Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0050/2008

Forhandlinger :

PV 30/01/2008 - 7

Afstemninger :

PV 31/01/2008 - 8.12
CRE 31/01/2008 - 8.12

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0035

Vedtagne tekster
PDF 38kWORD 60k
Torsdag den 31. januar 2008 - Bruxelles
En europæisk strategi for romaer
P6_TA(2008)0035RC-B6-0050/2008

Europa-Parlamentets beslutning af 31. januar 2008 om en europæisk strategi for romaer

Europa-Parlamentet,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 3, 6, 7, 29 og 149, som forpligter medlemsstaterne til at sikre alle borgere lige muligheder,

-   der henviser til EF-traktatens artikel 13, der gør det muligt for Det Europæiske Fællesskab at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling på grundlag af race eller etnisk oprindelse,

-   der henviser til sin beslutning af 28. april 2005 om romaernes situation i Den Europæiske Union(1), af 1. juni 2006 om romakvinders situation i Den Europæiske Union(2) og af 15. november 2007 om anvendelse af direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område(3),

-   der henviser til direktiv 2000/43/EF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse og direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv samt til rammeafgørelsen om bekæmpelse af racisme og fremmedhad,

-   der henviser til "Report on Racism and Xenophobia in the Member States of the EU", som Agenturet for Grundlæggende Rettigheder offentliggjorde i 2007,

-   der henviser til, at en række EU-medlemsstater, kandidatlande og andre lande med en betydelig tilstedeværelse af EU-institutioner i 2005 indførte årtiet for integration af romaer og oprettede en uddannelsesfond for romaer,

-   der henviser til artikel 4 i Europarådets rammekonvention om beskyttelse af nationale mindretal og til den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder,

-   der henviser til den generelle handlingsplan, som medlemsstaterne i Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), herunder EU-medlemsstater og kandidatlande, har vedtaget med henblik på at forbedre situationen for roma- og sinti-folk i OSCE-området, og hvori staterne bl.a. forpligter sig til at intensivere deres bestræbelser på at sikre, at roma- og sinti-folk kan tage fuldt og lige del i vore samfund, og på at udrydde forskelsbehandlingen af dem,

-   der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og statutten for agenturet for grundlæggende rettigheder,

-   der henviser til den rapport fra den højtstående rådgivende ekspertgruppe om etniske mindretals integration i samfundet og på arbejdsmarkedet, der med titlen "'Ethnic Minorities on the Labour Market - An Urgent Call for Better Social Inclusion" blev offentliggjort af Kommissionen i 2007,

-   der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A.   der henviser til, at de 12 til 15 millioner romaer, der bor i Europa, heraf omkring 10 millioner i EU, lider under racediskrimination og i mange tilfælde udsættes for alvorlig strukturel diskrimination, fattigdom og social udstødelse samt multidiskrimination på grund af køn, alder, handicap og seksuel orientering, og til, at størstedelen af europæiske romaer blev EU-borgere efter udvidelserne i 2004 og 2007 og således blev omfattet af unionsborgernes og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område,

B.   der henviser til, at situationen for europæiske romaer, som historisk set har været en del af samfundet i mange europæiske lande, og som har bidraget til dette samfund, adskiller sig fra situationen for europæiske nationale mindretal og således berettiger til særlige foranstaltninger på europæisk plan,

C.   der henviser til, at roma-unionsborgere ofte udsættes for racediskrimination under udøvelsen af den grundlæggende ret til fri bevægelighed og etableringsfrihed, de nyder som unionsborgere,

D.   der henviser til, at mange romaer og roma-grupper, som har besluttet at slå sig ned i en anden medlemsstat end den, hvori de er statsborgere, befinder sig i en særlig udsat position,

E.   der henviser til, at der i såvel medlemsstater som kandidatlande ikke sker nogen fremskridt i bekæmpelsen af racediskrimination mod romaer for så vidt angår deres ret til uddannelse, beskæftigelse, sundhedspleje og boliger,

F.   der henviser til, at segregation på uddannelsesområdet fortsat tolereres i medlemsstaterne; der henviser til, at en sådan forskelsbehandling i adgangen til kvalitetsundervisning til stadighed påvirker roma-børns muligheder for at udvikle sig og nyde godt af deres ret til uddannelsesmæssig udvikling,

