Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2005/0246(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0011/2008

Ingivna texter :

A6-0011/2008

Debatter :

PV 18/02/2008 - 24
CRE 18/02/2008 - 24

Omröstningar :

PV 19/02/2008 - 6.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0049

Antagna texter
PDF 192kWORD 30k
Tisdagen den 19 februari 2008 - Strasbourg
Gemenskapens tullkodex ***II
P6_TA(2008)0049A6-0011/2008

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 februari 2008 om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex) (11272/6/2007 – C6-0354/2007 – 2005/0246(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av rådets gemensamma ståndpunkt (11272/6/2007 – C6-0354/2007)(1),

–   med beaktande av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(2), en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2005)0608),

–   med beaktande av artikel 251.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 67 i arbetsordningen,

–   med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A6-0011/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner den gemensamma ståndpunkten.

2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med den gemensamma ståndpunkten.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna rättsakten, i enlighet med artikel 254.1 i EG-fördraget.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att underteckna rättsakten, efter kontroll av att alla förfaranden vederbörligen avslutats, och att i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

(1) OJ C 298E, 11.12.2007, p. 1.
(2) EUT C 317 E, 23.12.2006, s. 82.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy