Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2112(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0495/2007

Внесени текстове :

A6-0495/2007

Разисквания :

PV 30/01/2008 - 23
CRE 30/01/2008 - 23

Гласувания :

PV 31/01/2008 - 8.11
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0034

Приети текстове
PDF 339kWORD 91k
Четвъртък, 31 януари 2008 г. - Брюксел
Намаляване на нежелания съпътстващ улов и прекратяване на изхвърлянето на улов
P6_TA(2008)0034A6-0495/2007

Резолюция на Европейския парламент от 31 януари 2008 г. за политика за намаляване на нежелания съпътстващ улов и прекратяване на изхвърлянето на улов в европейското рибарство (2007/2112(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и до Европейския парламент, озаглавено "Политика за намаляване на нежелания съпътстващ улов и прекратяване на изхвърлянето на улов в европейското рибарство" (COM(2007)0136),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството(1), и по-специално член 2 от него,

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и до Европейския парламент за План за действие на Общността за намаляване на изхвърлянето на улов на риба (COM(2002)0656), както и резолюцията на Европейския парламент от 19 юни 2003 г.в тази връзка(2),

–   като взе предвид своята резолюция от 15 март 2006 г. за използване на по-екологични методи за улов на риба(3),

–   като взе предвид споразумението от 1995 г. за изпълнение на разпоредбите на Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 г. относно опазването и управлението на трансгранично преминаващите и далекомигриращи рибни запаси,

–   като взе предвид предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морската среда (Директива за стратегията за морската среда) (COM(2005)0505) и позицията на Европейския парламент от 14 ноември 2006 г.(4) в тази връзка,

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по рибно стопанство и становището на Комисията по околната среда, здравеопазването и безопасността на храните (A6-0495/2007),

А.   като има предвид, че изхвърлянето на улов е проблем от световен мащаб и по приблизителни преценки възлиза на между 7 милиона и 27 милиона тона годишно, което се равнява на една четвърт от целия улов на риба и други морски видове, и като има предвид, че липсва приблизителна преценка за ЕС като цяло, според ФАО изхвърленият улов в Северно море възлиза на между 500 000 и 880 000 тона,

Б.   като има предвид, че изхвърлянето на такива големи количества уврежда околната среда, затруднява възстановяването на намалелите запаси и струва време и усилия на риболовната промишленост,

В.   като има предвид, че членът на Комисията Borg описа тези количества изхвърлен улов като "неетични",

Г.   като има предвид, че участието на всички заинтересовани страни в политиката в областта на рибарството, по-специално на риболовната промишленост, е изключително важно условие за определянето на мерки, които могат да допринесат за устойчиво управление на морските ресурси,

Д.   като има предвид, че изхвърлянето на улов е явление, което не е свързано само с използването на конкретен вид риболовно съоръжение, а се среща при повечето риболовни съоръжения, въпреки че някои видове съоръжения, като например траловете, причиняват по-голямо изхвърляне на улов от други, а също така се влияе от характера на съответния риболов, като европейският риболов е предимно многовидов по характер и при него опасността от изхвърляне на улов е по-висока; като има предвид, че при стопанския риболов изхвърлените количества улов може да са по-малки, тъй като при него уловената риба се използва в по-голяма степен, а също така се използват и познанията по отношение на риболовните зони с цел да се избегне нежелан улов,

Е.   като има предвид, че големите количества изхвърлен улов в някои области на риболова биха довели до безпокойство в обществеността по отношение на въздействието на риболова върху околната среда, причинявайки отслабване на доверието на обществеността в рибата, продавана на пазара, и в крайна сметка биха се отразили на продажбите,

Ж.   като има предвид, че изхвърлянето на улов зависи от редица фактори, включващи например прекомерно интензивната риболовна дейност, настоящия подход по отношение на режима на квоти и допустими количества улов (TACs), който налага изхвърлянето на риба, за която не съществува квота, несъответствието в много видове риболов между спецификациите на съоръженията и минималните размери на разтоварваната на сушата риба, "повишаването на качеството" и други търговски практики; като има предвид, че традиционно повечето нововъведения в областта на риболовните съоръжения и практики целят увеличаването на улова, а не толкова ловенето на риба по по-селективен и щадящ околната среда начин,

З.   като има предвид, че що се отнася до документите, подписани на международно ниво и съдържащи конкретни декларации по отношение на необходимостта да се намали изхвърлянето на улов и съпътстващият улов, ЕС е приел Кодекса за поведение за отговорно рибарство на ФАО, международния план за действие за намаляване на случайния улов при риболов с парагади на ФАО, международния план за действие за опазване и управление на популациите от акули на ФАО, глава 17 от Дневен ред 21 на ООН, Римския консенсус за световното рибарство, Декларацията от Киото за устойчивия принос на риболова за осигуряването на прехраната, Споразумението от Ню Йорк за прилагане на разпоредбите на Конвенцията по морско право на ООН, както и Резолюции 49/118 от 1994 г. и 50/25 от 1995 г. на Общото събрание на Обединените нации, както и Резолюцията на 95та междупарламентарна конференция, състояла се в Истанбул, Турция, от 15 до 20 април 1996 г., Конвенцията за международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) и Конвенцията за биологичното разнообразие (CBD),

И.   като има предвид, че ЕС е поел редица задължения в рамките на регионалните риболовни организации и на различните двустранни и многостранни споразумения, по които е страна,

1.  Приветства новия опит на Комисията да предизвика дискусия по тази сериозна тема с цел окончателно преместване на акцента в Общата политика в областта на рибарството (ОПР), така че в крайна сметка практиката на изхвърляне на улов да бъде прекратена;

2.  Приветства предложението на Комисията, представляващо първи опит за достигане до същината на проблема със съпътстващия улов, но подчертава неотложността на създаването на разпоредби за прекратяване на тази недопустима от гледна точка на околната среда и неморална практика, която в някои крайни случаи може да засегне до 90 % от целия улов на риба;

3.  Припомня, че делът изхвърлен улов, който се дължи на дребномащабния риболов, е незначителен, и следователно призовава за увеличаване на общностните помощи с цел насърчаване и развитие на дребномащабното крайбрежно и занаятчийско рибарство;

4.  Приветства също така новото определение на изхвърляне на улов, включващо нетърговски видове риба или други видове, което означава, че и тези други видове изхвърляне на улов също трябва да бъдат намалени;

5.  Подчертава, че една политика на ЕС трябва да предвижда ефективни действия срещу всички видове съпътстващ улов (включително, но не единствено, безгръбначни, корали, морски бозайници, птици и костенурки) и следва да насърчава риболовни методи, щадящи околната среда, които не застрашават морското биоразнообразие и не вредят ненужно на други живи организми;

6.  Със загриженост отбелязва обаче, че е постигнат много малък напредък при разработването на плановете за действие на Общността за морските птици и акулите, независимо от ангажимента, поет от Комисията през 1999 г., и настоятелно призовава Комисията да завърши и двата плана във възможно най-кратък срок;

7.  Призовава Комисията да вземе предвид съществуващото научно становище относно албатросите, които, особено при риболова с парагади, понастоящем биват избивани с темпове, които ги излагат на опасност от изчезване;

8.  Счита, че един от ефективните начини да се намали нежеланият съпътстващ улов, както и изхвърлянето на улов е да се намали интензивността на риболова като цяло, тъй като намалелите рибни запаси се състоят предимно от маломерна риба, като същевременно се подобряват селективните мерки; признава, че намаляването на натиска върху риболова би довело до значителни предимства за промишлеността, тъй като би позволило на намалелите рибни запаси да се възстановят и да повишат способността си за възпроизводство, и същевременно би й спестило време и усилия за сортиране на улова;

9.  Счита, че съпътстващият улов и изхвърлянето на улов представляват сериозен екологичен и икономически проблем, тай като от една страна те са отговорни за нарушеното равновесие, установено в някои екосистеми, а от друга страна се считат за основната причина за намаляването на рибните ресурси, някои от които имат висока търговска стойност, като например треската;

10.  Счита, че намаляването на количеството изхвърлен улов ще допринесе за постигането на добро състояние на околната среда, съгласно изискванията на Директивата за морска стратегия;

11.  Счита, че програмите за намаляване на изхвърлянето на улов трябва да бъдат включени напълно в цялостната политика на Общността за устойчиво управление на рибарството;

12.  Счита, че причините за изхвърляне на улов варират в различните области на риболова в зависимост както от конкретните риболовни техники, така и от съответния вид риболов, така че съответно и решенията също ще бъдат специфични в зависимост от случая;

13.  Въпреки че намира изхвърлянето на улов за неоправдано като цяло, признава известния факт, че при някои видове се забелязва голям процент на оцеляване при обратно хвърляне във водата и че изключения от забрана за риболов за тези видове, както и за застрашените и защитените видове, следва да бъдат дадени, при условие че се предоставят задоволителни научни доказателства за техния потенциал за оцеляване;

14.  Подчертава, че ефективността на новите разпоредби зависи от уместно използване на резултатите от научни изследвания на риболовните райони в ЕС, както и от вземането под внимание на специфичните характеристики на отделните риболовни зони, които са резултат както от тяхното разположение и видовото разнообразие на морските организми, така и от утвърдените в течение на годините риболовни практики;

15.  Поздравява онези в промишлеността, които наскоро стартираха програми за разработването на по-селективни риболовни съоръжения и практики, които целят намаляването на изхвърлянето на улов и насърчават другите да допринесат за този процес, като използват своите несъмнени познания в областта на риболовните съоръжения за намирането на още по-новаторски техники; изразява съжаление за отношението в някои от изложенията до Комисията, които разглеждат мерките за намаляване на изхвърления улов като "неудобни";

16.  Подчертава важното значение на доброволното намаляване на риболовното усилие, извършвано в някои риболовни полета, и призовава да бъдат установени механизми за финансово обезщетяване на рибарите, които предприемат подобни мерки;

17.  Приветства неотдавнашното въвеждане от страна на шотландското правителство в сътрудничество с шотландската риболовна промишленост на доброволна система за затваряне на риболовни зони в реално време, при което риболовни зони ще бъдат затваряни за период от три седмици, в случай че капитани на кораби забележат голямо количество маломерна треска; счита, че проекти като този, първи по рода си в Европа, разполагат с потенциал да допринесат за намаляването на изхвърлянето на улов, като се провеждат с пълното съдействие от страна на риболовната промишленост;

18.  Изразява съгласие с Комисията, че класическият подход на ОПР за намаляване на нежелания съпътстващ улов, при който в Съвета при ограничено участие от страна на рибарите се вземат решения за все-по-точни технически мерки за предотвратяване на изхвърлянето на млада риба, има своите граници и трябва да се допълни с програми, предвиждащи стимулиране на рибарите с цел намаляване на съпътстващия улов и на изхвърлянето на улов, като се държи сметка за специфичните характеристики на отделните видове риболов, което ще доведе до по-добро приемане на мерките от страна на рибарите; счита обаче, че само чрез технически изменения на риболовните съоръжения и практики ще бъде постигнато намаление на нежелания съпътстващ улов;

19.  Отбелязва, че вариантът, който Комисията счита за най-ефективен, е забрана на изхвърлянето на улов, но такава забрана би довела до някои трудности, свързани с осигуряването на спазването й и до необходимостта от значително повишаване на финансовите, логистичните и човешките ресурси;

20.  Счита, че "повишаването на качеството", т.е. практиката да се изхвърля качествена, легално уловена риба в полза на друга риба, която би имала по-висока цена на пазара, следва да се забрани, въпреки че би било трудно да се осигури спазването на такава забрана; счита, че инсталирането на видеокамери за наблюдение в някои риболовни плавателни съдове следва да бъде изпробвано с цел да се улесни осигуряването на спазването на забраната;

21.  Отбелязва факта, че рибарите и другите заинтересовани страни трябва да играят важна роля в наблюдението и контрола, за да поемат отговорността за политиката за премахване на изхвърлянето на улов и да участват съзнателно в нея, тъй като тяхното сътрудничество и ангажираност са от решаващо значение за успешното осъществяване на мерките за осигуряване на спазването; посочва, че съществуват примери за сътрудничество в други правни системи, които следва да бъдат проучени - например Канада и Нова Зеландия са експериментирали, въвеждайки със съгласието на рибарите на видеокамери за наблюдение на борда на риболовни плавателни съдове, като тези мерки за видеонаблюдение са се оказали много успешни по отношение на прекратяването на изхвърлянето на улов;

22.  Насърчава Комисията, държавите-членки и другите заинтересовани страни да обмислят възможността за прилагане на мерки, стимулиращи риболовната промишленост да подобрява риболовните си практики; счита, че съществуват различни възможности за такива стимули, които биха могли да включват:

   разрешаване на повече дни за престой в морето или увеличаване на разрешеното време за риболов на риболовни плавателни съдове, използващи по-селективни риболовни съоръжения,
   предвиждане на преференциален достъп за риболовни плавателни съдове, използващи селективни риболовни съоръжения до зони, забранени за съдове, които не използват селективни риболовни съоръжения;
   разрешаване на плавателни съдове с по-селективни риболовни съоръжения да ловят риба по време, неразрешено на други;

23.  Отбелязва, че Регламентът (ЕО) № 41/2007 на Съвета от 21 декември 2006 г. за определяне на риболовните възможности за 2007 г. и съответните условия по отношение на някои рибни запаси и групи рибни запаси, приложими във водите на Общността и по отношение на корабите на Общността във води, за които се изискват ограничения върху улова(5), вече съдържа пример за преференциален достъп за селективни съоръжения с допълнително разрешени дни в морето, валиден за тралове на лангустина, използващи сортираща решетка, и изразява съгласие, че следва да бъдат обмислени такива допълнителни стимули;

24.  Изразява убеденост, че риболовната промишленост ще реагира по-благоприятно и с по-голям ефект на комбинация от положителни и отрицателни стимули, на които следва да се даде възможност да доведат до резултати; счита освен това, че забрана на изхвърлянето на улов би следвало да бъде приложена, едва след като са били изпробвани други видове отрицателни стимули, включително съгласувани по време поредици от ограничения по отношение на размера на окото на мрежата, въвеждане на забранени зони и други;

25.  Подчертава значението на функционираща система за контрол след въвеждането на забрани за изхвърляне на риба; изтъква, че липсата на сведения относно количествата изхвърлена риба понижава качеството на оценките по отношение на размера на дадена популация и смъртността на рибите и също така затруднява оценяването на мерките, насочени към предотвратяване на улова на риби, които не отговарят на изискванията за размер; призовава Комисията в бъдеще да разработи нови методи за наблюдение и в тази връзка насочва вниманието към възможностите, които предоставят електронните бордови дневници и използването на видеокамери за наблюдение;

26.  Настоява така нареченото "повишаване на качеството", което е една от главните причини за изхвърляне на улова, да бъде обявено за незаконно, а приспособленията, които го правят възможно, като сортиращи решетки на борда при пелагичните видове риболов, да бъдат забранени;

27.  Изразява съгласие, че най-разумният начин на действие е избирането на определен брой пилотни видове риболов на базата на количествата на изхвърляния улов или на степента на опазване на засегнатите видове; подчертава, че е от голямо значение пилотните проекти да бъдат избрани в различни зони, за да отговарят на географското разнообразие на риболова в Общността; счита, че всеки пилотен проект трябва също така да включва достатъчен брой риболовни плавателни съдове, за да отговаря на разнообразието на видовете риболов, както и за да осигури добър обмен на информация с други участници в сектора на риболова; предлага, два от пилотните видове риболов да бъдат от риболова, използващ бим тралове и от риболова, при който се лови и изхвърля риба треска; препоръчва по време на изпълнението на тези два пилотни проекта други видове риболов да бъдат оценявани по отношение на количеството на изхвърляния улов;

28.  Предлага практикуването на изхвърляне на улов, резултат от несъвместимостта на техническите изисквания по отношение на минималните размери на разтоварваната на сушата риба (MLS) и размерите на дупките на мрежите, да бъде разгледано с предимство, тъй като за него най-лесно може да бъде намерено решение;

29.  Призовава Комисията да вземе предвид съществуващото научно становище относно запасите от балтийска треска, при които голям процент от улова е регистриран като съпътстващ улов;

30.  Предлага предприемането на следната поредица от стъпки за всеки от засегнатите видове риболов:

   i) разработване на прецизна оценка на количествата и видовия състав на рибите и другите видове, които се изхвърлят във всеки сегмент от съответния вид риболов; тези данни следва да бъдат приети за достоверни и обективни от рибарите, учените и всички други заинтересовани страни;
   ii) създаване на подходяща структура, която напълно да осигурява консултирането, участието и сътрудничеството на всички заинтересувани страни преди вземането на решения по отношение на количествените цели във връзка с намаляването на изхвърлянето на улов в определен период (например намаление с 50  % за две години); участници могат да бъдат регионалните консултативни съвети (РКС), рибари, учени, националните правителства, Комисията и екологични неправителствени организации; тяхната роля би могла да бъде проучването на всички предложения за прекратяване на изхвърлянето на улов, като например разтоварването на сушата на съпътстващ улов, временни затваряния на риболовни райони, обявяване на забранени за риболов зони и други, както и предлагането на положителни стимули за рибари, изпробващи различни видове техника;
   iii) след изтичане на запланувания период за изпълнение, обсъждане на резултатите и преценка, дали целите са били постигнати; методите, показали успех, се включват в разпоредбите на ОПР; ако целите за намаляване изхвърлянето на улов не бъдат постигнати, прилагане на подходящи санкции наред с други съответни мерки;
   iv) периодично преразглеждане на количествените цели по отношение на изхвърлянето на улов с цел в крайна сметка да бъде прекратено изхвърлянето на улов;
   v) издаване на забрана за изхвърляне на улов за вид риболов, само при условие, че всички предхождащи стъпки не са успели да постигнат желаното намаляване на изхвърлянето на улов в рамките на пет години от началото на предприемане на тези стъпки за всеки вид риболов;

31.  Призовава Комисията да обърне специално внимание на начина, по който ще бъдат представени мерките, така че да се прилагат за риболовните флотилии на ЕС, извършващи риболовни дейности във води на трети страни, и изисква използването на най-селективните риболовни съоръжения да се превърне в предварително условие за извършване на риболовна дейност в рамките на споразуменията за партньорство в областта на рибарството;

32.  Отбелязва разнообразието и значението на смесения риболов в ЕС и стига до извода, че целите за намаляване на изхвърлянето на улов трябва да отразяват това разнообразие, така че не от всички видове риболов да се изисква да постигнат същото количествено намаление на изхвърлянето на улов за същото време, тъй като техните първоначални количества изхвърлен улов може да се различават;

33.  Подчертава, че ако се приемат забрани за изхвърляне на улов за определени видове риболов, тогава такава риба не следва в никакъв случай да се продава директно, за да се избегне порочно стимулиране като например създаването на пазар за дребни риби или за риба, уловена извън квотите; счита, че риболовните плавателни съдове би трябвало да получат обезщетение за разходите, възникнали във връзка с пренасянето на сушата на улов, който при други обстоятелства биха изхвърлили; счита например, че този нежелан съпътстващ улов би могъл да се използва за производство на рибно брашно и рибно масло, като всяко предприятие, използващо тази възможност, дава своя принос за компенсационен фонд, организиран на регионално равнище;

34.  Отбелязва, че Европейският фонд за рибарството (ЕФР) предвижда средства за финансиране на пилотни проекти за по-селективен риболов, както и за двукратна подмяна на риболовните съоръжения и призовава настойчиво държавите-членки да използват тези възможности; призовава за по-голяма административна гъвкавост при усвояването на средства от ЕФР, за да бъде възможна бърза реализация на многообещаващи пилотни проекти;

35.  Посочва, че системата за регулиране чрез ограничаване на общия допустим улов (ТАС) е една от основните причини за изхвърляне на улов и че трябва да се предприемат мерки, за да се избягва задължително изхвърляне на видове с допустим размер, чийто улов е бил неизбежен, поради липсата на квота за тези видове;

36.  36 Препоръчва режимът на квоти и допустими количества улов (TACs) да отчита и квотите за съпътстващ улов и целият разтоварен съпътстващ улов да се включва в разпределената квота; когато риболовната дейност превиши квотата за съпътстващ улов, тя е застрашена от затваряне, а също така се предвижда затваряне на риболовни зони в реално време при прекалено голям улов на млади екземпляри; тази квота следва да бъде постепенно намалена, така че да стимулира в бъдеще подобряването на селективността на риболовните съоръжения;

37.  Отбелязва, че държавите-членки, съгласно Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета от 30 март 1998 г. относно опазването на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри морски организми(6) , понастоящем имат право да предвидят по-стриктни технически мерки за риболовни съдове, плаващи под техния флаг, ако тези плавателни съдове извършват риболовна дейност в териториалните води на ЕС; счита, че те също следва да разполагат с право на гъвкавост, за да могат да изпробват нови решения, които би следвало да се оценяват от Комисията по отношение на ефективност и да имат възможност да предвидят при определени обстоятелства по-селективни технически мерки за всички риболовни съдове, извършващи риболовна дейност в рамките на техните крайбрежни води в предела до 12 мили от сушата;

38.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата на държавите-членки, на регионалните консултативни съвети, на Консултативния комитет по рибарството и аквакултурите и на регионалните организации за управление на рибното стопанство, в които участва ЕС.

(1) OВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.
(2) ОВ С 69E, 19.03.2004 г., стр. 149.
(3) ОВ С 291 Е, 30.11.2006 г., стр. 319.
(4) ОВ С 314 Е, 21.12.2006 г., стр. 86.
(5) ОВ L 15, 20.1.2007 г., стр. 1.
(6) ОВ L 125, 27.04.1998 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност