Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2106(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0003/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0003/2008

Συζήτηση :

PV 30/01/2008 - 22
CRE 30/01/2008 - 22

Ψηφοφορία :

PV 31/01/2008 - 8.10
CRE 31/01/2008 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0033

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 415kWORD 124k
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2008 - Βρυξέλλες
Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση: Αξιοποίηση του δυναμικού
P6_TA(2008)0033A6-0003/2008

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση: αξιοποίηση του δυναμικού (2007/2106(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση: αξιοποίηση του δυναμικού" (COM(2006)0545),

–   έχοντας υπόψη το εσωτερικό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής (SEC(2006)1173) που συνοδεύει την προαναφερθείσα ανακοίνωση της Επιτροπής,

–   έχοντας υπόψη την αξιολόγηση των επιπτώσεων του σχεδίου δράσης (SEC(2006)1174), καθώς και τη συνοπτική περίληψη (SEC(2006)1175),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο "Ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη" (COM(2007)0001),

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8ης και 9ης Μαρτίου 2007 όσον αφορά την εκ μέρους του Συμβουλίου έγκριση ενός "Σχεδίου Δράσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (2007-2009) − ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη" (7224/07),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 92/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 1992, για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων των οικιακών συσκευών με την επισήμανση και την παροχή ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα(1),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων(2),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας(3),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2005, για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια(4),

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες(5),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2006/1005/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σχετικά με το συντονισμό προγραμμάτων επισήμανσης ενεργειακής απόδοσης για το γραφειακό εξοπλισμό(6), καθώς και το κείμενο της προαναφερθείσης συμφωνίας(7),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πρόγραμμα επισήμανσης της ενεργειακής απόδοσης του εξοπλισμού γραφείου (COM(2006)0576),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1639/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013)(8), και ειδικότερα το Κεφάλαιο III του Τίτλου II, για την "Ευφυή ενέργεια - Πρόγραμμα για την Ευρώπη",

–   έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1982/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013)(9),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαρτίου 2001, για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS)(10),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2006 επί του Πράσινου Βιβλίου για την ενεργειακή απόδοση ή περισσότερα αποτελέσματα με λιγότερα μέσα(11),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια – Πράσινη Βίβλος(12),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A6-0003/2008),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι θα επέλθει χαοτική αλλαγή του κλίματος εάν υπερβεί η αύξηση της θερμοκρασίας της υφηλίου τους 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, όπως βεβαιώνεται, μεταξύ άλλων, από την έκθεση της Διακυβερνητικής Ομάδας για την Αλλαγή του Κλίματος, δεδομένου ότι απαιτούνται δραστικές περικοπές των εκπομπών άνθρακος μέχρι το 2015, εάν θέλουμε να παραμείνει η αύξηση της θερμοκρασίας της υφηλίου μικρότερη των 2 βαθμών Κελσίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας συνιστά τον πλέον άμεσο και αποδοτικό από απόψεως κόστους τρόπο για τη μείωση των εκπομπών άνθρακος,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή απόδοση θα έχει ζωτικό ρόλο για τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές ενέργειας, για την αντιμετώπιση της μελλοντικής ανεπάρκειας ενεργειακών πόρων και για τον περιορισμό των επιπτώσεων των κλονισμών από τις τιμές της ενέργειας,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στην αξιολόγηση των επιπτώσεων του σχεδίου δράσης για την ενεργειακή απόδοση διαπιστώνεται έλλειψη ικανοτήτων επιβολής σε όλα τα επίπεδα της διαμόρφωσης της πολιτικής εντός της Επιτροπής και υπολογίζεται ότι χρειάζονται 20 επιπλέον υπάλληλοι προκειμένου να επιτύχει το σχέδιο δράσης,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2002/91/ΕΚ έχει μεταφερθεί δεόντως στο εσωτερικό δίκαιο πέντε μόλις κρατών μελών,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2006/32/ΕΚ επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να υποβάλουν στην Επιτροπή Εθνικά Σχέδια Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΕΣΔEA) έως τις 30 Ιουνίου 2007· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2007 η Επιτροπή είχε λάβει 9 μόνον ΕΣΔΕΑ, έως δε τις 10 Ιανουαρίου 2008 μόνον 17 ΕΣΔΕΑ,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή από τα κράτη μέλη της οδηγίας 2004/8/ΕΚ έχει καθυστερήσει και μόνο πλήρης δεν είναι στη διεθνή αγορά,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία από τις πιο πλούσιες και τεχνολογικά ανεπτυγμένες περιοχές του κόσμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξήσει την οικονομική παραγωγή της σχεδόν κατά 40% και το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα κατά ένα τρίτο από το 1990 έως σήμερα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την ίδια περίοδο, η ζήτηση για πηγές ενέργειας και ισχύος αυξήθηκε μόλις κατά 11%,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ) –εάν δοθούν τα σωστά μηνύματα πολιτικής– θα μπορούσαν να επιφέρουν πρόσθετα κέρδη παραγωγικότητας που θα ξεπερνούν τον ευρωπαϊκό στόχο του 20%· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, ορισμένες τεχνολογίες όπως η τεχνολογία έξυπνων δικτύων, τα έξυπνα συστήματα διαχείρισης και οι τεχνολογίες πληροφορικής που βασίζονται στην ανίχνευση κόκκων θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο αποτελεσματικών προτάσεων πολιτικής,

1.   χαιρετίζει το προαναφερθέν σχέδιο δράσης του 2006 για την ενεργειακή απόδοση και επικροτεί τους στόχους και το πεδίο εφαρμογής του·

2.   θεωρεί ότι ο στόχος της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% μέχρι το 2020, πέραν των τυχόν βελτιώσεων που θα προκύψουν από αυτόνομα διαρθρωτικά αίτια ή εξαιτίας των τιμών, είναι απολύτως εφικτός από τεχνικής και οικονομικής απόψεως, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την επίτευξή του, καθώς και την επίτευξη των στόχων που αφορούν την αλλαγή του κλίματος·

3.   παρατηρεί με σοβαρή ανησυχία ότι η εκ μέρους των κρατών μελών εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση είναι ανεπαρκής και καθυστερημένη·

4.   τονίζει την ανάγκη εφαρμογής της πολιτικής για την ενεργειακή απόδοση σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης·

5.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η εφαρμογή από τα κράτη μέλη της οδηγίας 2004/8/ΕΚ είναι ατελής και έχει καθυστερήσει σημαντικά ως προς το αρχικό χρονοδιάγραμμα·

6.   επικρίνει το γεγονός ότι δεν έχουν ακόμα προσληφθεί οι υπάλληλοι της Επιτροπής που χρειάζονται για να εξασφαλιστεί η πλήρης και δέουσα εφαρμογή τόσο του σχεδίου δράσης όσο και της νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση επί της οποίας βασίζεται·

7.   αποδοκιμάζει το γεγονός ότι από τις 21 δράσεις της Επιτροπής που το σχέδιο δράσης προέβλεπε ότι θα ολοκληρωθούν εντός του 2007 τρεις μόνο είχαν ολοκληρωθεί μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2007, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι, κατά την Επιτροπή, έως τις 30 Οκτωβρίου 2007 16 από τις 21 δράσεις που είχαν προγραμματιστεί για το 2007 είχαν δρομολογηθεί πλήρως, και εκφράζει την αποδοκιμασία του για τη σοβαρή αθέτηση του χρονοδιαγράμματος για την έγκριση των ελάχιστων προδιαγραφών ενεργειακής απόδοσης για τις ομάδες προϊόντων προτεραιότητας·

8.   επιτιμά την αποτυχία των κυβερνήσεων πολλών κρατών μελών να δώσουν προτεραιότητα στην πλήρη και ταχεία μεταφορά στο εσωτερικό τους δίκαιο της νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση και στην εφαρμογή της, παρά τις υποσχέσεις για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και τη μείωση των εισαγωγών ενέργειας της ΕΕ·

9.   προτρέπει την Επιτροπή να επιταχύνει τη σύνταξη του μελλοντικού υπομνήματος συνεννόησης και συνεργασίας με το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (CEER), που θα περιλαμβάνει κοινές κατευθύνσεις και κοινό κώδικα συμπεριφοράς, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης στην τελική χρήση ενέργειας σε όλους τους τομείς·

10.   ζητεί να πραγματοποιηθεί ταχεία και ειλικρινής αξιολόγηση, από την Επιτροπή και από κάθε κράτος μέλος, των ελλείψεων δυναμικού και των άλλων φραγμών που προκάλεσαν την μέχρι τούδε ανεπαρκή εκτέλεση της νομοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση, καθώς και των τρόπων με τους οποίους μπορούν να ξεπεραστούν αυτές οι ελλείψεις και φραγμοί·

11.   επισημαίνει ιδιαίτερα τη διαδεδομένη έλλειψη απλής και άμεσης πληροφόρησης και οργανωτικής υποστήριξης για την ενεργειακή απόδοση σε στιγμές ανάγκης, οι οποίες μπορεί να ανακύπτουν αιφνιδίως (για παράδειγμα όταν χαλάει μια οικιακή συσκευή ή άλλος εξοπλισμός) ή να συνδέονται με ειδικές περιστάσεις (π.χ. μετακόμιση)· πιστεύει ότι η έλλειψη προσοχής στις πρακτικές ανάγκες των πολιτών υπονομεύει πολλά προγράμματα ενεργειακής απόδοσης και τονίζει επομένως ότι πρέπει να παρασχεθεί πρακτική βοήθεια και αρχική χρηματοδότηση·

12.   τονίζει ότι οι ΤΠΕ θα πρέπει να προαχθούν ως βασικό στοιχείο για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας σε διάφορους τομείς όπως οι μεταφορές, οι κατασκευές, η ενέργεια και η μεταποίηση· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, τη μελέτη της Επιτροπής για την εκτίμηση της δυνητικής συνεισφοράς διαφόρων τεχνολογιών αιχμής που έχουν ως βάση τις ΤΠΕ στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της οικονομίας της ΕΕ και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2020· παροτρύνει την Επιτροπή να συμπεριλάβει σε αυτήν τη μελέτη τα νοήμονα συστήματα διαχείρισης, γενικότερα, και τις νοήμονες τεχνολογίες δικτύων και τα ενσωματωμένα συστήματα, ειδικότερα·

Εξοπλισμός και συσκευές

13.   επικροτεί τη στρατηγική της υιοθέτησης ελάχιστων προδιαγραφών ενεργειακής απόδοσης και καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει και να εφαρμόσει έως το 2008 ελάχιστες προδιαγραφές απόδοσης για τις συσκευές κλιματισμού και όλα τα είδη συσκευών τηλεόρασης· ζητεί, τούτο να πραγματοποιηθεί με τη δυναμική αναθεώρηση της σήμανσης, επισημαίνει δε ότι η σήμανση CE μπορεί να στηρίξει τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων ενεργειακής απόδοσης· καλεί τα κράτη μέλη να διαθέσουν περισσότερους πόρους για την εποπτεία της αγοράς·

14.   εγκρίνει την προσθήκη του οικιακού φωτισμού στον κατάλογο των ομάδων προϊόντων προτεραιότητας και τονίζει πόσο σημαντικό είναι να τηρήσει η Επιτροπή το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα για την απόσυρση των λιγότερο αποδοτικών λαμπτήρων από την αγορά, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2007·

15.   επισημαίνει την πρόσφατη πρόοδο στον τομέα της τεχνολογίας λαμπτήρων LED· καλεί την Επιτροπή να αναζητήσει τρόπους για την προώθηση της έρευνας για λαμπτήρες LED και για την αύξηση της χρήσης τους·

16.   παροτρύνει την Επιτροπή να ορίσει χρονοδιαγράμματα για την απόσυρση από την αγορά όλων των λιγότερο ενεργειακά αποδοτικών στοιχείων εξοπλισμού, συσκευών και άλλων προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια, όπως οι συσκευές θέρμανσης αιθρίων·

17.   εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μείωση των απωλειών λόγω της διατήρησης σε κατάσταση εφεδρείας και για τη διάδοση προϊόντων και τεχνολογιών που εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα και οι συσκευές που καταναλώνουν ενέργεια θα την χρησιμοποιούν μόνο όταν είναι πραγματικά απαραίτητη· καλεί την Επιτροπή να προτείνει την επιβολή της απαίτησης απόδοσης του "ενός watt" σε κατάσταση εφεδρείας καθώς και ανάλυση της εν δυνάμει εξοικονόμησης ενέργειας τόσο από την ελαχιστοποίηση όσο και από την εξάλειψη της μη αναγκαίας κατανάλωσης σε κατάσταση εφεδρείας, ιδιαίτερα παθητικής·

18.   χαιρετίζει την υπογραφή της νέας συμφωνίας Energy Star με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θεσπίζει κοινές προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης για τον εξοπλισμό γραφείου, και ιδιαίτερα τη συμπερίληψη στον κανονισμό εφαρμογής υποχρεωτικής διάταξης για τις δημόσιες αγορές· παροτρύνει την Επιτροπή να αναλάβει διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της συνεργασίας Energy Star ΕΕ-ΗΠΑ και σε άλλα προϊόντα, σύμφωνα με τη δέσμευση που ανελήφθη στη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ της 30ής Απριλίου 2007·

19.   επικροτεί την πρόταση να θεσπιστούν μέχρι το 2010 ελάχιστες προδιαγραφές απόδοσης για όλες τις άλλες συσκευές και εξοπλισμούς που καταναλώνουν σημαντική ενέργεια· καλεί την Επιτροπή να αρχίσει με τα προϊόντα της αγοράς που παρουσιάζουν τη μικρότερη ενεργειακή απόδοση·

20.   στηρίζει την Επιτροπή στην προσπάθειά της να αναπτύξει κριτήρια οικολογικής σήμανσης για τις τεχνολογίες θέρμανσης και ψύξης, τα οποία θα λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τη βασική κατανάλωσή τους σε ενέργεια, προκειμένου να διασφαλισθεί για τους χρήστες η αξιόπιστη ενημέρωση σχετικά με τις πιο αποδοτικές και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές που είναι διαθέσιμες στην αγορά για την κατασκευή εξοπλισμού θέρμανσης και ψύξης·

21.   παροτρύνει σε αυστηρή εφαρμογή των απαιτήσεων του 2006 που σχετίζονται με την εγκατάσταση ευφυών μετρητών, ούτως ώστε να ενταθεί η συνειδητοποίηση των καταναλωτών όσον αφορά την κατανάλωση ηλεκτρικού, να βοηθηθούν οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος στην αποδοτικότερη διαχείριση της ζήτησης και να υπάρξει συνδρομή για τη βελτίωση των απαιτήσεων όσον αφορά τις στατιστικές σχετικά με την ενεργειακή απόδοση·

22.   ζητεί τη δημιουργία προδιαγραφών για έξυπνους μετρητές θερμότητας που θα χρησιμοποιούνται στα συστήματα κεντρικής θέρμανσης και στα δίκτυα τηλεθέρμανσης με στόχο να ενθαρρυνθούν οι τελικοί χρήστες ώστε να συμπεριφέρονται πιο υπεύθυνα ("χρέωση για αυτό που καταναλώνουν") και να απαλλαγούν από τα κατ' αποκοπή συστήματα, τα οποία έχουν τα αντίθετα αποτελέσματα·

23.   θεωρεί ότι οι βιομηχανικές τεχνολογίες θα πρέπει να εξασφαλίσουν την κατανάλωση λιγότερης ενέργειας στις παραγωγικές διαδικασίες· πιστεύει ότι θα μπορούσε να υπάρξει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας με τη μείωση του βάρους των οχημάτων και των μέσων μεταφοράς·

Απαιτήσεις απόδοσης κτιρίων

24.   παροτρύνει την Επιτροπή να επιταχύνει τις διαδικασίες επί παραβάσει εις βάρος όσων κρατών μελών δεν έχουν μεταφέρει σωστά ή δεν έχουν εφαρμόσει πλήρως την οδηγία 2002/91/ΕΚ·

25.   δεδομένης της μεγάλης διάρκειας ζωής των κτιρίων, επισημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλιστεί ότι τα νέα κτίρια θα κατασκευάζονται με τις καλύτερες δυνατές προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης, ενώ τα υπάρχοντα κτίρια θα αναβαθμίζονται ώστε να πληρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές· θεωρεί ότι η κατεδάφιση μη ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων σε συνδυασμό με την κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων θα μπορούσε ενίοτε να υποστηρίζεται ως εναλλακτική λύση σε σχέση με την ανακαίνιση·

26.   καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει την οδηγία 2002/91/ΕΚ, ώστε να περιλάβει από το 2009 στα πλαίσια του άρθρου 6 όλα τα κτίρια που απαιτούν θέρμανση ή ψύξη, ανεξαρτήτως μεγέθους·

27.   καλεί την Επιτροπή, στην αναθεώρησή της για την απόδοση των λεβήτων, να λάβει υπόψη το γεγονός ότι οι λέβητες συμπαραγωγής (με μικροσυνδυασμό θερμότητας και ηλεκτρισμού) είναι μακράν οι πιο αποδοτικοί, και να ορίσει αναλόγως ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης για τους λέβητες·

28.   επικροτεί την πρόταση για τον καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων απόδοσης για τα νέα και ανακαινισμένα κτίρια και για τα εξαρτήματα οικοδομής, όπως τα παράθυρα και οι μεμβράνες παραθύρων·

29.   καλεί την Επιτροπή να προτείνει δεσμευτική απαίτηση σύμφωνα με την οποία, από το 2011 και μετά όλα τα νέα κτίρια που χρειάζονται θέρμανση ή/και ψύξη να κατασκευάζονται με τήρηση των προδιαγραφών των παθητικών κατοικιών ή ισότιμων προδιαγραφών, καθώς και απαίτηση χρήσης λύσεων παθητικής θέρμανσης και ψύξης από το 2008·

30.   καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να καθιερώσει σταδιακά τα δίκτυα περιφερειακής θέρμανσης και ψύξης για όλα τα κτίρια, προκειμένου να μειωθεί η χρήση ορυκτών καυσίμων στη θέρμανση και την ψύξη χρησιμοποιώντας τις απώλειες που υπάρχουν κατά τη μετατροπή ενέργειας·

31.   καλεί την Επιτροπή να μελετήσει αρχιτεκτονικές λύσεις για παθητική θέρμανση και ψύξη, όπως η δημιουργία κατασκευών με θερμικές ιδιότητες, κατά την εξέταση φορολογικών και άλλων μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης·

32.   καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν την περιφερειακή ψύξη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως αποτελεσματική εναλλακτική λύση με στόχο την ανταπόκριση στην αυξημένη ζήτηση για ψύξη που δημιουργεί συνθήκες άνεσης·

33.   καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μια διάφανη βάση δεδομένων, στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι πολίτες της Ένωσης, που θα περιλαμβάνει εθνικά, περιφερειακά και τοπικά μέτρα για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, και συγκεκριμένα χρηματοδοτικά μέτρα, με στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στην ΕΕ και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού·

Παραγωγή και διανομή ενέργειας

34.   παροτρύνει τα κράτη μέλη να περιλάβουν στα ΕΣΔΕΑ τους σχέδια για την αύξηση της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης, τη στροφή προς τον ολιστικό σχεδιασμό και την προώθηση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης, και, γενικότερα, την προώθηση μέτρων για την ενθάρρυνση της χρήσης μικροσυμπαραγωγής και συμπαραγωγής μικρής κλίμακας και την άρση των σχετικών διοικητικών φραγμών· παροτρύνει την Επιτροπή να αντιμετωπίσει αρνητικά τα ΕΣΔΕΑ που δεν το πράττουν·

35.   υπενθυμίζει ότι η μεταφορά και η διανομή αποτελούν μία από τις πηγές απωλειών ενέργειας και διακοπών του εφοδιασμού και τονίζει το ρόλο τον οποίο μπορούν να διαδραματίσουν η μικροπαραγωγή και η αποκεντρωμένη και διαφοροποιημένη παραγωγή στην κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού και στη μείωση των απωλειών· θεωρεί ότι πρέπει να δημιουργηθούν κίνητρα για τη βελτίωση των υποδομών με στόχο τη μείωση των απωλειών διαβίβασης και διανομής·

36.   καλεί την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στην αγορά θέρμανσης, καθώς η θέρμανση έχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην κατανάλωση ενέργειας, και στα μέσα (πολεοδομικό σχεδιασμό, σχεδιασμό θέρμανσης, επενδυτικά κίνητρα) που θα επιτρέψουν την ανάκτηση πλεονάζουσας θερμότητας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ανάπτυξης υποδομών περιφερειακής θέρμανσης και ψύξης·

37.   καλεί την Επιτροπή να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή της οδηγίας 2004/8/ΕΚ και να εκτιμήσει εάν οι μηχανισμοί στήριξης είναι κατάλληλοι για να θέσουν υπό έλεγχο το εθνικό δυναμικό για συμπαραγωγή μεγάλης απόδοσης·

38.   εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στην ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα τοπικά δίκτυα ψύξης ως αποτελεσματική εναλλακτική απάντηση στην αυξανόμενη ζήτηση για ψύξη που δημιουργεί συνθήκες άνεσης και για τη δραστική μείωση των σχετικών εκπομπών CO2·

39.   ζητεί από την Επιτροπή να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των υφιστάμενων οικονομικών κινήτρων ώστε να καλύπτει και επιτεύγματα τα οποία προσφέρουν τη δυνατότητα να τροφοδοτούνται με ενέργεια παραγόμενη από ανανεώσιμες πηγές τα υπάρχοντα δίκτυα, τα οποία έχουν δημιουργηθεί προκειμένου να δέχονται ενέργεια από ορυκτά καύσιμα· θεωρεί ότι η βελτίωση των υπαρχόντων δικτύων θα αύξανε σε σημαντικό βαθμό την αποδοτικότητα της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε βραχύ χρονικό διάστημα και με μικρότερο κόστος, ενώ παράλληλα θα συνέβαλλε στην αύξηση της ασφάλειας του εφοδιασμού ως αποτέλεσμα των κατάλληλων αυτών βελτιώσεων·

Μεταφορές

40.   καλεί την Επιτροπή να θέσει ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για όλους τους τρόπους μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των μαζικών μεταφορών· τονίζει την ανάγκη για πολιτική ενεργειακά αποδοτικών μεταφορών που να ευνοεί τις μαζικές μεταφορές, τη χρήση ποδηλάτου και την πεζοπορία στις αστικές περιοχές· επικροτεί την Πράσινη Βίβλο για τις δημόσιες μεταφορές και καλεί την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή πρωτοβουλία που αφορά συγκεκριμένα τις αστικές μεταφορές και το θέμα της ενσωμάτωσης της προστασίας του κλίματος, της εξοικονόμησης ενέργειας και της δημόσιας υγείας σε μια βιώσιμη πολιτική κινητικότητας για τις μικρές και μεγάλες πόλεις· ενθαρρύνει τους δήμους στην ΕΕ να εξετάσουν τη λήψη μέτρων για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τα οχήματα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, όπως για παράδειγμα η επιβολή τελών κυκλοφοριακής συμφόρησης· υπενθυμίζει ότι η θέσπιση δεσμευτικών ετήσιων εκπομπών για όλα τα νέα επιβατικά αυτοκίνητα που πωλούνται θα συμβάλει στην επίτευξη των δεσμευτικών στόχων της ΕΕ για τις εκπομπές CO2·

41.   ζητεί να τροποποιηθεί η οδηγία 1999/94/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, για τις πληροφορίες που πρέπει να τίθενται στη διάθεση των καταναλωτών σχετικά με την οικονομία καυσίμου και τις εκπομπές CO2 όσον αφορά την εμπορία νέων επιβατηγών αυτοκινήτων(13), ώστε να καταστεί δυνατή η σήμανση των αυτοκινήτων με χρήση συστήματος διαβάθμισης πολλαπλών κατηγοριών όπως αυτό που χρησιμοποιείται για την επισήμανση των συσκευών (επί του παρόντος η επτάβαθμη κλίμακα Α έως Ζ)· προτείνει να χρησιμοποιείται τουλάχιστον το 20% κάθε χώρου που αφιερώνεται στη διαφήμιση και προώθηση των νέων αυτοκινήτων στην εμπορία για την παροχή πληροφοριών όσον αφορά την απόδοση καυσίμου και τις εκπομπές·

42.   εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πρόταση οδηγίας σχετικά με τη φορολογία ιδιωτικών αυτοκινήτων, με σκοπό τη μείωση των εκπομπών CO2 σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κυότο, δεν έχει ακόμα εγκριθεί από το Συμβούλιο, και προτρέπει για την ταχεία εφαρμογή της·

43.   καλεί την Επιτροπή να σχεδιάσει στρατηγική-πλαίσιο προκειμένου να καταστούν δυνατές ουσιαστικές βελτιώσεις ως προς την απόδοση των αστικών και προαστιακών δημόσιων μεταφορών, κάτι που απαιτεί εκ μέρους των φορέων εκμετάλλευσης των συστημάτων αστικών και προαστιακών δημόσιων μεταφορών τη διεξαγωγή μελετών, συμπεριλαμβανομένων μελετών σκοπιμότητας επικεντρωμένων στα επίπεδα συστήματος, απόδοσης και υπηρεσιών, η οποία να προσανατολίζεται στην προσαρμογή της θέσπισης οριζόντιων προγραμμάτων ενίσχυσης για την ανάπτυξη συστημάτων δημόσιων μεταφορών, με τέτοιο τρόπο ώστε αυτά τα προγράμματα να πληρούν αυστηρότερες προϋποθέσεις όσον αφορά την απόδοση και τη συνέπεια·

44.   επιδοκιμάζει την κοινή επιχείρηση "Clean Sky", στόχος της οποίας είναι η κατασκευή πιο οικολογικών, πιο περιβαλλοντικά βιώσιμων και πιο ενεργειακά αποδοτικών αεροσκαφών·

Οικονομικές ρυθμίσεις και περιφερειακή πολιτική

45.   τονίζει ότι πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε διαρθρωτική χρηματοδότηση για την επίτευξη της ενεργειακής απόδοσης, μέσω φορέων όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, καθώς και μέσω προγραμμάτων ιδιωτικών τραπεζών·

46.   καλεί την Επιτροπή να αυξήσει από 3% σε 5% το ελάχιστο ποσοστό διαρθρωτικής χρηματοδότησης και χρηματοδότησης συνοχής που μπορεί να δαπανάται για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υπαρχουσών οικιών και να καλέσει τα κράτη μέλη να εκμεταλλευτούν πλήρως αυτή τη δυνατότητα·

47.   εκφράζει τη λύπη του για την πολυπλοκότητα μεγάλου μέρους της κοινοτικής χρηματοδότησης της ενεργειακής απόδοσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης των κοινών ευρωπαϊκών πόρων για τις μικροεπιχειρήσεις και τις μεσαίες επιχειρήσεις (JEREMIE)· επισημαίνει ότι η έλλειψη απλής και προσβάσιμης χρηματοδότησης συνιστά τεράστιο φραγμό για τις μικρές επιχειρήσεις και ειδικότερα τις μικροεπιχειρήσεις, οι οποίες δεν διαθέτουν το απαραίτητο δυναμικό για την πρόσβαση σε πολύπλοκα προγράμματα·

48.   επισημαίνει τη ζωτική σημασία της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης· παροτρύνει τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές αρχές, τις τοπικές αρχές και τις ΜΚΟ να εκμεταλλευτούν τη χρηματοδότηση που διατίθεται στο πλαίσιο του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου, των διαρθρωτικών ταμείων, του προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία/ευφυής ενέργεια για την Ευρώπη, που έχουν ως στόχο να ενθαρρύνουν την έρευνα για την ενεργειακή απόδοση και να προωθήσουν τις τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας και την ανάπτυξη νέων τρόπων μεταφοράς και αποθήκευσης της ενέργειας, με σκοπό τη μείωση των ενεργειακών απωλειών· παροτρύνει την Επιτροπή να ανταποκριθεί με γενναιοδωρία στις εκκλήσεις για χρηματοδότηση της έρευνας για την ενεργειακή απόδοση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι η ενεργειακή απόδοση θα αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα στις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλλονται προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η χρήση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης·

49.   ζητεί να αντιμετωπίζονται οι μικροεπιχειρήσεις ως απλά νοικοκυριά και να τους προσφέρεται, με απλές διαδικασίες, χρηματοδότηση για βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης, όπως είναι η παροχή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων εκκίνησης·

50.   καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τους κανόνες της κρατικής ενίσχυσης που είναι πιο ευνοϊκοί για τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης (όπως η οικολογική καινοτομία και η βελτίωση της παραγωγικότητας)· πιστεύει ότι αυτοί οι κανόνες θα πρέπει να είναι απλοί, πρακτικοί και διαφανείς, και να αίρουν τα εμπόδια για την αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων ενεργειακής απόδοσης·

51.   παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει κατεπειγόντως προτάσεις για ειδικά μέτρα με στόχο την επίτευξη της μέγιστης ενεργειακής απόδοσης στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, προσαρμοσμένα στα ειδικά χαρακτηριστικά των περιφερειών αυτών, που είναι συνέπεια των μόνιμων δυσχερειών που αντιμετωπίζουν·

52.   τονίζει τον ρόλο των τοπικών και περιφερειακών οργανισμών ενέργειας στην αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων για την ενεργειακή απόδοση· ζητεί τη συμμετοχή όλων των οργανισμών (ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών) στη διαμόρφωση και υλοποίηση των σχεδίων δράσης για την ενεργειακή απόδοση·

Φορολογία

53.   καλεί το Συμβούλιο να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μειωμένο φόρο προστιθέμενης αξίας επί της εργασίας, των υλικών και των εξαρτημάτων που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων· καλεί το Συμβούλιο να διασφαλίσει ότι το όλο φορολογικό σύστημα διαπνέεται από το στόχο της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στον τομέα της οικοδομής·

54.   ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τη δυνατότητα να μειωθεί ο συντελεστής ΦΠΑ στις εργασίες που αφορούν την ανακαίνιση και την επισκευή ιδιωτικών κατοικιών με σκοπό την ενεργειακή απόδοση· επικροτεί την απόφαση της Επιτροπής να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των εκπτώσεων φόρου τόσο για τους καταναλωτές που αγοράζουν συσκευές με μέγιστη ενεργειακή απόδοση όσο και για τις επιχειρήσεις που παράγουν και προωθούν τέτοιο εξοπλισμό·

55.   επισημαίνει ότι η φορολόγηση εμπίπτει στα πλαίσια της αρμοδιότητας των κρατών μελών· επισημαίνει ότι μπορούν να αποτελούν στοιχείο όλων των ΕΣΔΕΑ φορολογικά μέτρα που θα επιλεγούν από τα κράτη μέλη· συνηγορεί για την εσωτερίκευση του περιβαλλοντικού κόστους·

56.   καλεί όλα τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ειδικά κίνητρα για να ενθαρρυνθούν τα νοικοκυριά, οι μικροεπιχειρήσεις και οι ιδιοκτήτες ακινήτων να λάβουν μέτρα ενεργειακής απόδοσης και να αγοράζουν ενεργειακώς αποδοτικά προϊόντα·

57.   θεωρεί ότι θα μπορούσαν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να υπάρχουν φορολογικά κίνητρα για την κατεδάφιση ενεργειακά μη αποδοτικών κτιρίων, σε συνδυασμό με την κατασκευή νέων ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων·

Αλλαγή των προτύπων συμπεριφοράς

58.   επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που θα διαδραματίσει ο δημόσιος τομέας στην προώθηση ενεργειακά αποδοτικών λύσεων·

59.   συμφωνεί ότι τα μέτρα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης σχετικά με την ενεργειακή απόδοση πρέπει να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ· τονίζει ότι η εκπαίδευση για θέματα ενέργειας θα πρέπει να ξεκινά σε πολύ μικρή ηλικία με την ένταξη σχετικών μαθημάτων στα εκπαιδευτικά προγράμματα των σχολείων σε ολόκληρη την ΕΕ· τονίζει ότι η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών στον τομέα της οικοδομής και της διαχείρισης της ενέργειας θα απαιτήσει την πλαισίωση από μεγάλο αριθμό εργαζομένων με τις κατάλληλες ικανότητες· ανησυχεί για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη εκπονήσει ικανοποιητικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τις σχετικές με την ενεργειακή απόδοση ικανότητες· ζητεί να θεωρηθούν οι απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό ως ουσιώδες στοιχείο των ΕΣΔΕΑ·

60.   ενθαρρύνει τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να αναπτύξουν στενές εταιρικές σχέσεις με περιφερειακές υπηρεσίες στον τομέα της ενέργειας με σκοπό να βελτιώσουν τις δυνατότητες εκπαίδευσης για τεχνικούς στον τομέα της ενέργειας και επαγγελματίες που εργάζονται σε σχετικούς τομείς· υπογραμμίζει την ανάγκη για πιο συντονισμένα δίκτυα των τοπικών φορέων με σκοπό να εξαπλωθούν οι βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες·

61.   τονίζει τη σημασία των δημόσιων προμηθειών καθώς και υπηρεσιών όπως οι ενεργειακοί έλεγχοι, για τη μείωση της σπατάλης και την προώθηση καλύτερης αξιοποίησης του ενεργειακού δυναμικού κάθε κτιρίου· ζητεί από τα κράτη μέλη και τις εθνικές, περιφερειακές και άλλες δημόσιες αρχές να δώσουν το παράδειγμα, όχι μόνο στα διοικητικά κτίρια αλλά και σε άλλα δημόσια κτίρια όπως σχολεία, πανεπιστήμια και νοσοκομεία και σε φορείς υπηρεσιών στους τομείς της ύδρευσης, της παροχής ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομείων·

62.   καλεί την Επιτροπή να εντατικοποιήσει την έρευνα για τη συμπεριφορική οικονομική και για τη λήψη αποφάσεων από τους ανθρώπους, ώστε να βοηθηθεί ο σχεδιασμός μελλοντικών ενημερωτικών εκστρατειών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση (όπως η ευρωπαϊκή εκστρατεία για την αειφόρο ενέργεια) και, με τον τρόπο αυτόν, να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη τους·

63.   συμφωνεί ότι η ενεργειακή απόδοση αρχίζει στα σπίτια· καλεί την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τις υπηρεσίες του Κοινοβουλίου να αναλάβουν ηγετικό ρόλο απαιτώντας παραδειγματικές προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης για όλα τα κτίρια των οργάνων της ΕΕ, ως μέρος ενός ευρύτερου ελέγχου του τρόπου χρησιμοποίησης της ενέργειας από τα θεσμικά όργανα, ο οποίος θα καλύψει τις ρυθμίσεις εργασίας και ταξιδιού, τα κίνητρα και τις τοποθεσίες, καθώς και τον εξοπλισμό και τις αγορές·

64.   ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να οργανώσουν -σε ετήσια βάση- ευρωπαϊκή ημέρα δράσης για την ενεργειακή απόδοση·

65.   επισημαίνει ότι ο τομέας της υψηλής τεχνολογίας μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και της προθυμίας των καταναλωτών να συμβάλουν στην ενεργειακή απόδοση προσφέροντας προϊόντα που είναι ενεργειακά αποδοτικά και έχουν βελτιωμένες προδιαγραφές·

66.   θεωρεί ότι οι συμβάσεις παροχής ενεργειακών υπηρεσιών μεταξύ των προμηθευτών ενέργειας και των καταναλωτών είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για την ενίσχυση της απόδοσης των εγκαταστάσεων θέρμανσης και ψύξης· καλεί την Επιτροπή να εξαλείψει τους διοικητικούς και νομικούς φραγμούς στη σύναψη τέτοιων συμβάσεων·

Πόλεις

67.   αναγνωρίζει τη σημασία της ανταλλαγής και προώθησης των βέλτιστων αστικών πρακτικών στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης· υποστηρίζει ότι το υπάρχον φόρουμ Eurocities θα μπορούσε να αποτελέσει αποτελεσματικό μέσο για την επίτευξη αυτού του σκοπού·

68.   παροτρύνει την Επιτροπή και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συνεργαστούν με τις μεγαλουπόλεις της ΕΕ, στηρίζοντας προϋπολογισμούς για αδελφοποιήσεις και ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των μεγαλύτερων πόλεων·

69.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία του συμφώνου των δημάρχων, που συνενώνει σε μόνιμο δίκτυο τους δημάρχους των 20 έως 30 μεγαλύτερων και πλέον πρωτοπόρων πόλεων, και ζητεί περισσότερες λεπτομέρειες για το θεσμό αυτό· τονίζει, ωστόσο, ότι το σύμφωνο των δημάρχων πρέπει να συμπληρώνει τη δραστηριότητα παρόμοιων, ήδη υφιστάμενων δικτύων·

Η παγκόσμια διάσταση

70.   υποστηρίζει την Επιτροπή στην πρότασή της για πλατφόρμα διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενισχύσουν τη διεθνή συνεργασία στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι οι νέοι κανονισμοί και προδιαγραφές δεν θα κατακερματίσουν την παγκόσμια αγορά· ζητεί να θεσπίζουν οι εν λόγω διεθνείς –διμερείς και πολυμερείς– συμφωνίες όχι μόνο την κοινή δέσμευση για ελάχιστες προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης, αλλά και την ανταλλαγή τεχνολογιών ενεργειακής απόδοσης· τονίζει ότι είναι στρατηγικής σημασίας η διάδοση της τεχνολογίας, γεγονός που απαιτεί την υιοθέτηση προσέγγισης των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας από την οπτική γωνία του δημοσίου συμφέροντος·

71.   αναγνωρίζει το έργο που συντελείται σε τεχνικό επίπεδο για την ανάπτυξη κοινών προδιαγραφών ενεργειακής απόδοσης, ιδίως με την Κίνα· ανησυχεί για το γεγονός ότι το έργο αυτό υπονομεύεται από την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών, προκαλώντας σύγχυση σε τρίτες χώρες· ζητεί να υιοθετηθεί ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τις προδιαγραφές·

72.   επισημαίνει την ευρεία ανησυχία ότι η Ρωσία δεν θα μπορέσει να καλύψει την εγχώρια ζήτηση και τις συμβατικές υποχρεώσεις παροχής αερίου που έχει αναλάβει, και παροτρύνει την Επιτροπή, για λόγους ενεργειακής ασφάλειας, να διαθέσει περισσότερους πόρους για το διάλογο ενεργειακής απόδοσης ΕΕ-Ρωσίας, προσδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην αναβάθμιση των ρωσικών δικτύων παροχής θέρμανσης και στη χρησιμοποίηση του αερίου που αναφλέγεται επί του παρόντος στις πετρελαιοπηγές·

73.   χαιρετίζει την πρωτοβουλία του Συμβουλίου για τη σύναψη ενεργειακής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αφρικής και ζητεί, στο πλαίσιο αυτής της εταιρικής σχέσης, να δοθεί προτεραιότητα στην ενεργειακώς αποδοτική και βιώσιμη ανάπτυξη της Αφρικής·

o
o   o

74.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1)1 ΕΕ L 297, 13.10.1992, σ. 16. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284, 31.10.2003, σ. 1).
(2)2 ΕΕ L 1, 4.1.2003, σ. 65.
(3)3 ΕΕ L 52, 21.2.2004, σ. 50.
(4)4 ΕΕ L 191, 22.7.2005, σ. 29.
(5)1 ΕΕ L 114, 27.4.2006, σ. 64.
(6)2 ΕΕ L 381, 28.12.2006, σ. 24.
(7) ΕΕ L 381, 28.12.2006, σ. 26.
(8)4 ΕΕ L 310, 9.11.2006, σ. 15.
(9)5 ΕΕ L 412, 30.12.2006, σ. 1.
(10)6 ΕΕ L 114, 24.4.2001, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L 363, 20.12.2006, σ. 1).
(11)7 ΕΕ C 298 E, 8.12.2006, σ. 273.
(12)8 ΕΕ C 317 E, 23.12.2006, σ. 876.
(13) ΕΕ L 12, 18.1.2000, σ. 16.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου