Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0046/2008

Keskustelut :

PV 30/01/2008 - 16
CRE 30/01/2008 - 16

Äänestykset :

PV 31/01/2008 - 8.8
CRE 31/01/2008 - 8.8

Hyväksytyt tekstit :


Hyväksytyt tekstit
PDF 140kWORD 65k
Torstai 31. tammikuuta 2008 - Bryssel
Iranin tilanne
P6_TA(2008)0031RC-B6-0046/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 31. tammikuuta 2008 Iranista

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Iranista, etenkin Iranin ydinohjelmaa ja ihmisoikeuksia koskevat päätöslauselmat ja aivan erityisesti 13. lokakuuta 2005(1) ja 17. marraskuuta 2005(2) hyväksytyt päätöslauselmat, Iranin ja kansainvälisen yhteisön välisestä selkkauksesta 15. helmikuuta 2006 antamansa päätöslauselman(3) sekä Iranista 25. lokakuuta 2007 antamansa päätöslauselman(4),

–   ottaa huomioon Eurooppa-neuvoston Irania koskevat päätelmät ja erityisesti 14. joulukuuta 2007 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmat 1696 (2006), 1737 (2006) ja 1747 (2007) Iranin ydinohjelmasta,

–   ottaa huomioon Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n ja Iranin 21.8.2007 sopiman työsuunnitelman, jolla pyritään ratkaisemaan Iranin ydinohjelmaan liittyvät ongelmat (ja joka sisältyy IAEA:n hallintoneuvoston 30. elokuuta 2007 laatiman raportin (GOV/2007/48), jonka otsikko on "Ydinsulkusopimukseen kuuluvan turvavalvontasopimuksen täytäntöönpano Iranin islamilaisessa tasavallassa", liitteeseen INFCIRC/711),

–   ottaa huomioon IAEA:n hallintoneuvoston raportit ja erityisesti sen 15. marraskuuta 2007 laatiman raportin (GOV/2007/58), jonka otsikko on "Ydinsulkusopimuksen valvontasopimuksen ja YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmien 1737 (2006) ja 1747 (2007) asiaa koskevien määräysten täytäntöönpano Iranin islamilaisessa tasavallassa",

–   ottaa huomioon 3. joulukuuta 2007 julkaistun Yhdysvaltain kansallisen tiedusteluraportin Iranin ydintekniikkaan liittyvistä aikeista ja valmiuksista sekä IAEA:n pääjohtajan Mohamed ElBaradein lausunnon aiheesta (lehdistötiedote 2007/22),

–   ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 19. joulukuuta 2006 antaman päätöslauselman 61/176 ja erityisesti sen 18. joulukuuta 2007 antaman päätöslauselman 62/168 Iranin islamilaisen tasavallan ihmisoikeustilanteesta,

–   ottaa huomioon YK:n yleiskokouksen 18. joulukuuta 2007 antaman päätöslauselman 62/149 kuolemanrangaistuksen käytön keskeyttämisestä,

–   ottaa huomioon Teheranissa 8.–9. joulukuuta 2007 pidetyn Euroopan parlamentin ja Iranin islamilaisen tasavallan Majlisin toisen parlamenttien välisen kokouksen,

–   ottaa huomioon neuvoston puheenjohtajiston 25. tammikuuta 2008 Euroopan unionin puolesta antaman julkilausuman Iranin kuolemantuomioista,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 103 artiklan 4 kohdan,

A.   ottaa huomioon, että ydinsulkusopimuksen 4 artiklan mukaan "mitään tässä sopimuksessa älköön tulkittako vaikuttavaksi sopimuksen kaikkien osapuolten luovuttamattomaan oikeuteen kehittää ydinenergian tutkimusta, tuotantoa tai käyttöä rauhanomaisiin tarkoituksiin ilman syrjintää ja sopusoinnussa tämän sopimuksen 1 ja 2 artiklan kanssa",

B.   ottaa huomioon, että Iran ei tähän mennessä ole keskeyttänyt kaikkea rikastamiseen liittyvää toimintaa ja jälleenkäsittelyä eikä ratifioinut ydinsulkusopimuksen lisäpöytäkirjoja, kuten sen edellytettiin tekevän YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa 1696 (2006), 1737(2006) ja 1747(2007) palauttaakseen luottamuksen sen ydinohjelman täysin rauhanomaiseen luonteeseen,

C.   ottaa huomioon, että Mohamed ElBaradei totesi edellä mainitussa 15. marraskuuta 2007 päivätyssä raportissa, että IAEA:n ydinmateriaalivalvonnan toteuttamisessa Iranissa on edistytty ja että Iran on antanut lisätietoja sen ydinohjelman aiemmista vaiheista; ottaa huomioon, että ElBaradein kuitenkin korosti, että yhteistyötä on lisättävä, jotta voidaan selittää nykyinen toiminta, kuten se, että tarkastajat ovat löytäneet ydinlaitosten alueelta merkkejä korkearikasteisesta uraanista, sekä kehotti Irania panemaan lisäpöytäkirjan täytäntöön niin pian kuin mahdollista,

D.   ottaa huomioon, että ElBaradein kanssa Teheranissa 12. tammikuuta 2008 käydyissä keskusteluissa Iranin johtajat suostuivat vastaamaan neljän viikon kuluessa kaikkiin jäljellä oleviin kysymyksiin, jotka koskevat maan aikaisempaa ydinalan toimintaa,

E.   ottaa huomioon, että edellä mainitussa Yhdysvaltojen kansallisessa tiedusteluraportissa vahvistetaan, että Iran oli lopettanut ydinaseohjelmansa vuonna 2003 eikä ollut vuoden 2007 puoliväliin mennessä aloittanut sitä uudelleen, vaikka uraanin rikastaminen ja sen mahdollinen tuleva käyttö ydinaseissa herättääkin huolta; katsoo, että kyseisen tiedusteluraportin julkaisemisen jälkeen ennalta ehkäiseviä sotilaallisia toimia Irania vastaan ennen Yhdysvaltojen presidentin George W. Bushin valtakauden päättymistä ei pidetä mahdollisina,

F.   ottaa huomioon, että G8-maiden johtajat korostivat 6.–8. kesäkuuta 2007 Heiligendammissa pidetyssä vuosittaisessa huippukokouksessaan, että on tärkeää kehittää ja panna täytäntöön ydinpolttoainekiertoon liittyviä monenvälisiä lähestymistapoja koskeva mekanismi mahdollisena vaihtoehtona kansallisen rikastamis- ja jälleenkäsittelytoiminnan jatkamiselle,

Ihmisoikeudet

G.   ottaa huomioon, että mahdollisuudet käyttää kansalaisoikeuksia ja poliittisia vapauksia ovat huonontuneet Iranin islamilaisessa tasavallassa kahden viime vuoden aikana, erityisesti kesäkuussa 2005 järjestettyjen presidentinvaalien jälkeen, vaikka Iran on sitoutunut edistämään ja suojelemaan ihmisoikeuksia ja perusvapauksia useissa tällä alalla tehdyissä kansainvälisissä sopimuksissa,

H.   ottaa huomioon, että teloitusten määrä, alaikäisten teloitukset mukaan lukien, on noussut Iranissa jyrkästi viime vuosina ja erityisesti viime kuukausina ja että teloitustapana on usein julkinen hirttäminen,

I.   ottaa huomioon vahvistetut teloitukset, jotka on usein pantu täytäntöön julkisesti hirttämällä tai kivittämällä, vankien kiduttamisen ja huonon kohtelun, järjestelmälliset ja mielivaltaiset pidennetyt eristysrangaistukset, salaiset pidätykset, raa'an, epäinhimillisen ja alentavan kohtelun tai rangaistuksen soveltamisen, ruoskiminen ja amputointi mukaan luettuina, sekä ihmisoikeusrikkomuksista rankaisematta jättämisen,

J.   ottaa huomioon, että poliittisiin vastustajiin, ihmisoikeusaktivisteihin, toimittajiin, verkkopäiväkirjan pitäjiin, opettajiin, intellektuelleihin, naisiin, opiskelijoihin, ammattiyhdistysaktiiveihin sekä uskonnollisiin, etnisiin, kielellisiin tai muihin vähemmistöihin kuuluviin henkilöihin kohdistuvat väkivaltaiset tukahduttamistoimet ovat lisääntyneet,

K.   ottaa huomioon, että vähemmistöjä, kuten azereita, sufeja ja sunneja, syrjitään ja häiritään enenevässä määrin uskonnollisen tai etnisen taustansa perusteella ja että heidän kulttuurisia oikeuksiaan ja kansalaisoikeuksiaan poljetaan edelleen; ottaa huomioon, että tiettyjä vähemmistöjä, kuten ahwazeja, kurdeja ja balutšeja, jopa kidutetaan ja teloitetaan;

L.   ottaa huomioon, että baha'iden uskonnollisen yhteisön jäsenet eivät voi harjoittaa uskontoaan ja että heitä vainotaan, heiltä evätään käytännössä kaikki kansalaisoikeudet (esimerkiksi omistusoikeus, korkeakoulutukseen pääsy) ja heidän uskonnollisia kohteitaan tuhotaan,

M.   ottaa huomioon, että useat naisten oikeuksia ajavaan liikkeeseen kuuluvat aktivistit ovat parhaillaan tai ovat aiemmin olleet syytettyinä osallistumisesta "miljoonan allekirjoituksen" kampanjaan, jonka tarkoituksena on kumota naisia syrjivät lait ja luovuttaa allekirjoitukset kansalliselle parlamentille Majlisille; ottaa huomioon, että Iran ei ole vieläkään liittynyt kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevaan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimukseen,

N.   ottaa huomioon, että sadoittain opettajia on erotettu syytettyinä liiallisesta tunnustuksettomuudesta ja monia opiskelijoita, esimerkiksi 7. joulukuuta 2007 valtakunnallisten yliopisto-opiskelijoiden päivien mielenosoituksiin osallistuneita, on pidätetty protestien seurauksena,

O.   ottaa huomioon, että maaliskuussa 2008 pidettävien parlamenttivaalien ehdokkaiden rekisteröintiaika päättyi 10. tammikuuta 2008, sisäministeriö ilmoittaa päätöksistään 22. tammikuuta 2008 alkaen ja valvontaneuvostolla, joka perustuslain mukaan valvoo vaalien pätevyyttä, on oikeus hylätä ehdokkaat,

EU:n ja Iranin suhteet

P.   ottaa huomioon, että Iran keskeytti EU:n ja Iranin kokonaisvaltaisen vuoropuhelun joulukuussa 2003 eikä EU:n ja Iranin ihmisoikeusvuoropuhelussa ole järjestetty kokousta kesäkuun 2004 jälkeen,

Q.   ottaa huomioon, että EU:n suhteet Iraniin ovat viime vuosina perustuneet kolmiportaiseen lähestymistapaan, jossa neuvotellaan kauppa- ja yhteistyösopimuksesta ja käydään sekä poliittista vuoropuhelua että ihmisoikeusvuoropuhelua, ja katsoo, että näitä kolmea näkökohtaa ei voida erottaa toisistaan,

Ydinohjelma

1.   toistaa, että Iranin ydinohjelman leviämisriski on edelleen vakava huolenaihe EU:lle ja kansainväliselle yhteisölle, mikä on ilmaistu hyvin selkeästi YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmissa 1696 (2006), 1737 (2006) ja 1747 (2007); pitää tämän vuoksi valitettavana, että Iran ei ole vieläkään täyttänyt kansainvälisiä velvoitteitaan keskeyttää kaikki uraanin rikastamiseen liittyvät toimet ja jälleenkäsittelytoimet;

2.   ilmaisee tukensa EU:n pyrkimyksille löytää pitkän aikavälin neuvotteluratkaisu ydinkiistaan Iranin kanssa ja korostaa tässä IAEA:n merkitystä;

3.   panee merkille edistymisen IAEA:n ja Iranin työsuunnitelman täytäntöönpanossa ja toistaa Iranille esittämänsä kehotukset palauttaa sen ydinohjelman avoimuus siten, että Iran antaa täydellisiä, selkeitä ja uskottavia vastauksia IAEA:lle, ratkaista kaikki kyseistä ohjelmaa koskevat kysymykset ja huolenaiheet, mukaan luettuina seikat, joilla voisi olla sotilaallinen ulottuvuus, panna täysimääräisesti täytäntöön turvavalvontasopimuksen määräykset, myös sen liitännäisjärjestelyt, sekä ratifioida lisäpöytäkirja ja panna se täytäntöön;

4.   toistaa täyden tukensa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmalle 1747 (2007) ja siinä esitetyille toimenpiteille; yhtyy edellä mainittuihin Eurooppa-neuvoston 14. joulukuuta 2007 antamiin päätelmiin; pitää myönteisenä sitä, että YK:n turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenmaiden ja Saksan ulkoministerit sekä EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) korkea edustaja saivat kokouksessaan Berliinissä 22. tammikuuta 2008 aikaan sopimuksen uudesta Irania koskevasta päätöslauselmaluonnoksesta, jossa esitetään uusia toimenpiteitä, sekä sitä, että kansainvälinen yhteisö noudattaa asiassa yhteistä lähestymistapaa;

5.   toistaa kantansa, että kärjistynyt ydinkiista on mahdollista ratkaista eikä sotilastoimia pitäisi harkita; ilmaisee tukensa Mohamed ElBaradein työlle kaikkien ratkaisemattomien kysymysten selvittämiseksi Iranin kanssa maaliskuuhun 2008 mennessä; kehottaa Yhdysvaltain hallintoa ja kaikkia muita asianosaisia toimijoita luopumaan sotilaallisiin vaihtoehtoihin viittaavasta retoriikasta ja Iranin hallinnon vaihtamiseen tähtäävistä toimista;

6.   panee merkille edellä mainitun Yhdysvaltojen kansallisen tiedusteluraportin äskettäiset havainnot Iranin sotilaallisesta ja siviilialan ydinohjelmasta; katsoo näiden havaintojen antavan vahvistuksen EU:n noudattamalle kaksitahoiselle lähestymistavalle, jolla pyritään saamaan Iran diplomaattisin keinoin noudattamaan rajoituksitta IAEA:n kehotuksia luopua uskottavasti ja valvotusti siviiliohjelman mahdollisesta sotilaallisesta yhteydestä;

7.   kehottaa siksi Irania aloittamaan viipymättä uuden neuvottelukierroksen sen ydinohjelman tulevasta suunnasta sekä keskeyttämään kaiken rikastamiseen liittyvän toiminnan; kehottaa Yhdysvaltoja sen Pohjois-Korean kanssa käymien neuvottelujen osoittauduttua diplomaattiseksi menestykseksi osallistumaan Iranin kanssa käytäviin neuvotteluihin suoraan EU:n rinnalla etenkin monenvälisissä puitteissa Wienissä IAEA:n johdolla, sillä Yhdysvallat pystyy antamaan laajemmat turvatakuut;

8.   kehottaa ryhtymään ydinaseriisuntaa koskeviin uskottaviin monenvälisiin toimiin lujittamalla ydinsulkusopimusta sekä kehottaa EU:ta ottamaan johdon käsiinsä, jotta umpikujaan ajautuneet ydinaseriisuntaneuvottelut saataisiin uudelleen käyntiin;

9.   korostaa pitävänsä tärkeänä yhteistyötä Yhdysvaltojen, Venäjän, Kiinan ja sitoutumattomien maiden kanssa, jotta voidaan harkita täydentäviä malleja kattavan sopimuksen aikaansaamiseksi Iranin kanssa sen ydinlaitoksista ja niiden käytöstä unohtamatta myöskään Iranille tärkeitä turvallisuusnäkökohtia;

10.   toteaa, että tällaisen kattavan sopimuksen avulla voitaisiin luoda koko alueelle pysyvä turvallisuusjärjestelmä, joka kattaa myös Intian, Pakistanin ja muut ydinasevallat, ja katsoo, että Iranin olisi kannettava vastuunsa alueellisena toimijana;

11.   kehottaa kansainvälistä yhteisöä harkitsemaan vakavasti uutta monenvälistä kehystä ydinenergian käyttöä varten sekä ryhtymään pikaisiin toimiin sen luomiseksi IAEA:n ehdotuksen mukaisesti siten, että taataan ydinpolttoaineen toimitukset mutta ydinaseiden leviämisen riski pysyy mahdollisimman pienenä;

Ihmisoikeudet

12.   ilmaisee syvän huolestuneisuutensa Iranin ihmisoikeustilanteen heikentymisestä viime vuosina; vetoaa Iranin viranomaisiin, jotta nämä noudattaisivat velvollisuuksiaan Iranin ratifioimien kansainvälisten ihmisoikeusnormien ja -sopimusten mukaisesti ja edistäisivät yleismaailmallisia arvoja ja takaisivat kaikille ihmisille oikeuden käyttää kansalaisoikeuksiaan ja poliittisia vapauksiaan, sekä palauttaa mieliin edellä mainitun tästä aiheesta 25. lokakuuta 2007 antamansa päätöslauselman;

13.   tuomitsee voimakkaasti kuolemantuomiot ja teloitukset Iranissa, erityisesti nuorille rikoksentekijöille ja alaikäisille langetetut kuolemantuomiot ja/tai niiden täytäntöönpanon, ja vaatii Iranin viranomaisia noudattamaan alaikäisiä koskevia kansainvälisesti tunnustettuja oikeudellisia suojakeinoja, kuten lapsen oikeuksia koskevaa YK:n yleissopimusta;

14.   on erittäin huolestunut siitä, että kansalaisyhteiskunnan liikkeiden tukahduttaminen on lisääntynyt Iranissa merkittävästi kuluneen vuoden aikana; kehottaa Iranin viranomaisia lopettamaan naisten oikeuksien puolustajien, "miljoonan allekirjoituksen" kampanjan aktivistien, opiskelijaliikkeiden, vähemmistöjen oikeuksien puolustajien, älymystön edustajien, opettajien, toimittajien, verkkopäiväkirjojen pitäjien ja ammattiyhdistysaktiivien – etenkin Mamsour Osanloon ja Mahmoud Salehin – toiminnan kovaotteisen tukahduttamisen sekä kehottaa vapauttamaan kaikki ne ihmiset, jotka on vangittu siksi, että he ovat ilmaisseet rauhanomaisesti vakaumuksiaan;

15.   esittää voimakkaan vastalauseensa ahwazeihin kuuluneen poliittisen aktivistin Zamel Bawin teloituksesta Iranissa 30. tammikuuta 2008 kello neljältä aamuyöllä paikallista aikaa – Bawi oli järjestyksessä 19. viimeisen 12 kuukauden aikana teloitetuista awhaziaktivisteista – ja kehottaa Iranin viranomaisia pidättymään teloittamasta ihmisoikeusaktivisti Faleh Abdulah al-Mansouria, joka on Alankomaiden kansalainen, ja UNHCR:n rekisteröimiä pakolaisia Rasoul Ali Mazreaa ja Said Sakia, joiden uudelleen sijoittaminen Norjaan on varmistunut, sekä sallimaan heidän siirtymisensä maahan, jonka kansalaisia he ovat tai jossa heille on myönnetty turvapaikka; kehottaa myös vapauttamaan kuolemaan tuomitut kurditoimittajat Abdolvahed "Hiwa" Butimarin ja Adnan Hassanpourin;

16.   kehottaa Iranin viranomaisia poistamaan lainsäädännöstä ja käytännöstä kaikki kidutuksen, mukaan lukien äärimmäisen epäinhimilliset teloitukset, ja muun julman, epäinhimillisen ja halventavan kohtelun tai rankaisemisen muodot, huolehtimaan oikeusturvasta ja lopettamaan ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistyneiden rankaisematta jättämisen; kehottaa Iranin viranomaisia muuttamaan kiireellisesti rikoslakia siten, että kivittämistuomioiden täytäntöönpanon keskeyttäminen muutetaan lopulliseksi kielloksi;

17.   pitää YK:n yleiskokouksen edellä mainittua päätöslauselmaa 62/149, jossa kehotetaan keskeyttämään kuolemanrangaistusten täytäntöönpano kaikkialla maailmassa, myönteisenä askelena kohti kuolemanrangaistuksen poistamista; kehottaa Irania soveltamaan teloitusten täytäntöönpanon keskeyttämisestä äskettäin hyväksyttyä päätöslauselmaa;

18.   kehottaa Iranin viranomaisia noudattamaan kansainvälisesti tunnustettuja oikeudellisia suojakeinoja, jotka koskevat uskonnollisiin, etnisiin, kielellisiin tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä, riippumatta siitä, onko kyseiset vähemmistöt tunnustettu; tuomitsee ankarasti nykyisen piittaamattomuuden vähemmistöjen oikeuksista ja vaatii, että vähemmistöjen on saatava harjoittaa kaikkia Iranin perustuslaissa ja kansainvälisessä oikeudessa vahvistettuja oikeuksia; kehottaa Iranin viranomaisia toimimaan perustuslain edellyttämällä tavalla ja poistamaan lainsäädännöstä ja käytännöstä kaikki syrjinnän muodot ja muunlaiset ihmisoikeusloukkaukset, jotka kohdistuvat uskonnollisiin, etnisiin, kielellisiin tai muihin vähemmistöihin kuuluviin henkilöihin, mukaan luettuina arabit, azerit, balutšit, kurdit, baha'it, kristityt, juutalaiset, sufit ja sunnimuslimit; kehottaa erityisesti kumoamaan baha'i-uskonnon harjoittamista koskevan tosiasiallisen kiellon;

19.   tuomitsee poliittisiin vastustajiin, ihmisoikeusaktivisteihin, toimittajiin, verkkopäiväkirjan pitäjiin, opettajiin, intellektuelleihin, naisiin, opiskelijoihin, ammattiyhdistysaktiiveihin sekä uskonnollisiin, etnisiin, kielellisiin tai muihin vähemmistöihin kuuluviin henkilöihin kohdistuvan sorron; kehottaa Iranin viranomaisia lopettamaan näiden kansalaisten ahdistelun, pelottelun ja vainoamisen ja vapauttamaan ehdoitta kaikki mielipidevangit;

20.   kehottaa neuvostoa ja komissiota jatkamaan Iranin ihmisoikeustilanteen tarkkailemista ja antamaan asiasta parlamentille vuoden 2008 ensimmäisen puoliskon aikana kattavan raportin, johon sisältyy ehdotuksia hankkeista, joita voitaisiin rahoittaa demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevasta eurooppalaisesta rahoitusvälineestä;

21.   ilmaisee tukensa kaikille demokraattisille poliittisille voimille ja kansalaisyhteiskunnan voimille, etenkin nais- ja opiskelijajärjestöille, jotka kasvavasta painostuksesta huolimatta pyrkivät väkivallattomin keinoin edistämään Iranissa demokratiaa ja ihmisoikeuksia;

22.   edellyttää Iranin viranomaisten kantavan vastuunsa tulevissa valtakunnallisissa vaaleissa käytettävästä ehdokkaiden seulontamenettelystä siten, että taataan vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit;

EU:n ja Iranin suhteet

23.   korostaa, että Iranin ja EU:n välisen yhteistyö- ja kauppasopimuksen mahdollinen tekeminen on riippuvainen Iranin ihmisoikeustilanteen merkittävästä kohentumisesta sekä Iranin täydestä yhteistyöstä IAEA:n kanssa ja objektiivisten takeiden antamisesta maan ydinohjelman rauhanomaisesta luonteesta;

24.   panee merkille Yhdistyneessä kuningaskunnassa kiellettyjen järjestöjen luettelosta vastaavan valituslautakunnan (Proscribed Organisations Appeal Commission) 30. marraskuuta 2007 tekemän päätöksen pyytää Britannian sisäministeriä poistamaan iranilaisen People's Mujahedeen -järjestö (PMOI) kiellettyjen järjestöjen luettelosta välittömästi;

25.   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 12. joulukuuta 2006 antaman tuomion(5);

26.   kehottaa komissiota antamaan tiedonannon EU:n ja Iranin suhteiden tilasta ja näkymistä sekä kehottaa molempia osapuolia aloittamaan uudelleen ihmisoikeusvuoropuhelun samanaikaisesti yhteistyö- ja kauppasopimuksesta käytävien neuvottelujen kanssa, jotka voitaisiin saattaa päätökseen, jos Iran ryhtyy ihmisoikeuksia alalla ja ydinenergiakysymyksen osalta tarvittaviin toimiin;

27.   kehottaa komissiota perustamaan Iraniin edustuston, jotta voidaan edistää vuoropuhelua viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa ja tiivistää etenkin pakolaisapuun ja huumekaupan torjuntaan liittyvää yhteydenpitoa;

o
o   o

28.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, YUTP:n korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n pääsihteerille, YK:n turvallisuusneuvoston, YK:n yleiskokouksen ja YK:n ihmisoikeustoimikunnan puheenjohtajille, IAEA:n pääjohtajalle, Iranin korkeimman oikeuden presidentille sekä Iranin islamilaisen tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

(1) EUVL C 233 E, 28.9.2006, s. 111.
(2) EUVL C 280 E, 18.11.2006, s. 468.
(3) EUVL C 290 E, 29.11.2006, s. 145.
(4) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0488.
(5) Asia T-228/02, Kok. 2006, s. II-4665.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö