Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2106(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0003/2008

Внесени текстове :

A6-0003/2008

Разисквания :

PV 30/01/2008 - 22
CRE 30/01/2008 - 22

Гласувания :

PV 31/01/2008 - 8.10
CRE 31/01/2008 - 8.10
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0033

Приети текстове
PDF 406kWORD 118k
Четвъртък, 31 януари 2008 г. - Брюксел
План за действие за енергийна ефективност
P6_TA(2008)0033A6-0003/2008

Резолюция на Европейския парламент от 31 януари 2008 г. по плана за действие за енергийна ефективност: реализиране на потенциала (2007/2106(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "План за действие за енергийна ефективност: реализиране на потенциала" (COM(2006)0545),

–   като взе предвид работния документ на службите на Комисията (SEC(2006)1173), придружаващ гореспоменатото съобщение на Комисията,

–   като взе предвид оценката на въздействието на плана за действие (SEC(2006)1174) и резюмето (SEC(2006)1175),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Енергийна политика за Европа" (COM(2007)0001),

–   като взе предвид заключенията на председателството на Европейския съвет от 8 и 9 март 2007 г. относно одобрения от Европейския съвет "План за действие на Европейския съвет (2007-2009 г.) – енергийна политика за Европа" (7224/07),

–   като взе предвид Директива 92/75/ЕИО на Съвета от 22 септември 1992 г. относно посочване на консумацията на енергия и други ресурси от домакински уреди в етикети и стандартна информация, свързана с продуктите(1),

–   като взе предвид Директива 2002/91/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2002 г. относно енергийната ефективност на сградния фонд(2),

–   като взе предвид Директива 2004/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно насърчаване на комбинираното производство на енергия, основаващо се на търсенето на полезна топлоенергия на вътрешния енергиен пазар(3),

–   като взе предвид Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към енергоемките продукти(4),

–   като взе предвид Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги(5),

–   като взе предвид Решение 2006/1005/ЕО на Съвета от 18 декември 2006 г. относно сключването на споразумение между правителството на Съединените американски щати и Европейската общност за координиране на енергоефективни програми за етикетиране на офис оборудване(6) и текста на гореспоменатото споразумение(7),

–   като взе предвид предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно програмата на Общността за етикетиране на офис оборудване за енергийна ефективност (COM(2006)0576),

–   като взе предвид Решение № 1639/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 2006 г. за създаване на Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (2007-2013 г.)(8) и по-специално глава ІІІ, дял ІІ от нея относно програмата "Интелигентна енергия - Европа",

–   като взе предвид Решение № 1982/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно Седмата рамкова програма на Европейската общност за изследователска дейност, технологично развитие и демонстрационни дейности (2007-2013 г.)(9),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 761/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2001 г. за допускане на доброволно участие на организации в Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране (СОУОСО)(10),

–   като взе предвид резолюцията си от 1 юни 2006 г. относно Зелената книга "Енергийната ефективност или как да правим повече с по-малко"(11),

–   като взе предвид резолюцията си от 14 декември 2006 г. относно Зелената книга "Европейска стратегия за устойчива, конкурентоспособна и сигурна енергетика"(12),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становищата на Комисията по икономически и парични въпроси, Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и Комисията по регионално развитие (A6-0003/2008),

А.   като има предвид, че ако глобалните температури се повишат с повече от два градуса по Целзий над прединдустриалните равнища, ще последват неуправляеми промени в климата, както се потвърждава, наред с другото, в доклада от май 2007 г. на междуправителствената група относно изменението на климата; като има предвид, че до 2015 г. е наложително драстично намаляване на емисиите на въглероден двуокис, за да се спре повишаването на глобалните температури до не повече от два градуса по Целзий; като има предвид, че по-ефективното използване на енергията е най-непосредственият и икономически най-ефикасният начин за намаляване на въглеродните емисии;

Б.   като има предвид, че енергийната ефективност ще играе ключова роля за намаляване на зависимостта на Европейския съюз от вноса на енергия, за решаване на проблема с бъдещия недостиг на енергийни ресурси и за ограничаване на ефекта от енергийните ценови шокове;

В.   като има предвид, че оценката на въздействието на плана за действие за енергийна ефективност отчете липса на възможности за изпълнение на всички нива на изготвяне на политиката в рамките на Комисията и прецени, че ще са необходими 20 допълнителни длъжностни лица за успешното провеждане на плана за действие;

Г.   като има предвид, че Директива 2002/91/ЕО беше транспонирана правилно само от пет държави-членки;

Д.   като има предвид, че Директива 2006/32/ЕО изисква държавите-членки да представят на Комисията до 30 юни 2007 г. национален план за действие за енергийна ефективност (НПДЕЕ); като има предвид, че към 1 септември 2007 г. Комисията е получила само девет НПДЕЕ и към 10 януари 2008 г. все така само седемнадесет НПДЕЕ;

Е.   като има предвид, че прилагането от държавите-членки на Директива 2004/8/ЕО изостава и е далеч от съвършенство;

Ж.   като има предвид, че Европейският съюз е един от най-богатите и технологично напреднали региони в света; като има предвид, че Европейският съюз е увеличил своя икономическия ръст с близо 40 % и средния доход на глава от населението с една трета от 1990 г. насам; като има предвид, че за същия период търсенето на енергия и енергийни ресурси е нараснало само с 11 %;

З.   като има предвид, че информационните и комуникационни технологии (ИКТ), ако са подадени правилните сигнали за политика, биха могли да доведат до допълнителен прираст на продуктивността над наложената от ЕС цел от 20 %; като има предвид, че определени технологии като "умните" мрежови технологии, системите за интелигентно управление и "пъстрите" компютърни технологии следва да са обект на препоръки за ефективна политика;

1.  Приветства горепосочения план за действие за енергийна ефективност за 2006 г. и неговите цели и обхват;

2.  Счита, че повишаването на енергийната ефективност с повече от 20 % до 2020 г. заедно с подобренията в резултат на независими структурни или ценови ефекти, е технически и икономически напълно постижима цел и призовава Комисията и държавите-членки да гарантират изпълнението й, както и на целите, отнасящи се до изменението на климата;

3.  С голямо безпокойство отбелязва, че държавите-членки не са въвели изцяло съществуващото законодателство и изостават от графика;

4.  Изтъква потребността от прилагане на политиката за енергийна ефективност на всички управленски равнища;

5.  Изразява съжаление, че прилагането от държавите-членки на Директива 2004/8/ЕО е непълно и значително изостава от графика;

6.  Порицава неуспеха да бъдат определени необходимия брой длъжностни лица от Комисията, за да се гарантира цялостното и своевременно въвеждане както на плана за действие, така и на законодателството в областта на енергийната ефективност, на което се основава той;

7.  Изразява съжаление, че от 21 дейности на Комисията, предвидени за изпълнение през 2007 г. в плана за действие, към 1 септември 2007 г. бяха напълно осъществени само три, като същевременно отбелязва, че към 30 октомври 2007 г. 16 от тези 21 дейности, предвидени за 2007 г., бяха отчетени от Комисията като "в процес на изпълнение" и изразява съжаление за сериозното изоставане от графика за приемане на минимални стандарти за енергийна ефективност на приоритетни групи продукти;

8.  Порицава факта, че голяма част от правителствата на държавите-членки не успяха да дадат приоритет на цялостното и своевременно въвеждане и спазване на законодателството в областта на енергийната ефективност, въпреки реториката относно борбата срещу климатичните промени и намаляването на вноса на енергия в ЕС;

9.  Настоятелно призовава Комисията да ускори изработването на бъдещ меморандум за разбирателство за сътрудничество със Съвета на европейските енергийни регулаторни органи (CEER), който ще формулира общи насоки и общ кодекс на поведение с цел повишаване на ефективността на крайното енергийно потребление във всички сектори;

10.  Призовава за спешна и откровена оценка в Комисията и във всяка държава-членка на недостига на капацитет и на другите препятствия, които до момента доведоха до непълното въвеждане на законодателството в областта на енергийната ефективност и на начините, по които този недостиг и тези препятствия могат да бъдат преодолени;

11.  Отбелязва по-специално широко разпространената липса на проста, лесно достъпна информация и организационна подкрепа по въпросите на енергийната ефективност при внезапно възникнала необходимост (например при повреда на домакински електроуред или друг вид оборудване) или необходимост, свързана с конкретни събития (например смяна на жилището); счита, че липса на внимание към практическите нужди на гражданите подкопава голяма част от схемите за енергийна ефективност и в резултат на това подчертава значението на практическата помощ и авансовото финансиране;

12.  Подчертава, че ИКТ следва да бъдат насърчавани като ключов елемент за увеличаване на енергоспестяването в различни сектори като транспорта, строителството, енергетиката и промишлеността; в тази връзка приветства проучването на Комисията за възможния принос на различни новаторски технологии, основани на ИКТ, с цел да се подобри енергийната ефективност на икономиката на ЕС и да се намалят емисиите на парникови газове преди 2020 г.; настоятелно призовава Комисията да включи системите за интелигентно управление като цяло, както и "умните" мрежови технологии и вградените системи в частност във въпросите, обхванати от проучването;

Оборудване и домакински електроуреди

13.  Приветства стратегията за приемане на минимални стандарти за енергийна ефективност и призовава Комисията да установи и приложи преди 2008 г. по отношение на климатичните инсталации и всички видове телевизионни апарати; настоява това да бъде осъществено едновременно с динамично преразглеждане на етикетирането и отбелязва, че маркировката СЕ може да допринесе за налагането на минимални стандарти за енергийна ефективност; призовава държавите-членки да отделят повече ресурси за наблюдение на пазара;

14.  Одобрява прибавянето на битовото осветление към списъка на приоритетните групи продукти и подчертава колко е важно Комисията да се придържа към предложения график за изтегляне от пазара на най-нискоефективните електрически крушки в съответствие със заключенията на Европейския съвет от март 2007 г.;

15.  Отбелязва прогреса, постигнат напоследък в областта на LED технологията за осветителни тела; призовава Комисията да търси начини за ускоряване на изследователската дейност по отношение на LED лампите и за разширеното им използване;

16.  Призовава Комисията да определи графици за изтеглянето от пазара на всички видове оборудване, електрически уреди и други енергопотребяващи продукти, които са с най-ниска енергийна ефективност, като например външни отоплителни уреди;

17.  Приветства факта, че се набляга на намаляване на загубите от поддържане на режим на готовност (stand-by) и че се насърчава повишена наличност на продукти и технологии, които гарантират, че енергопотребяващите уреди използват енергия само когато такава е действително необходима; призовава Комисията да излезе с изискване разходът на енергия в режим на готовност да е 1 Watt и да проучи възможността за икономия на енергия едновременно чрез свеждане до минимум и премахване на неоправданото потребление в режим на готовност и по-специално пасивния режим на готовност;

18.  Приветства подписването на ново споразумение "Енергийна звезда" със Съединените щати, чрез което се установяват общи стандарти за енергийна ефективност за офис оборудване и по-специално прибавянето на задължителна разпоредба относно възлагането на обществени поръчки в регламента по прилагането на споразумението; настоятелно приканва Комисията да продължи преговорите за разширяване на обхвата на сътрудничеството между ЕС и САЩ по споразумението "Енергийна звезда" с повече продукти, в съответствие със задължението, поето по време на срещата на върха ЕС-САЩ на 30 април 2007 г.;

19.  Приветства предложението до 2010 г. да бъдат установени минимални стандарти за енергийна ефективност за всички уреди и оборудване с високо енергопотребление; призовава Комисията да започне с онези продукти на пазара, които са с най-ниска енергийна ефективност;

20.  Поддържа усилията на Комисията за установяване на критерии за екомаркировка при технологии за отопление и охлаждане и по-специално с оглед на използването на първична енергия, така че потребителите да имат гарантирано достоверна информация относно най-ефективните и благоприятни за околната среда алтернативи, предлагани на пазара на оборудване за отопление и охлаждане на сгради;

21.  Настойчиво призовава за стриктно прилагане на изискванията от 2006 г. относно инсталацията на "интелигентни" измервателни уреди , така че да са по-добре осведомени потребителите за изразходваната електроенергия и да се подпомагат доставчиците на енергия да управляват по-ефективно потреблението, както и да се усъвършенстват изискванията относно свързаните с енергийна ефективност статистически данни;

22.  Призовава за определяне на стандарт за използването на "интелигентни" топломери в системите за централно парно отопление и отдалечените отоплителни мрежи с цел да се насърчава по-отговорно поведение от страна на крайните потребители ("плащане на консумираното") и да се изоставят системите с предплащане на фиксирана сума, които имат точно противоположното въздействие;

23.  Счита, че индустриалните технологии следва да гарантират ниска енергоемкост на производствения процес; отбелязва значителния потенциал за енергоспестяване, който може да се осъществи при намаляване на масата на моторните превозни средства и други средства за транспорт;

Изисквания за енергийна ефективност на сградния фонд

24.  Настойчиво призовава Комисията да ускори процедурите за нарушение срещу онези държави-членки, които все още не са въвели или не прилагат напълно Директива 2002/91/ЕО;

25.  Като взима предвид дългия живот на сградите, отбелязва, че от първостепенно значение е да се гарантира строежът на нови сгради по възможно най-високите стандарти за енергийна ефективност и привеждането на съществуващия сграден фонд в съответствие със съвременните стандарти; счита, че разрушаването на енергийно неефективни сгради в съчетание със строителството на нови енергоефективни нови сгради би могло да бъде подкрепяно в някои случаи като алтернатива на енергийното саниране;

26.  Призовава Комисията да прераразгледа Директива 2002/91/ЕО, така че от 2009 г. да са включени по смисъла на член 6 всички сгради, нуждаещи се от отопление или охлаждане, независимо от големината им;

27.  Призовава Комисията да отчете в прегледа си на енергийната ефективност на котлите факта, че комбинираните котли (комбинирано микро-производство на топлина и електричество) засега са най-ефективни и съответно да установи минимални изисквания за енергийната им ефективност;

28.  Приветства предложението за установяване на минимални изисквания за енергийна ефективност за нови и реконструирани сгради и за сградни елементи като например прозорци и филми за прозорци;

29.  Призовава Комисията да направи предложение за законово обвързващо изискване след 2011 г. всички нови сгради, нуждаещи се от отопление и/или охлаждане да бъдат строени по стандартите за пасивни сгради или по еквивалентни стандарти за нежилищни сгради, а също така и за изискване за използване на технологии за пасивно отопление и охлаждане от 2008 г. нататък;

30.  Призовава Комисията да обмисли постепенното включване на всички сгради в градски мрежи за отопление и охлаждане с цел да се намали използването на изкопаеми горива за отопление и охлаждане, като се оползотворят възникващите при преобразуване на енергия загуби;

31.  Призовава Комисията да обмисли архитектурни решения за пасивно отопление и охлаждане, например характеризиращи се с термични свойства структури в строителството, когато разглежда данъчно облагане и други мерки за насърчаване на енергийната ефективност;

32.  Призовава Комисията и държавите-членки да насърчават използването на възобновяеми енергийни източници за охлаждане в градовете като ефикасно алтернативно решение за нарастващото търсене в областта на климатичните инсталации;

33.  Призовава Комисията да създаде открита и достъпна за гражданите на Съюза база данни относно мерките на национално, регионално и местно равнище за насърчаване на енергийната ефективност на сградите и по-специално финансовите мерки, която да послужи за обмен на добри практики в ЕС и за целите на обществената информация и осведоменост;

Производство и доставка на енергия

34.  Настоятелно призовава държавите-членки да включат в своите НПДЕЕ повишаване на високоефективното комбинирано производство на енергия и да преминат към комплексно планиране на захранването с електричество, отопление и охлаждане и настоятелно призовава Комисията да гледа неблагоприятно на национални НПДЕЕ, в които тези условия не са включени;в по-общ смисъл призовава държавите-членки да предприемат мерки за насърчаване на употребата и да премахнат административните пречки за производството на енергия в малък мащаб и за комбинираното микро-производство на енергия;

35.  Изтъква, че транспортът и разпределението са сред причините за енергийните загуби и случаи на прекъсване на електрозахранването и подчертава ролята, която могат да изиграят децентрализираното маломащабно и диверсифицирано електропроизводство за гарантиране на сигурността на доставките и намаляване на загубите; счита, че трябва да се създадат стимули, насочени към подобряване на инфраструктурата с цел намаляване на загубите от пренос и разпределение;

36.  Призовава Комисията да обърне по-голямо внимание на пазара на топлинна енергия, тъй като топлината заема най-голям дял от потреблението на енергия, както и на мерките (градоустройство, картографиране на топлинните загуби и инвестиционни стимули), които ще позволят възстановяване на остатъчната топлина от възобновяемите източници чрез развиване на градски инфраструктури за отопление и охлаждане;

37.  Призовава Комисията внимателно да следи прилагането на Директива 2004/8/ЕО и да прецени дали схемите за подкрепа съумяват да ангажират националния потенциал за високоефективно комбинирано производство;

38.  Обръща внимание на Комисията върху необходимостта от внедряването на локални мрежи за охлаждане като ефикасна алтернатива и решение за нарастващото търсене в областта на климатичните инсталации, както и за драстично намаляване на свързаните с това емисии на CO2;

39.  Призовава Комисията да разшири обхвата на съществуващите финансови стимули и към разработки, позволяващи захранването на съществуващите мрежи за енергия от изкопаеми горива с енергия от възобновяеми източници; счита, че подобряването на съществуващите мрежи би повишило значително ефективността на производството на енергия от възобновяеми източници в по-кратък срок и с по-малки разходи, като същевременно би подпомогнало увеличаването на сигурността на доставките в резултат на такива навременни подобрения;

Транспорт

40.  Призовава Комисията да въведе минимални изисквания за енергийна ефективност за всички видове транспортни средства, включително обществения транспорт; подчертава необходимостта от енергоефективна транспортна политика, ориентирана към обществения транспорт, придвижването с велосипеди и пеш в градските зони; приветства Зелената книга за градския транспорт и призовава Комисията да постави началото на инициатива, която да се отнася конкретно до градския транспорт и въпроса за обединяването на опазването на климата, енергоспестяването и общественото здраве в обща политика за устойчива градска мобилност; насърчава европейските градове да обмислят мерки за намаляване на емисиите на CO2 от автомобили и пътнически леки автомобили, например чрез налагане на градски пътен данък; припомня, че въвеждането на задължителни ограничения на годишните емисии от автомобили спрямо всички продадени нови пътнически леки автомобили допринася ЕС да постигне целите си относно емисиите на CO2;

41.  Призовава Директива 1999/94/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 1999 г. относно наличието на потребителска информация за разхода на гориво и емисиите на CO2 по отношение на търговията с нови леки автомобили(13) да бъде променена така, че да даде възможност за система на ясна многокласова класификация на етикетиране каквато се използва при етикетирането на електроуреди (понастоящем седем класовата скала за енергийна ефективност от A до G); предлага най-малко 20 % от пространството отделено за реклама и търговия с нови автомобили да съдържа информация за разхода на гориво и емисиите;

42.  Изразява съжаление, че предложението за директива относно данъчното облагане на пътническите леки автомобили, с което се цели намаляване на емисиите на CO2 в съответствие с поетите от ЕС ангажименти в рамките на Протокола от Киото, все още не е прието от Съвета, и настоятелно призовава за неговото своевременно приемане и прилагане;

43.  Призовава Комисията за създаването на рамкова стратегия, която да способства за значителни подобрения в енергийната ефективност на градския обществен транспорт, като задължава операторите на градски и крайградски обществени превози да извършват проучвания, включително проучвания за приложимост, относно системата и нивата на ефективност и обслужване, като стратегията цели хоризонталните схеми за подкрепа и развитие на системите за обществен транспорт да се приведат в съответствие с по-строги условия за ефективност и съгласуваност;

44.  Приветства съвместното предприятие "Чисто небе", чиято цел е да доведе до по-чиста, екологично устойчива и енергоефективна авиация;

Финансови договорености и регионална политика

45.  Отбелязва значението на достъпа до структурни фондове за финансиране на енергийната ефективност чрез институции като Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие, както и с помощта на частни банкови схеми;

46.  Призовава Комисията да повиши от 3 % на най-малко 5 % дела на финансиране от структурните фондове и фондовете за сближаване, предназначен за подобряване на енергийната ефективност на съществуващите жилища и да изиска държавите-членки да се възползват пълноценно от тази възможност;

47.  Изразява съжаление за сложността на голяма част от финансирането на енергийната ефективност от страна на ЕС, въпреки съществуването на финансовата инициатива Съвместни европейски ресурси за финансиране на микро-, малки и средни предприятия (JEREMIE); отбелязва, че липсата на лесно и достъпно финансиране представлява огромно препятствие особено за малки и за микропредприятия, които не разполагат с необходимия капацитет, за да получат достъп до комплексни програми;

48.  Отбелязва огромното значение на научноизследователската и развойна дейност и иновациите в областта на енергийната ефективност; призовава държавите-членки, регионалните органи на управление, местните органи на управление и НПО да се възползват от финансирането, достъпно чрез Седмата рамкова програма, структурните фондове и Рамковата програма за конкурентоспособност и иновация/Интелигентна енергия - Европа, които са предназначени да насърчават изследователската дейност в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни технологии, както и развитието на нови видове енергиен транспорт и съоръжения за складиране, целящи да намалят загубите на енергия; настоятелно приканва Комисията да откликне щедро на призивите за финансиране на изследвания в областта на енергийната ефективност; призовава Комисията и държавите-членки да гарантират висока приоритетност на енергийната ефективност в контекста на трайните усилия, полагани, за да се използват максимално програмите на ЕС за изследователска дейност и технологично развитие;

49.  Призовава микропредприятията да бъдат третирани като домакинства и да им бъде предлагано облекчено финансиране за подобрения, свързани с енергийната ефективност, като например авансово предоставяне на финансова помощ;

50.  Призовава Комисията да подкрепи правила за държавна помощ, които са по-благоприятни по отношение на мерките за енергийна ефективност (като еко-иновациите и подобренията на продуктивността); счита, че такива правила следва да бъдат прости, практични и прозрачни, и да премахват пречките пред прилагането на мерките за енергийна ефективност на практика;

51.  Приканва Комисията, възможно най-бързо, да внесе предложения за конкретни мерки, целящи постигането на по-висока енергийна ефективност в най-отдалечените области, в съответствие с техните конкретни характеристики, произтичащи от постоянните ограничения, които изпитват;

52.  Подчертава ролята на местните и регионални агенции по енергетика за ефективното прилагане на мерките за енергийна ефективност; призовава за участието на всички агенции (европейски, национални и местни) при изготвянето и прилагането на планове за действие за енергийна ефективност;

Облагане с данъци

53.  Призовава Съвета да насърчи държавите-членки да прилагат по-ниска ставка на данъка върху добавената стойност (ДДС) за труд, материали и елементи, подобряващи енергийната ефективност на сградите; призовава Съвета да гарантира, че целта, свързана с повишаване на енергийната ефективност в сградите, е последователно отразена в цялостната данъчна система;

54.  Насърчава държавите-членки да използват в максимална степен възможността за намаляване на ставката по ДДС върху труда при обновяването и ремонта на частни жилища с цел повишаване на енергийната ефективност; приветства решението на Комисията да прави оценка на ефективността на данъчните кредити както за потребителите, които закупуват енергийно ефективни електроуреди, така и за предприятията, които произвеждат и рекламират такова оборудване;

55.  Отбелязва, че данъчното облагане е от компетентността на държавите-членки; отбелязва, че данъчните инструменти, избрани от държавите-членки, могат да бъдат съставна част на всички НПДЕЕ; застъпва се за поемане на свързаните с околната среда разходи;

56.  Призовава всички държави-членки да въведат конкретни стимули, с които да насърчават домакинства, микропредприятия и частни стопани да изпълняват мерките за енергийна ефективност и да купуват енергоефективни продукти;

57.  Счита, че при определени обстоятелства би могло да се предоставят данъчни стимули за разрушаването на енергийно неефективни сгради в съчетание със строителството на нови енергоефективни сгради;

Промяна на поведението

58.  Посочва огромната роля на публичния сектор за популяризирането на практически решения за енергийна ефективност;

59.  Изразява съгласие, че програми за образование и обучение в областта на енергийната ефективност трябва да играят ключова роля, по-специално за малките и средни предприятия; отбелязва, че въпросното образование следва да започва в ранна възраст, като се включат курсове на тази тематика в учебните програми на училищата в ЕС; отбелязва, че представянето на иновационни техники за строителство и енергийно управление ще изисква голям брой съответно квалифицирана работна ръка; загрижен е, че държавите-членки все още не са представили подходящи програми за обучение с цел придобиване на умения в областта на енергийната ефективност; призовава изискванията за човешките ресурси да се разглеждат като основен елемент на НПДЕЕ;

60.  Насърчава регионалните и местните власти да развиват тесни сътрудничества с регионалните енергийни агенции, за да се подобрят структурите за обучение за енергийните техници и професионалисти, които работят в свързаните с това сектори; подчертава необходимостта от по-координирани мрежи на местни участници за разпространяване на най-добрите практики за енергийна ефективност в по-малко развитите области;

61.  Подчертава ролята, която могат да изиграят обществените поръчки, както и услугите като енергийния одит за намаляване на загубите на електроенергия и насърчаване на по-доброто използване на потенциала на всяка сграда; настоятелно призовава държавите-членки и техните регионални, местни и други обществени органи първи да дадат пример, не само в административните сгради, но и в други обществени сгради като училища, университети и болници, както и в сградите на организациите в областта на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги;

62.  Призовава Комисията да задълбочи изследванията в областта на поведенческата икономика и вземането на решения от индивидите, за да се набавят насоки при изготвянето на бъдещи информационни кампании за енергийна ефективност (като например "Устойчива енергия - Европа") и така да се извлече максимална полза от тях;

63.  Изразява съгласие, че прилагането на мерки за енергийна ефективност започва у дома; призовава Комисията, Съвета и своите собствени отдели да поемат водеща роля, като поставят изисквания за прилагане на образцови стандарти за ефективност във всички сгради на институциите на ЕС като част от по-широкомащабен контрол на използването на енергия от институциите, което би следвало да включва условия на труд и път, стимули и местонахождение, както и оборудване и снабдяване;

64.  Призовава Комисията и държавите-членки да организират ежегодно европейски ден на енергийната ефективност;

65.  Отбелязва, че секторът на високите технологии може да играе ключова роля за повишаване на информираността на потребителите и засилване на тяхното желание за принос към енергийната ефективност, като предлага на пазара енергоефективни и по-качествени продукти;

66.  Счита, че договорите за доставка на енергия между доставчиците на енергия и потребителите са ефективно средство за повишаване на енергийната ефективност на отоплителните и охладителни инсталации; призовава Комисията за премахване на административните и правни бариери, които възпрепятстват сключването на такива договори;

Градове

67.  Признава значението на обмена и насърчаването на най-добрите практики по отношение на енергийната ефективност в градовете; предлага съществуващият вече форум Eurocities да бъде ефективен инструмент в тази насока;

68.  Призовава Комисията и другите институции на ЕС да си сътрудничат с големите градове в ЕС, като подкрепят средства за туининг и обмен на добри практики между водещите градове;

69.  Приветства инициативата за учредяване на Съвет на кметовете, обединяващ в постоянна мрежа кметовете на между 20 и 30 от най-големите и най-напредничавите европейски градове, и призовава за повече подробности относно неговото учредяване; подчертава обаче, че Съветът на кметовете трябва да допълва дейностите на вече съществуващи подобни мрежи;

В световен мащаб

70.  Подкрепя предложението на Комисията за установяване на платформа за международното сътрудничество в областта на енергийната ефективност; призовава държавите-членки и Комисията да задълбочат международното сътрудничество в областта на енергийната ефективност, за да гарантират, че новите правила и стандарти няма да доведат до фрагментация на глобалния пазар; призовава тези международни споразумения - двустранни и многостранни- да не съдържат само взаимен ангажимент за въвеждане на минимални стандарти за енергийна ефективност, а също така и обмена на технология за енергийна ефективност; отбелязва неотложната стратегическа необходимост от трансфер на технологии, което изисква обществено ориентиран подход за гарантиране на правата върху интелектуална собственост;

71.  Потвърждава текущата работа на техническо ниво по отношение на общи стандарти за енергийна ефективност, по-специално с Китай; загрижен е, че тази дейност се подкопава от липсата на координация между държавите-членки, което поражда смут в трети страни; призовава за интегриран подход по отношение на стандартите;

72.  Отбелязва широко разпространената загриженост, че Русия няма да бъде в състояние да задоволи своите вътрешни нужди и да изпълни договорните си задължения за доставка на газ и в интерес на енергийната сигурност настоятелно призовава Комисията да отдели повече ресурси за диалога за енергийна ефективност между ЕС и Русия, като се отдели особено внимание на модернизирането на руските мрежи за регионално топлоснабдяване и на оползотворяването на газа, който понастоящем се възпламенява в петролните полета;

73.  Приветства инициативата на Съвета за партньорство между Африка и ЕС в областта на енергията и призовава в рамките на това партньорство да се даде приоритет на енергийно ефективния и устойчив растеж в Африка;

o
o   o

74.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на парламентите и правителствата на държавите-членки.

(1) ОВ L 297, 13.10.1992 г., стр.16. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стp. 1).
(2) ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 65.
(3) ОВ L 52, 21.2.2004 г., стр. 50.
(4) ОВ L 191, 22.7.2005 г., стр. 29.
(5) ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 64.
(6) ОВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 24.
(7) OВ L 381, 28.12.2006 г., стр. 26.
(8) ОВ L 310, 9.11.2006 г., стр. 15.
(9) OВ L 412, 30.12.2006 г., стр.1.
(10) OВ L 114, 24.4.2001 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).
(11) ОВ C 298 E, 8.12.2006 г., стр. 273.
(12) ОВ C 317 E, 23.12.2006 г., стр. 876.
(13) ОВ L 12, 18.1.2000 г., стр. 16.

Правна информация - Политика за поверителност