstybės narės padarytų nuostolių.
Pakeitimas 10
5 straipsnis
5 straipsnis
Išbraukta.
Baudžiamoji atsakomybė
3 straipsnyje nurodytų operacijų metu kitos valstybės narės teritorijoje veikiantys pareigūnai prieš juos nukreiptų ar jų pačių padarytų nusikalstamų veikų atveju laikomi tos valstybės narės pareigūnais.
Pakeitimas 11
6 straipsnis
Valstybės narės užtikrina, kad jų atitinkamos institucijos prireikus rengtų susitikimus ir organizuotų bendrus mokymus bei pratybas tam, kad būtų keičiamasi patirtimi, kompetencija ir bendra, praktine bei technine informacija apie pagalbos teikimą krizinių situacijų metu.
Visos dalyvaujančios valstybės narės užtikrina, kad jų specialieji intervencijos padaliniai rengtų susitikimus ir reguliariai organizuotų bendrus mokymo kursus bei pratybas tam, kad būtų keičiamasi patirtimi, kompetencija ir bendra, praktine bei technine informacija apie pagalbos teikimą krizinių situacijų metu. Šie susitikimai, mokymo kursai ir pratybos gali būti finansuojami pagal tam tikras Sąjungos programas ir jiems gali būti skirtos lėšos iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto. Be to, ES pirmininkaujanti valstybė narė stengiasi užtikrinti, kad vyktų šie susitikimai, mokymo kursai ir pratybos.
Pakeitimas 12
7 straipsnis
Kiekviena valstybė narė padengia savo išlaidas, išskyrus atvejus, kai atitinkamos valstybės narės susitaria kitaip.
Prašančioji valstybė narė padengia prašymą gavusios valstybės specialiųjų intervencijos padalinių veiklos išlaidas, kurių kilo vykdant veiklą pagal 3 straipsnio nuostatas, įskaitant transporto ir apgyvendinimo išlaidas, išskyrus atvejus, kai atitinkamos valstybės narės susitaria kitaip.
Pakeitimas 13
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)
4a.  Šiame sprendime neturi būti nė vienos nuostatos, pagal kurią šiomis valstybių narių teisėsaugos agentūrų bendradarbiavimo taisyklėmis būtų leidžiama vadovautis palaikant santykius su atitinkamomis trečiųjų šalių agentūromis, apeinant galiojančias nacionalinių teisinių sistemų taisykles, taikomas tarptautiniam policijos bendradarbiavimui.
Teisinė informacija - Privatumo politika