Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0162(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0017/2008

Ingediende teksten :

A6-0017/2008

Debatten :

Stemmingen :

PV 19/02/2008 - 6.6

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0041

Aangenomen teksten
PDF 193kWORD 30k
Dinsdag 19 februari 2008 - Straatsburg
Achterkentekenplaatverlichting van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (gecodificeerde versie) ***I
P6_TA(2008)0041A6-0017/2008

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 19 februari 2008 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de achterkentekenplaatverlichting van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan (gecodificeerde versie) (COM(2007)0451 – C6-0252/2007 – 2007/0162(COD))

(Medebeslissingsprocedure – codificatie)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2007)0451),

–   gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0252/2007),

–   gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 voor een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten(1),

–   gelet op de artikelen 80 en 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A6-0017/2008),

1.   hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie zoals gewijzigd overeenkomstig de aanbevelingen van de raadgevende werkgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

2.   verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2.

Juridische mededeling - Privacybeleid