Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0046/2008

Rozpravy :

PV 30/01/2008 - 16
CRE 30/01/2008 - 16

Hlasování :

PV 31/01/2008 - 8.8
CRE 31/01/2008 - 8.8

Přijaté texty :


Přijaté texty
PDF 218kWORD 72k
Čtvrtek, 31. ledna 2008 - Brusel
Situace v Íránu
P6_TA(2008)0031RC-B6-0046/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 31. ledna 2008 o Íránu

Evropský parlament,

-   s ohledem na svá předchozí usnesení o Íránu, zejména na usnesení týkající se jaderné problematiky a lidských práv a konkrétně usnesení přijatá ve dnech 13. října 2005(1) a 17. listopadu 2005(2), usnesení ze dne 15. února 2006 o konfrontaci mezi Íránem a mezinárodním společenstvím(3) a usnesení ze dne 25. října 2007 o Íránu(4),

-   s ohledem na závěry Evropské rady o Íránu, zejména na závěry ze dne 14. prosince 2007,

-   s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1696 (2006), 1737 (2006) a 1747 (2007) o íránském jaderném programu,

-   s ohledem na pracovní plán, na němž se dohodl Írán a Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) ze dne 21. srpna 2007 a jehož cílem je vyjasnění otázek týkajících se íránského jaderného programu (v dodatku INFCIRC/711 ke zprávě správní rady MAAE (GOV/2007/48) ze dne 30. srpna 2007 nazvaném "Uplatňování dohody o bezpečnostních zárukách Smlouvy o nešíření jaderných zbraní v Íránské islámské republice"),

-   s ohledem na zprávy správní rady MAAE, zejména na zprávu (GOV/2007/58) ze dne 15. listopadu 2007 o uplatňování dohody o bezpečnostních zárukách Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a o příslušných ustanoveních rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1737 (2006) a č. 1747 (2007) v Íránské islámské republice,

-   s ohledem na zprávu zpravodajských služeb USA o jaderných záměrech a možnostech Íránu, která byla zveřejněna dne 3. prosince 2007, a s ohledem na prohlášení (tisková zpráva 2007/22) generálního ředitele MAAE k této otázce,

-   s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 61/176 ze dne 19. prosince 2006 a zejména na rezoluci Valného shromáždění OSN č. 62/168 o stavu lidských práv v Íránské islámské republice, která byla přijata dne 18. prosince 2007,

-   s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN 62/149 o moratoriu na výkon trestu smrti, která byla přijata dne 18. prosince 2007,

-   s ohledem na druhé meziparlamentní setkání mezi Evropským parlamentem a Madžlisem Íránské islámské republiky, které se konalo v Teheránu ve dnech 8.-9. prosince 2007,

-   s ohledem na prohlášení předsednictví jménem EU ze dne 25. ledna 2008, které se týká trestu smrti v Íránu,

-   s ohledem na čl. 103 odst. 4 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že v článku IV Smlouvy o nešíření jaderných zbraní je uvedeno, že žádné z ustanovení Smlouvy nebude interpretováno v neprospěch nezadatelného práva všech smluvních stran Smlouvy na vývoj, výrobu a využívání jaderné energie pro mírové účely bez diskriminace a v souladu s články I a II této Smlouvy,

B.   vzhledem k tomu, že Írán dosud nepozastavil všechny činnosti související s obohacováním jaderného materiálu a jeho opětovným zpracováním a ani neratifikoval dodatkové protokoly ke Smlouvě o nešíření jaderných zbraní, jak požadují rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1696 (2006), č. 1737 (2006) a č. 1747 (2007), aby byla obnovena důvěra ve zcela mírovou povahu jeho programu,

C.   vzhledem k tomu, že generální ředitel MAAE Mohamed al-Baradej ve výše uvedené  zprávě ze dne 15. listopadu 2007 uvedl, že v Íránu bylo v uplatňování ochranných opatření MAAE dosaženo pokroku a že Írán poskytl více informací o aktuální podobě svého jaderného programu; vzhledem k tomu, že však zdůraznil, že je zapotřebí větší spolupráce, aby se vysvětlila současná činnost, včetně známek využití vysoce obohaceného uranu, které inspektoři objevili v jaderných zařízeních, a důrazně vyzval Írán, aby začal uplatňovat dodatkový protokol v nejkratším možném termínu,

D.   vzhledem k tomu, že při rozhovorech uskutečněných dne 12. ledna 2008 v Teheránu s M. al-Baradejem čelní íránští představitelé souhlasili, že všechny zbývající otázky ohledně jaderných činností své země v minulosti zodpovědí do čtyř týdnů,

E.   vzhledem k tomu, že zpravodajská služba USA prokázala, že Írán, který v roce 2003 zastavil svůj program na výrobu jaderných zbraní, navzdory obavám, pokud jde o obohacování uranu a případné použití jaderných zbraní Íránem v budoucnu, tento program do poloviny roku 2007 neobnovil; vzhledem k tomu, že možnost preventivního vojenského zásahu před skončením volebního období prezidenta Bushe byla zavrhnuta,

F.   vzhledem k tomu, že vedoucí představitelé skupiny G8 během svého výročního summitu, který se konal ve dnech 6. až 8. června 2007 v Heiligendammu, zdůraznili význam vytvoření a uplatňování mechanismu mnohostranného přístupu k cyklu jaderného paliva jako k možné alternativě k obohacování jaderného materiálu a jeho opětovnému zpracování prováděnému v jednotlivých státech,

Lidská práva

G.   vzhledem k tomu, že situace v Íránské islámské republice, pokud jde o uplatňování občanských práv a politických svobod, se v posledních dvou letech, zejména od prezidentských voleb v červnu 2005, zhoršila, a to navzdory skutečnosti, že se Írán v rámci různých mezinárodních nástrojů v oblasti lidských práv a základních svobod zavázal k jejich podpoře a ochraně,

H.   vzhledem k tomu, že v posledních letech, a zejména v posledních měsících, dramaticky vzrostl počet poprav v Íránu, včetně poprav nezletilých osob, jež jsou často vykonávány veřejně oběšením,

I.   vzhledem k tomu, že byly potvrzeny případy poprav, často prováděných veřejně oběšením či ukamenováním, případy mučení a špatného zacházení s vězni, systematického a svévolného dlouhodobého držení v izolaci, nezákonného věznění, používání krutého, nelidského a ponižujícího zacházení či trestů, včetně bičování a amputací, a beztrestnosti porušování lidských práv,

J.   vzhledem k tomu, že vzrostlo násilné potlačování politických oponentů, zastánců lidských práv, novinářů, provozovatelů webových blogů, učitelů, intelektuálů, žen, studentů, odborářů a osob příslušejících k náboženským, etnickým, jazykovým či jiným menšinám,

K.   vzhledem k tomu, že etnické menšiny, jako jsou Ázerbájdžánci, súfiové a sunnité, jsou ve stále větší míře diskriminovány a pronásledovány z důvodu svého náboženství a etnického původu a nadále jsou potlačována jejích kulturní a občanská práva; vzhledem k tomu, že příslušníci některých menšin, jako jsou například Arabové z oblasti Ahvázu, Kurdové a Balúčové, jsou dokonce mučeni a popravováni,

L.   vzhledem k tomu, že členové náboženské komunity baháistů nemohou praktikovat svou víru, jsou vystaveni krutému pronásledování, zbaveni prakticky všech občanských práv (např. majetkových práv a přístupu k vyššímu vzdělání) a vzhledem k tomu, že jejich posvátná místa jsou ničena,

M.   vzhledem k tomu, že několik aktivistek z hnutí pro ženská práva je nebo bylo stíháno za účast v kampani "milion podpisů", jejímž cílem je dosáhnout zrušení zákonů diskriminujících ženy a předat tento milion podpisů národnímu parlamentu Madžlisu, vzhledem k tomu, že se Írán dosud nepřipojil k Úmluvě OSN o odstranění všech forem diskriminace žen,

N.   vzhledem k tomu, že stovky vyučujících přišly o zaměstnání na základě obvinění z přílišné sekularity, a vzhledem k tomu, že z důvodu účasti na protestech byla zatčena řada studentů, například účastníci demonstrací za celostátní Den studentů vysokých škol, které proběhly dne 7. prosince 2007,

O.   vzhledem k tomu, že registrace kandidátů ve volbách do íránského parlamentu Madžlisu, které se budou konat v březnu, dne 10. ledna 2008 skončila, že ministerstvo vnitra začne zveřejňovat svá rozhodnutí po 22. lednu 2008 a že Rada dohlížitelů, která podle Ústavy kontroluje platnost průběhu voleb, má právo některé kandidáty vyloučit,

Vztahy EU – Írán

P.   vzhledem k tomu, že Írán přerušil souhrnný dialog mezi EU a Íránem v prosinci 2003 a v rámci dialogu mezi EU a Íránem v oblasti lidských práv nedošlo od června 2004 k jediné schůzce,

Q.   vzhledem k tomu, že vztahy EU s Íránem byly v posledních letech založeny na trojvrstvém přístupu, a to sice na obchodních jednáních a dohodě o spolupráci, na politickém dialogu a na dialogu o lidských právech, a vzhledem k tomu, že tyto tři aspekty od sebe nelze oddělit,

Otázka jaderného programu

1.   znovu opakuje, že rizika šíření jaderných zbraní v rámci íránského jaderného programu jsou i nadále pro EU a mezinárodní společenství zdrojem vážných obav, což velmi jasně formulují rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1696 (2006), č. 1737 (2006) a č. 1747 (2007); vyjadřuje proto politování nad tím, že Írán dosud nedodržel své mezinárodní závazky týkající se pozastavení všech činností souvisejících s obohacováním jaderného materiálu a jeho opětovným zpracováním;

2.   vyjadřuje svou podporu snaze EU nalézt v rámci jednání s Íránem dlouhodobé řešení otázky jaderného programu a zdůrazňuje, že by agentura MAAE měla hrát důležitou roli;

3.   bere na vědomí pokrok, jehož bylo dosaženo při plnění pracovního plánu MAAE a Íránu a opět vyzývá Írán, aby obnovil průhlednost svého jaderného programu tím, že MAAE poskytne úplné, jasné a důvěryhodné vysvětlení, aby vyřešil nezodpovězené otázky a rozptýlil obavy ohledně tohoto programu, včetně témat, která by se mohla dotýkat vojenské oblasti, aby plně dodržoval ustanovení komplexní Dohody o uplatňování záruk, včetně doplňkových ujednání, a aby ratifikoval Dodatkový protokol;

4.   znovu potvrzuje svoji plnou podporu rezolucím Rady bezpečnosti OSN přijatým podle článku 41 kapitoly VII Charty OSN, podporuje závěry Evropské rady ze dne 14. prosince 2007; vítá dohodu, jíž bylo dosaženo na setkání ministrů zahraničí stálých členů Rady bezpečnosti OSN a Německa a také Vysokého představitele EU pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku na schůzi v Berlíně, které se konala dne 22. ledna 2008 a zabývala se otázkou nového návrhu rezoluce o Íránu, které by stanovilo další opatření a potřebu, aby mezinárodní společenství nadále zaujímalo jednotný přístup k této otázce;

5.   opakuje své stanovisko, že momentálně vyhrocenou situaci v otázce jaderného programu je možné řešit a že žádná vojenská akce by neměla připadat v úvahu; vyjadřuje podporu úsilí generálního ředitele MAAE M. al-Baradaje o dořešení veškerých nevyjasněných problémů s Íránem do března 2008; vyzývá vládu USA a další zúčastněné strany, aby upustily od všech zmínek o možnosti vojenského zásahu proti Íránu a změny režimu;

6.   bere na vědomí zjištění zpravodajských služeb USA o íránském jaderném vojenském a civilním programu; domnívá se, že tato zjištění hovoří ve prospěch politiky dvousměrného přístupu EU, který má diplomaticky přesvědčit Írán, aby přesvědčivým a kontrolovatelným způsobem splnil požadavky MAAE na odstoupení od potenciálního vojenského napojení na civilní program;

7.   naléhavě proto žádá Írán, aby se neprodleně zapojil do nového kola jednání o dalším zaměření jaderného programu a aby zastavil veškeré aktivity spojené s obohacováním uranu; vyzývá USA, aby se, s ohledem na své diplomatické úspěchy při jednáních se Severní Koreou, přímo zapojily společně s EU do jednání s Íránem, neboť USA může nabídnout dodatečné bezpečnostní záruky, zejména s pomocí mnohostranné spolupráce pod záštitou MAAE ve Vídni;

8.   žádá věrohodné multilaterální kroky ve prospěch jaderného odzbrojení pomocí posílení Smlouvy o nešíření zbraní a vyzývá EU, aby stála v čele při řešení krize, která nastala v jednáních o jaderném odzbrojení;

9.   zdůrazňuje význam spolupráce s USA, Ruskem, Čínou a nezúčastněnými zeměmi při hledání alternativních plánů na dosažení komplexní dohody s Íránem o jeho jaderných zařízeních a jejich použití, které by zohledňovaly íránské bezpečnostní zájmy;

10.   domnívá se, že tato komplexní dohoda by měla pomoci vytvořit udržitelný systém bezpečnosti v oblasti zahrnující Indii, Pákistán a další jaderné mocnosti, a domnívá se, že Írán by měl, vzhledem ke svému vlivu v tomto regionu, přijmout svou odpovědnost;

11.   vyzývá mezinárodní společenství, aby se vážně zabývalo možností vytvoření nového multilaterálního rámce pro využití jaderné energie, který by zajistil dodávky jaderného paliva a zároveň omezil riziko šíření zbraní, jak to navrhuje agentura MAAE, a aby neprodleně na této možnosti začalo pracovat;

Lidská práva

12.   je vážně znepokojen zhoršováním situace v oblasti lidských práv v Íránu v posledních letech; vyzývá íránské orgány, aby plnily své závazky v souladu s mezinárodními standardy pro lidská práva a úmluvami, které Írán ratifikoval, tj. aby podporovaly univerzální hodnoty a poskytly všem lidem právo uplatňovat svá občanská práva a politické svobody, a znovu poukazuje na své výše uvedené usnesení k tomuto tématu ze dne 25. října 2007;

13.   ostře odsuzuje rozsudky trestu smrti a popravy v Íránu, zejména popravy, k nimž byli odsouzeni mladiství a nezletilí pachatelé nebo které na nich byly vykonány, a naléhavě žádá íránské orgány, aby dodržovaly mezinárodně uznávané právní nástroje ochrany nezletilých osob, jako je například Úmluva OSN o právech dítěte;

14.   je vážně znepokojen dramatickým nárůstem represe proti hnutím občanské společnosti, k němuž v Íránu došlo za poslední rok; vyzývá íránské orgány, aby zastavily kruté represe proti zastáncům práv žen, aktivistům kampaně "milión podpisů", studentským hnutím, zastáncům práv menšin, intelektuálům, učitelům, novinářům, provozovatelům webových blogů a odborářům - konkrétně proti Mansúrovi Osanloovi a Mahmudovi Salihimu – a vyzývá k propuštění všech osob, které jsou vězněny za pokojné vyjádření svého přesvědčení;

15.   ostře protestuje proti tomu, že se dne 30. ledna 2008 ve 4 hodiny ráno v Íránu uskutečnila poprava Zamela Bavího, devatenáctého ahvázského aktivisty popraveného v posledních dvanácti měsících, a naléhá na íránskou vládu, aby nevykonávala popravu nizozemského občana a aktivisty v oblasti lidských práv Faleha Abduláha al-Mansúriho a uprchlíků registrovaných Vysokým komisařem OSN pro uprchlíky Rasúla Alího Mazreu a Saída Sakiho, jimž bylo zajištěno přesídlení do Norska, a aby jim umožnila přesunout se do jejich země občanství nebo azylu; vyzývá rovněž k propuštění kurdských novinářů Abdulvahída 'Hiwa' Butimara a Adnána Hasanpúra, kteří byli odsouzeni k smrti;

16.   naléhavě vyzývá íránské orgány, aby prostřednictvím zákonů a v běžném životě zabránily všem formám mučení, včetně extrémně nelidských poprav a jiného nelidského nebo ponižujícího zacházení či trestů a aby umožňovaly řádná soudní řízení a ukončily beztrestnost za porušování lidských práv; vyzývá íránské orgány, aby neprodleně provedly změny v trestním zákoníku a změnily moratorium na kamenování na definitivní zákaz;

17.   vítá výše uvedenou rezoluci Valného shromáždění OSN 62/149, která vyzývá, aby bylo zavedeno celosvětové moratorium jako krok, který povede ke zrušení trestu smrti; vyzývá Írán, aby uplatňoval nedávno přijatou rezoluci o moratoriu na popravy;

18.   naléhavě vyzývá íránské orgány, aby dodržovaly mezinárodně uznávané právní nástroje ochrany osob příslušejícím k náboženským, etnickým, jazykovým či jiným menšinám, ať už jsou uznány či nikoli; důrazně odsuzuje současné pohrdání právy menšin a požaduje, aby měly menšiny možnost požívat všech práv, které jim jsou zaručeny íránskou ústavou a mezinárodním právem; naléhavě vyzývá íránské orgány, aby jednaly v souladu s ústavou a prostřednictvím zákonů a v běžném životě zabránily všem formám diskriminace a dalšího porušování lidských práv osob příslušejících k náboženským, etnickým, jazykovým či jiným menšinám, mimo jiné Arabů, Ázerbájdžánců, Balúčů, Kurdů, baháistů, křesťanů, židů, súfiů a sunnitských muslimů; vyzývá zejména ke zrušení faktického zákazu praktikování baháismu;

19.   odsuzuje represe vůči politickým oponentům, zastáncům lidských práv, novinářům, autorům internetových blogů, učitelům, intelektuálům, ženám, studentům, odborářům a osobám příslušejícím k náboženským, etnickým, jazykovým či jiným menšinám; naléhavě vyzývá íránské orgány, aby ukončily obtěžování, zastrašování a pronásledování těchto občanů a aby bezpodmínečně propustily všechny tzv. vězně svědomí;

20.   vyzývá Radu a Komisi, aby pokračovaly v analýze situace v oblasti lidských práv v Íránu a aby Parlamentu v první polovině roku 2008 předložily o této otázce souhrnnou zprávu, včetně návrhů projektů, které by mohly být financovány v rámci evropského nástroje pro demokracii a lidská práva;

21.   vyjadřuje svou podporu všem demokratickým politickým silám a občanské společnosti, zejména sdružením žen a studentů, které, i přes narůstající represe, bojují za nenásilný Írán, demokracii a lidská práva;

22.   očekává, že íránské orgány přijmou svou odpovědnost a budou prověřovat postupy používané kandidáty do nadcházejících celorepublikových voleb takovým způsobem, aby zajistily svobodné a spravedlivé volby;

Vztahy EU – Írán

23.   zdůrazňuje, že případné uzavření dohody o spolupráci a obchodu mezi Íránem a EU závisí na podstatném zlepšení situace v oblasti lidských práv v Íránu a na plné spolupráci Íránu s agenturou MAAE a na poskytnutí objektivních záruk o mírové povaze jeho jaderného programu;

24.   bere na vědomí rozhodnutí, jímž britská Odvolací komise pro zakázané organizace dne 30. listopadu 2007 vyzvala britskou ministryni vnitra, aby organizaci Mudžáhidové íránského lidu (PMOI) s okamžitou platností vyškrtla ze seznamu zakázaných organizací;

25.   bere na vědomí rozhodnutí vydané Evropským soudem prvního stupně dne 12. prosince 2006(5);

26.   vyzývá Komisi, aby předložila sdělení o situaci a perspektivách ve vztazích EU – Írán, a naléhá na obě strany, aby opětovně zahájily dialog o lidských právech souběžně s jednáním o dohodě o spolupráci a obchodu, kterou by bylo možné uzavřít za předpokladu, že Írán dosáhne nezbytného pokroku v oblasti lidských práv a jaderné problematice;

27.   žádá Komisi, aby ustanovila delegaci v Íránu, a posílila tak dialog s orgány a občanskou společností, a aby intenzivněji spolupracovala v oblastech, jako jsou především pomoc uprchlíkům a boj proti pašování drog;

o
o   o

28.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vysokému představiteli pro SZBP, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, předsedům Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, Valného shromáždění Organizace spojených národů, Rady Organizace spojených národů pro lidská práva, generálnímu řediteli MAAE, předsedovi Nejvyššího soudu Íránu a vládě a parlamentu Íránské islámské republiky.

(1) Úř. věst. C 233 E, 28.9.2006, s. 111.
(2) Úř. věst. C 280 E, 18.11.2006, s. 468.
(3) Úř. věst. C 290 E, 29.11.2006, s. 145.
(4) Přijaté texty, P6_TA(2007)0488.
(5) Věc T-228/02, Sb. rozh. 2006, s. II-4665.

Právní upozornění - Ochrana soukromí