Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2130(IMM)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0008/2008

Ingivna texter :

A6-0008/2008

Debatter :

PV 18/02/2008 - 20
CRE 18/02/2008 - 20

Omröstningar :

PV 19/02/2008 - 6.13

Antagna texter :

P6_TA(2008)0048

Antagna texter
PDF 111kWORD 33k
Tisdagen den 19 februari 2008 - Strasbourg
Begäran om fastställelse av Witold Tomczaks immunitet
P6_TA(2008)0048A6-0008/2008

Europaparlamentets beslut av den 19 februari 2008 beträffande begäran om fastställelse av Witold Tomczaks immunitet och privilegier (2007/2130(IMM))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–   med beaktande av Witold Tomczaks begäran om fastställelse av hans immunitet, med anledning av brottmålet mot honom vid distriktsrätten i Ostrów Wielkopolski i Polen, daterad den 21 maj 2007 och tillkännagiven i kammaren den 24 maj 2007,

–   efter att den 4 oktober 2007 ha hört Witold Tomczak i enlighet med artikel 7.3 i arbetsordningen,

–   med beaktande av artiklarna 8, 9 och 10 i protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier av den 8 april 1965 och artikel 6.2 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet av den 20 september 1976,

–   med beaktande av EG-domstolens domar av den 12 maj 1964 och 10 juli 1986(1),

–   med beaktande av artikel 105 i den polska konstitutionen,

–   med beaktande av artiklarna 6.3 och 7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0008/2008).

A.  Witold Tomczak valdes till ledamot av Sejm (polska parlamentets underhus) den 21 september 1997 och den 23 september 2001. Efter anslutningsfördragets undertecknande den 16 april 2003 blev han observatör. Från den 1 maj 2004 till 19 juli 2004 var han ledamot av Europaparlamentet. Den 13 juni 2004 valdes han till ledamot av Europaparlamentet och hans uppdrag i Polens parlament avslutades den 16 juni 2004.

B.  Witold Tomczak anklagas för att ha förolämpat två polismän i tjänst i Ostrów Wielkopolski den 26 juni 1999, vilket innebär ett brott mot artikel 226.1 i den polska strafflagen. Efter det att Witold Tomczak upprepade gånger uteblivit från förhandlingarna beslutade distriktsrätten i Ostrów Wielkopolski den 10 januari 2005 att i enlighet med artikel 377.3 i den polska straffprocessrätten fortsätta med rättegången i hans frånvaro.

C.  Enligt artikel 9 i akten av den 23 januari 2004 om val till Europaparlamentet ska en person kunna ställa upp i de val till Europaparlamentet som hålls i Polen om han eller hon inte har dömts för ett avsiktligt brott som faller under allmänt åtal. Enligt artikel 142.1(1) i samma akt ska en ledamots rätt att inneha ett mandat i Europaparlamentet vara förverkad genom att denne inte längre har rätt att ställa upp i val medan det inte finns några sådana bestämmelser i akten av den 12 april 2001 om val till Polens parlament.

D.  Witold Tomczak har tidigare (den 29 april 2005) bett parlamentet fastställa hans immunitet i dessa straffrättsliga förfaranden. Under plenarsammanträdet den 4 april 2006 beslutade parlamentet att inte fastställa Witold Tomczaks immunitet, trots att han före plenarsammanträdet hade skickat en skrivelse där han drog tillbaka sin tidigare begäran om fastställelse av immunitet.

E.  Witold Tomczak hävdar att domaren som handhar målet inte är objektiv, och att möjligheten att hålla rättegången i hans frånvaro strider mot principen om oskuldspresumtion.

F.  Witold Tomczak framför klagomål över att distriktsrätten inte ger honom tillträde till handlingarna i målet och över att de straffrättsliga förfarandena mot honom är partiska eftersom han försökt att ifrågasätta lagligheten i den lokala polisens och den lokala åklagarens ageranden.

G.  Mot bakgrund av den information som inkommit skyddas Witold Tomczak inte av parlamentarisk immunitet med avseende på något av de yrkanden som kommit till Europaparlamentets talmans kännedom.

1.  Europaparlamentet beslutar att inte fastställa Witold Tomczak immunitet och privilegier.

(1) Dom i mål 101/63, Wagner mot Fohrmann och Krier (REG 1964, s. 383; svensk specialutgåva, volym 1, s. 203) och dom i mål 149/85, Wybot mot Faure m.fl. (REG 1986, s. 2391; svensk specialutgåva, volym 8, s. 703).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy