Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2112(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0495/2007

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0495/2007

Συζήτηση :

PV 30/01/2008 - 23
CRE 30/01/2008 - 23

Ψηφοφορία :

PV 31/01/2008 - 8.11
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0034

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 316kWORD 99k
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2008 - Βρυξέλλες
Πολιτική μείωσης ανεπιθύμητων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και εξάλειψης των απορρίψεων στην ευρωπαϊκή αλιεία
P6_TA(2008)0034A6-0495/2007

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την πολιτική μείωσης ανεπιθύμητων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και εξάλειψης των απορρίψεων στην ευρωπαϊκή αλιεία (2007/2112(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο "Πολιτική μείωσης ανεπιθύμητων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και εξάλειψης των απορρίψεων στην ευρωπαϊκή αλιεία" (COM(2007)0136),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) 2371/2002 της 20ης Δεκεμβρίου 2002 για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής(1) και ιδίως το άρθρο 2 του κανονισμού αυτού,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με κοινοτικό σχέδιο δράσης για τη μείωση των απορρίψεων ψαριών (COM(2002)0656), και το σχετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 19ης Ιουνίου 2003(2),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Μαρτίου 2006 για περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον αλιευτικές μεθόδους(3),

–   έχοντας υπόψη τη συμφωνία του 1995 για την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το δίκαιο της θαλάσσης της 10ης Δεκεμβρίου 1982, όσον αφορά τη διατήρηση και τη διαχείριση των αλληλεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων ιχθύων και των άκρως μεταναστευτικών αποθεμάτων ιχθύων,

–   έχοντας υπόψη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως πλαισίου για κοινοτική δράση στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία για τη θαλάσσια στρατηγική) (COM(2005)0505) και τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Νοεμβρίου 2006(4),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A6-0495/2007),

A.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απορρίψεις αποτελούν παγκόσμιο πρόβλημα και υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε 7 έως 27 εκατομμύρια τόνους ετησίως, που ισοδυναμεί στο ένα τέταρτο του συνολικού αλιεύματος ιχθύων και άλλων ειδών, και ότι δεν διατίθενται υπολογισμοί για την ΕΕ στο σύνολό της, ενώ ο FAO εκτιμά ότι οι απορρίψεις στη Βόρεια Θάλασσα κυμαίνονται από 500 έως 880 χιλιάδες τόνους,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκτεταμένες αυτές απορρίψεις προκαλούν βλάβες στο περιβάλλον, εμποδίζουν την ανασύσταση των εξαντληθέντων αποθεμάτων και κοστίζουν στην αλιευτική βιομηχανία από πλευράς χρόνου και ενέργειας,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Επίτροπος Μποργκ χαρακτήρισε "αήθεις" τις ποσότητες αυτές απορρίψεων,

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων της αλιευτικής πολιτικής, ιδίως από τον αλιευτικό κλάδο, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον καθορισμό μέτρων που μπορούν να συνεισφέρουν στην αειφόρο διαχείριση των θαλάσσιων πόρων,

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απορρίψεις είναι φαινόμενο που δεν σχετίζεται μόνο με τη χρήση συγκεκριμένου τύπου αλιευτικού εξοπλισμού –παρατηρείται με τους περισσότερους τύπους, μολονότι ορισμένοι τύποι αλιευτικού εξοπλισμού, όπως οι τράτες, τείνουν να οδηγούν σε περισσότερες απορρίψεις απ" ό,τι άλλοι–, αλλά επηρεάζεται και από τον χαρακτήρα της αλιείας, όπως στην περίπτωση της ευρωπαϊκής αλιείας, η οποία είναι σχεδόν στο σύνολό της πολυειδική, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος απορρίψεων να είναι υψηλότερος· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι τύποι αλιείας μικρής κλίμακας μπορεί να έχουν χαμηλότερα ποσοστά απορρίψεων, δεδομένου ότι κάνουν μεγαλύτερη χρήση του αλιεύματος και αξιοποιούν τις γνώσεις τους για τα αλιευτικά πεδία για την αποφυγή ανεπιθύμητων αλιευμάτων,

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλιεία με υψηλά ποσοστά απορρίψεων θα μπορούσε να εγείρει δημόσια ανησυχία όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αλιείας, προκαλώντας κάμψη της εμπιστοσύνης του κοινού στο ψάρι που διοχετεύεται στην αγορά και σε τελευταία ανάλυση να επηρεάσει τις πωλήσεις,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απορρίψεις προκαλούνται από διάφορους παράγοντες, όπως η υπερβολική αλιευτική προσπάθεια, η τρέχουσα προσέγγιση όσον αφορά τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (ΣΕΑ) και τις ποσοστώσεις βάσει της οποίας απαιτούνται απορρίψεις αλιευμάτων που δεν υπόκεινται σε ποσοστώσεις, οι διαφορές σε πολλούς τύπους αλιείας μεταξύ των προδιαγραφών για τα αλιευτικά εργαλεία και του ελάχιστου μεγέθους εκφόρτωσης, η διαλογή ορισμένων αλιευμάτων ανώτερης κατηγορίας, και άλλες εμπορικές πρακτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ανέκαθεν, οι καινοτόμες προσπάθειες όσον αφορά τα αλιευτικά εργαλεία και τις αλιευτικές πρακτικές είχαν σκοπό να αυξήσουν μάλλον τα αλιεύματα και όχι να γίνει η αλίευση πιο επιλεκτική και λιγότερο καταστρεπτική για το περιβάλλον,

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι από τα έγγραφα που υπογράφηκαν σε διεθνές επίπεδο και περιέχουν ειδικές δηλώσεις σχετικά με την ανάγκη μείωσης των απορρίψεων και των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, η ΕΕ έχει συμφωνήσει με τον κώδικα συμπεριφοράς για υπεύθυνη αλιεία του FAO, το διεθνές σχέδιο δράσης του FAO για τη μείωση της παρεμπίπτουσας παγίδευσης θαλασσίων πτηνών από αλιευτικά με παραγάδια και το διεθνές σχέδιο δράσης του FAO για τη διατήρηση και διαχείριση των καρχαριών, το κεφάλαιο 17 του προγράμματος 21 των Ηνωμένων Εθνών, τη Συναίνεση της Ρώμης για την Παγκόσμια αλιεία, τη Δήλωση του Κιότο για την αειφόρο συνεισφορά της αλιείας στην επισιτιστική ασφάλεια, τη συμφωνία της Νέας Υόρκης για την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και τα ψηφίσματα 49/118 του 1994 και 50/25 του 1995 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και το ψήφισμα της 95ης Διακοινοβουλευτικής Διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη (Τουρκία) από 15 έως 20 Απριλίου 1996, τη Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των απειλούμενων με εξάλειψη αγρίων ειδών πανίδας και χλωρίδας (CITES) και τη Σύμβαση για τη βιοποικιλότητα (CBD),

Θ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει αναλάβει σειρά δεσμεύσεων στο πλαίσιο των περιφερειακών οργανώσεων αλιείας και των διαφόρων διμερών και πολυμερών συμφωνιών στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος,

1.   χαιρετίζει τη νέα προσπάθεια της Επιτροπής να προωθήσει τη συζήτηση για το σοβαρό αυτό θέμα, εις τρόπον ώστε να μεταβληθούν οι προτεραιότητες της Κοινής Πολιτικής Αλιείας (ΚΠΑ) προκειμένου η πρακτική της απόρριψης τελικά να καταργηθεί·

2.   χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής ως την πρώτη προσπάθεια καταπολέμησης του προβλήματος των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων στη ρίζα του, αλλά τονίζει ότι είναι επείγον να θεσπιστούν κανονισμοί για την εξάλειψη της αήθους αυτής και μη βιώσιμης από περιβαλλοντικής άποψης πρακτικής, η οποία σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να αφορά έως και το 90% του συνόλου των αλιευμάτων·

3.   υπενθυμίζει ότι η αλιεία μικρής κλίμακας, αν και έχει ελάχιστο μερίδιο στις απορρίψεις, απαιτεί μεγαλύτερη κοινοτική στήριξη για την προώθηση και την ανάπτυξη της παράκτιας αλιείας και της αλιείας μικρής κλίμακας·

4.   χαιρετίζει επίσης το νέο ορισμό της απόρριψης ώστε να περιλαμβάνονται τα μη εμπορεύσιμα είδη ιχθύων και άλλα είδη, με συνέπεια να χρειάζεται επίσης να μειωθεί η απόρριψη των άλλων αυτών τύπων·

5.   τονίζει ότι η ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά όλα τα είδη παρεμπιπτόντων αλιευμάτων (κυρίως –αλλά όχι αποκλειστικά– ασπόνδυλα, κοράλλια, θαλάσσια θηλαστικά, πουλιά και χελώνες) και πρέπει να προάγει φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους αλιείας, οι οποίες δεν θέτουν σε κίνδυνο τη θαλάσσια βιοποικιλότητα ούτε βλάπτουν χωρίς λόγο άλλους ζωντανούς οργανισμούς·

6.   επισημαίνει ωστόσο με ανησυχία ότι ελάχιστη πρόοδος έχει επιτελεσθεί στην ανάπτυξη κοινοτικών σχεδίων δράσης για τα θαλάσσια πτηνά και τα σκυλόψαρα, παρά τη δέσμευση της Επιτροπής του 1999 και ζητεί επειγόντως από την Επιτροπή να ολοκληρώσει αμφότερα τα σχέδια το συντομότερο δυνατόν·

7.   καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις διαθέσιμες επιστημονικές απόψεις για τα άλμπατρος τα οποία, ιδιαίτερα κατά τις δραστηριότητες αλιείας με παραγάδια, σκοτώνονται σήμερα με ρυθμούς που θέτουν το είδος σε κίνδυνο εξαφάνισης·

8.   θεωρεί ότι αποτελεσματική ενέργεια για τη μείωση των ανεπιθύμητων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων και των απορρίψεων θα αποτελούσε η γενική μείωση της αλιευτικής προσπάθειας, δεδομένου ότι τα εξαντλημένα αποθέματα συνίστανται κυρίως σε ψάρια μεγέθους μικρότερου του κανονικού, σε συνδυασμό με βελτίωση των επιλεκτικών μέτρων· αναγνωρίζει ότι η μείωση της αλιευτικής πίεσης θα έχει ευεργετικά αποτελέσματα για τον κλάδο, καθώς θα καθιστούσε δυνατή την ανασύσταση και τη μεγαλύτερη παραγωγικότητα των εξαντληθέντων αποθεμάτων και την εξοικονόμηση χρόνου και προσπαθειών κατά τη διαλογή του αλιεύματος·

9.   θεωρεί ότι τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα και οι απορρίψεις συνιστούν σοβαρό οικολογικό και οικονομικό πρόβλημα διότι, αφενός, ευθύνονται για την ανισορροπία που παρατηρείται σε ορισμένα οικοσυστήματα και αφετέρου έχουν χαρακτηριστεί ως η κύρια αιτία εξάντλησης των αποθεμάτων, ορισμένα εκ των οποίων διαθέτουν υψηλή εμπορική αξία, όπως ο γάδος·

10.   θεωρεί ότι η μείωση των απορρίψεων θα συμβάλει στην επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, όπως απαιτείται στο πλαίσιο της οδηγίας για τη θαλάσσια στρατηγική·

11.   θεωρεί ότι τα προγράμματα για τη μείωση των απορρίψεων πρέπει να ενσωματωθούν πλήρως στη γενική πολιτική της Κοινότητας για την αειφόρο διαχείριση της αλιείας·

12.   θεωρεί ότι τα αίτια των απορρίψεων διαφέρουν, ανάλογα τόσο με τις διάφορες τεχνικές αλιείας όσο και με το είδος της αλιείας, και ως εκ τούτου οι λύσεις θα πρέπει να προσαρμόζονται κατά περίπτωση·

13.   αν και η απόρριψη ως γενική πρακτική είναι αδικαιολόγητη, αναγνωρίζει ότι ορισμένα είδη είναι γνωστό ότι έχουν σημαντικά ποσοστά επιβίωσης, εάν απελευθερωθούν, και ότι πρέπει να εγκριθούν παρεκκλίσεις από την απαγόρευση αλιείας για τα είδη αυτά, καθώς και για είδη που απειλούνται με εξαφάνιση και για τα προστατευόμενα είδη, υπό την προϋπόθεση ότι θα δοθεί επιστημονική αιτιολόγηση της δυνατότητας επιβίωσής τους·

14.   τονίζει ότι η αποτελεσματικότητα της νέας ρύθμισης εξαρτάται από την κατάλληλη και σωστή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας για τις αλιευτικές δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και από τη συνεκτίμηση των ειδικών χαρακτηριστικών των επιμέρους αλιευτικών δραστηριοτήτων, τα οποία προκύπτουν τόσο από τη θέση τους και την ποικιλία των θαλάσσιων ειδών, όσο και από τους εδώ και πολλά έτη συνήθεις τρόπους αλιείας·

15.   συγχαίρει τους εκπροσώπους του κλάδου που έχουν πρόσφατα ξεκινήσει προγράμματα για την ανάπτυξη περισσότερο επιλεκτικών αλιευτικών εργαλείων και πρακτικών με στόχο τη μείωση των απορρίψεων, και την ενθάρρυνση άλλων εκπροσώπων του κλάδου να συμβάλουν στη διαδικασία αυτή χρησιμοποιώντας την αναμφίβολη εμπειρογνωμοσύνη τους στα αλιευτικά εργαλεία προκειμένου να εξευρεθούν περισσότερο καινοτόμες τεχνικές· εκφράζει τη λύπη του διότι ορισμένες προτάσεις προς την Επιτροπή χαρακτηρίζουν "άβολα" τα μέτρα μείωσης των απορρίψεων·

16.   υπογραμμίζει τη σημασία της εκούσιας μείωσης της αλιευτικής προσπάθειας που παρατηρείται σε ορισμένες αλιευτικές ζώνες και ζητεί να καθιερωθούν μηχανισμοί που θα καταστήσουν δυνατή τη χρηματική αποζημίωση των αλιέων για την προσπάθειά τους αυτή·

17.   χαιρετίζει την πρόσφατη θέσπιση από την κυβέρνηση της Σκωτίας, σε συνεργασία με τον σκωτικό αλιευτικό κλάδο, εθελοντικού συστήματος απαγόρευσης της αλιείας σε συγκεκριμένες περιοχές σε πραγματικό χρόνο, σύμφωνα με το οποίο τόποι αλιείας θα κλείνουν για περίοδο τριών εβδομάδων σε περίπτωση που οι κυβερνήτες των αλιευτικών σκαφών διαπιστώνουν μεγάλη αφθονία γάδου με μέγεθος κατώτερο του ζητουμένου· πιστεύει ότι σχέδια όπως αυτό, που είναι το πρώτο του είδους αυτού στην Ευρώπη, έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στη μείωση των απορρίψεων σε πλήρη συνεργασία με τον αλιευτικό κλάδο·

18.   συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η κλασική προσέγγιση της ΚΠΑ, σύμφωνα με την οποία, προκειμένου να μειωθούν τα ανεπιθύμητα παρεμπίπτοντα αλιεύματα, απαιτείται η έγκριση εκ μέρους του Συμβουλίου λεπτομερέστερων τεχνικών μέτρων για την πρόληψη των απορρίψεων γόνου με περιορισμένη συμμετοχή των αλιέων, έχει τα όριά της και πρέπει να συμπληρωθεί με προγράμματα που θα παρέχουν κίνητρα στους αλιείς για να μειώσουν τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα και τις απορρίψεις λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε τύπου αλιείας, γεγονός το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα την καλύτερη αποδοχή των μέτρων από τους αλιείς· θεωρεί, ωστόσο, ότι μόνο μέσω τεχνικών τροποποιήσεων των αλιευτικών εργαλείων και των πρακτικών θα επιτευχθούν μειώσεις των ανεπιθύμητων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων·

19.   επισημαίνει ότι η πιο αποτελεσματική κατά την Επιτροπή λύση είναι η απαγόρευση των απορρίψεων, μολονότι η απαγόρευση αυτή θα παρουσίαζε κάποιες δυσκολίες εφαρμογής και ίσως να απαιτήσει αύξηση των οικονομικών, υλικοτεχνικών και ανθρώπινων πόρων·

20.   θεωρεί ότι η διαλογή αλιευμάτων ανώτερης κατηγορίας, ήτοι η πρακτική της απόρριψης καλών, επιτρεπόμενων αλιευμάτων για να κρατηθούν άλλα που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν υψηλότερη τιμή στην αγορά, θα πρέπει να απαγορευτεί, ακόμη και αν τούτο θα ήταν δύσκολο να επιβληθεί· θεωρεί ότι θα πρέπει να δοκιμαστεί η εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης σε ορισμένα σκάφη προκειμένου να διευκολυνθεί η επιβολή·

21.   επισημαίνει το γεγονός ότι, προκειμένου οι αλιείς και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι να αναλάβουν την ευθύνη και να υιοθετήσουν οποιαδήποτε πολιτική για την εξάλειψη των απορρίψεων, πρέπει να διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην παρακολούθηση και τον έλεγχο, καθώς η συνεργασία και η συμμετοχή τους είναι καίρια στοιχεία για την επιτυχή εφαρμογή των μέτρων επιβολής· τονίζει ότι παραδείγματα συνεργασίας υπάρχουν σε άλλες χώρες και θα πρέπει να εξεταστούν –επί παραδείγματι, ο Καναδάς και η Νέα Ζηλανδία έχουν πειραματιστεί με την τηλεόραση κλειστού κυκλώματος στην περίμετρο των αλιευτικών σκαφών, με τη συμφωνία των αλιέων, και αναφέρεται ότι το μέτρο αυτό τηλεπαρακολούθησης είναι πολύ επιτυχές για την εξάλειψη των απορρίψεων·

22.   ενθαρρύνει την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τους λοιπούς ενδιαφερόμενους να εξετάσουν το ενδεχόμενο να δοθούν κίνητρα στον κλάδο προκειμένου να βελτιώσει τις αλιευτικές πρακτικές του· πιστεύει ότι υπάρχουν διάφορες δυνατότητες για αυτά τα κίνητρα, όπως, μεταξύ άλλων:

   να επιτρέπονται περισσότερες ημέρες στη θάλασσα ή να αυξηθεί ο επιτρεπόμενος χρόνος αλιείας για τα σκάφη που χρησιμοποιούν περισσότερο επιλεκτικά εργαλεία,
   να παρέχεται στα σκάφη που χρησιμοποιούν επιλεκτικά αλιευτικά εργαλεία προτιμησιακή πρόσβαση σε περιοχές από τις οποίες αποκλείονται τα σκάφη που δεν χρησιμοποιούν επιλεκτικά εργαλεία,
   να επιτρέπεται στα σκάφη με περισσότερο επιλεκτικά εργαλεία να αλιεύουν σε περιόδους κατά τις οποίες δεν επιτρέπεται στα άλλα σκάφη·

23.   επισημαίνει ότι ο κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) 41/2007 της 21ης Δεκεμβρίου 2006 , περί καθορισμού, για το 2007, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων(5) περιέχει ήδη ένα παράδειγμα προτιμησιακής πρόσβασης για τα επιλεκτικά εργαλεία, με περισσότερες ημέρες στη θάλασσα για τα σκάφη αλίευσης αστακού που χρησιμοποιούν πλέγμα διαλογής, και συμφωνεί ότι θα πρέπει να εξεταστούν και άλλα τέτοια κίνητρα·

24.   είναι πεπεισμένο ότι ο κλάδος θα μπορούσε να ανταποκριθεί ευνοϊκότερα και αποτελεσματικότερα με συνδυασμό θετικών και αρνητικών κινήτρων, στα οποία θα έπρεπε να δοθεί η ευκαιρία να παραγάγουν αποτελέσματα· θεωρεί επίσης, ότι η απαγόρευση των απορρίψεων θα έπρεπε να εφαρμοστεί μόνον αφού δοκιμαστούν άλλοι τύποι αρνητικών κινήτρων, όπως σταδιακές αυξήσεις στο μέγεθος των διακένων στα δίχτυα, κλειστές περιοχές κ.λπ.·

25.   υπογραμμίζει τη σημασία εισαγωγής συστήματος πραγματικής παρακολούθησης αμέσως μετά την επιβολή της απαγόρευσης απορρίψεως ιχθύων· τονίζει ότι η κακή γνώση των ποσοτήτων αλιευμάτων που απορρίπτονται αμαυρώνει την ποιότητα των κατ" εκτίμηση υπολογισμών του μεγέθους των αποθεμάτων και της θνησιμότητας των ιχθύων και δυσχεραίνει την αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ως σκοπό να εμποδίσουν την αλίευση ιχθύων που δεν αντιστοιχούν στα κριτήρια του μεγέθους· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να αναπτύσσει νέες τεχνικές παρακολούθησης και, στο πλαίσιο αυτό, εφιστά την προσοχή στις δυνατότητες που παρέχουν τα ηλεκτρονικά ημερολόγια πλοίων και η χρήση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης·

26.   επιμένει ότι η διαλογή αλιευμάτων ανώτερης κατηγορίας, ένας από τους βασικότερους λόγους απόρριψης, πρέπει να καταστεί παράνομη και ότι ο εξοπλισμός που παρέχει αυτή τη δυνατότητα, όπως οι σχάρες διαλογής επί του σκάφους στην πελαγική αλιεία, πρέπει να απαγορευτεί·

27.   συμφωνεί ότι ο πλέον λογικός τρόπος για να επιτευχθεί πρόοδος είναι η επιλογή ορισμένων πιλοτικών τρόπων αλιείας, με βάση την ποσότητα των απορρίψεων ή την κατάσταση διατήρησης των σχετικών ειδών· υπογραμμίζει τη σημασία της επιλογής πιλοτικών προγραμμάτων σε αρκετές ζώνες για την αντιπροσώπευση της γεωγραφικής ποικιλότητας της κοινοτικής αλιείας· πιστεύει ότι σε κάθε πιλοτικό πρόγραμμα πρέπει να συμμετέχει επίσης επαρκής αριθμός σκαφών για την κάλυψη της ποικιλότητας της αλιείας καθώς και τη διασφάλιση καλής ανταλλαγής πληροφοριών με τους άλλους ενδιαφερόμενους του κλάδου· προτείνει δύο πιθανοί υποψήφιοι τύποι αλιείας να είναι οι ποικίλες δοκότρατες καθώς και τα συστήματα για την αλίευση και την απόρριψη γάδου· συνιστά, ενώ τα πιλοτικά αυτά προγράμματα θα βρίσκονται σε εξέλιξη, να αξιολογηθούν και άλλοι τρόποι αλιείας σε σχέση με το ποσοστό απόρριψης που παράγουν·

28.   προτείνει να εξεταστούν κατά προτεραιότητα οι πρακτικές απόρριψης που προκύπτουν από την ασυμβατότητα των τεχνικών κανόνων για το ελάχιστο μέγεθος των εκφορτώσεων και τις διαστάσεις των διακένων, καθώς είναι σχετικά εύκολο να διορθωθούν·

29.   καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις διαθέσιμες επιστημονικές απόψεις όσον αφορά τα αποθέματα γάδου στη Βαλτική όπου ένα τεράστιο ποσοστό αλιευμάτων καταγράφεται ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα·

30.   προτείνει να πραγματοποιηθούν οι εξής ενέργειες για κάθε τύπο αλιείας:

   i) ακριβής εκτίμηση των ποσοτήτων και της σύνθεσης των ιχθύων και των άλλων ειδών που απορρίπτονται από τον κάθε αλιευτικό τομέα· τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να γίνουν αποδεκτά ως αξιόπιστα και αντικειμενικά από τους αλιείς, τους επιστήμονες και όλους τους άλλους ενδιαφερόμενους·
   ii) καθορισμός κατάλληλου πλαισίου για να διασφαλισθούν η πλήρης διαβούλευση, η συμμετοχή και η συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων πριν από τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τους ποσοτικούς στόχους για μείωση των απορρίψεων σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο (επί παραδείγματι 50% μείωση σε δύο χρόνια)· στους συμμετέχοντες θα περιλαμβάνονται περιφερειακά συμβουλευτικά όργανα (RAC), αλιείς, επιστήμονες, εθνικές κυβερνήσεις, η Επιτροπή και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος· ο ρόλος τους θα είναι να διερευνούν όλες τις δυνατότητες για την εξάλειψη των απορρίψεων, όπως εκφόρτωση παρεμπιπτόντων αλιευμάτων, τεχνικά μέτρα, προσωρινό κλείσιμο περιοχών κτλ, καθώς και να προτείνουν θετικά κίνητρα για τους αλιείς που πειραματίζονται με διαφορετικές τεχνικές·
   iii) μετά το πέρας της προγραμματισμένης περιόδου εφαρμογής, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και του κατά πόσον οι στόχοι έχουν επιτευχθεί· οι επιτυχείς μέθοδοι θα πρέπει να προστεθούν στις διατάξεις της ΚΠΑ· στην περίπτωση που οι στόχοι μείωσης των απορρίψεων των παρεμπιπτόντων αλιευμάτων δεν επιτευχθούν, θα εφαρμοστούν κατάλληλες κυρώσεις, μεταξύ άλλων ανάλογων μέτρων·
   iv) αναθεώρηση των ποσοτικών στόχων για τις απορρίψεις σε τακτά χρονικά διαστήματα με απώτερο σκοπό την πλήρη εξάλειψη των απορρίψεων·
   v) απαγόρευση απόρριψης για έναν τύπο αλιείας μόνον εφόσον όλες οι προηγούμενες ενέργειες δεν είχαν ως αποτέλεσμα την επιθυμητή μείωση των απορρίψεων εντός πέντε ετών από την έναρξη των εν λόγω ενεργειών για κάθε τύπο αλιείας·

31.   ζητεί από την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο τα μέτρα μπορούν να "μεταφραστούν", ώστε να εφαρμόζονται στο στόλο της ΕΕ που αλιεύει στα ύδατα τρίτων χωρών και ζητεί να καταστεί η χρήση του πλέον επιλεκτικού αλιευτικού εξοπλισμού απαραίτητη προϋπόθεση για την αλιεία στο πλαίσιο συμφωνιών αλιευτικής σύμπραξης·

32.   επισημαίνει την ποικιλία και σημασία της μικτής αλιείας στην ΕΕ και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι στόχοι για τη μείωση των απορρίψεων πρέπει να αντικατοπτρίζουν την εν λόγω ποικιλία, ώστε να μην απαιτείται από όλους τους τύπους αλιείας να επιτύχουν την ίδια ποσοτική μείωση των απορρίψεων ταυτόχρονα, εφόσον τα αρχικά επίπεδα απορρίψεών τους μπορεί να διαφέρουν·

33.   τονίζει ότι εφόσον αποφασιστεί η απαγόρευση των απορρίψεων για ορισμένους τρόπους αλιείας, τότε, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν διαστρέβλωση των κινήτρων όπως η δημιουργία αγοράς για μικρά ψάρια ή ψάρια που αλιεύονται χωρίς ποσοστώσεις, τέτοιου είδους ψάρια δεν θα πρέπει επ" ουδενί να διοχετεύονται απ" ευθείας στην αγορά· θεωρεί ότι θα μπορούσε να προβλέπεται αποζημίωση για τα σκάφη που υποβάλλονται σε δαπάνες για να εκφορτώσουν αλιεύματα που διαφορετικά θα είχαν απορρίψει στη θάλασσα· θεωρεί, για παράδειγμα, ότι τα ψάρια αυτά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ιχθυαλεύρων και ιχθυελαίων, και κάθε εταιρία που κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής θα πρέπει να συμμετέχει σε αντισταθμιστικό ταμείο με περιφερειακή οργάνωση·

34.   επισημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας (ΕΤΑ) προβλέπει δυνατότητες χρηματοδότησης πιλοτικών προγραμμάτων για περισσότερο επιλεκτική αλιεία, καθώς και δύο αντικαταστάσεις εργαλείων και προτρέπει τα κράτη μέλη να τις χρησιμοποιήσουν· ζητεί περισσότερη διοικητική ευελιξία στη χρήση των πόρων του ΕΤΑ ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία εφαρμογή πολλά υποσχόμενων πιλοτικών προγραμμάτων·

35.   τονίζει ότι το ρυθμιστικό σύστημα για τα ΣΕΑ αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες των απορρίψεων και ότι πρέπει να εγκριθούν μέτρα για την πρόληψη των υποχρεωτικών απορρίψεων αναπόφευκτα αλιευομένων ειδών νομίμου μεγέθους λόγω της έλλειψης ποσόστωσης για τα εν λόγω είδη·

36.   συνιστά να ενσωματωθούν οι ποσοστώσεις παρεμπιπτόντων αλιευμάτων στα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) και τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα που εκφορτώνονται να προσμετρώνται στις ποσοστώσεις· εφόσον είδος αλιείας υπερβεί τις ποσοστώσεις παρεμπιπτόντων αλιευμάτων θα αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης, ακριβώς όπως έχει προταθεί το πλεόνασμα νεαρών αλιευμάτων να επιφέρει απαγορεύσεις αλιείας σε πραγματικό χρόνο· η ποσόστωση αυτή πρέπει στη συνέχεια να μειώνεται σταδιακά για να παρέχει περαιτέρω κίνητρα για τη βελτίωση της επιλεκτικότητας του εξοπλισμού·

37.   επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη έχουν επί του παρόντος το δικαίωμα, δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 1998, για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών(6) να επιβάλλουν αυστηρότερα τεχνικά μέτρα σε σκάφη υπό τη σημαία τους, όταν αυτά αλιεύουν στα κοινοτικά ύδατα· πιστεύει ότι θα πρέπει επίσης να έχουν ευελιξία να δοκιμάσουν νέες λύσεις οι οποίες θα αξιολογούνται από την Επιτροπή όσον αφορά την αποδοτικότητά τους και ότι θα πρέπει, υπό ορισμένες συνθήκες, να είναι σε θέση να επιβάλλουν επιλεκτικότερα τεχνικά μέτρα σε όλα τα σκάφη που αλιεύουν εντός της αιγιαλίτιδας ζώνης των 12 ναυτικών μιλίων·

38.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών, στα Περιφερειακά Συμβουλευτικά Όργανα, στη Συμβουλευτική Επιτροπή Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας και στους Περιφερειακούς Οργανισμούς Διαχείρισης Αλιείας στους οποίους η ΕΕ συμμετέχει.

(1) ΕΕ L 358, 31.12.2002, σ. 59.
(2) ΕΕ C 69 Ε, 19.3.2004, σ. 149.
(3) ΕΕ C 291 E, 30.11.2006, σ. 319.
(4) ΕΕ C 314 E, 21.12.2006, σ. 86.
(5) ΕΕ L 15, 20.1.2007, σ. 1.
(6) ΕΕ L 125, 27.4.1998, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου