Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2510(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B6-0059/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B6-0059/2008

Συζήτηση :

PV 30/01/2008 - 20
CRE 30/01/2008 - 20

Ψηφοφορία :

PV 31/01/2008 - 8.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0032

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 298kWORD 84k
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2008 - Βρυξέλλες
Αποτελέσματα της διάσκεψης του Μπαλί για την αλλαγή του κλίματος
P6_TA(2008)0032B6-0059/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την έκβαση της διάσκεψης του Μπαλί για την αλλαγή του κλίματος (COP 13 και COP/MOP 3)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη δέκατη τρίτη διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών (COP 13) στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος (UNFCCC) και την Τρίτη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών η οποία λειτουργεί ως συνεδρίαση των συμβαλλομένων μερών στο Πρωτόκολλο του Κυότο (COP/MOP 3) που πραγματοποιήθηκαν στο Μπαλί της Ινδονησίας από τις 3 έως τις 15 Δεκεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της τέταρτης έκθεσης αξιολόγησης (AR4) της Διακυβερνητικής Ομάδας για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC) τα οποία εκδόθηκαν στη Βαλένθια της Ισπανίας στις 17 Νοεμβρίου 2007,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος, και ιδίως το ψήφισμα της 15ης Νοεμβρίου 2007 σχετικά με τον περιορισμό της αλλαγής του κλίματος του πλανήτη σε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς Κελσίου - η πορεία προς τη Διάσκεψη του Μπαλί για την αλλαγή του κλίματος και η συνέχειά της (COP 13 – COP/MOP 3)(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η AR4 της IPCC επιβεβαιώνει ότι η με επιταχυνόμενους ρυθμούς αλλαγή του κλίματος είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας και ήδη προξενεί σοβαρές παγκόσμιες επιπτώσεις,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο δράσης του Μπαλί υιοθετεί τα ευρήματα της AR4 της IPCC ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι αναμφισβήτητη, και ότι η καθυστέρηση της μείωσης των εκπομπών περιορίζει σημαντικά τις ευκαιρίες για επίτευξη χαμηλότερων επιπέδων σταθεροποίησης και αυξάνει τον κίνδυνο σοβαρότερων επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές περιοχές στον κόσμο έχουν ήδη υποστεί τις επιπτώσεις της αύξησης της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας και λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές μαρτυρίες από τις οποίες προκύπτει ότι ο συμφωνημένος από την ΕΕ μακροπρόθεσμος στόχος του περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας στους +2 βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, ενδεχομένως να μην είναι αρκετός για την αποφυγή σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλλαγή του κλίματος αποτελεί μακροπρόθεσμο πρόβλημα και ότι μόνο βραχυπρόθεσμα μέτρα δεν θα επαρκέσουν για την επίτευξη θετικών αλλαγών στο κλίμα και λαμβάνοντας υπόψη ότι για το κλιματικό σύστημα έχει ζωτική σημασία να διασφαλιστεί ότι οι παγκόσμιες εκπομπές θα κορυφωθούν κατά τα επόμενα 10-15 έτη·

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκβιομηχανισμένες χώρες φέρουν μεγάλη ευθύνη για την συσσώρευση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα και λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτοί που θα πληγούν περισσότερο από ένα ασταθέστερο κλίμα είναι οι φτωχότερες χώρες και οι φτωχότεροι πληθυσμοί,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ευρεία διεθνής συμφωνία σχετικά με μακροπρόθεσμους στόχους για μειώσεις εκπομπών είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να υπάρξει επενδυτική ασφάλεια για τις τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και τις τεχνολογίες ενεργειακής αποδοτικότητας και αειφόρου δασοκομίας, και προκειμένου να αποφευχθούν επενδύσεις που δεν είναι συμβατές με τους στόχους όσον αφορά τις εκπομπές,

1.   χαιρετίζει την απόφαση που έλαβαν τα Συμβαλλόμενα Μέρη στη Διάσκεψη του Μπαλί να ξεκινήσουν, στο πλαίσιο της UNFCCC, διαδικασία επισήμων διαπραγματεύσεων για διεθνή συμφωνία για το κλίμα για την περίοδο μετά το 2012, με απώτερο στόχο την επίτευξη συμφωνίας και την έγκριση απόφασης στη Δέκατη Πέμπτη Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Μερών η οποία θα διεξαχθεί στην Κοπεγχάγη το 2009·

2.   εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το Σχέδιο Δράσης του Μπαλί περιέχει σαφές χρονοδιάγραμμα, την προθεσμία του 2009 για τη σύναψη της συμφωνίας, καθώς και την απαρίθμηση των κύριων ζητημάτων τα οποία θα εξεταστούν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο παρέχεται μια καλή βάση για τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων·

3.   επαναλαμβάνει ότι αυτή η συμφωνία πρέπει να στηρίζεται στις κύριες αρχές και στους κύριους μηχανισμούς της UNFCCC και του Πρωτοκόλλου του Κυότο λαμβάνοντας υπόψη κοινές αλλά διαφοροποιημένες ευθύνες και ότι θα πρέπει να βασίζεται στα στοιχεία που προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του προαναφερθέντος ψηφίσματός του της 15ης Νοεμβρίου 2007·

4.   θεωρεί ως ένα από τα πλέον σημαντικά επιτεύγματα του Σχεδίου Δράσης του Μπαλί την υπέρβαση της αυστηρής διάκρισης μεταξύ των χωρών του Παραρτήματος Ι και αυτών που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι·

5.   τονίζει τον εποικοδομητικό και ηγετικό ρόλο που διαδραμάτισε η ΕΕ στη Διάσκεψη του Μπαλί, ο οποίος διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό τη ριζική αλλαγή στις διαπραγματεύσεις· στηρίζει τη συνέχιση του ενεργού αυτού ρόλου στις προσεχείς διαπραγματεύσεις και εμμένει στην ενεργό συμμετοχή του Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις αυτές·

6.   εκφράζει ικανοποίηση για την αναγνώριση εκ μέρους των Συμβαλλομένων Μερών ότι η AR4 της IPCC αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη και έγκυρη αξιολόγηση της αλλαγής του κλίματος μέχρι σήμερα, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη, επιστημονική, τεχνική και κοινωνικοοικονομική προοπτική για σχετικά ζητήματα, καθώς και την ενθάρρυνση να χρησιμοποιηθούν αυτές οι πληροφορίες για την ανάπτυξη εθνικών πολιτικών σχετικά με την αλλαγή του κλίματος·

7.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατόν να γίνουν σαφείς αναφορές στην επιστήμη σε σχέση με τις αναγκαίες μειώσεις των αερίων του θερμοκηπίου στο Σχέδιο Δράσης του Μπαλί· εκφράζει, ωστόσο, ικανοποίηση για την αναγνώριση εκ μέρους των Συμβαλλομένων Μερών στο Πρωτόκολλο του Κυότο ότι απαιτούνται έως το 2020 μειώσεις των αερίων του θερμοκηπίου που θα κυμαίνονται μεταξύ 25-40% σε σύγκριση με το 1990 από τις εκβιομηχανισμένες χώρες ως σύνολο·

8.   υπενθυμίζει ότι οι εκβιομηχανισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων οι οποίες δεν έχουν ακόμη κυρώσει το Πρωτόκολλο του Κυότο, πρέπει να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος σε παγκόσμιο επίπεδο και να δεσμευθούν για τη μείωση των εκπομπών τους κατά 30% τουλάχιστον έως το 2020 και 60-80% έως το 2050 σε σύγκριση με το 1990·

9.   εκφράζει ικανοποίηση για την εποικοδομητική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις που υιοθέτησε η πλειοψηφία των αναπτυσσομένων χωρών και για τη δέσμευσή τους να αναλάβουν σε εθνικό επίπεδο κατάλληλες δράσεις μείωσης στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, που θα υποστηρίζονται και θα διευκολύνονται από την τεχνολογία, τη χρηματοδότηση και την οικοδόμηση ικανοτήτων, με μετρήσιμο, κοινοποιήσιμο και επαληθεύσιμο τρόπο·

10.   τονίζει ότι η αειφόρος οικονομική ανάπτυξη αποτελεί δικαίωμα όλων των αναπτυσσόμενων χωρών· τονίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι άλλες εκβιομηχανισμένες χώρες πρέπει να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες στην ανάπτυξη αειφόρων τεχνολογιών·

11.   υπενθυμίζει ότι δεν μπορεί να υπάρξει αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα των παγκόσμιων προσπαθειών αν δεν αναληφθούν βαθύτερες, μετρήσιμες, κοινοποιήσιμες και επαληθεύσιμες δεσμεύσεις από όλα τα ενεχόμενα μέρη·

12.   πιστεύει ότι η εξεύρεση δίκαιης λύσης έχει θεμελιώδη σημασία για την επιτυχία της διεθνούς κλιματικής πολιτικής·

13.   θεωρεί ότι, ως καινοτομία σε σχέση με το Πρωτόκολλο του Κυότο, η διαφορετική κατάσταση των αναπτυσσομένων χωρών πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται και ότι οι αναδυόμενες χώρες πρέπει να αποδεχθούν όρια σχετικά με τις εκπομπές τους σε συνάρτηση με το στάδιο ανάπτυξής τους, την τομεακή διάρθρωση των οικονομιών τους, τις δυνατότητες μείωσης των εκπομπών τους και τις τεχνικές και οικονομικές δυνατότητές τους·

14.   πιστεύει ότι, όσον αφορά τους υφιστάμενους μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του Κυότο, υπάρχουν περιθώρια καινοτομίας, υπό τη μορφή της δέσμευσης και των στόχων που έχουν οριστεί για τους αναπτυσσόμενους και αναδυόμενους εταίρους, ούτως ώστε οι δεσμεύσεις αυτές να καταστούν συμβατές με τις ανάγκες και τις ικανότητες κάθε χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι είναι μετρήσιμες, κοινοποιήσιμες και επαληθεύσιμες·

15.   εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση να εκπονηθεί ένα πρόγραμμα εργασίας σχετικά με μεθοδολογικά ζητήματα που σχετίζονται με μια σειρά προσεγγίσεων πολιτικής και θετικών κινήτρων που έχουν στόχο τη μείωση εκπομπών από την αποδάσωση και την υποβάθμιση των δασών στις αναπτυσσόμενες χώρες, λαμβάνοντας ισόρροπα υπόψη τις πολλαπλές λειτουργίες και τα οφέλη από τα δάση όσον αφορά τις αξίες της βιοποικιλότητας, της λειτουργίας του οικοσυστήματος και της επιβίωσης των τοπικών κοινωνιών· χαιρετίζει επίσης το γεγονός ότι τα Συμβαλλόμενα Μέρη ενθαρρύνονται να υποστηρίξουν την οικοδόμηση ικανοτήτων και να παράσχουν βοήθεια για την ανάληψη προσπαθειών, συμπεριλαμβανομένων πιλοτικών προγραμμάτων, για την αντιμετώπιση των αιτίων της αποδάσωσης και την ανάγκη στήριξης της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πόρων·

16.   εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση που αφορά την αποτελεσματική και διαφανή διαχείριση του Ταμείου Προσαρμογής, η οποία εξασφαλίζει ότι θα είναι λειτουργικό σε αρχικό στάδιο της πρώτης δεσμευτικής περιόδου του Πρωτοκόλλου του Κυότο·

17.   εκφράζει ικανοποίηση για την απόφαση να ξεκινήσει στρατηγικό πρόγραμμα για τη σταδιακή αύξηση του επιπέδου των επενδύσεων για τη μεταφορά αφενός τεχνολογιών μείωσης και αφετέρου τεχνολογιών προσαρμογής στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και για το έργο που ανατέθηκε στην ομάδα εμπειρογνωμόνων για την μεταφορά τεχνολογίας για να αξιολογήσει τα κενά και τους φραγμούς στη χρήση και στην πρόσβαση χρηματοδοτικών πόρων·

18.   πιστεύει ότι μεγάλη προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην έρευνα, την ανάπτυξη και την επίδειξη αποτελεσματικότερων και λιγότερο δαπανηρών ενεργειακών τεχνολογιών· ζητεί να υπάρξει στενή συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων, της βιομηχανίας, της ερευνητικής κοινότητας, και της κοινωνίας των πολιτών·

19.   θεωρεί ότι η επόμενη διάσκεψη/συνεδρίαση των Συμβαλλομένων Μερών στο Poznan πρέπει να επικεντρωθεί στις αναπτυσσόμενες χώρες και, συνεπώς, εμμένει ότι πρέπει να καταβληθούν σοβαρές προσπάθειες για την επίτευξη πραγματικής προόδου όσον αφορά κίνητρα, συμπεριλαμβανομένων και αγορακεντρικών μηχανισμών, για την αποφυγή της αποδάσωσης και την ενθάρρυνση της βιώσιμης δασοπονίας, με τη χρηματοδότηση της προσαρμογής και με τη βελτίωση της μεταφοράς και χρησιμοποίησης καθαρών τεχνολογιών στις αναπτυσσόμενες χώρες·

20.   ζητεί να αναπτυχθούν σημαντικά και προβλέψιμα χρηματοοικονομικά μέσα στο πλαίσιο των πολιτικών της ΕΕ προκειμένου να βοηθηθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες να προσαρμοστούν στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και την αποδάσωση και την υποβάθμιση των δασών· υπενθυμίζει την ανάγκη να υπάρξει στενότερη προσεκτική παρακολούθηση του πραγματικού αντίκτυπου των υφισταμένων και μελλοντικών χρηματοοικονομικών μηχανισμών που σχετίζονται με το κλίμα στις αναπτυσσόμενες χώρες· πιστεύει ότι ο Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης πρέπει να μεταρρυθμιστεί προκειμένου να αποδώσει το σύνολο των δυνατοτήτων του κατά την περίοδο δέσμευσης 2008-2012·

21.   τονίζει ότι είναι αναγκαίο και επείγον η πολιτική της ΕΕ για την αναπτυξιακή βοήθεια να γίνει περισσότερο "πράσινη", και πρέπει να εφαρμόζεται χωρίς να βρίσκεται σε αντίθεση με τις πολιτικές της ΕΕ για το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίματος· εκφράζει τη λύπη του για την εξαιρετικά αργή πρόοδο που σημειώνεται στον τομέα αυτό και ζητεί από την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο προκειμένου ο περιορισμός της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή να καταστούν κομβικές προτεραιότητες στις πολιτικές αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ·

22.   επισημαίνει ότι, για να διατηρηθεί η αξιοπιστία του σχεδίου δράσης του Μπαλί, οι αναπτυγμένες χώρες πρέπει κατεπειγόντως να συνάψουν εταιρικές σχέσεις για το κλίμα με σημαντικές αναδυόμενες οικονομίες, όπως η Κίνα και η Ινδία, για την προώθηση στενής συνεργασίας στον τομέα της μεταρρύθμισης της ενεργειακής πολιτικής, της οικοδόμησης ικανοτήτων, της στήριξης των επενδύσεων στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας και της χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα τεχνολογίας·

23.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν κατέστη δυνατόν να περιληφθεί σαφής αναφορά στην ανάγκη θέσπισης δεσμευτικών περικοπών των εκπομπών στον τομέα των αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών· επισημαίνει ότι η εντολή του Μπαλί δεν αποκλείει τη λήψη δεσμευτικών μέτρων για τις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για να περιληφθούν οι εκπομπές από τις αεροπορικές και θαλάσσιες μεταφορές στις διεθνείς δεσμεύσεις μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου για την μετά το 2012 περίοδο, υπό την αιγίδα του UNFCCC, καθόσον η Διεθνής Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) και ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) απεδείχθησαν αναποτελεσματικοί για την αντιμετώπιση του ζητήματος·

24.   επισημαίνει τη σημασία συμμετοχής όλων των σημαντικών τομέων που εμπλέκονται στο διεθνές εμπόριο σε όλες τις παγκόσμιες κλιματικές δεσμεύσεις και σημεία αναφοράς, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη του παγκόσμιου στόχου για την κλιματική αλλαγή και να αποτραπεί η στρέβλωση του ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο·

25.   ζητεί την κατεπείγουσα αναθεώρηση της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των βιοκαυσίμων, με ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα του κύκλου ζωής κάθε βιοκαυσίμου, σε σχέση με τις μειώσεις αερίων του θερμοκηπίου· τονίζει ότι η ανάπτυξη και η εφαρμογή στρατηγικών για τα βιοκαύσιμα ως ενεργειακής επιλογής πρέπει να λάβει πλήρως υπόψη και να διασφαλίσει την αντιμετώπιση οιασδήποτε σχετικής αρνητικής περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής επίπτωσης· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να προτείνει σκληρές προδιαγραφές και σαφή κριτήρια για την παραγωγή βιοκαυσίμων·

26.   υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο αναμένει με ανυπομονησία την έκθεση της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας σχετικά με τις συνέπειες της αλλαγής του κλίματος στη διεθνή ασφάλεια την οποία ζήτησε στα συμπεράσματα της Προεδρίας του το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Βρυξελλών της 21ης και 22ας Ιουνίου 2007· τονίζει ότι πρέπει να δοθεί ειδική έμφαση σε κύριους τομείς όπως η μείωση, η προσαρμογή και η συμπερίληψη της διάστασης της αλλαγής του κλίματος σε όλες τις πολιτικές, αφού η αλλαγή του κλίματος θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα αποσταθεροποίησης των φτωχότερων χωρών·

27.   έχει επίγνωση της σπουδαιότητας της πρόκλησης για τις προσεχείς διαπραγματεύσεις και εμμένει ότι η πολιτική για το κλίμα πρέπει να αποτελέσει κύρια προτεραιότητα και συνιστώσα σε όλες τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ με τρίτες χώρες, τις περιφερειακές συμβάσεις και τους οικονομικούς οργανισμούς· καλεί, περαιτέρω, τις τέσσερις Προεδρίες (Σλοβενία, Γαλλία, Τσεχική Δημοκρατία και Σουηδία) το 2008 και το 2009 να ενημερώσουν το Κοινοβούλιο για τους στόχους τους όσον αφορά την πολιτική για το κλίμα, καθώς και να υποβάλλουν τακτικά, από κοινού με την Επιτροπή, έκθεση σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο στις διαπραγματεύσεις·

28.   καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει, στον βαθμό που δεν υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού, δυνατότητες ώστε η βιομηχανία να αυξήσει τις οικονομικές δυνατότητές της με την προώθηση καινοτόμου "φιλικής προς το περιβάλλον" βιομηχανίας· ζητεί, κατά συνέπεια, να εξεταστεί η περίπτωση προώθησης μέτρων από τον ΠΟΕ, τα οποία θα ενθαρρύνουν την παραγωγή και εξαγωγή φιλικών προς το κλίμα προϊόντων και καινοτόμων τεχνολογιών·

29.   ζητεί από όλες τις σχετικές μόνιμες και προσωρινές επιτροπές και αντιπροσωπείες του να συνεργαστούν στενά σχετικά με την αλλαγή του κλίματος, έτσι ώστε να διασφαλιστεί συνεκτική και συντονισμένη προσέγγιση σε όλες τις πολιτικές του και, συγκεκριμένα, την περιβαλλοντική πολιτική του, τη βιομηχανική πολιτική του, την ενεργειακή πολιτική του και τις πολιτικές του για τις μεταφορές, τη γεωργία, την έρευνα και την ανάπτυξη και ιδίως, την εμπορική και επενδυτική πολιτική του, καθώς και άλλες πρωτοβουλίες σχετικά με τους στόχους της κλιματικής αλλαγής· ζητεί το θέμα της αλλαγής του κλίματος να τίθεται τακτικά σε επίπεδο διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών και στο πλαίσιο του Υπερατλαντικού Νομοθετικού Διαλόγου·

30.   αναγνωρίζει ότι η αξιοπιστία των διαπραγματεύσεων της ΕΕ βασίζεται στην επιτυχία των εσωτερικών προσπαθειών της Ευρώπης για μείωση και στην ανάπτυξη και μεταφορά τεχνολογιών χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα σε άλλες χώρες· ζητεί, συνεπώς, πολιτικές και μέτρα σε όλα τα επίπεδα, τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό, που θα εξασφαλίσουν ότι η ΕΕ θα επιτύχει εσωτερικές μειώσεις τουλάχιστον κατά 30% κάτωθεν των επιπέδων του 1990 έως το 2020, υπό την προϋπόθεση ότι και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες θα δεσμευτούν σε παρεμφερείς μειώσεις των εκπομπών και ότι οι οικονομικώς προηγμένες αναπτυσσόμενες χώρες θα συμβάλουν αναλόγως των αντιστοίχων ευθυνών και ικανοτήτων τους· αναγνωρίζει την υποχρέωση που έχει αποδεχθεί η ΕΕ - ανεξαρτήτως της σύναψης μιας παγκόσμιας συμφωνίας για την περίοδο μετά το 2012 - για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2020 κατά τουλάχιστον 20% από τα επίπεδα του 1990· ζητεί την υιοθέτηση πολιτικών και μέτρων που θα συμβάλουν στη χορήγηση περισσότερων κονδυλίων τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, για Ε&Α και καινοτομίες για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου·

31.   καλεί την ΕΕ να αξιοποιήσει την ισχύ και την επιρροή της ως σημαντικού παράγοντα της διεθνούς σκηνής και εταίρου του αναπτυσσόμενου κόσμου, προκειμένου να προωθήσει συνεκτικούς στόχους για την κλιματική αλλαγή σε διεθνές επίπεδο·

32.   επισημαίνει την ιστορική ευθύνη των βασικώς εκβιομηχανισμένων χωρών ως των σημαντικότερων παραγωγών αερίων του θερμοκηπίου και, ως εκ τούτου, τις καλεί να αναλάβουν μεγαλύτερη δέσμευση για την αποφυγή και τον περιορισμό σεναρίων φυσικών καταστροφών και της κοινωνικής αναταραχής που θα ακολουθήσει αν δεν περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη·

33.   επισημαίνει την πρωτοβουλία που ανέλαβε η Κυβέρνηση των ΗΠΑ να συγκαλέσει επιπλέον πέντε συνεδριάσεις των μεγαλύτερων χωρών εκπομπών αερίων παγκοσμίως· ζητεί από την Επιτροπή και τα ενεχόμενα κράτη μέλη να εξαρτήσουν τη συμμετοχή τους από συγκεκριμένες προτάσεις εκ μέρους των φιλοξενουσών χωρών για βραχυπρόθεσμους στόχους μείωσης των εκπομπών, οι οποίες θα συνάδουν με τους σκοπούς και τους στόχους της UNFCCC· καλεί τις μεγαλύτερες χώρες εκπομπών αερίων παγκοσμίως να συντονίσουν τις προσπάθειές τους με αυτές της UNFCCC·

34.   επισημαίνει ότι η προαναφερθείσα Διάσκεψη/Συνεδρίαση των Συμβαλλομένων Μερών στο Poznan θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου· καλεί το Συμβούλιο να επαναπρογραμματίσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να παραστούν στο COP/MOP και να διασφαλίσει ότι το COP/MOP θα λάβει την πλήρη προσοχή των κυβερνήσεων·

35.   είναι πεπεισμένο ότι για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων είναι αναγκαία και η συμμετοχή των μέσων ενημέρωσης, ο ρόλος των οποίων θα είναι ζωτικός για να επιτευχθεί, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, η αναγκαία συνειδητοποίηση του κοινού για τις κλιματικές αλλαγές·

36.   πιστεύει ότι, σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν στη Διάσκεψη του Μπαλί με τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους από όλο τον κόσμο, το Κοινοβούλιο μπορεί και πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο ως συντονιστής ενός μόνιμου διακοινοβουλευτικού φόρουμ για την κλιματική αλλαγή· καλεί, συνεπώς, τα αρμόδια όργανά του να εξετάσουν τη δυνατότητα αυτή·

37.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στη Γραμματεία της UNFCCC, με το αίτημα να διανεμηθεί σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη και σε όλους τους παρατηρητές της UNFCCC που δεν είναι μέλη της ΕΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2007)0537.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου