Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0050/2008

Разисквания :

PV 30/01/2008 - 7

Гласувания :

PV 31/01/2008 - 8.12
CRE 31/01/2008 - 8.12

Приети текстове :

P6_TA(2008)0035

Приети текстове
PDF 288kWORD 72k
Четвъртък, 31 януари 2008 г. - Брюксел
Европейска стратегия за ромите
P6_TA(2008)0035RC-B6-0050/2008

Резолюция на Европейския парламент от 31 януари 2008 г. за Европейска стратегия за ромите

Европейският парламент,

–   като взе предвид членове 3, 6, 7, 29 и 149 от Договора за създаване на ЕО, който обвързва всички държави-членки за гарантират равни възможности за всички граждани,

–   като взе предвид член 13 от Договора за създаване на ЕО, който позволява на Европейската общност да предприеме подходящи действия за борба с дискриминацията на расова или етническа основа,

–   като взе предвид своите резолюции от 28 април 2005 г. относно положението на ромите в Европейския съюз(1), от 1 юни 2006 г. относно положението на ромските жени в Европейския съюз(2) и от 15 ноември 2007 г. относно прилагането на Директива 2004/38/ЕО относно правото на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства да се движат и пребивават свободно на територията на държавите-членки(3),

–   като взе предвид Директиви 2000/43/EО относно прилагането на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход и 2000/78/ЕО за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите, и Рамковото решение относно борбата с расизма и ксенофобията,

–   като взе предвид Доклада относно расизма и ксенофобията в държавите-членки на ЕС през 2007 г., публикуван от Агенцията за основните права,

–   като взе предвид провъзгласяването през 2005 г. на Декада на приобщаването на ромите и създаването на Фонд за образование на ромите от страна на редица държави-членки на ЕС, държави-кандидатки и други държави, в които Европейският съюз има значително присъствие,

–   като взе предвид член 4 от Рамковата конвенция за защита на националните малцинства на Съвета на Европа и Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи,

–   като взе предвид последователния План за действие, приет от държавите, участващи в ОССЕ, включително държавите-членки на ЕС и държавите-кандидатки, насочен към подобряване положение на роми и синти в зоната на ОССЕ, в който държавите наред с другото увеличават усилията си за да гарантират, че роми и синти ще могат да играят пълноценна роля в нашите общества, и премахнат дискриминацията срещу тях,

–   като взе предвид Хартата на Европейския съюз за основните права и Устава на Агенцията за основните права,

–   като взе предвид Доклада на Експертната консултативна група на високо равнище по въпросите на социалната интеграция на етническите малцинства и пълноценното им участие на пазара на труда, озаглавен "Етническите малцинства на пазара на труда - спешен призив за по-добро социално приобщаване", публикуван от Европейската комисия през 2007 г.,

–   като взе предвид член 108, параграф 5 от своя правилник,

А.   като има предвид, че между 12 и 15 милиона роми, живеещи в Европа, около 10 милиона от които живеят в ЕС, страдат от расова дискриминация и в много случаи са обект на тежка структурна дискриминация, бедност и социална изолация, а също и многостранна дискриминация на основата на пола, възрастта, наличието на увреждания или сексуалната ориентация; като има предвид, че мнозинството от европейски роми станаха граждани на ЕС след разширяването през 2004 и 2007 г., възползвайки се от правото на граждани на ЕС и техните семейства да се движат и пребивават свободно на територията на държавите-членки;

Б.   като има предвид, че положението на европейските роми, които исторически са били част от обществото в много европейски страни и имат своя принос, е различно от това на европейските национални малцинства, като по този начин оправдават специфични мерки на европейско равнище;

В.   като има предвид, че ромски граждани на Европейския съюз често са подложени на расова дискриминация при упражняването на основните си права на свободно движение и пребиваване като граждани на ЕС;

Г.   като има предвид, че много лица и общности от роми, решили да се установят в държава-членка, различна от страната, на която са граждани, са в особено уязвимо положение;

Д.   като има предвид липсата на напредък в борбата с расовата дискриминация срещу ромите и в защита тяхното право на образование, трудова заетост, здравеопазване и жилище както в държавите-членки, така и в държавите-кандидатки;

Е.   като има предвид, че сегрегацията в образованието продължава да бъде толерирана в държавите-членки на ЕС; като има предвид, че тази дискриминация по отношение на достъпа до качествено образование постоянно засяга способността на ромските деца да развият и да се възползват от правото си на образователно развитие;

Ж.   като има предвид, че образованието е основен инструмент в борбата срещу социалната изолация, експлоатацията и престъпността;

З.   като има предвид, че условията на живот под необходимия стандарт и при недостатъчни санитарно-хигиенни условия, както и доказателствата за "гетоизиране", са широко разпространени, като ромите постоянно са жертва или на принудително изселване или възпрепятствани да напуснат района си на живеене;

И.   като има предвид, ромските общности като цяло са изправени пред неприемливо високи нива на безработица, така че са необходими специфични мерки за улесняване на достъпа до работни места; като има предвид, че европейският пазар на труда, както и европейското общество като цяло ще има голяма полза от приобщаването на ромите;

Й.   като има предвид, че ЕС предлага редица механизми и инструменти, които могат да се използват за подобряването на достъпа на ромите до качествено образование, трудова заетост, жилища и здравеопазване, и по-специално социалното включване и регионална политика и политика по заетостта;

К.   като има предвид, че социалното включване на ромските общности все още е цел, която трябва да бъде постигната, и че инструментите на ЕС, необходими за постигането на ефективна и видима промяна в тази област;

Л.   като признава необходимостта да се гарантира ефективно участие на ромската общност в политическия живот, по-специално по отношение на вземането на решения, които засягат живота и благополучието на ромите;

М.   като има предвид, че антициганските настроения и ромафобията все още са широко разпространени в Европа и се насърчава и използва от екстремисти, което може да завърши с расистки нападки, предизвикващи омраза речи, физически нападения, незаконно изселване и полицейски тормоз;

Н.   като има предвид, че повечето ромски жени са подложени на двойна дискриминация - като роми и като жени;

О.   като има превид, че ромският холокост (Пораймос) заслужава пълно припознаване, като съпоставим по своята тежест с нацистките престъпления, предназначени да елиминират физически ромите от Европа, както и евреите и други целени групи;

1.  Осъжда напълно и безусловно всички форми на расизъм и дискриминация, пред която са изправени ромите и други, наричани "цигани";

2.  Приветства заключенията на председателството на Европейския съвет от 14 декември 2007 г., гласящи "като си дава сметка за подчертано специфичното положение на ромите в рамките на Съюза, приканва държавите-членки и Съюза да използват всички средства, за да подобрят тяхното включване" и "приканва Комисията да разгледа съществуващите политики и инструменти и да докладва на Съвета относно постигнатия напредък до края на юни 2008 г.";

3.  Счита, че ЕС и държавите-членки споделят отговорността си да насърчат приобщаването на ромите и да зачитат техните основни права като европейски граждани, а също и че има спешна необходимост от увеличаване на техните усилия за постигане на видими резултати в тази област; призовава държавите-членки и институциите на ЕС да подкрепят необходимите мерки за създаването на подходяща социална и политическа среда за прилагането на приобщаването на ромите;

4.  Настоятелно приканва новосъздадената Агенцията за основните права на Европейския съюз да включи антициганските настроения сред най-важните приоритети в работната си програма;

5.  Подчертава важната роля на ЕС в борбата срещу дискриминацията към ромите, която често пъти е структурна и поради това изисква последователен подход на равнище ЕС, по-специално с оглед развитието на общите политики, като в същевременно признава, че най-съществените компетенции за първоначалното инвестиране на политическа воля, време и ресурси в защитата, прилагането на политиките, насърчаване и предоставяне на права на ромите е отговорност на държавите-членки;

6.  Настоятелно приканва Европейската комисия да разработи Европейска рамкова стратегия за приобщаването на ромите, насочена към последователна политика на равнище ЕС по отношение на социалното приобщаване на ромите и приканва Комисията в същото време последователно да оформи еди план за действие на Общността за приобщаването на ромите със задачата да предостави финансова подкрепа за реализиране на целите на Европейската рамкова стратегия за приобщаването на ромите;

7.  Настоятелно призовава Комисията цялостно да изготви план за действие на Общността относно приобщаването на ромите, като отбелязва, че планът следва да бъде разработен и изпълнен от групата комисари, които отговарят за социалното приобщаване на гражданите на ЕС в рамките на своите портфейли в сферите на заетостта, социалните въпроси, равните възможности, правосъдието, свободата, образованието, културата и регионалната политика;

8.  Призовава Комисията да натовари един от членовете си с отговорността за координиране на политиката за ромите;

9.  Призовава Комисията да приложи работната методология "от роми за роми" като ефективно средство за справяне с проблемите на ромите и я приканва да насърчи включването на роми в нейните структури;

10.  Призовава Комисията да създаде отдел по ромските въпроси, който да координира и прилага Европейската рамкова стратегия за приобщаването на ромите, да улеснява сътрудничеството между държавите-членки, да координира съвместни действия между държавите-членки и да гарантира включването на проблемите на ромите в основните програми на всички съответни органи;

11.  Призовава Комисията да превърне влиянието на частните инвестиции върху равните възможности в приложим и отговорен фактор при отпускането на средства от страна на ЕС, като задължава физическите и/или юридически лица, които подават оферти за участие в проекти, финансирани от ЕС, да изготвят и изпълняват както анализ, така и план за действие в областта на равните възможности;

12.  Приветства инициативата, обявена от Комисията, включително публикуването на съобщение относно преразгледаната стратегия за борба срещу дискриминацията, продължаващата зелена книга относно образованието на ученици, които произхождат от семейства на мигранти или принадлежат към малцинство в неравностойно положение, както и намерението да предприеме допълнителни мерки за осигуряване на прилагането на Директива 2000/43/EО; приветства по-специално предложението да се създаде форум за ромите на високо равнище като структура за разработване на ефективна политика за справяне с проблемите на ромите;

13.  Настоятелно призовава Комисията да създаде общоевропейска кризисна карта, която измерва и разглежда тези райони в ЕС, където общностите са основно засегнати от бедност и социална изолация;

14.  Настоятелно приканва Комисията да проучи възможностите за засилване на антидискриминационното законодателство в областта на образованието, като насочи внимание към премахване на сегрегацията, и да докладва за резултатите пред Парламента най-късно една година след приемането на настоящата резолюция; подчертава, че равнопоставения достъп до качествено образование трябва да бъде приоритет в една Европейска стратегия за ромите; приканва Комисията да удвои усилията си да финансира и подкрепя действията в държавите-членки, които целят интегрирането на ромските деца в основните структури на образованието още в ранна възраст; приканва Комисията да подкрепи програми, насърчаващи позитивни действия за ромите в областта на гимназиалното и висшето образование, включително професионално обучение, обучение на възрастни, обучение през целия живот и университетско образование; приканва Комисията да подкрепя и други програми, предоставящи позитивни и успешни модели на премахването на сегрегацията;

15.  Призовава държавите-членки и Комисията да се борят срещу експлоатацията на деца от ромски произход, принуждаването им да просят и отсъствията им от училище, както и срещу малтретирането на жени от ромски произход;

16.  Настоятелно приканва Комисията да подкрепи интеграцията на ромите на трудовия пазар чрез различни мерки, като финансова помощ за обучение и преквалификация, мерки, насърчаващи положителни действия на трудовия пазар, строго въвеждане в действие на антидискриминационното законодателство в областта на заетостта, както и мерки за насърчаване на самонаемането на роми и малки ромски предприятия;

17.  Приканва Комисията да разгледа възможността за схема за микрокредитиране, каквато беше предвидена в гореспоменатия доклад за 2007 г. на Консултативната група на високо равнище, с цел насърчаване на създаването на малки предприятия и да се замени практиката на лихварство, която спъва много от общностите в неравностойно положение;

18.  Призовава Съвета, Комисията и държавите-членки да подкрепят систематичните национални програми, насочени към подобряване на здравословното положение на ромските общности, по-конкретно като въведат подходящ план за ваксиниране на деца; приканва всички държави-членки да преустановят и коригират адекватно и без отлагане систематичното изключване на определени ромски общности от системата на здравеопазването, като включат но не се ограничават само до общностите, живеещи в изолирани географски райони, а също и тежките нарушения на човешките права в системата на здравеопазването, където е имало или има такива, включително расова сегрегация в заведенията на здравеопазването и принудителната стерилизация на ромски жени;

19.  Настоятелно приканва Комисията да гради върху съществуващи положителни модели за подкрепа на програми, насочени към премахване на ромските гета, които пораждат сериозни социални рискове, рискове за околната среда и здравето в онези държави-членки, в които те съществуват и да подпомага и други програми, предоставящи положителни и успешни модели за жилищно настаняване на ромите, включително и ромите-мигранти;

20.  Настоятелно призовава държавите-членки да разрешат проблема с лагерите, в които не съществуват никакви стандарти за хигиена и безопасност и в които много деца от ромски произход умират при битови произшествия, особено при пожари, причинени от липсата на подходящи стандарти за безопасност;

21.  Приканва Комисията и Съвета да приведат политиката на ЕС за ромите в съответствие с Декадата на приобщаването на ромите и да използват съществуващи инициативи като Фонда за образование на ромите, плана за действие на ОССЕ и препоръките на Съвета на Европа за повишаване ефикасността на усилията им в тази област;

22.  Подчертава важността от привличането на местните органи за гарантиране на ефективното прилагане на усилията за насърчаване на приобщаването на ромите и за борба с дискриминацията;

23.  Призовава държавите-членки да привлекат ромските общности на базисно ниво с оглед да се дадат повече права на ромите, така че те по-пълно да се възползват от стимулите, предоставени от ЕС за всички инициативи за насърчаване на техните права и приобщаването на техните общности, било в областта на образованието, заетостта или гражданско участие, като се има предвид, че успешната интеграция предполага подход "отдолу нагоре" и споделена отговорност; подчертава важността на развитието на човешките ресурси и професионален капацитет на ромите, с оглед насърчаването на привличането на ромите в публичната администрация на всички равнища, включително институциите на ЕС;

24.  Припомня, че всички държави-кандидатки в процеса на преговори и присъединяване са поели ангажимент да подобрят приобщаването на ромските общности и да насърчават правото им на образование, трудова заетост, здравеопазване и жилище; приканва Комисията да извърши оценка на прилагането на тези ангажименти и на моментното положение на ромите във всички държави-членки;

25.  Призовава Комисията и съответните органи да предприемат необходимите стъпки за преустановяването на угояването на прасета на мястото на бившия концентрационен лагер в Lety (Чешката република) и да създаде мемориал в памет на жертвите на преследване;

26.  Счита, че Европейският парламент трябва по-подробно да разгледа различните аспекти на предизвикателството за европейската политика по отношение на приобщаването на ромите;

27.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата на държавите-членки, присъединяващите се и кандидатстващите за членство страни, на Съвета на Европа и ОССЕ.

(1) ОВ C 45 E, 23.2.2006 г., стр. 129.
(2) ОВ C 298 E, 8.12.2006 г., стр. 283.
(3) Приети текстове, P6_TA(2007)0534.

Правна информация - Политика за поверителност