G.   der henviser til, at uddannelse er et grundlæggende redskab til bekæmpelse af social udstødelse, udnyttelse og kriminalitet,

H.   der henviser til, at usunde boligforhold under normal standard og tydelige beviser på ghettodannelse findes i vid udstrækning, og at romaer regelmæssigt enten udsættes for tvungen udsættelse eller hindres i at fraflytte bydele,

I.   der henviser til, at der i roma-samfundene gennemsnitligt er en uacceptabelt høj arbejdsløshed, således at der er behov for specifikke foranstaltninger for at lette adgangen til at få arbejde, og der henviser til, at det europæiske arbejdsmarked og det europæiske samfund som helhed ville få stor gavn af integrationen af romaer,

J.   der henviser til, at EU råder over en række mekanismer og værktøjer, der kan anvendes til at forbedre romaers adgang til kvalitetsundervisning, beskæftigelse, boliger og sundhedspleje, herunder navnlig politikkerne for social integration, regionaludvikling og beskæftigelse,

K.   der henviser til, at målsætningen om social integration af roma-samfund stadig ikke er opfyldt, og at man bør tage EU-instrumenter i brug for at opnå reelle og synlige forandringer på dette område,

L.   der erkender behovet for at sikre faktiske deltagelse af romaer i det politiske liv, navnlig for så vidt angår beslutninger, der berører romaernes tilværelse og velfærd,

M.   der henviser til, at sigøjnerfjendtlighed eller romafobi stadig er udbredt i Europa og fremmes og praktiseres af ekstremister, hvilket kan kulminere i racistiske overgreb, hadske ytringer, fysiske overgreb, retsstridige udsættelser og chikane fra politiets side,

N.   der henviser til, at de fleste roma-kvinder udsættes for dobbeltdiskrimination, nemlig som romaer og som kvinder,

O.   der henviser til, at romaernes holocaust (Porajmos) fortjener at blive anerkendt fuldt ud, eftersom nazisternes frygtelige forbrydelser havde til formål fysisk at udrydde romaerne i Europa såvel som jøder og andre målgrupper,

1.   fordømmer på det kraftigste alle de former for racisme og diskrimination, som romaer og andre, der betragtes som sigøjnere, udsættes for;

2.   glæder sig over formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 14. december 2007, hvori det erklærer, at det "er klar over, at romaerne i hele EU står i en helt speciel situation," og "opfordrer medlemsstaterne og EU til at anvende alle midler i arbejdet for at forbedre deres inklusion" og samtidig "opfordrer Kommissionen til at gennemgå de eksisterende politikker og instrumenter og forelægge Rådet en fremskridtsrapport inden udgangen af juni 2008";

3.   mener, at EU og medlemsstaterne har et fælles ansvar for at fremme integrationen af romaer og forsvare deres grundlæggende rettigheder som europæiske borgere og straks må øge deres bestræbelser på at nå synlige resultater på dette område; opfordrer medlemsstaterne og EU-institutionerne til at støtte de nødvendige foranstaltninger til skabelse af de rette sociale og politiske forudsætninger for integration af romaer;

4.   opfordrer indtrængende det nye Agentur for Grundlæggende Rettigheder til at sørge for, at sigøjnerfjendtlighed bliver højt prioriteret i dets arbejdsprogram;

5.   fremhæver på ny EU's vigtige rolle i bekæmpelsen af diskriminationen mod romaer, som ofte er strukturel og derfor kræver en samlet tilgang på EU-plan, navnlig med hensyn til udarbejdelsen af fælles politikker, samtidig med at det erkender, at det først og fremmest er medlemsstaterne, der har det centrale ansvar for og skal udvise den politiske vilje til at afsætte den nødvendige tid og de nødvendige ressourcer til beskyttelse, gennemførelse af politikker, fremme af romaer og styrkelse af deres indflydelse;

6.   opfordrer indtrængende Kommissionen til at udforme en europæisk rammestrategi for integration af romaer med sigte på at skabe politisk sammenhæng på EU-plan i den sociale integration af romaer og til at udarbejde en omfattende EU-handlingsplan for integration af romaer med sigte på at yde finansiel støtte til gennemførelsen af målsætningen om en europæisk rammestrategi for integration af romaer;

7.   opfordrer indtrængende Kommissionen til at udarbejde en omfattende EF-handlingsplan for romaernes integration under henvisning til, at planen bør udarbejdes og gennemføres af de kommissærer, der har ansvar for EU-borgernes sociale integration i kraft af arbejdsområderne beskæftigelse, sociale anliggender, ligestilling, retlige anliggender, frihed, uddannelse, kultur og regionalpolitik;

8.   opfordrer Kommissionen til at give et af sine medlemmer ansvaret for koordineringen af en roma-politik;

9.   henstiller indtrængende til Kommissionen at benytte "roma-til-roma-arbejdsmetoden" som et effektivt middel til behandling af roma-spørgsmål og opfordrer den til i højere grad at ansætte romaer i dens tjenestegrene;

10.   opfordrer Kommissionen til at oprette en roma-enhed, der kan koordinere gennemførelsen af en europæisk rammestrategi for integration af romaer, lette samarbejdet mellem medlemsstaterne, samordne medlemsstaternes fælles tiltag og sikre, at der tages hensyn til roma-spørgsmål i alle relevante organer;

11.   opfordrer Kommissionen til at gøre private investeringers indvirkning på lige muligheder til en relevant og kontrollerbar faktor ved frigivelse af EU-støttemidler ved at gøre det obligatorisk for de enkeltpersoner og/eller juridiske personer, der deltager i udbud vedrørende EU-finansierede projekter, at indføre og gennemføre såvel en analyse som en handlingsplan vedrørende lige muligheder;

12.   glæder sig over de initiativer, Kommissionen har bekendtgjort, herunder en meddelelse om en revideret strategi for bekæmpelse af diskrimination, den kommende grønbog om undervisning af elever, der har migrationsbaggrund eller tilhører et ugunstigt stillet mindretal, og at den har til hensigt at træffe yderligere foranstaltninger for at sikre håndhævelsen af direktiv 2000/43/EF; glæder sig navnlig over forslaget om at etablere et roma-forum på højt plan med henblik på udarbejdelse af effektive politikker til integration af romaerne;

13.   opfordrer indtrængende Kommissionen til at udarbejde et europadækkende krisekort, hvorpå der skabes oversigt over og angives størrelsen på de områder i EU, hvor roma-samfund er hårdest ramt af fattigdom og social udelukkelse;

14.   anmoder indtrængende Kommissionen om at undersøge mulighederne for at styrke lovgivningen mod forskelsbehandling på uddannelsesområdet med særligt sigte på afskaffelse af segregationen og om at aflægge rapport til Parlamentet om resultaterne heraf inden for et år efter vedtagelsen af denne beslutning; understreger på ny, at lige adgang til kvalitetsuddannelse bør prioriteres højt i en europæisk strategi for romaer; opfordrer indtrængende Kommissionen til at forstærke sin indsats for at finansiere og på anden vis støtte aktioner i medlemsstaterne, der tager sigte på at integrere roma-børn i den normale undervisning fra et tidligt alderstrin; opfordrer indtrængende Kommissionen til at støtte programmer for positiv særbehandling af romaer på gymnasietrinnet og i de videregående uddannelser, herunder erhvervsuddannelser, voksenuddannelser, livslang læring og universitetsuddannelser, og til at støtte andre programmer med positive og succesrige modeller for ophævelse af segregation;

15.   opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at bekæmpe udnyttelsen af roma-børn og sætte ind over for det forhold, at de tvinges til at tigge og til at forsømme skolen, samt til at bekæmpe den dårlige behandling af roma-kvinder;

16.   opfordrer indtrængende Kommissionen til at støtte integrationen af romaerne på arbejdsmarkedet via foranstaltninger, såsom økonomisk støtte til uddannelse og omskoling, foranstaltninger til fremme af positiv særbehandling på arbejdsmarkedet og streng håndhævelse af antidiskriminationslovgivningen inden for beskæftigelse samt foranstaltninger til fremme af romaers muligheder for at blive selvstændige og oprette små virksomheder;

17.   opfordrer Kommissionen til at overveje muligheden for en mikrokreditplan som foreslået i ovennævnte rapport fra den højtstående rådgivende ekspertgruppe med henblik på at tilskynde til oprettelse af små virksomheder og erstatte den ågerpraksis, der virker lammende på mange af de ugunstigt stillede samfund;

18.   opfordrer Rådet, Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte systemiske nationale programmer, der tager sigte på at forbedre sundhedssituationen i roma-samfundene, navnlig gennem indførelse af et fyldestgørende vaccinationsprogram for børn; opfordrer indtrængende alle medlemsstater til straks at sætte en stopper for og afhjælpe den systematiske udelukkelse af visse roma-samfund fra sundhedspleje, herunder men ikke kun samfund i isolerede geografiske områder, og de ekstreme menneskerettighedskrænkelser, som har fundet sted og finder sted i sundhedssektoren, herunder i form af segregation på sundhedscentre og tvungen sterilisering af roma-kvinder;

19.   opfordrer indtrængende Kommissionen til at bygge på eksisterende positive modeller med henblik på at støtte programmer til fjernelse af roma-slumkvarterer, som skaber alvorlige sociale samt miljø- og sundhedsmæssige risici, i de medlemsstater, hvor sådanne kvarterer findes, og på at støtte andre programmer, der indeholder positive og succesrige modeller for boliger til romaer, herunder roma-migranter;

20.   opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at løse problemet med lejre, hvor der ikke er nogen hygiejne- og sikkerhedsstandarder overhovedet, og hvor et stort antal roma-børn dør i forbindelse med ulykker i hjemmet, navnlig brande, forårsaget af mangel på ordentlige sikkerhedsstandarder;

21.   opfordrer indtrængende Kommissionen og Rådet til at bringe EU's roma-politik på linje med årtiet for integration af romaer og til at gøre brug af eksisterende initiativer såsom uddannelsesfonden for romaer, OSCE's handlingsplan og Europarådets henstillinger for at øge effektiviteten af deres indsats på dette område;

22.   understreger betydningen af at inddrage lokale myndigheder i sikringen af en effektiv implementering af bestræbelserne på at fremme integrationen af romaer og bekæmpe diskrimination;

23.   opfordrer medlemsstaterne til at inddrage roma-samfundet på græsrodsplan med henblik på at sætte roma-folket i stand til fuldt ud at drage nytte af initiativer fra EU til fremme af romaernes rettigheder og integration af deres samfund, hvad enten der er tale om uddannelse, beskæftigelse eller borgerdeltagelse, eftersom vellykket integration forudsætter en bottom-up-tilgang og fælles ansvar; understreger betydningen af at udvikle romaernes menneskelige ressourcer og faglige kunnen med henblik på at fremme deres inddragelse i offentlig forvaltning på alle niveauer, herunder EU-institutionerne;

24.   erindrer om, at alle kandidatlande under forhandlingerne om deres tiltrædelse forpligtede sig til at forbedre integrationen af roma-samfund og til at fremme deres ret til uddannelse, beskæftigelse, sundhedspleje og boliger; anmoder Kommissionen om at foretage en evaluering af opfyldelsen af disse forpligtelser og af den nuværende situation for romaer i alle medlemsstater;

25.   opfordrer Kommissionen og de relevante myndigheder til at tage alle nødvendige skridt til at sætte en stopper for opfedningen af svin på det sted, hvor den tidligere koncentrationslejr i Lety (Den Tjekkiske Republik) lå, og til at rejse et mindesmærke til ære for ofrene for forfølgelse,

26.   mener, at Parlamentet bør underkaste forskellige aspekter af udfordringerne for europæisk politik til integration af romaer nærmere undersøgelser;

27.   pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes og kandidatlandenes regeringer og parlamenter, Europarådet og OSCE.

(1) EUT C 45 E af 23.2.2006, s. 129.
(2) EUT C 298 af 8.12.2006, s. 283.
(3) Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0534.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik