Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0050/2008

Arutelud :

PV 30/01/2008 - 7

Hääletused :

PV 31/01/2008 - 8.12
CRE 31/01/2008 - 8.12

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0035

Vastuvõetud tekstid
PDF 128kWORD 59k
Neljapäev, 31. jaanuar 2008 - Brüssel
Romisid käsitlev Euroopa strateegia
P6_TA(2008)0035RC-B6-0050/2008

Euroopa Parlamendi 31. jaanuari 2008. aasta resolutsioon romisid käsitleva Euroopa strateegia kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikleid 3, 6, 7, 29 ja 149, milles liikmesriike kohustatakse tagama võrdsed võimalused kõigile kodanikele;

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 13, mis annab Euroopa Ühendusele võimaluse võtta asjakohaseid meetmeid, et võidelda diskrimineerimisega rassilise või etnilise päritolu alusel;

–   võttes arvesse oma 28. aprilli 2005. aasta resolutsiooni romide olukorra kohta Euroopa Liidus(1), 1. juuni 2006. aasta resolutsiooni romi naiste olukorra kohta Euroopa Liidus(2) ja 15. novembri 2007. aasta resolutsiooni direktiivi 2004/38/EÜ (mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil) kohaldamise kohta(3);

–   võttes arvesse direktiivi 2000/43/EÜ, millega rakendatakse võrdse kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust, ja direktiivi 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel, samuti raamotsust rassismi ja ksenofoobia vastu võitlemise kohta;

–   võttes arvesse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti poolt avaldatud aruannet rassismi ja ksenofoobia kohta ELi liikmesriikides 2007. aastal;

–   võttes arvesse romide kaasamise aastakümne ja romi haridusfondi algatusi 2005. aastal paljudes ELi liikmesriikides, kandidaatriikides ja muudes riikides, kus Euroopa Liidu institutsioonid on olulisel määral esindatud;

–   võttes arvesse Euroopa Nõukogu rahvusvähemuste kaitse raamkonventsiooni artiklit 4 ning Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni;

–   võttes arvesse OSCE töös osalevate riikide, sealhulgas ELi liikmes- ja kandidaatriikide poolt vastu võetud laiaulatuslikku tegevuskava, milles keskendutakse romide ja sintide olukorra parandamisele OSCE piirkonnas ja kohustatakse riike muu hulgas suurendama jõupingutusi, eesmärgiga tagada romidele ja sintidele võimalus ühiskondlikus elus täiel määral ja võrdselt osaleda ning lõpetada nende diskrimineerimine;

–   võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste hartat ja Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti põhikirja;

–   võttes arvesse komisjoni poolt 2007. aastal avaldatud rahvusvähemuste sotsiaalse integreerimise ja nende tööturul täieliku osalemisega tegeleva kõrgetasemelise ekspertrühma aruannet pealkirjaga "Rahvusvähemused tööturul - tungiv üleskutse paremaks sotsiaalseks kaasamiseks";

–   võttes arvesse kodukorra artikli 108 lõiget 5,

A.   arvestades, et 12–15 miljonit Euroopas elavat romi, kellest umbes 10 miljonit elab Euroopa Liidus, diskrimineeritakse rassiliselt ja nad kannatavad paljudel juhtudel tõsise struktuurilise diskrimineerimise, vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse, samuti mitmekordse diskrimineerimise all soo, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse alusel; arvestades, et enamik Euroopa romisid sai pärast 2004. ja 2007. aasta laienemisi ELi kodanikuks ning nad saavad kasutada ELi kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil;

B.   arvestades, et ajalooliselt paljude Euroopa riikide ühiskonda kuulunud ja sinna oma panuse andnud Euroopa romide olukord erineb Euroopa rahvusvähemuste omast, mis õigustab erimeetmete võtmist Euroopa tasandil;

C.   arvestades, et romi päritolu ELi kodanikud puutuvad ELi kodanike põhiõiguste hulka kuuluva liikumis- ja elama asumise vabaduse kasutamisel sageli kokku rassilise diskrimineerimisega;

D.   arvestades, et paljud romid ja romi kogukonnad, kes on otsustanud asuda elama liikmesriiki, mille kodakondsus neil puudub, on eriti kaitsetus olukorras;

E.   arvestades, et ei liikmes- ega kandidaatriikides ei ole toimunud edasiminekut romide rassilise diskrimineerimise vastases võitluses ega nende õiguste kaitsmises hariduse, tööhõive, tervishoiu ja eluaseme valdkonnas;

F.   arvestades, et liikmesriikides lubatakse endiselt segregatsiooni hariduse valdkonnas; arvestades, et selline diskrimineerimine kvaliteetsele haridusele juurdepääsul halvendab järjepidevalt romi laste võimet areneda ja kasutada oma õigust hariduse omandamisele;

G.   arvestades, et haridus on põhiline vahend sotsiaalse tõrjutuse, ärakasutamise ja kuritegevuse vastu võitlemiseks;

H.   arvestades, et standardile mittevastavad ja ebasanitaarsed elutingimused ning getostumise ilmingud on laialt levinud, kusjuures romid langevad regulaarselt kas sunniviisiliste väljatõstmiste ohvriks või takistatakse nende ärakolimist sellisest piirkonnast;

I.   arvestades, et keskmiselt on romi kogukondades lubamatult kõrge tööpuudus, seetõttu on töökohtadele juurdepääsu parandamiseks vaja erimeetmeid; arvestades, et romide kaasamisest võidaksid palju Euroopa tööturg ja Euroopa ühiskond tervikuna;

J.   arvestades, et ELil on palju erinevaid mehhanisme ja vahendeid, eelkõige sotsiaalne kaasamine, regionaal- ja tööhõivepoliitika, mida saaks kasutada romide juurdepääsu parandamiseks kvaliteetsele haridusele, töökohtadele, eluasemele ja tervishoiule;

K.   arvestades, et romi kogukondade sotsiaalne kaasamine on endiselt eesmärk, mis tuleb veel saavutada, ning et ELi vahendeid tuleb kasutada selleks, et saavutada kõnealuse valdkonna tulemuslik ja reaalne muutmine;

L.   arvestades vajadust tagada romide tegelik osalemine poliitilises elus, eelkõige nende otsuste osas, mis mõjutavad romide elu ja heaolu;

M.   arvestades, et romivastasus või romifoobia on Euroopas endiselt laialt levinud ning seda edendavad ja kasutavad äärmuslased, mis võib kulmineeruda rassistlike rünnakute, vihkamiskõnede, füüsiliste rünnakute, õigusvastaste väljatõstmiste ja politseipoolse ahistamisega;

N.   arvestades, et enamus romi naisi kannatab nii romiks kui naiseks olemise tõttu kahekordse diskrimineerimise all;

O.   arvestades, et romide holokaust (Porajmos) väärib täielikku tunnistamist, pidades silmas, kui rasked olid natsismi kuriteod, mille eesmärk oli füüsiliselt hävitada Euroopa romid, samuti juudid ja muud sihikule võetud rühmad,

1.   mõistab täielikult ja ühemõtteliselt hukka kõik rassismi ja diskrimineerimise vormid, mille all kannatavad romid ja muud "mustlasteks" peetavad isikud;

2.   väljendab rahuolu Euroopa Ülemkogu 14. detsembri 2007. aasta kohtumise eesistujariigi järelduste üle, milles kutsutakse romide väga erilist olukorda kogu liidus teadvustades liikmesriike ja liitu üles kasutama kõiki vahendeid nende kaasamise parandamiseks ning kutsutakse komisjoni üles olemasolevad poliitikaid ja vahendeid läbi vaatama ja esitama nõukogule aruande tehtud edusammude kohta enne 2008. aasta juuni lõppu;

3.   on seisukohal, et EL ja liikmesriigid vastutavad ühiselt romide kaasamise edendamise ja nende kui Euroopa kodanike põhiõiguste kaitsmise eest, ning nad peavad kiiresti suurendama jõupingutusi reaalsete tulemuste saavutamiseks selles valdkonnas; kutsub liikmesriike ja ELi institutsioone üles kiitma heaks vajalikud meetmed, et luua asjakohane sotsiaalne ja poliitiline keskkond romide kaasamiseks;

4.   nõuab tungivalt, et uus Põhiõiguste Amet võtaks romivastasuse küsimuse üheks oma töökava keskseks prioriteediks;

5.   kinnitab veel kord ELi olulist rolli võitluses romide diskrimineerimise vastu, mis toimub sageli struktureeritult ja vajab seetõttu terviklikku lähenemisviisi ELi tasandil, eelkõige seoses ühise poliitika väljatöötamisega, tunnistades ühtlasi, et kõige suurem pädevus ja poliitilise tahte, aja ning vahendite investeerimine romide kaitsesse, edendamisse, õigustesse ja poliitika rakendamisse on liikmesriikide ülesanne;

6.   nõuab tungivalt, et komisjon töötaks välja romide kaasamise Euroopa raamstrateegia, mille eesmärk on tagada ELi tasandil poliitiline sidusus romide sotsiaalse kaasamise valdkonnas, ning nõuab tungivalt, et komisjon töötaks ühtlasi välja igakülgse romide kaasamise ühenduse tegevuskava, et anda rahalist toetust romide kaasamise Euroopa raamstrateegia eesmärgi teostamiseks;

7.   nõuab tungivalt, et komisjon koostaks romide kaasamist käsitleva põhjaliku ühenduse tegevuskava, märkides, et nimetatud kava peavad töötama välja ja rakendama volinikud, kes vastutavad ELi kodanike sotsiaalse kaasatuse eest oma tegevusvaldkondade kaudu, nagu tööhõive, sotsiaalpoliitika, võrdsed võimalused, õigusvaldkond, vabadus, haridus, kultuur ja regionaalpoliitika;

8.   kutsub komisjoni üles määrama ühe oma liikmetest vastutama romide poliitika koordineerimise eest;

9.   nõuab tungivalt, et komisjon rakendaks nn romidelt romidele töömeetodit kui tõhusat vahendit romide küsimustega tegelemiseks, ning kutsub komisjoni üles soodustama romidest töötajate komisjoni tööle võtmist;

10.   kutsub komisjoni üles looma romide üksus, et koordineerida romide kaasamise Euroopa raamstrateegia rakendamist, edendada koostööd liikmesriikide vahel, kooskõlastada liikmesriikide ühismeetmeid ja tagada romidega seotud küsimuste süvalaiendamine kõigis asjakohastes instantsides;

11.   kutsub komisjoni üles muutma erainvesteeringute mõju võrdsete võimaluste edendamisele oluliseks ja arvestatavaks teguriks ELi rahaliste vahendite andmise protsessis, kohustades ELi rahastatavate projektide läbiviimiseks pakkumisi esitavaid eraisikuid ja/või juriidilisi isikuid töötama välja ja rakendama võrdseid võimalusi käsitlevat analüüsi ja tegevuskava;

12.   tervitab komisjoni algatusi, sealhulgas teatist diskrimineerimise vastase võitluse muudetud strateegia kohta, tulevast rohelist raamatut rändetaustaga või ebasoodsas olukorras oleva vähemuse hulka kuuluvatele õpilastele hariduse andmise kohta ning kavatsust võtta täiendavaid meetmeid direktiivi 2000/43/EÜ jõustamise tagamiseks; tervitab eelkõige ettepanekut luua kõrgetasemeline romide foorum, millest saaks struktuur tulemusliku poliitika väljatöötamiseks, et romide probleemidega tegeleda;

13.   nõuab tungivalt, et komisjon koostaks üleeuroopalise kriisikava, mille järgi hinnata ja jälgida neid Euroopa Liidu piirkondi, kus kogukondadel on suurimad vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse probleemid;

14.   nõuab tungivalt, et komisjon uuriks võimalusi diskrimineerimisvastaste õigusaktide tugevdamiseks hariduse valdkonnas, keskendudes segregatsiooni kaotamisele, ning esitaks Euroopa Parlamendile tulemuste kohta aruande ühe kalendriaasta jooksul alates käesoleva resolutsiooni vastuvõtmisest; kordab veel kord, et võrdne juurdepääs kvaliteetsele haridusele peaks olema romisid käsitleva Euroopa strateegia esmatähtis eesmärk; nõuab tungivalt, et komisjon kahekordistaks jõupingutusi liikmesriikide selliste meetmete rahastamiseks ja toetamiseks, mille eesmärk on integreerida romi lapsed varakult tavaharidussüsteemi; nõuab tungivalt, et komisjon toetaks programme, millega edendatakse romidele suunatud positiivseid meetmeid kesk- ja kõrghariduse, sealhulgas kutsehariduse, täiskasvanute koolituse, elukestva õppe ja ülikoolihariduse valdkonnas; nõuab tungivalt, et komisjon toetaks muid programme, mille raames pakutakse positiivseid ja edukaid mudeleid segregatsiooni kaotamiseks;

15.   kutsub liikmesriike ja komisjoni üles võitlema romi laste ärakasutamise, sundkerjamise ja koolist puudumise ning romi naiste halva kohtlemise vastu;

16.   nõuab tungivalt, et komisjon toetaks romide tööjõuturule integreerimist muu hulgas välja- ja ümberõppe rahalise toetamise meetmetega, positiivsete meetmete soodustamisega tööturul, diskrimineerimisvastaste seaduste range jõustamisega tööhõive valdkonnas ning meetmetega, millega edendatakse romidest füüsilisest isikust ettevõtjate ja romi väikeettevõtete tegevust;

17.   kutsub komisjoni üles kaaluma kõrgetasemelise ekspertrühma eespool nimetatud aruande kohaselt mikrokrediidisüsteemi loomise võimalust, et ergutada väikeettevõtete asutamist ning tõrjuda välja liigkasuvõtmine, mis paljusid ebasoodsas olukorras olevaid kogukondi koormab;

18.   palub nõukogul, komisjonil ja liikmesriikidel toetada süstemaatilisi riiklikke programme, mille eesmärk on parandada romi kogukondade tervislikku seisundit, eelkõige sobiva laste vaktsineerimiskava loomise abil; nõuab tungivalt, et kõik liikmesriigid lõpetaksid viivitamatult teatavate romi kogukondade süstemaatilise kõrvalejätmise tervishoiuteenuste osutamisel, mis puudutab ka (kuid mitte üksnes) eraldatud geograafilistes piirkondades elavaid kogukondi, ning äärmuslikud inimõiguste rikkumised tervishoiusüsteemides, kus neid on esinenud või esineb praegu, kaasa arvatud rassieraldus tervishoiuasutustes ning romi naiste sunniviisiline steriliseerimine, ning eelnimetatu asjakohaselt heastaksid;

19.   nõuab tungivalt, et komisjon kasutaks olemasolevaid positiivseid mudeleid eeskujuna, et toetada programme, mille eesmärk on kaotada tõsiseid sotsiaalseid ja keskkonnaohte ning terviseriske põhjustavad romide slummid nendes liikmesriikides, kus neid leidub, ning toetada muid programme, mis pakuvad romide, kaasa arvatud romi ümberasujate eluaseme küsimuste lahendamiseks positiivseid ja edukaid mudeleid;

20.   nõuab tungivalt, et liikmesriigid lahendaksid probleemi, mida kujutavad endast laagrid, kus ei täideta hügieeni- ega ohutusnõudeid ning kus ohutusnõuete eiramise tõttu sureb hulgaliselt romi lapsi koduste õnnetuste, eelkõige tulekahjude tagajärjel;

21.   nõuab tungivalt, et komisjon ja nõukogu viiksid ELi romide poliitika kooskõlla romide kaasamise aastakümne kavaga ja kasutaksid olemasolevaid algatusi, nt romi haridusfondi, OSCE tegevuskava ja Euroopa Nõukogu soovitusi, et suurendada oma jõupingutuste tulemuslikkust selles valdkonnas;

22.   rõhutab kohalike ametivõimude kaasamise olulisust, et tagada tõhusad jõupingutused romide kaasatuse edendamisel ja diskrimineerimise vastu võitlemisel;

23.   kutsub liikmesriike üles kaasama romi kogukond rohujuuretasandil eesmärgiga anda romidele rohkem mõjuvõimu, et nad saaksid igakülgset kasu ELi pakutavatest stiimulitest, mille eesmärk on edendada nende õigusi ja nende kogukondade kaasatust nii hariduse, tööhõive kui kodanikuühiskonnas osalemise valdkonnas, võttes arvesse asjaolu, et edukas integratsioon eeldab altpoolt tulevat algatust ja ühiseid kohustusi; rõhutab romi inimressursi ja kutsealase suutlikkuse arendamise tähtsust, pidades silmas romide osalemise edendamist riigihalduse kõigil tasanditel, sealhulgas ELi institutsioonides;

24.   tuletab meelde, et kõik kandidaatriigid on võtnud endale läbirääkimis- ja ühinemisprotsessis kohustuse parandada romi kogukondade kaasamist ning edendada nende õigust haridusele, tööhõivele, tervishoiule ja eluasemele; palub komisjonil hinnata nende kohustuste täitmist ning romide praegust olukorda kõikides liikmesriikides;

25.   kutsub komisjoni ja teisi asjaomaseid ametiasutusi üles astuma vajalikud sammud, et lõpetada nuumseafarmi pidamine endise koonduslaagri asukohas Letys (Tšehhi Vabariigis) ning luua tagakiusamise ohvritele austuse avaldamiseks mälestusmärk;

26.   on seisukohal, et Euroopa Parlament peaks tegelema üksikasjalikumalt romide kaasamisega seonduvate Euroopa poliitika probleemide erinevate aspektidega;

27.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide ja kandidaatriikide valitsustele ning parlamentidele, Euroopa Nõukogule ja OSCEle.

(1) ELT C 45 E, 23.2.2006, lk 129.
(2) ELT C 298 E, 8.12.2006, lk 283.
(3) Vastuvõetud tekstid, P6_TA(2007)0534.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika