Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0050/2008

Rozpravy :

PV 30/01/2008 - 7

Hlasování :

PV 31/01/2008 - 8.12
CRE 31/01/2008 - 8.12

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0035

Přijaté texty
PDF 220kWORD 62k
Čtvrtek, 31. ledna 2008 - Brusel
Evropská strategie pro romskou menšinu
P6_TA(2008)0035RC-B6-0050/2008

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 31. ledna 2008 o evropské strategii pro romskou menšinu

Evropský parlament,

-   s ohledem na články 3, 6, 7, 29 a 149 Smlouvy o ES, které členské státy zavazují k zajištění rovných příležitostí pro všechny občany,

-   s ohledem na článek 13 Smlouvy o ES, na jehož základě může Evropské společenství přijmout vhodná opatření k boji proti diskriminaci na základě rasového nebo etnického původu,

-   s ohledem na svá usnesení ze dne 28. dubna 2005 o situaci Romů v Evropské unii(1), ze dne 1. června 2006 o situaci romských žen v Evropské unii(2) a ze dne 15. listopadu 2007 o uplatňování směrnice 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států(3),

-   s ohledem na směrnici 2000/43/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ, a směrnici 2000/78/ES, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání, a na rámcové rozhodnutí o boji proti rasismu a xenofobii,

-   s ohledem na zprávu o rasismu a xenofobii v členských státech EU za rok 2007, kterou zveřejnila Agentura Evropské unie pro základní práva,

-   s ohledem na skutečnost, že v roce 2005 zahájila řada členských států EU, kandidátských zemí a dalších zemí, ve kterých mají orgány EU výrazné zastoupení, iniciativu "Desetiletí začleňování Romů" a zřídila fond pro vzdělávání Romů,

-   s ohledem na článek 4 Rámcové úmluvy Rady Evropy o ochraně národnostních menšin a na Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod,

-   s ohledem na komplexní akční plán přijatý státy OBSE, včetně členských států EU a kandidátských zemí, zaměřený na zlepšení situace Romů a Sintiů na území států OBSE, v němž se tyto státy mimo jiné zavazují posílit své úsilí o zajištění toho, aby Romové a Sintiové mohli ve společnosti zastávat plnohodnotné a rovnocenné místo, a o odstranění jejich diskriminace,

-   s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie a stanovy Agentury Evropské unie pro základní práva,

-   s ohledem na zprávu poradní skupiny odborníků na vysoké úrovni pro sociální integraci etnických menšin a jejich plné zapojení na pracovním trhu nazvanou "Etnické menšiny na pracovním trhu – naléhavá výzva k lepšímu sociálnímu začlenění", kterou Komise zveřejnila v roce 2007,

-   s ohledem na čl. 108 odst. 5 jednacího řádu,

A.   vzhledem k tomu, že 12 až 15 milionů Romů žijících v Evropě, z nichž 10 milionů žije v Evropské unii, se potýká s rasovou diskriminací a v mnoha případech musí rovněž čelit závažné strukturální diskriminaci, chudobě, sociálnímu vyloučení, stejně jako vícenásobné diskriminaci na základě pohlaví, věku, zdravotního postižení a sexuální orientace; vzhledem k tomu, že po rozšíření EU v roce 2004 a 2007 se většina evropských Romů stala občany EU a že tedy požívají práva občanů EU a jejich rodin volně se stěhovat a usazovat na území členských států,

B.   vzhledem k tomu, že situace evropských Romů, kteří jsou tradičně v mnoha evropských zemích součástí společnosti a podílejí se na ní, se liší od situace jiných evropských národnostních menšin, což zdůvodňuje specifická opatření na evropské úrovni,

C.   vzhledem k politováníhodné skutečnosti, že se romští občané EU často potýkají s rasovou diskriminací, když jakožto občané EU uplatňují svá základní práva na volný pohyb a usazování,

D.   vzhledem k tomu, že postavení mnoha romských komunit a Romů, pokud se rozhodli usadit v jiném členském státě, než je stát, jehož jsou občany, je obzvláště nejisté,

E.   uznávaje, že v potírání rasové diskriminace Romů a ochraně jejich práv na vzdělání, zaměstnání, zdraví a bydlení nebylo dosaženo dostatečného pokroku ani v členských státech, ani v kandidátských zemích,

F.   vzhledem k tomu, že členské státy nadále tolerují segregaci ve vzdělávání, vzhledem k tomu, že tato diskriminace v přístupu ke kvalitnímu vzdělání trvale ovlivňuje schopnost romských dětí rozvíjet a uplatňovat svá práva na rozšiřování vlastního vzdělání,

G.   vzhledem k tomu, že vzdělání je základním nástrojem boje proti sociálnímu vyloučení, vykořisťování a kriminalitě,

H.   vzhledem k tomu, že mnoho Romů bydlí v podmínkách neodpovídajících normám a hygienickým požadavkům a že existují četné důkazy o jejich uzavírání do ghett, přičemž Romové bývají buď oběťmi nuceného vystěhování nebo je jim pravidelně bráněno, aby se z takových oblastí vystěhovali,

I.   vzhledem k tomu, že romské komunity se obvykle potýkají s nepřijatelně vysokou mírou nezaměstnanosti, a že jsou tudíž zapotřebí zvláštní opatření k usnadnění přístupu k pracovním místům; zdůrazňuje, že pro evropský pracovní trh, stejně jako pro evropskou společnost jako celek, by začlenění Romů bylo velmi přínosné,

J.   vzhledem k tomu, že EU má k dispozici celou řadu mechanismů a nástrojů, jejichž prostřednictvím lze zlepšit přístup Romů ke kvalitnímu vzdělání, zaměstnání, bydlení a zdravotnictví, a to zejména politiku sociálního začleňování, regionální politiku a politiku zaměstnanosti,

K.   vzhledem k tomu, že sociální začlenění romských společenství je úkol, jenž se dosud nepodařilo splnit, a že pro dosažení účinné a viditelné změny v této oblasti je třeba uplatnit nástroje EU,

L.   uznávaje potřebu zajistit účinné zapojení Romů do politického života, zejména pokud jde o rozhodnutí ovlivňující život a životní podmínky Romů,

M.   vzhledem k tomu, že nesnášenlivost vůči Romům čili romafobie je v Evropě stále značně rozšířena a přiživují a využívají ji extremisté, což může přerůst v rasistické útoky, nenávistné projevy, fyzické útoky, nezákonná vystěhování a zastrašování ze strany policie,

N.   vzhledem k tomu, že romské ženy čelí dvojnásobné diskriminaci jako Romky a ženy,

O.   vzhledem k tomu, že romský holocaust (porajmos) by měl být plně uznán s ohledem na závažnost nacistických zločinných plánů, jejichž cílem bylo fyzicky vyhladit evropské Romy, stejně jako Židy a další vybrané skupiny,

1.   zcela a bez výjimky odsuzuje všechny podoby rasismu a diskriminace, jimž čelí Romové a další osoby označované za "Cikány";

2.   vítá závěry předsednictví Evropské rady ze dne 14. prosince 2007, v nichž Evropská rada "která si je vědoma velmi specifické situace Romů v celé Unii, vyzývá členské státy a Unii, aby využily všech prostředků pro jejich lepší začlenění" a "vyzývá Komisi, aby posoudila stávající politiky a nástroje a aby do konce června roku 2008 předložila Radě zprávu o dosaženém pokroku";

3.   domnívá se, že EU a členské státy sdílejí odpovědnost za podporu začlenění Romů a dodržování jejich základních práv jako práv evropských občanů a že musí neprodleně zvýšit své úsilí o dosažení viditelných výsledků v této oblasti; vyzývá členské státy a orgány EU, aby přijaly potřebná opatření s cílem vytvořit vhodné sociální a politické prostředí pro realizaci začleňování Romů;

4.   důrazně žádá, aby nová Agentura Evropské unie pro základní práva přistupovala k rasové diskriminaci namířené proti Romům jako k jedné z hlavních priorit svého pracovního programu;

5.   znovu zdůrazňuje, že EU hraje důležitou úlohu v boji proti diskriminaci Romů, jež má často strukturální povahu, a proto vyžaduje komplexní přístup na úrovni EU, zejména co se týče rozvoje společných politik, přičemž uznává, že základní pravomoci potřebné k provádění politik, k ochraně a podpoře Romů a k posílení jejich postavení, jakož i politická vůle, čas a prostředky na tyto účely věnované coby prvotní vklad, spadají do odpovědnosti jednotlivých členských států;

6.   naléhavě žádá Komisi, aby vypracovala evropskou rámcovou strategii pro začleňování Romů, jež by na úrovni EU zajistila soudržnou politiku sociálního začleňování Romů, a naléhá na Komisi, aby současně vytvořila komplexní akční plán Společenství pro začleňování Romů s cílem poskytnout finanční podporu na realizaci cíle evropské rámcové strategie pro začleňování Romů;

7.   naléhavě žádá Komisi, aby vytvořila komplexní akční plán Společenství pro začleňování Romů, s tím, že tento plán musí být vypracován a prováděn skupinou komisařů, kteří jsou odpovědní za sociální začleňování občanů EU na základě svých pravomocí v oblastech zaměstnanosti, sociálních věcí, rovných příležitostí, spravedlnosti, svobody, vzdělávání, kultury a regionální politiky;

8.   vyzývá Komisi, aby jednomu ze svých komisařů svěřila odpovědnost za koordinaci romské politiky;

9.   důrazně vybízí Komisi, aby při řešení romské problematiky použila jako účinného nástroje pracovní metodologii založenou na principu "Romové pro Romy", a vyzývá ji, aby podporovala romské zaměstnance v rámci své struktury;

10.   vyzývá Komisi, aby zřídila romskou pracovní skupinu pro koordinaci provádění evropské rámcové strategie pro začleňování Romů, pro usnadnění spolupráce mezi členskými státy, pro koordinaci společných kroků členských států a zajištění zohledňování romské problematiky všemi příslušnými subjekty;

11.   vyzývá Komisi, aby při uvolňování finančních prostředků EU považovala dopad soukromých investic na rovné příležitosti za významný a závazný faktor a aby v této souvislosti ukládala jednotlivcům nebo právnickým osobám, které předkládají nabídky na projekty financované EU, povinnost vypracovat a uskutečnit analýzu a akční plán týkající se rovných příležitostí;

12.   vítá iniciativy ohlášené Komisí, včetně ohlášeného sdělení o revidované strategii boje proti diskriminaci, připravovanou zelenou knihu o vzdělávání žáků přistěhovaleckého původu nebo žáků, kteří jsou příslušníky znevýhodněné menšiny, a záměr přijmout dodatečná opatření k zajištění prosazování směrnice 2000/43/ES; vítá zejména návrh na zřízení romského fóra na vysoké úrovni, které by mělo vytvářet účinné politiky pro řešení romských otázek;

13.   naléhavě vyzývá Komisi, aby vytvořila celoevropskou krizovou mapu, která bude měřit a zkoumat ty oblasti EU, v nichž jsou komunity nejvíce zasaženy chudobou a sociálním vyloučením;

14.   naléhavě žádá Komisi, aby prověřila možnosti posílení právních předpisů zaměřených proti diskriminaci v oblasti vzdělávání s důrazem na desegregaci a aby do jednoho roku ode dne přijetí tohoto usnesení informovala o svých zjištěních Parlament; znovu opakuje, že rovný přístup ke kvalitnímu vzdělání by měl být jednou z priorit evropské strategie pro romskou menšinu; naléhavě vyzývá Komisi, aby zdvojnásobila své úsilí v oblasti finanční i jiné podpory opatření prováděných v členských státech s cílem integrovat romské děti od útlého věku do hlavního proudu vzdělávání; naléhá na Komisi, aby podporovala programy zaměřené na pomoc Romům v oblasti středního a vyššího školství, včetně odborné přípravy, vzdělávání dospělých, celoživotního a vysokoškolského vzdělávání; naléhavě žádá Komisi, aby podporovala i jiné programy, které představují kladný a úspěšný příklad desegregace;

15.   vyzývá členské státy a Komisi, aby bojovaly proti vykořisťování, nucenému žebrání a záškoláctví u romských dětí a špatnému zacházení s romskými ženami;

16.   naléhavě žádá Komisi, aby podporovala integraci Romů na trhu práce prostřednictvím opatření zahrnujících finanční podporu odborné přípravy a rekvalifikace, opatření na posílení pozitivního vývoje na trhu práce, důrazné vymáhání antidiskiminačních právních předpisů v oblasti zaměstnání a opatření na podporu samostatné výdělečné činnosti Romů a malých romských podniků;

17.   vyzývá Komisi, aby zvážila možnost realizace programu poskytování mikroúvěrů, jak bylo navrženo ve výše zmíněné zprávě vypracované poradní skupinou na vysoké úrovni, s cílem podpořit vznik malých podniků a vymýtit lichvářské praktiky, které těžce dopadají na mnohá ze znevýhodněných společenství;

18.   vyzývá Radu, Komisi a členské státy, aby podporovaly systematické národní programy zaměřené na zlepšování zdravotního stavu romských komunit, a to zejména vytvořením náležitých plánů očkování dětí; naléhavě žádá všechny členské státy, aby bezodkladně ukončily a odpovídajícím způsobem napravily systematické vylučování některých romských společenství, včetně mj. romských společenství v izolovaných geografických oblastech, ze zdravotní péče a extrémní případy pošlapávání lidských práv ve zdravotnictví, k nimž docházelo či stále dochází, včetně rasové segregace ve zdravotnických zařízeních a nucené sterilizace romských žen;

19.   naléhavě žádá Komisi, aby v návaznosti na stávající kladné příklady podporovala programy zaměřené na odstranění romských chudinských čtvrtí, které představují závažná sociální, environmentální a zdravotní rizika, v členských státech, kde takové čtvrti existují, a aby podporovala i jiné programy, které představují kladný a úspěšný příklad bydlení Romů včetně romských přistěhovalců;

20.   vyzývá členské státy, aby vyřešily problém osad, v nichž neexistují žádné hygienické ani bezpečnostní normy a kde velký počet romských dětí umírá při domácích nehodách, zejména při požárech způsobených nedodržováním řádných bezpečnostních norem;

21.   naléhavě žádá Komisi a Radu, aby sladily evropskou politiku pro romskou menšinu s projektem Desetiletí začleňování Romů a aby využily stávajících iniciativ jako např. fondu pro vzdělávání Romů, akčního plánu OBSE a doporučení Rady Evropy pro zvýšení účinnosti svého úsilí v této oblasti;

22.   zdůrazňuje, že k zajištění efektivity úsilí v oblasti podpory začleňování Romů a boje proti diskriminaci je důležité zapojení místních úřadů;

23.   vyzývá členské státy, aby zapojily romská společenství na místní úrovni, a umožnily tak Romům plně využívat pobídek poskytovaných EU zaměřených na podporu práv Romů a začleňování romských komunit, ať již v oblasti vzdělávání, zaměstnanosti či občanské angažovanosti, neboť k úspěšnému začlenění je zapotřebí přístup zdola nahoru a sdílení odpovědnosti; zdůrazňuje význam rozvoje lidských zdrojů a profesních schopností Romů za účelem podpory účasti Romů na veřejné správě všech úrovní včetně orgánů EU;

24.   připomíná, že se všechny kandidátské země při vyjednávání a přistoupení zavázaly ke zlepšování začleňování romských komunit a podpoře jejich práv na vzdělání, zaměstnání, zdravotní péči a bydlení; vyzývá Komisi, aby zhodnotila naplňování těchto závazků a stávající situaci Romů ve všech členských státech;

25.   vyzývá Komisi a příslušné úřady, aby přijaly nezbytná opatření k ukončení provozu velkovýkrmny vepřů na místě bývalého koncentračního tábora v Letech (Česká republika) a k vybudování památníku obětem pronásledování;

26.   domnívá se, že by se Parlament měl podrobněji zabývat různými aspekty problémů evropské politiky týkající se začleňování Romů;

27.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a kandidátských zemí, Radě Evropy a OBSE.

(1) Úř. věst. C 45 E, 23.2.2006, s. 129.
(2) Úř. věst. C 298 E, 8.12.2006, s. 283.
(3) Přijaté texty, P6_TA(2007)0534.

Právní upozornění - Ochrana soukromí