Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0046/2008

Arutelud :

PV 30/01/2008 - 16
CRE 30/01/2008 - 16

Hääletused :

PV 31/01/2008 - 8.8
CRE 31/01/2008 - 8.8

Vastuvõetud tekstid :


Vastuvõetud tekstid
PDF 138kWORD 66k
Neljapäev, 31. jaanuar 2008 - Brüssel
Olukord Iraanis
P6_TA(2008)0031RC-B6-0046/2008

Euroopa Parlamendi 31. jaanuari 2008. aasta resolutsioon Iraani kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Iraani kohta, eriti neid, mis käsitlevad tuumaküsimust ja inimõigusi, eelkõige resolutsioone, mis võeti vastu 13. oktoobril 2005(1), ja 17. novembril 2005(2), ning oma 15. veebruari 2006. aasta resolutsiooni erimeelsuste kohta Iraani ja rahvusvahelise üldsuse vahel(3) ja oma 25. oktoobri 2007. aasta resolutsiooni Iraani kohta(4);

–   võttes arvesse Euroopa Ülemkogu järeldusi Iraani kohta, eriti 14. detsembri 2007. aasta järeldusi;

–   võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone 1696 (2006), 1737 (2006) ja 1747 (2007) Iraani tuumaprogrammi kohta;

–   võttes arvesse Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) ja Iraani vahel kokku lepitud IAEA ja Iraani 21. augusti 2007. aasta töökava, mille eesmärk on lahendada küsimused, mis on seotud Iraani tuumaprogrammiga (ära toodud IAEA juhatajate nõukogu 30. augusti 2007. aasta aruande (GOV/2007/48) lisas INFCIRC/711 pealkirjaga "Tuumarelva leviku tõkestamise lepingu kaitsemeetmete lepingu rakendamine Iraani Islamivabariigis");

–   võttes arvesse IAEA juhatajate nõukogu aruandeid, eriti 15. novembri 2007. aasta aruannet (GOV/2007/58) pealkirjaga "Tuumarelva leviku tõkestamise lepingu kaitsemeetmete lepingu ning ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1737 (2006) ja 1747 (2007) asjakohaste sätete rakendamine Iraani Islamivabariigis";

–   võttes arvesse 3. detsembril 2007. aastal avaldatud USA riikliku luureprognoosi aruannet Iraani tuumaalaste kavatsuste ja tuumaalase suutlikkuse kohta ning IAEA peadirektori dr Mohamed ElBaradei avaldust nimetatud teemal (pressiteade 2007/22);

–   võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 19. detsembri 2006. aasta resolutsiooni 61/176 ja eriti ÜRO Peaassamblee 18. detsembri 2007. aasta resolutsiooni 62/168 inimõiguste olukorra kohta Iraani Islamivabariigis;

–   võttes arvesse ÜRO Peaassamblee 18. detsembri 2007. aasta resolutsiooni 62/149 surmanuhtluse täideviimise moratooriumi kohta;

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja Iraani Islamivabariigi parlamendi (Majlis) teist parlamentidevahelist kohtumist Teheranis 8.–9. detsembril 2007. aastal;

–   võttes arvesse nõukogu eesistujariigi 25. jaanuari 2008. aasta deklaratsiooni ELi nimel seoses surmanuhtlustega Iraanis;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 103 lõiget 4,

A.   arvestades, et tuumarelva leviku tõkestamise lepingu IV artiklis sätestatakse, et midagi antud lepingus ei saa tõlgendada nii, et see vähendaks kõikide lepinguosaliste võõrandamatut õigust ilma diskrimineerimata ning kooskõlas antud lepingu I ja II artikliga arendada, toota ja kasutada tuumaenergiat rahumeelsetel eesmärkidel;

B.   arvestades, et Iraan ei ole seni peatanud kõiki rikastamis- ja ümbertöötamistoiminguid ega ratifitseerinud tuumarelva leviku tõkestamise lepingu lisaprotokolle, nagu nõuti ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonides 1696 (2006), 1737 (2006) ja 1747 (2007), et taastada usaldus tema programmi täielikult rahumeelse olemuse vastu;

C.   arvestades, et dr ElBaradei märkis eespool nimetatud 15. novembri 2007. aasta aruandes, et IAEA kaitsemeetmete rakendamisel on Iraanis edu saavutatud ja Iraan on esitanud rohkem teavet oma tuumaprogrammi varasemate etappide kohta; arvestades, et ta rõhutas siiski suurema koostöö vajadust praeguse tegevuse selgitamisel, näiteks mis puudutab seda, et inspektorid on leidnud tuumajaamade aladelt kõrgrikastatud uraani jälgi, ja nõudis Iraanilt tungivalt lisaprotokolli võimalikult kiiret rakendamist;

D.   arvestades, et Teheranis 12. jaanuaril 2008 toimunud kõnelustel dr ElBaradeiga nõustusid Iraani juhid vastama nelja nädala jooksul kõikidele seni vastuseta küsimustele riigi tuumategevuse kohta minevikus;

E.   arvestades, et USA riikliku luureprognoosi aruandes kinnitatakse, et Iraan lõpetas oma tuumarelvade programmi 2003. aastal ja ei olnud seda 2007. aasta keskpaigaks taasalustanud, kuigi uraani rikastamine ja selle võimalik tulevane kasutamine tuumarelva eesmärgil tekitab muret; arvestades, et pärast nimetatud riikliku luureprognoosi avaldamist välistati võimalus alustada enne president Bushi ametiaja lõppu Iraani vastu ennetavat sõjalist tegevust;

F.   arvestades, et G8-riikide juhid rõhutasid oma iga-aastasel tippkohtumisel, mis toimus 6.–8. juunil 2007 Heiligendammis, et tuumkütusetsükli suhtes on tähtis välja töötada ja rakendada mitmepoolsete lähenemisviiside mehhanism kui võimalik alternatiiv riiklike rikastamis- ja ümbertöötamistoimingute jätkamisele;

Inimõigused

G.   arvestades, et kodanikuõiguste ja poliitiliste vabaduste teostamise olukord Iraani Islamivabariigis on halvenenud viimase kahe aasta jooksul, eriti pärast 2005. aasta juunis toimunud presidendivalimisi, hoolimata sellest, et Iraan on võtnud endale mitmete asjakohaste rahvusvaheliste dokumentidega kohustuse inimõigusi ja põhivabadusi edendada ja kaitsta;

H.   arvestades, et Iraanis on hukkamised (sealhulgas alaealiste hukkamised), mis sageli viiakse täide avaliku poomise teel, viimastel aastatel ja eriti viimastel kuudel järsult sagenenud;

I.   arvestades, et Iraanis on esinenud kinnitatud hukkamisjuhtumeid, mis sageli viiakse täide avalikult poomise või kividega surnuks loopimise teel, vangide piinamist ja väärkohtlemist, pikaajalise üksikvangistuse süstemaatilist ja meelevaldset kasutamist, salajasi kinnipidamisi, julma, ebainimliku ja alandava kohtlemise või karistamise, sealhulgas peksmise ja amputeerimise rakendamist ning karistamatust inimõiguste rikkumiste korral;

J.   arvestades, et poliitiliste vastaste, inimõiguste kaitsjate, ajakirjanike, ajaveebi pidajate, õpetajate, intellektuaalide, naiste, üliõpilaste, ametiühingutegelaste ning usulistesse, etnilistesse, keelelistesse või muudesse vähemustesse kuuluvate isikute represseerimine vägivaldsel viisil on suurenenud;

K.   arvestades, et vähemusi, nagu asereid, sufisid ja sunniite, diskrimineeritakse ja ahistatakse järjest enam nende usulise või etnilise tausta tõttu ning represseeritakse jätkuvalt nende kultuurilisi ja kodanikuõigusi; arvestades, et teatavate vähemuste esindajaid, nagu ahvaase, kurde ja belutšisid, koguni piinatakse ja hukatakse;

L.   arvestades, et bahai usukogukonna liikmed ei saa teostada oma usku, neid kiusatakse rängalt taga ja neilt võetakse ära peaaegu kõik kodanikuõigused (näiteks omandiõigused, juurdepääs kõrgharidusele), ning arvestades, et nende religioosseid paiku rüüstatakse;

M.   arvestades, et naiste õiguste eest võitleva liikumise mitme aktivisti üle mõistetakse või on mõistetud kohut nende osalemise pärast "miljoni allkirja" kampaanias, mille eesmärk on saavutada naisi diskrimineerivate seaduste tühistamine ning miljoni allkirja esitamine riigi parlamendile (Majlis); arvestades, et Iraan ei ole ikka veel naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimist käsitleva ÜRO konventsiooni osaline;

N.   arvestades, et sajad õppejõud on kõrvaldatud oma õppejõukohtadelt süüdistusega, et nad on liiga ilmalikud, ja arvestades, et protestide järel on vahistatud arvukalt üliõpilasi, näiteks neid, kes osalesid riikliku üliõpilaspäeva meeleavaldustel 7. detsembril 2007;

O.   arvestades, et kandidaatide registreerimine Majlise parlamendivalimisteks 2008. aasta märtsis lõppes 10. jaanuaril 2008, siseministeerium teeb otsused teatavaks alates 22. jaanuarist 2008 ja kaitsenõukogul, kes teostab põhiseaduse kohaselt valimiste kehtivuse järelevalvet, on õigus kandidaate diskvalifitseerida;

ELi ja Iraani suhted

P.   arvestades, et Iraan peatas 2003. aasta detsembris ELi ja Iraani vahelise laiapõhjalise dialoogi ning ELi ja Iraani inimõiguste dialoogi raames ei ole alates 2004. aasta juunist toimunud ühtki kohtumist;

Q.   arvestades, et viimastel aastatel on ELi suhted Iraaniga tuginenud kolmeastmelisele lähenemisviisile, mida iseloomustavad kaubandus- ja koostöölepingu sõlmimise läbirääkimised, poliitiline dialoog ja inimõigustealane dialoog, ning arvestades, et neid kolme aspekti ei saa lahutada,

Tuumaküsimus

1.   taaskinnitab, et Iraani tuumaprogrammiga kaasnev tuumarelva leviku oht on jätkuvalt ELi ja rahvusvahelise üldsuse jaoks suureks mureallikaks, nagu väljendati väga selgelt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonides 1696 (2006), 1737 (2006) ja 1747 (2007); avaldab seetõttu kahetsust, et Iraan ei ole ikka täitnud oma rahvusvahelisi kohustusi peatada kõik rikastamisega seotud ja ümbertöötamistoimingud;

2.   avaldab toetust ELi püüdlustele leida läbirääkimiste teel pikaajaline lahendus Iraani tuumaprobleemile ja rõhutab, et IAEA peab täitma selles olulist rolli;

3.   võtab teadmiseks IAEA ja Iraani töökava rakendamisel tehtud edusammud ning kordab üleskutset Iraanile taastada oma tuumaprogrammi läbipaistvus, esitades täielikud, selged ja usutavad vastused IAEA küsimustele, lahendada kõik selle programmiga seotud lahendamata küsimused ja mured, sealhulgas teemad, millel võib olla sõjaline mõõde, rakendada täielikult üldise kaitsemeetmete lepingu sätteid, sealhulgas selle allkokkuleppeid, ning ratifitseerida lisaprotokoll ja rakendada seda;

4.   kordab oma täielikku toetust ÜRO põhikirja VII peatüki artikli 41 alusel vastu võetud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidele; toetab Euroopa Ülemkogu eespool nimetatud 14. detsembri 2007. aasta järeldusi; tervitab 22. jaanuaril 2008. aastal Berliinis ÜRO Julgeolekunõukogu alaliste liikmete ja Saksamaa välisministrite ning ELi ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) kõrge esindaja kohtumisel saavutatud kokkulepet Iraani käsitleva uue resolutsiooni eelnõu osas, milles nähakse ette täiendavad meetmed, ning tunneb heameelt, et rahvusvaheline üldsus jääb kõnealuses küsimuses ühise lähenemisviisi juurde;

5.   kordab oma seisukohta, et praegust teravnenud tuumaküsimust on võimalik lahendada ja sõjalist tegevust ei tuleks kaaluda; väljendab toetust dr ElBaradei püüdlustele lahendada kõik Iraaniga seotud lahendamata küsimused 2008. aasta märtsiks; palub USA valitsusel ja kõikidel teistel asjaosalistel loobuda igasugusest sõjalistele valikutele ja Iraani valitsuse vahetamisele viitavast retoorikast;

6.   võtab teatavaks hiljutises USA riikliku luureprognoosi aruandes esitatud järeldused Iraani sõjalise ja tsiviiltuumaprogrammi kohta; on seisukohal, et need järeldused kinnitavad ELi poliitikas järgitavat kaheastmelist lähenemisviisi, mille eesmärk on diplomaatiliste vahenditega veenda Iraani järgima täielikult IAEA nõudeid loobuda tsiviilprogrammi võimalikust seotusest sõjalise eesmärgiga usaldusväärsel ja kontrollitaval viisil;

7.   nõuab seetõttu tungivalt, et Iraan alustaks viivitamata uut läbirääkimiste vooru oma tuumaprogrammi tulevase suuna teemal ja peataks kõik rikastamisega seotud toimingud; kutsub USAd üles Põhja-Koreaga peetud läbirääkimistel diplomaatilise edu saavutamise eeskujul osalema koos ELiga otseselt läbirääkimistel Iraaniga, kuna USA on positsioonil, mis võimaldab pakkuda täiendavaid julgeolekutagatisi, eriti mitmepoolses raamistikus Viinis asuva IAEA egiidi all;

8.   nõuab usaldusväärseid mitmepoolseid tuumadesarmeerimise meetmeid tuumarelva leviku tõkestamise lepingu tugevdamise teel ja kutsub ELi üles võtma juhtrolli tuumadesarmeerimise läbirääkimiste praegusest ummikseisust väljaviimisel;

9.   rõhutab, et on oluline teha koostööd USA, Venemaa, Hiina ja mitteühinenud riikidega, et võtta arvesse täiendavaid kontseptsioone, saavutamaks Iraaniga tema tuumarajatisi ja nende kasutamist käsitlev ulatuslik kokkulepe, milles võetaks arvesse Iraani julgeolekukaalutlusi;

10.   on seisukohal, et selline ulatuslik kokkulepe peaks aitama luua püsivat piirkondlikku julgeolekusüsteemi, mis hõlmab Indiat, Pakistani ja teisi tuumajõude, ning usub, et Iraan peaks kandma oma vastutust piirkondliku osalejana;

11.   kutsub rahvusvahelist üldsust üles kaaluma tõsiselt tuumaenergia kasutamise uue mitmepoolse raamistiku loomist ning asuma sel eesmärgil kiiresti tegutsema IAEA ettepaneku kohaselt, tagades tuumkütuse tarned ja vähendades samas tuumarelva leviku ohtu miinimumini;

Inimõigused

12.   väljendab sügavat muret inimõiguste olukorra halvenemise pärast Iraanis viimastel aastatel; palub Iraani ametivõimudel vastavalt rahvusvahelistele inimõiguste standarditele ja Iraani poolt ratifitseeritud dokumentidele täita oma kohustusi, edendades universaalseid väärtusi ja tagades kõikidele isikutele võimaluse teostada oma kodanikuõigusi ja poliitilisi vabadusi, ning tuletab meelde oma selleteemalist eespool nimetatud 25. oktoobri 2007. aasta resolutsiooni;

13.   mõistab teravalt hukka surmamõistvad otsused ja hukkamised Iraanis, eelkõige need, mis on langetatud või täide viidud noorte õigusrikkujate ja alaealiste puhul, ning nõuab tungivalt, et Iraani ametivõimud järgiksid rahvusvaheliselt tunnustatud õiguslikke kaitsemeetmeid alaealiste suhtes, näiteks ÜRO lapse õiguste konventsiooni;

14.   on sügavalt mures kodanikuühiskonna liikumiste järsult suurenenud represseerimise pärast Iraanis viimase aasta jooksul; kutsub Iraani ametivõime üles tegema lõppu karmidele repressioonidele naiste õiguste kaitsjate, "miljoni allkirja" kampaania aktivistide, üliõpilasliikumiste, vähemuste õiguste kaitsjate, intellektuaalide, õpetajate, ajakirjanike, ajaveebi pidajate ja ametiühingutegelaste, eelkõige Mansour Osanloo ja Mahmoud Saleh´i vastu, ning nõuab kõigi nende vabastamist, kes on vangistatud oma veendumuste rahumeelse väljendamise eest;

15.   protesteerib ägedalt ahvaasi aktivisti Zamel Bawi hukkamise vastu Iraanis 30. jaanuaril 2008 kell 4.00 kohaliku aja järgi, kes on viimase kaheteistkümne kuu jooksul 19. hukatud ahvaasi aktivist, ning nõuab, et Iraani valitsus hoiduks hukkamast Hollandi kodanikku ning inimõiguste kaistjat Faleh Abdulah al-Mansouri´t ning ÜRO Pagulaste Ülemkomissari ameti poolt registreeritud pagulasi Rasoul Ali Mazrea´d ja Said Saki´t, kelle ümberasumine Norrasse on tagatud, ning võimaldama neil lahkuda oma kodakondsusjärgsesse või varjupaika pakkuvasse riiki; nõuab surma mõistetud kurdi ajakirjanike Abdolvahed "Hiwa" Butimar´i ja Adnan Hassanpour´i vabastamist;

16.   nõuab tungivalt, et Iraani ametivõimud kõrvaldaksid seadustest ja praktikast kõik piinamise ning muu julma, ebainimliku või alandava kohtlemise või karistamise vormid - sealhulgas äärmiselt ebainimlikud hukkamised - ning tagaksid seadusjärgse menetlemise ja teeksid lõpu karistamatusele inimõiguste rikkumiste puhul; kutsub Iraani ametivõime üles muutma viivitamata kriminaalseadustikku, et kividega surnuks viskamise moratoorium muutuks lõplikuks keeluks;

17.   tunneb heameelt ÜRO Peaassamblee eespool nimetatud resolutsiooni 62/149 üle, milles nõutakse surmanuhtluse moratooriumi kehtestamist kogu maailmas kui sammu surmanuhtluse kaotamise suunas; kutsub Iraani üles kohaldama hiljuti vastu võetud resolutsiooni surmanuhtluse täideviimise moratooriumi kohta;

18.   kutsub Iraani ametivõime üles järgima rahvusvaheliselt tunnustatud õiguslikke kaitsemeetmeid tunnustatud või tunnustamata usulistesse, etnilistesse, keelelistesse või muudesse vähemustesse kuuluvate inimeste suhtes; mõistab teravalt hukka vähemuste õiguste praeguse mittejärgimise ning nõuab, et vähemused saaksid teostada kõiki Iraani põhiseaduses ja rahvusvahelises õiguses sätestatud õigusi; nõuab tungivalt, et Iraani ametivõimud toimiksid vastavalt põhiseadusele ning kõrvaldaksid seadustest ja praktikast kõik diskrimineerimise ja muu inimõiguste rikkumise vormid isikute suhtes, kes kuuluvad usulistesse, etnilistesse, keelelistesse või muudesse vähemustesse, sealhulgas araablaste, aserite, belutšide, kurdide, bahaide, kristlaste, juutide, sufide ja sunniidi moslemite suhtes; nõuab eriti bahaismi praktiseerimise de facto keelu tühistamist;

19.   mõistab hukka poliitiliste vastaste, inimõiguste kaitsjate, ajakirjanike, ajaveebi pidajate, õpetajate, intellektuaalide, naiste, üliõpilaste, ametiühingutegelaste ning usulistesse, etnilistesse, keelelistesse või muudesse vähemustesse kuuluvate isikute represseerimise; nõuab tungivalt, et Iraani ametivõimud lõpetaksid nimetatud kodanike ahistamise, hirmutamise ja tagakiusamise ning vabastaksid tingimusteta kõik süümevangid;

20.   kutsub nõukogu ja komisjoni üles jätkama Iraani inimõiguste olukorra uurimist ning esitama Euroopa Parlamendile 2008. aasta esimeses pooles selles küsimuses ülevaatliku aruande, mis sisaldaks muu hulgas ettepanekuid projektide algatamiseks, mida võiks rahastada demokraatia ja inimõiguste Euroopa rahastamisvahendi raames;

21.   väljendab toetust kõikidele demokraatlikele poliitilistele jõududele ja kodanikuühiskonnale, eriti nais- ja üliõpilasühendustele, kes võitlevad Iraanis vägivalda kasutamata demokraatia ja inimõiguste nimel, hoolimata üha tugevamast represseerimisest;

22.   ootab, et Iraani ametivõimud teostaksid oma vastutust eelseisvate parlamendivalimiste kandidaatide sõelumise menetluse osas nii, et tagada vabad ja õiglased valimised;

ELi ja Iraani suhted

23.   rõhutab, et võimaliku tulevase Iraani ja ELi vahelise koostöö- ja kaubanduslepingu sõlmimine sõltub Iraani inimõiguste olukorra olulisest parandamisest ja Iraani täielikust koostööst IAEAga ning objektiivsetest tagatistest tema tuumaprogrammi rahumeelse olemuse kohta;

24.   võtab teadmiseks Ühendkuningriigi keelatud organisatsioonide apellatsioonikomisjoni 30. novembri 2007. aasta otsuse, milles kutsutakse Ühendkuningriigi siseministrit üles eemaldama Iraani rahva mudžahiidlik organisatsioon (PMOI) viivitamatult keelatud organisatsioonide nimekirjast;

25.   võtab teadmiseks Euroopa Ühenduste esimese astme kohtu 12. detsembri 2006. aasta otsuse(5);

26.   palub komisjonil esitada teatis ELi ja Iraani suhete olukorra ja väljavaadete kohta ning innustab mõlemaid pooli taasalustama inimõiguste dialoogi paralleelselt koostöö- ja kaubanduslepingu läbirääkimistega, mille võiks sõlmida, kui Iraan teeb inimõiguste ja tuumaküsimuse valdkonnas vajalikke edusamme;

27.   kutsub komisjoni üles looma Iraanis delegatsiooni, et edendada dialoogi ametivõimude ja kodanikuühiskonnaga ning tihendada kontakte, mis puudutavad eelkõige pagulaste abistamist ja võitlust narkokaubanduse vastu;

o
o   o

28.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, ÜVJP kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, ÜRO Julgeolekunõukogu eesistujale ja ÜRO Peaassamblee presidendile, ÜRO inimõiguste komisjoni esimehele, Iraani ülemkohtu esimehele ning Iraani Islamivabariigi valitsusele ja parlamendile.

(1) ELT C 233 E, 28.9.2006, lk 111.
(2) ELT C 280 E, 18.11.2006, lk 468.
(3) ELT C 290 E, 29.11.2006, lk 145.
(4) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0488.
(5) Otsus kohtuasjas T-228/02, EKL 2006, lk II-4665.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika