Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0119(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0016/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0016/2008

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 19/02/2008 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0040

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 254kWORD 32k
Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2008 - Στρασβούργο
Κατά νόμο πινακίδες και επιγραφές όσον αφορά τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους (κωδικοποιημένη έκδοση) ***I
P6_TA(2008)0040A6-0016/2008

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των κατά νόμο πινακίδων και επιγραφών, όπως και των θέσεών τους και των τρόπων ανάρτησής τους, όσον αφορά τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενά τους (κωδικοποιημένη έκδοση) (COM(2007)0344 – C6-0193/2007 – 2007/0119(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007)0344),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0193/2007),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων(1),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 80 και 51 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-0016/2008),

1.   εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως προσαρμόστηκε στις συστάσεις της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας των Νομικών Υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.   αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 102, 4.4.1996, σ. 2.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου