Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0046/2008

Debatter :

PV 30/01/2008 - 16
CRE 30/01/2008 - 16

Omröstningar :

PV 31/01/2008 - 8.8
CRE 31/01/2008 - 8.8

Antagna texter :


Antagna texter
PDF 165kWORD 74k
Torsdagen den 31 januari 2008 - Bryssel
Situationen i Iran
P6_TA(2008)0031RC-B6-0046/2008

Europaparlamentets resolution av den 31 januari 2008 om Iran

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Iran, framför allt resolutionerna om frågor i samband med kärnenergi och mänskliga rättigheter och särskilt resolutionerna av den 13 oktober 2005(1) och den 17 november 2005(2), sin resolution av den 15 februari 2006 om konfrontationen mellan Iran och det internationella samfundet(3)och sin resolution av den 25 oktober 2007 om Iran(4),

–   med beaktande av Europeiska rådets slutsatser om Iran, särskilt slutsatserna av den 14 december 2007,

–   med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner 1696 (2006), 1737 (2006) och 1747 (2007) om Irans kärnenergiprogram,

–   med beaktande av den arbetsplan av den 21 augusti 2007 som Iran och Internationella atomenergiorganet (IAEA) enades om i syfte att reda ut frågor i anslutning till Irans kärnenergiprogram (inkluderad i bilaga INFCIRC/711 till rapporten från IAEA:s styrelse av den 30 augusti 2007 (GOV/2007/48) om genomförande av säkerhetskontrollavtalet enligt icke-spridningsfördraget i Islamiska republiken Iran),

–   med beaktande av rapporterna från IAEA:s styrelse, särskilt rapporten av den 15 november 2007 (GOV/2007/58) om genomförandet av säkerhetskontrollavtalet i Iran och relevanta bestämmelser i FN:s säkerhetsråds resolutioner 1737 (2006) och 1747 (2007) i Islamiska republiken Iran,

–   med beaktande av rapporten om Irans mål och kapacitet på kärnenergins område av den 3 december 2007 från Förenta staternas National Intelligence Estimate (US NIE-rapporter) och det yttrande som IAEA:s generaldirektör, Dr Mohammed ElBaradei, avgav om denna fråga (pressmeddelande 2007/22),

–   med beaktande av FN:s generalförsamlings resolutioner 61/176 av den 19 december 2006 och 62/168 av den 18 december 2007 om människorättsituationen i Islamiska republiken Iran, särskilt den sistnämnda,

–   med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 62/149 av den 18 december 2007 om ett moratorium avseende användningen av dödsstraffet,

–   med beaktande av det andra interparlamentariska sammanträdet mellan Europaparlamentet och Islamiska republiken Iran som hölls i Teheran den 8–9 december 2007,

–   med beaktande av ordförandeskapets förklaring på EU:s vägnar av den 25 januari 2008 om dödsdomarna i Iran,

–   med beaktande av artikel 103.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I artikel IV i Fördraget om ickespridning av kärnvapen (icke-spridningsavtalet) föreskrivs att ingenting i avtalet får tolkas så att det påverkar den omistliga rätt som alla avtalsslutande parter har när det gäller att utveckla forskning, tillverkning och användning av kärnenergi för fredliga syften utan åtskillnad och i enlighet med artiklarna I och II i avtalet.

B.  Hittills har Iran inte fullständigt upphört med den anrikningsrelaterade verksamheten och upparbetningen, och inte heller genomfört tilläggsprotokollen till icke-spridningsavtalet enligt kraven i resolutionerna 1696 (2006), 1737 (2006) och 1747 (2007) från FN:s säkerhetsråd i syfte att återupprätta förtroendet för att landets kärnenergiprogram är av fullständigt fredlig karaktär.

C.  I den ovannämnda rapporten av den 15 november 2007 noterade ElBaradei att genomförandet av IAEA:s säkerhetskontroller i Iran har förbättrats och att Iran tillhandahållit mer information om tidigare etapper av sitt kärnenergiprogram. ElBaradei underströk emellertid att det behövs mer samarbete för att kunna förklara den nuvarande verksamheten, inbegripet de spår av höganrikat uran som inspektörerna funnit på kärnanläggningarna. Han uppmanade med kraft att Iran bör genomföra tilläggsprotokollet så snart som möjligt.

D.  I samtal med ElBaradei i Teheran den 12 januari 2008 gick de iranska ledarna med på att inom fyra veckor besvara alla återstående frågor om landets tidigare kärnenergiverksamhet.

E.  I US NIE-rapporten fastställde att Iran, som stoppade sitt kärnvapenprogram 2003, inte hade inlett det på nytt i mitten av 2007, trots all oro kring anrikningen av uran och dess eventuella framtida användning för kärnvapen. Som följd av offentliggörandet av US NIE-rapporten är ett förebyggande militärt angrepp mot Iran en möjlighet som måste uteslutas under återstoden av president Bushs mandatperiod.

F.  Vid G8-ledarnas årliga toppmöte som hölls den 6–8 juni 2007 i Heiligendamm betonades betydelsen av att det utvecklas och genomförs en mekanism med multilaterala metoder för kärnbränslecykeln såsom ett eventuellt alternativ till nationell anrikning och upparbetning.

De mänskliga rättigheterna

G.  Situationen i Islamiska republiken Iran när det gäller att utöva medborgerliga rättigheter och politiska friheter har försämrats under de senaste två åren, särskilt sedan presidentvalet i juni 2005, trots att Iran har åtagit sig att främja och skydda de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna inom ramen för olika internationella instrument på detta område.

H.  Under de senaste åren och särskilt under de senaste månaderna har antalet avrättningar i Iran, inbegripet av minderåriga, ökat dramatiskt och ofta utförts genom offentlig hängning.

I.  Det finns bekräftade fall av avrättningar, ofta genom offentlig hängning eller stening, tortyr och misshandel av fångar, systematiskt och godtyckligt bruk av långvarig placering av fångar i isoleringscell, hemliga fängslanden, bruk av grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning, inbegripet piskning och amputation, samt straffrihet för brott mot de mänskliga rättigheterna.

J.  Det våldsamma förtrycket av politiska motståndare, människorättsaktivister, journalister, bloggare, lärare, intellektuella, kvinnor, studerande, fackföreningsaktivister och människor som tillhör religiösa, etniska, språkliga och andra minoriteter har ökat.

K.  Minoriteter som azerer, sufier och sunnier diskrimineras i allt högre grad, de trakasseras på grund av sin religiösa eller etniska bakgrund och deras kulturella och medborgerliga rättigheter förtrycks fortsättningsvis. Medlemmar av vissa minoriteter, såsom araber från provinsen Khuzestan, kurder och balucher utsätts till och med för tortyr och avrättas.

L.  Medlemmarna av det religiösa samfundet Baha'i kan inte utöva sin tro, de utsätts för allvarliga förföljelser och har i princip fråntagits alla medborgerliga rättigheter (t.ex. rätten till egendom och tillträde till högre utbildning). Deras religiösa platser vandaliseras.

M.  Flera kvinnorättsaktivister är nu åtalade eller har tidigare åtalats för sitt deltagande i kampanjen "en miljon underskrifter", som syftar till att avskaffa lagar som diskriminerar kvinnor. De här en miljon underskrifterna planeras att överlämnas till det nationella parlamentet (Majlis). Iran har fortfarande inte undertecknat FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor.

N.  Hundratals lärare har avsatts från sina lärartjänster anklagade för att vara alltför sekulariserade och ett stort antal studenter har arresterats efter protester, t.ex. de studenter som deltog i demonstrationerna i samband med den nationella studentdagen den 7 december 2007.

O.  Registreringen av kandidater inför parlamentsvalet till Majlis i mars 2008 avslutades den 10 januari 2008, inrikesministern ska från och med den 22 januari 2008 tillkännage besluten och väktarrådet, som ser till att valet är förenligt med konstitutionen, har rätt att diskvalificera kandidater.

Förbindelserna mellan EU och Iran

P.  I december 2003 avbröt Iran den övergripande dialogen mellan EU och Iran, och några möten inom ramen för människorättsdialogen mellan EU och Iran har inte hållits sedan juni 2004.

Q.  Under senare år har EU:s förbindelser med Iran grundat sig på ett tillvägagångssätt i tre delar som består av förhandlingar om ett handels- och samarbetsavtal, en politisk dialog och en människorättsdialog. Dessa tre aspekter kan inte behandlas åtskilt.

Kärnenergifrågan

1.  Europaparlamentet konstaterar återigen att spridningsriskerna i samband med det iranska kärnenergiprogrammet ger EU och det internationella samfundet fortsatt anledning till stor oro, en oro som mycket tydligt framgår av resolutionerna 1696 (2006), 1737 (2006) och 1747 (2007) från FN:s säkerhetsråd. Parlamentet beklagar därför att Iran ännu inte har uppfyllt sina internationella förpliktelser när det gäller att avbryta all verksamhet i förbindelse med anrikning och upparbetning.

2.  Europaparlamentet stödjer EU:s insatser för att finna en långsiktig förhandlingslösning med Iran i kärnenergifrågan och betonar den viktiga roll som IAEA bör spela i sammanhanget.

3.  Europaparlamentet noterar de framsteg som gjorts i samband med genomförandet av IAEA:s och Irans arbetsplan och upprepar sin uppmaning till Iran att återställa öppenheten kring landets kärnenergiprogram genom att ge uttömmande, tydliga och trovärdiga svar på IAEA:s frågor, lösa alla återstående frågor och skingra oron kring detta program, inklusive frågor som skulle kunna ha en militär dimension, till fullo genomföra bestämmelserna i det övergripande avtalet om skyddsåtgärder, inbegripet dess tilläggsregler, samt ratificera och genomföra tilläggsprotokollet.

4.  Europaparlamentet upprepar sitt fulla stöd för resolutionerna från FN:s säkerhetsråd som antagits enligt artikel 41 i kapitel VII i FN-stadgan. Parlamentet ställer sig bakom Europeiska rådets ovannämnda slutsatser av den 14 december 2007 och välkomnar den överenskommelse som nåddes vid sammanträdet i Berlin den 22 januari 2008 mellan utrikesministrarna för de länder som är ständiga medlemmar i FN:s säkerhetsråd och Tyskland samt EU:s höge representant för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) angående ett nytt resolutionsförslag om Iran som förutser ytterligare åtgärder. Parlamentet välkomnar även det faktum att det internationella samfundet bibehåller en gemensam syn på den här frågan.

5.  Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt om att det går att finna en lösning på den nuvarande nukleära upptrappningen och att inga militära åtgärder bör övervägas. Parlamentet uttrycker sitt stöd för ElBaradeis ansträngningar att försöka lösa alla återstående frågor med Iran före mars 2008. Parlamentet uppmanar Förenta staternas myndigheter och alla övriga berörda parter att avstå från all slags retorik om militära alternativ och politiska regimskiftesstrategier riktade mot Iran.

6.  Europaparlamentet noterar de senaste uppgifterna i US NIE om Irans militära och civila kärnenergiprogram. Enligt parlamentets uppfattning är uppgifterna en bekräftelse av EU:s politik med en tvåspårsstrategi för att på diplomatisk väg förmå Iran att till fullo efterleva IAEA:s krav och avstå från att skapa en potentiellt militär koppling till det civila programmet på ett trovärdigt och kontrollerbart sätt.

7.  Europaparlamentet uppmanar således med kraft Iran att utan dröjsmål gå med i en ny förhandlingsrunda om den framtida inriktningen på landets kärnenergiprogram och upphöra med all anrikningsrelaterad verksamhet. Parlamentet uppmanar Förenta staterna att, i eftermälet av sina diplomatiska framgångar i förhandlingarna med Nordkorea, delta i direkta förhandlingar med Iran tillsammans med EU, eftersom Förenta staternas position gör det möjligt att erbjuda ytterligare säkerhetsgarantier, särskilt inom en multilateral ram under IAEA:s beskydd i Wien.

8.  Europaparlamentet efterlyser trovärdiga insatser för multilateral kärnvapennedrustning genom ett stärkande av icke-spridningsavtalet och uppmanar EU att ta täten och bryta det nuvarande dödläget i nedrustningsförhandlingarna.

9.  Europaparlamentet betonar betydelsen av samarbete med Förenta staterna, Ryssland, Kina och alliansfria länder för att överväga kompletterande koncept i syfte att uppnå en omfattande överenskommelse med Iran om landets kärnenergianläggningar och användningen av dem, med hänsyn tagen till Irans oro när det gäller säkerhetsfrågor.

10.  Europaparlamentet anser att en sådan omfattande överenskommelse bör bidra till att åstadkomma ett hållbart regionalt säkerhetssystem som omfattar Indien, Pakistan och andra kärnvapenmakter. Parlamentet anser att Iran här bör axla sitt ansvar som en regional aktör.

11.  Europaparlamentet uppmanar det internationella samfundet att allvarligt överväga och utan dröjsmål vidta åtgärder för att inrätta en ny multilateral ram för användningen av kärnenergi som garanterar leveranser av kärnbränsle samtidigt som spridningsrisken minimeras i enlighet med IAEA:s förslag.

De mänskliga rättigheterna

12.  Europaparlamentet är djupt oroat över de senaste årens försämrade människorättssituation i Iran. Parlamentet uppmanar de iranska myndigheterna att leva upp till sina skyldigheter i enlighet med internationella människorättsstandarder och de människorättsinstrument som landet har ratificerat genom att främja universella värderingar och se till att alla människor får möjlighet att utöva sina medborgerliga rättigheter och politiska friheter. Parlamentet påminner om sin ovannämnda resolution av den 25 oktober 2007i den här frågan.

13.  Europaparlamentet fördömer med kraft dödsdomarna och avrättningarna i Iran, särskilt dem som förkunnats mot unga brottslingar och minderåriga eller som redan utförts mot dem, och uppmanar med kraft de iranska myndigheterna att respektera internationellt erkänt rättsligt skydd för unga människor, till exempel FN:s konvention om barnets rättigheter.

14.  Europaparlamentet är djupt bekymrat över den dramatiska ökningen av förtrycket mot det civila samhällets organisationer i Iran under det senaste året. Parlamentet uppmanar de iranska myndigheterna att sätta stopp för det hårda förtrycket av kvinnorättsaktivister, aktivister som deltar i kampanjen "en miljon underskrifter", studentorganisationer, aktivister för minoriteters rättigheter, intellektuella, lärare, journalister, bloggare och fackföreningsaktivister – särskilt aktivisterna Osanloo och Salehi – och kräver frigivning av alla dem som fängslats på grund av att de fredligt har gett uttryck för sin övertygelse.

15.  Europaparlamentet protesterar å det kraftfullaste mot avrättningen i Iran den 30 januari 2008 klockan 04.00 lokal tid av aktivisten tillhörande den arabiska minoriteten i provinsen Khuzestan, Ahmad Marmazi, den nittonde aktivisten tillhörande den arabiska minoriteten i provinsen Khuzestan som har avrättats under de senaste tolv månaderna, och uppmanar med kraft den iranska regeringen att inte genomföra några avrättningar av den nederländska medborgaren och människorättsaktivisten Faleh al-Mansouri och de vid FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) registrerade flyktingarna Rasoul Mazrea och Said Saki, vars återförande till Norge har säkerställts, och att tillåta dem att fortsätta till det land i vilka de är medborgare eller flyktingar. Parlamentet kräver också att de kurdiska journalisterna Abdolvahed "Hiwa" Butimar och Adnan Hassanpour, som har dömts till döden, ska friges.

16.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de iranska myndigheterna att avskaffa, både i lagstiftning och i praxis, alla former av tortyr, inbegripet extremt inhumana avrättningar, och annan grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning, vidmakthålla rätten till en rättvis rättegång samt sätta punkt för den straffrihet som råder för brott mot mänskliga rättigheter. Parlamentet uppmanar de iranska myndigheterna att omedelbart ändra strafflagen så att moratoriet för stening omvandlas till ett definitivt förbud.

17.  Europaparlamentet välkomnar FN:s generalförsamlings ovannämnda resolution 62/149 i vilken man efterlyser införande av ett världsomfattande moratorium som ett steg i riktning mot avskaffande av dödsstraffet. Parlamentet uppmanar Iran att tillämpa den nyligen antagna resolutionen på ett moratorium för avrättningar.

18.  Europaparlamentet uppmanar med kraft de iranska myndigheterna att respektera internationellt erkänt rättsligt skydd för personer som tillhör en religiös, etnisk, språklig eller annan minoritet, vare sig den är officiellt erkänd eller inte. Parlamentet fördömer den nuvarande avsaknaden av respekt för minoriteters rättigheter och kräver att minoriteter ska få utöva alla de rättigheter som garanteras enligt den iranska konstitutionen och internationell lagstiftning. Parlamentet uppmanar med kraft de iranska myndigheterna att i enlighet med konstitutionen avskaffa, både i lagstiftning och i praxis, all form av diskriminering, och varje annan typ av kränkning av de mänskliga rättigheterna, riktad mot personer som tillhör en religiös, etnisk, språklig eller annan minoritet, bland annat araber, azerer, kurder, bahaier, kristna, judar samt sufier och sunnimuslimer. Framför allt måste förbudet för bahaierna att i praktiken utöva sin tro hävas.

19.  Europaparlamentet fördömer med kraft det våldsamma förtrycket av politiska motståndare, människorättsaktivister, journalister, bloggare, lärare, intellektuella, kvinnor, studerande, fackföreningsaktivister och människor som tillhör religiösa, etniska, språkliga och andra minoriteter. Europaparlamentet uppmanar med kraft de iranska myndigheterna att sluta trakassera, hota och förfölja dessa medborgare och ovillkorligt frige alla samvetsfångar.

20.  Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att fortsatt granska människorättssituationen i Iran och lägga fram en omfattande rapport inför parlamentet i den här frågan under första hälften av 2008 tillsammans med förslag till projekt som skulle kunna finansieras inom ramen för det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter.

21.  Europaparlamentet uttrycker sitt stöd för alla demokratiska politiska krafter och för det civila samhället, särskilt för kvinno- och studentorganisationer som för en fredlig kampanj i Iran, det växande förtrycket till trots, för demokrati och mänskliga rättigheter.

22.  Europaparlamentet förväntar sig att de iranska myndigheterna axlar sitt ansvar i samband med kontrollen och genomgången av kandidaterna inför det kommande nationella valet på ett sätt som garanterar fria och rättvisa val.

Förbindelserna mellan EU och Iran

23.  Europaparlamentet understryker att ingåendet av ett eventuellt samarbets- och handelsavtal mellan Iran och EU i framtiden är beroende av att människorättssituationen i Iran förbättras avsevärt och att Iran samarbetar fullt ut med IAEA samt tillhandahåller objektiva garantier för att landets kärnenergiprogram är av fredlig karaktär.

24.  Europaparlamentet noterar beslutet av den brittiska besvärsnämnden för förbjudna organisationer ("Proscribed Organisations Appeal Commission") av den 30 november 2007 som uppmanar den brittiska inrikesministern att omedelbart stryka organisationen Iranska folkets mujahedin från förteckningen över förbjudna organisationer.

25.  Europaparlamentet har tagit del av Europeiska gemenskapernas förstainstansrätts dom av den 12 december 2006(5).

26.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett meddelande om läget och framtidsutsikterna för förbindelserna mellan EU och Iran och uppmanar båda parterna att återuppta människorättsdialogen jämsides med förhandlingar om det samarbets- och handelsavtal som skulle kunna ingås om Iran gör betydande framsteg på områdena för mänskliga rättigheter och kärnenergi.

27.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en delegation i Iran för att främja dialog med myndigheterna och det civila samhället och intensifiera kontakter, särskilt när det gäller bistånd till flyktingar och kampen mot narkotikahandeln.

o
o   o

28.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, den höge representanten för GUSP, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, ordförandena i FN:s säkerhetsråd, FN:s generalförsamling och FN:s råd för mänskliga rättigheter, IAEA:s generaldirektör, ordföranden för Irans högsta domstol samt Irans regering och parlament.

(1) EUT C 233 E, 28.9.2006, s. 111.
(2) EUT C 280 E, 18.11.2006, s. 468.
(3) EUT C 290 E, 29.11.2006, s. 145.
(4) Antagna texter, P6_TA(2007)0488.
(5) Mål T-228/02, REG 2006, s. II-4665.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy