Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2007/0803(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A6-0507/2007

Iesniegtie teksti :

A6-0507/2007

Debates :

PV 31/01/2008 - 5
CRE 31/01/2008 - 5

Balsojumi :

PV 31/01/2008 - 8.5
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P6_TA(2008)0028

Pieņemtie teksti
PDF 379kWORD 69k
Ceturtdiena, 2008. gada 31. janvāris - Brisele
Sadarbība starp dalībvalstu īpašajām intervences vienībām *
P6_TA(2008)0028A6-0507/2007

Eiropas Parlamenta 2008. gada 31. janvāra normatīvā rezolūcija par Austrijas Republikas ierosmi, lai pieņemtu Padomes Lēmumu par sadarbības uzlabošanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu īpašajām intervences vienībām krīzes situācijās (15437/2006 – C6-0058/2007 – 2007/0803(CNS))

(Apspriežu procedūra)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Austrijas Republikas ierosmi (15437/2006),

–   ņemot vērā ES līguma 30. un 32. pantu un 34. panta 2. punkta c) apakšpunktu,

–   ņemot vērā ES līguma 39. panta 1. punktu, ar kuru saskaņā Padome ar to ir apspriedusies (C6-0058/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 93. un 51. pantu,

–   ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A6-0507/2007),

1.   apstiprina grozīto Austrijas Republikas ierosmi;

2.   aicina Padomi atbilstīgi grozīt tekstu;

3.   aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi nepievienoties Parlamenta apstiprinātajam tekstam;

4.   prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Austrijas Republikas ierosmi;

5.   uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī Austrijas Republikas valdībai.

Austrijas Republikas ierosinātais teksts   Parlamenta izdarītie grozījumi
Grozījums Nr. 1
4. apsvērums
(4)  Nevienas dalībvalsts rīcībā nav visi līdzekļi, resursi, pieredze un zināšanas, lai efektīvi risinātu jebkāda veida plaša mēroga krīzes situācijas, kurām ir vajadzīga īpaša intervence. Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi, lai katra dalībvalsts varētu lūgt palīdzību citai dalībvalstij.
(4)  Nevienas dalībvalsts rīcībā nav visu līdzekļu, resursu, pieredzes un zināšanu, lai efektīvi risinātu jebkāda veida specifiskas vai plaša mēroga krīzes situācijas, kurām ir vajadzīga īpaša intervence. Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi, lai katra dalībvalsts varētu lūgt palīdzību citai dalībvalstij.
Grozījums Nr. 2
5. apsvērums
(5)  Šajā lēmumā ir noteikti daži vispārēji noteikumi par atbildību, tostarp par krimināltiesisko atbildību, lai radītu tiesisku pamatu apstākļiem, kuros attiecīgās dalībvalstis vienotos lūgt un sniegt palīdzību. Šī tiesiskā pamata pieejamība un deklarācija, kurā norādītas kompetentās iestādes, ļaus dalībvalstīm ātri reaģēt gadījumā, ja rodas krīzes situācija,
(5)  Padomes Lēmums 2007/.../TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību (Prīmes Lēmums), un it īpaši tā 18. pants nosaka dalībvalstu policijas savstarpējās palīdzības veidus saistībā ar masu pulcēšanos un līdzīgiem lieliem pasākumiem, katastrofām un nopietniem negadījumiem. Šajā lēmumā nav ietverta masu pulcēšanās, dabas katastrofas vai nopietni negadījumi Prīmes Lēmuma 18. panta nozīmē, bet tas papildina tos Prīmes Lēmuma noteikumus, kuros paredzētas dalībvalstu policijas savstarpējās palīdzības iespējas, ko sniedz, īpašām intervences vienībām iesaistoties citās situācijās, proti, cilvēku izraisītās krīzes situācijās vai terorisma situācijās, kas rada būtiskus tiešus fiziskus draudus personām, īpašumam, infrastruktūrai vai iestādēm, īpaši ķīlnieku sagrābšanas, lidmašīnu nolaupīšanas un līdzīgos gadījumos. Ievērojot minēto, katrai dalībvalstij ir jānorāda tās kompetentās iestādes, kurām attiecīgās citas dalībvalstis var lūgt palīdzību vai intervenci.
Grozījums Nr. 3
5.a apsvērums (jauns)
(5a)  Šā tiesiskā regulējuma pieejamība un apkopojums, kurā norādītas kompetentās iestādes, ļaus dalībvalstīm ātri reaģēt un ietaupīt laiku gadījumā, ja rodas šāda krīzes vai terorisma situācija. Turklāt, lai palielinātu dalībvalstu spēju novērst šādas krīzes situācijas un reaģēt uz tām, jo īpaši terora aktiem, īpašajām intervences vienībām ir svarīgi regulāri rīkot sanāksmes un kopējus mācību pasākumus, lai savstarpēji bagātinātos ar pieredzi.
Grozījums Nr. 4
1. pants
Šajā lēmumā ir noteikti vispārēji noteikumi un nosacījumi, lai ļautu vienas dalībvalsts īpašajām intervences vienībām sniegt palīdzību un/vai darboties citas dalībvalsts (turpmāk "dalībvalsts, kas iesniedz pieprasījumu") teritorijā gadījumos, kad šī otrā dalībvalsts tās ir uzaicinājusi un tās ir piekritušas to darīt, lai risinātu krīzes situāciju.
Šajā lēmumā ir noteikti vispārēji noteikumi un nosacījumi, lai ļautu vienas dalībvalsts (turpmāk "dalībvalsts, kas saņem pieprasījumu") īpašajām intervences vienībām sniegt palīdzību un/vai darboties citas dalībvalsts (turpmāk "dalībvalsts, kas iesniedz pieprasījumu") teritorijā gadījumos, kad šī otrā dalībvalsts tās ir uzaicinājusi un tās ir piekritušas to darīt, lai risinātu krīzes situāciju. Par praktiskajiem aspektiem un pasākumiem šā lēmuma īstenošanai tieši vienojas dalībvalsts, kas iesniedz pieprasījumu, un dalībvalsts, kas saņem pieprasījumu.
Grozījums Nr. 6
2. panta 2. punkts
2) "krīzes situācija" ir jebkura cilvēka izraisīta situācija dalībvalstī, kas rada būtiskus tiešus fiziskus draudus personām vai iestādēm šajā dalībvalstī, jo īpaši ķīlnieku sagrābšana, lidmašīnu nolaupīšana un tamlīdzīgi starpgadījumi.
2) "krīzes situācija" ir tāda jebkura cilvēka izraisīta situācija dalībvalstī, kura dod pietiekamu pamatu uzskatīt, ka ir veikta, tiek veikta vai būs veikta noziedzīga darbība, kas rada būtiskus tiešus fiziskus draudus personām, īpašumam, infrastruktūrai vai iestādēm šajā dalībvalstī, jo īpaši situācijas, kas minētas Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmuma 2002/475/TI 1 1. panta 1. punktā.
____________________
1 OV L 164, , 22.6.2002., 3. lpp.
Grozījums Nr. 7
2. panta 2.a punkts (jauns)
2.a) "kompetentā iestāde" ir valsts iestāde, kas var izteikt pieprasījumus un piešķirt atļaujas saistībā ar īpašo intervences vienību izvietošanu.
Grozījums Nr. 8
3. panta 1. punkts
1.  Dalībvalsts var lūgt palīdzību no citas valsts īpašās intervences vienības, lai risinātu krīzes situāciju. Dalībvalsts var pieņemt vai noraidīt šādu lūgumu, vai ierosināt citu palīdzības veidu.
1.  Dalībvalsts var lūgt citas valsts īpašās intervences vienības palīdzību krīzes situācijas risināšanā, ar kompetento iestāžu starpniecību iesniedzot lūgumu, kurā izklāstīts pieprasītās palīdzības veids. Kompetentā iestāde dalībvalstī, kas saņem pieprasījumu, var pieņemt vai noraidīt šādu lūgumu, vai ierosināt citu palīdzības veidu.
Grozījums Nr. 9
4. pants
Vispārēji noteikumi par atbildību
Civiltiesiskā un kriminālā atbildība
1.  Ja saskaņā ar šo lēmumu dalībvalsts amatpersonas darbojas citas dalībvalsts teritorijā, šī pēdējā minētā dalībvalsts ir atbildīga par jebkādu kaitējumu, ko minētās amatpersonas izraisījušās savas darbības laikā.
Ja dalībvalsts amatpersonas darbojas citas dalībvalsts teritorijā un/vai saskaņā ar šo lēmumu tiek lietots aprīkojums, piemēro noteikumus par civiltiesisko un kriminālo atbildību, kas izklāstīti Prīmes Lēmuma 21. un 22. pantā.
2.  Atkāpjoties no 1. punkta, ja kaitējumu izraisījušas darbības, kuras bijušas pretrunā dalībvalsts, kas iesniegusi pieprasījumu, rīkojumiem, vai ja ir pārkāptas attiecīgās amatpersonu pilnvaras atbilstīgi viņu valsts tiesību aktiem, piemēro šādus noteikumus:
a) dalībvalsts, kuras teritorijā ir nodarīti kaitējumi, novērš šos kaitējumus saskaņā ar nosacījumiem, kurus piemēro šīs valsts amatpersonu nodarītiem kaitējumiem;
b) dalībvalsts, kuras amatpersonas ir nodarījušas kaitējumu kādai personai citas dalībvalsts teritorijā, pilnībā atlīdzina šai dalībvalstij visas summas, ko tā izmaksājusi cietušajiem vai personām, kas viņu vārdā ir tiesīgas uz atlīdzību;
c) neskarot dalībvalstu tiesību īstenošanu attiecībā uz trešām personām un izņemot b) apakšpunktu, katra dalībvalsts šajā punktā paredzētajā gadījumā atturas no atlīdzības pieprasīšanas par citas dalībvalsts nodarītiem kaitējumiem.
Grozījums Nr. 10
5. pants
5. pants
svītrots
Krimināltiesiska atbildība
3. pantā minēto darbību laikā amatpersonas, kuras darbojas citas dalībvalsts teritorijā, uzskatāmas par šīs dalībvalsts amatpersonām attiecībā uz nodarījumiem, kuri izdarīti pret viņām vai kurus viņas ir izdarījušas.
Grozījums Nr. 11
6. pants
Dalībvalstis nodrošina, ka to attiecīgās iestādes vajadzības gadījumā organizē sanāksmes un kopīgas apmācības un mācības, lai apmainītos ar pieredzi un vispārēju, praktisku un tehnisku informāciju par palīdzības sniegšanu krīzes situācijās.
Visas iesaistītās dalībvalstis nodrošina, ka to īpašās intervences vienības organizē sanāksmes un regulāri rīko kopīgus apmācības kursus un mācības, lai apmainītos ar pieredzi, speciālām zināšanām un vispārēju, praktisku un tehnisku informāciju par palīdzības sniegšanu krīzes situācijās. Šādas sanāksmes, apmācības kursus un mācības var finansēt saskaņā ar noteiktām Eiropas Savienības finanšu programmām, un tās var saņemt dotācijas, ko finansē no Eiropas Savienības kopbudžeta. Šajā sakarā ES prezidējošā dalībvalsts cenšas nodrošināt, lai šādas sanāksmes, apmācības kursi un mācības notiktu.
Grozījums Nr. 12
7. pants
Katra dalībvalsts pati sedz savas izmaksas, ja vien attiecīgās dalībvalstis nav vienojušās citādi.
Dalībvalsts, kas iesniedz pieprasījumu, sedz darbības izmaksas, kas radušās pieprasījumu saņēmušās dalībvalsts īpašajām intervences vienībām saistībā ar 3. panta piemērošanu, tostarp transporta un uzturēšanās izdevumus, ja vien attiecīgās dalībvalstis nav vienojušās citādi.
Grozījums Nr. 13
8. panta 4.a punkts (jauns)
4.a Nevienu šā lēmuma noteikumu netulko kā atļauju piemērot šos noteikumus, kas reglamentē dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu sadarbību, attiecībām ar attiecīgajām iestādēm trešās valstīs, apejot spēkā esošos dalībvalstu tiesību sistēmu noteikumus, kuri piemērojami starptautiskajai policijas sadarbībai.
Juridisks paziņojums - Privātuma politika