Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0050/2008

Debatter :

PV 30/01/2008 - 7

Omröstningar :

PV 31/01/2008 - 8.12
CRE 31/01/2008 - 8.12

Antagna texter :

P6_TA(2008)0035

Antagna texter
PDF 130kWORD 68k
Torsdagen den 31 januari 2008 - Bryssel
En europeisk strategi för romer
P6_TA(2008)0035RC-B6-0050/2008

Europaparlamentets resolution av den 31 januari 2008 om en europeisk strategi för romer

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artiklarna 3, 6, 7, 29 och 149 i EG-fördraget, enligt vilka medlemsstaterna måste garantera lika möjligheter för alla medborgare,

–   med beaktande av artikel 13 i EG-fördraget enligt vilken unionen kan vidta lämpliga åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung,

–   med beaktande av sin resolution av den 28 april 2005 om situationen för romerna i Europeiska unionen(1), sin resolution av den 1 juni 2006 om situationen för de romska kvinnorna i Europeiska unionen(2) och sin resolution av den 15 november 2007 om tillämpningen av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorium(3),

–   med beaktande av direktiv 2000/43/EG om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung och direktiv 2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling i arbetslivet samt ramdirektivet om bekämpande av rasism och främlingsfientlighet,

–   med beaktande av betänkandet "Report on Racism and Xenophobia in the Member States of the EU in 2007" (Rasism och främlingsfientlighet i medlemsstaterna 2007), som offentliggjorts av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter,

–   med beaktande av att ett antal EU-medlemsstater, kandidatländer och andra länder där Europeiska unionens institutioner har stark närvaro 2005 inledde decenniet för integrering av romer och inrättade en utbildningsfond för romer,

–   med beaktande av artikel 4 i Europarådets ramkonvention om skydd av nationella minoriteter och Europakonventionen om skydd av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–   med beaktande av den omfattande handlingsplan som antagits av OSSE-staterna, däribland EU:s medlemsstater och kandidatländer, och som syftar till att förbättra situationen för romer och sinti inom OSSE-området, bland annat genom att staterna åtar sig att öka insatserna för att romer och sinti ska kunna delta fullt ut och på lika villkor i våra samhällen och för att diskrimineringen av dem ska upphöra,

–   med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och arbetsordningen för byrån för grundläggande rättigheter,

–   med beaktande av den rapport om etniska minoriteter på arbetsmarknaden ("Ethnic Minorities on the Labour Market – An Urgent Call for Better Social Inclusion") som utarbetats av den rådgivande högnivågruppen med experter på social integrering av etniska minoriteter i samhället och på arbetsmarknaden och som kommissionen offentliggjorde 2007,

–   med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Det finns mellan 12 och 15 miljoner romer i Europa, varav omkring 10 miljoner i EU. Dessa är utsatta för rasdiskriminering och i många fall även för kraftig strukturell diskriminering, fattigdom och social marginalisering samt flerfaldig diskriminering på grund av kön, ålder, funktionshinder och sexuell läggning. Majoriteten av Europas romer blev medborgare i EU efter utvidgningarna 2004 och 2007 och har som EU-medborgare rätt att med sina familjer flytta och bosätta sig fritt inom medlemsstaternas territorium.

B.  Situationen för Europas romer, som varit en del av och bidragit till samhället i många europeiska länder sedan länge, skiljer sig tydligt åt från situationen för andra nationella minoriteter i Europa, vilket motiverar särskilda åtgärder på EU-nivå.

C.  Det är beklagligt att unionsmedborgare av romskt ursprung ofta råkar ut för rasdiskriminering när de såsom medborgare i EU utövar sina grundläggande rättigheter att fritt röra sig och bosätta sig.

D.  Många enskilda romer och romska grupper som har valt att slå sig ned i en annan EU-medlemsstat än den där de är medborgare befinner sig i en särskilt utsatt situation.

E.  Erkännas bör att det inte gjorts några vidare framsteg för att bekämpa rasdiskrimineringen mot romerna och försvara deras rätt till utbildning, sysselsättning, hälsovård och bostäder, både i medlemsstaterna och i kandidatländerna.

F.  Fortfarande tolereras runtom i EU:s medlemsstater segregation inom utbildningen. En sådan diskriminering i fråga om möjligheterna att få utbildning av god kvalitet lägger hela tiden hinder i vägen för romernas barn att utveckla sig och dra nytta av rätten till utveckling genom utbildning.

G.  Utbildning är ett grundläggande verktyg i kampen mot utanförskap i samhället, utnyttjande och brottslighet.

H.  Undermåliga och hälsovådliga levnadsvillkor och tecken på gettobildning finns i stor skala, och romer drabbas ofta av vräkning eller hindras från att flytta från sådana områden.

I.  Arbetslösheten bland romer är i allmänhet oacceptabelt hög, vilket kräver särskilda åtgärder för att underlätta tillgången till arbete för romer. Den europeiska arbetsmarknaden liksom det europeiska samhället i stort skulle ha mycket att vinna på att romerna integreras i samhällslivet.

J.  EU förfogar över ett antal mekanismer och verktyg som kan utnyttjas till att förbättra romernas tillgång till utbildning, sysselsättning, bostäder och hälsovård av hög kvalitet, i synnerhet i politiken för social integrering samt i regional- och sysselsättningspolitiken.

K.  Den sociala integreringen av romska befolkningsgrupper är fortfarande ett mål som måste uppnås och EU-instrumenten måste användas så att de kan bidra till reella och synliga förändringar på detta område.

L.  Man måste se till att romerna verkligen deltar i det politiska livet, särskilt när det gäller beslut som rör den romska befolkningens liv och välfärd.

M.  Det finns fortfarande många i Europa som har en fördomsfull och fientlig inställning till romer. Detta är något som underblåses och utnyttjas av nationalistiska och högerextremistiska partier, och som kan kulminera i rasistiska attacker, hatiska uttalanden, fysiskt våld, olaglig vräkning och polistrakasserier.

N.  De flesta romska kvinnor utsätts för dubbel diskriminering som romer och som kvinnor.

O.  Förintelsen av romerna (porrajmos) bör ges det oreserverade erkännande som står i proportion till allvaret i nazisternas försök att fysiskt utrota Europas romer tillsammans med judarna och andra utpekade grupper.

1.  Europaparlamentet fördömer fullständigt och entydigt alla former av rasism och diskriminering som romer och andra som ses som "zigenare" utsätts för.

2.  Europaparlamentet välkomnar ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte den 14 december 2007 där rådet, "som är medvetet om den mycket specifika situation romerna befinner sig i hela unionen", uppmanar "medlemsstaterna och unionen att använda alla medel för att förbättra deras integrering" och uppmanar "kommissionen att studera den befintliga politiken och de befintliga instrumenten samt att före utgången av juni 2008 rapportera till rådet om framstegen".

3.  Europaparlamentet anser att EU och medlemsstaterna har ett delat ansvar för att främja romernas integrering och försvara deras grundläggande rättigheter som EU-medborgare och snarast måste öka sina ansträngningar för att åstadkomma synliga resultat på detta område. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och EU-institutionerna att stödja de åtgärder som krävs för att skapa en social och politisk miljö som gör det möjligt att integrera romerna.

4.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Europeiska unionens nya byrå för de grundläggande rättigheterna att i sitt arbetsprogram högprioritera kampen mot rasism och rasdiskriminering mot romer.

5.  Europaparlamentet bekräftar ännu en gång vilken viktig roll EU har i arbetet med att bekämpa diskrimineringen av romer, en diskriminering som ofta är strukturell och därför kräver en övergripande strategi på EU-nivå, särskilt vid utformningen av gemenskapspolitiken. Samtidigt bör man inse att det är medlemsstaternas nationella regeringar som har den nödvändiga behörigheten och ansvarar för de viktigaste insatserna av politisk vilja, tid och resurser för att genomföra politiken, skydda och stödja romerna och verka för att de får ökat inflytande.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram en europeisk ramstrategi om integrering av romer till förmån för en konsekvent politik på EU-nivå för social integrering av romer och att samtidigt utarbeta en för gemenskapen enhetlig och övergripande åtgärdsplan för att integrera den romska befolkningen genom att bidra med finansiellt stöd till genomförandet av målet för den europeiska ramstrategin för integrering av romer.

7.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att utarbeta en för gemenskapen enhetlig och övergripande handlingsplan för att integrera den romska befolkningen, och påpekar att en sådan plan måste utarbetas och genomföras av de kommissionsledamöter som ansvarar för integreringen av EU-medborgare genom sina respektive ansvarsområden för sysselsättning, sociala frågor, lika möjligheter, rättvisa, frihet, utbildning, kultur och regionalpolitik.

8.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utse en av sina ledamöter till ansvarig för samordningen av en strategi för romer.

9.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra "rom-till-rom-strategin" som ett effektivt verktyg för att hantera romska frågor samt att anställa fler romer inom den egna institutionen.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en arbetsgrupp med uppgift att samordna genomförandet av den europeiska ramstrategin för integrering av romer och att underlätta samarbetet mellan medlemsstaterna samt att samordna gemensamma insatser mellan medlemsstaterna och se till att romerfrågan införlivas i arbetet hos alla de instanser som berörs av den.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra privata investeringars inverkan på lika möjligheter för alla till en relevant och kontrollerbar faktor vid tilldelningen av EU-medel, genom att kräva att de individer och/eller juridiska personer som lämnar anbud på EU-finansierade projekt utarbetar och genomför såväl en analys som en handlingsplan om lika möjligheter för alla.

12.  Europaparlamentet välkomnar de initiativ som Europeiska kommissionen redovisat, bl.a. tillkännagivandet av ett meddelande om en omarbetad strategi för bekämpning av diskriminering, en kommande grönbok om undervisning av elever som har invandrarbakgrund eller tillhör en eftersatt minoritet, och avsikten att vidta ytterligare åtgärder för att se till att direktiv 2000/43/EG genomförs. Parlamentet välkomnar särskilt förslaget att inrätta ett högnivåforum för romska frågor som en plats för utarbetande av effektiva åtgärder för att hantera dessa frågor.

13.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att utarbeta en kriskarta som täcker hela Europa och genom vilken man kan skapa en översikt av och mäta storleken på de områden inom EU där befolkningsgrupper är värst drabbade av fattigdom och social utslagning.

14.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheterna att förbättra lagstiftningen mot diskriminering på utbildningsområdet, med tyngdpunkt på att minska segregationen, och att lägga fram slutsatserna för parlamentet senast ett år efter att denna resolution antagits. Parlamentet upprepar att lika tillgång till utbildning av god kvalitet bör prioriteras i den europeiska strategin för romer, och uppmanar med kraft kommissionen till fördubblade insatser för finansiering av och stöd till åtgärder i medlemsstaterna för integrering av romska barn i det allmänna skolsystemet alltifrån en tidig ålder. Vidare uppmanar parlamentet kommissionen att stödja program för positiv särbehandling av romer inom sekundärutbildning och högre utbildning, inklusive yrkesutbildning, vuxenutbildning, livslångt lärande och universitetsutbildning. Parlamentet uppmanar likaså kommissionen att stödja andra program med positiva och lyckade modeller för avsegregering.

15.  Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att bekämpa utnyttjande, påtvingat tiggeri och utebliven skolgång bland romska barn samt dålig behandling av romska kvinnor.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja romernas integrering på arbetsmarknaden genom åtgärder såsom finansiellt stöd för utbildning och omskolning, åtgärder för att främja positiv särbehandling på arbetsmarknaden, ett strikt genomförande av lagar mot diskriminering på sysselsättningsområdet och åtgärder för att främja egenföretagande och småföretagande bland romer.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga möjligheten att införa en mikrokreditplan, i enlighet med det förslag som den rådgivande högnivågruppen lade fram i sin ovannämnda rapport, i syfte att främja startandet av småföretag och ersätta den ockerpraxis som har en förödande inverkan på stora delar av att de missgynnade befolkningsgrupperna.

18.  Europaparlamentet uppmanar rådet, kommissionen och medlemsstaterna att stödja systematiska nationella program som syftar till att förbättra hälsosituationen bland de romska befolkningsgrupperna, framför allt genom att införa lämpliga vaccinationsprogram för barnen. Parlamentet uppmanar alla medlemsstater att utan dröjsmål sätta stopp för och på lämpligt sätt åtgärda dels den systematiska utestängningen av vissa romska befolkningsgrupper från hälso- och sjukvården, något som även omfattar (men inte begränsar sig till) romska grupper i isolerade geografiska områden, dels de oerhörda brott mot de mänskliga rättigheterna som på vissa ställen förekommit eller fortfarande förekommer inom hälso- och sjukvården, såsom rasåtskillnad inom sjukvårdsinrättningarna och tvångssterilisering av romska kvinnor.

19.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att bygga vidare på de positiva förebilder som finns för att stödja program för att romer i de medlemsstater där detta är aktuellt inte längre ska bo i slumområden med allvarliga sociala, miljömässiga och hälsorelaterade risker samt att stödja andra program med positiva och lyckade boendemodeller för romer, bland dem också romska invandrare.

20.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att lösa problemet med läger där hygien och säkerhet är under all kritik och där många romska barn dör i olyckor, framför allt i bränder, som orsakas av bristande säkerhet.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att anpassa EU-strategin för romer till decenniet för integrering av romer och att utnyttja befintliga initiativ såsom utbildningsfonden för romer, OSSE:s åtgärdsplan och rekommendationerna från Europarådet till att öka effektiviteten i sina insatser på detta område.

22.  Europaparlamentet framhåller vikten av samverkan med lokala myndigheter för att säkerställa ett effektivt genomförande av insatserna för att främja integreringen av romer och bekämpa diskriminering.

23.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att involvera den romska befolkningsgruppen på gräsrotsnivå för att göra det möjligt för romerna att till fullo dra nytta av de incitament som EU erbjuder som syftar till att stärka romernas rättigheter och främja deras integrering inom områden som utbildning, sysselsättning eller samhällsengagemang, eftersom en framgångsrik integrering måste omfatta en gräsrotsstrategi och gemensamt ansvar. Parlamentet understryker vikten av att utveckla det romska humankapitalet och stärka romernas yrkeskompetens för att öka deras deltagande i den offentliga förvaltningen på alla nivåer, också inom EU-institutionerna.

24.  Europaparlamentet påminner om att samtliga kandidatländer under medlemskapsförhandlingarna och anslutningsprocessen åtog sig att förbättra integreringen av romerna och att främja deras rätt till utbildning, arbete, sjukvård och bostad. Parlamentet uppmanar kommissionen att göra en bedömning av i vilken mån dessa åtaganden uppfyllts och av romernas situation i samtliga medlemsstater.

25.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och behöriga myndigheter att vidta alla nödvändiga åtgärder för att få bort svinuppfödningsanläggningen på det område i Lety (Tjeckien) där det forna koncentrationslägret låg och uppföra en minnesvård för att hedra förföljelsens offer.

26.  Europaparlamentet menar att det bör titta närmare och mera i detalj på olika aspekter av de utmaningar som EU:s politik står inför när det gäller integreringen av romerna.

27.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, medlemsstaternas och kandidatländernas regeringar och parlament, Europarådet och OSSE.

(1) EUT C 45 E, 23.2.2006, s. 129.
(2) EUT C 298 E, 8.12.2006, s. 283.
(3) Antagna texter, P6_TA(2007)0534.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy