Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2141(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0010/2008

Внесени текстове :

A6-0010/2008

Разисквания :

PV 18/02/2008 - 21
CRE 18/02/2008 - 21

Гласувания :

PV 19/02/2008 - 6.16
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0051

Приети текстове
PDF 444kWORD 109k
Вторник, 19 февруари 2008 г. - Страсбург
Прозрачност във финансовата област
P6_TA(2008)0051A6-0010/2008

Резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2008 г. относно прозрачността във финансовата област (2007/2141(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Зелената книга на Комисията "Европейска инициатива за прозрачност" (COM(2006)0194),

–   като взе предвид Съобщението на Комисията относно последващи мерки към Зелената книга "Европейска инициатива за прозрачност" (COM(2007)0127),

–   като взе предвид член 255 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол (A6-0010/2008),

А.   като има предвид, че прозрачността дава възможност на гражданите да участват по-отблизо в процеса на вземане на решения и гарантира по-голяма легитимност на институциите на ЕС, както и по-висока степен на ефективност и отчетност пред гражданите в една демократична система;

Б.   като има предвид, че прозрачността допринася за укрепване на принципите на демокрацията и зачитането на основните права, посочени в член 6 от Договора за ЕС и в Хартата на Европейския съюз на основните права;

В.   като има предвид, че прозрачността в институциите на ЕС би засилила общественото разбиране за начините на използване на средствата на ЕС, като в същото време подобри възможностите за оценка на ефективността на разходите на ЕС;

Оповестяване на информация относно бенефициерите на средства от ЕС (практическо прилагане)

1.  Припомня, че член 30, параграф 3, първа алинея от Финансовия регламент, изменен на 13 декември 2006 г.(1), в главата "Принцип на прозрачност", предвижда следното:"

Комисията предоставя по подходящ начин информацията за бенефициерите на средства, получени от бюджета, с която разполага - когато бюджетът се изпълнява централизирано и пряко от нейните служби - и информацията относно бенефициерите на средствата, предоставена от образуванията, на които са възложени задачи по изпълнението на бюджета съгласно други режими на управление.

"

2.  Счита, че прозрачността е тясно свързана с това дали предоставената информация относно бенефициерите е леснодостъпна, надеждна и подходяща за извършване на допълнителни проучвания, съпоставки и оценки и че поради това при предоставяне на информацията "по подходящ начин", както се посочва във Финансовия регламент, следва надлежно да се вземат предвид тези потребности;

Финансови средства на ЕС, които са предмет на централизирано управление

3.  Припомня, че във връзка с прозрачността по отношение на 20 % от финансовите средства на ЕС, които се управляват пряко и централизирано от Комисията (безвъзмездни средства и обществени поръчки), информация, включително за самоличността на бенефициерите, е на разположение на два интернет сайта:

За бенефициери на безвъзмездни средства:

http://ec.europa.eu/grants/beneficiaries_en.htm

За бенефициери на обществени поръчки:

http://ec.europa.eu/public_contracts/beneficiaries_en.htm

4.  Отправя искане към Комисията да посочва изрично адресите на двата интернет сайта, съдържащи информация относно бенефициерите на финансови средства от ЕС, които се управляват пряко и централизирано от нея, във всички документи, свързани с бюджета на ЕС и/или проекти и програми, за които тя носи отговорност;

Финансови средства на ЕС, които са предмет на споделено, децентрализирано или съвместно управление

5.  Отбелязва, че според член 53б от Финансовия регламент, когато Комисията изпълнява бюджета посредством споделено управление, в съответствие с параграф 2, буква г) от същия член държавите-членки:"

следят посредством съответните регламенти, приложими за отделните области, и в съответствие с член 30, параграф 3 последващото годишно публикуване на бенефициерите на средства, получени от бюджета.

"

6.  Посочва, че по същия начин, съгласно членове 53в и 53г, трети страни и международни организации, на които са делегирани задачи по изпълнение, "осигуряват, в съответствие с член 30, параграф 3, последващото годишно публикуване на бенефициерите на средства, получени от бюджета."

7.  Припомня, че в проектодекларацията на Комисията относно прозрачността, поместена в приложение към резултатите от помирителната процедура относно преработения Финансов регламент, Комисията пое задължение:"

да гарантира, че в специфичния отраслов регламент за прилагане оповестяването на информация за бенефициерите на финансови средства от земеделските фондове (ЕЗФРСР(2) и ЕФГЗ(3)) ще е сравнимо с предвиденото в специфичните отраслови регламенти за прилагане на структурните фондове. По-специално, ще бъде осигурено съответно последващо годишно публикуване, за всеки бенефициер, на получените от тези фондове суми, с разбивка по основни категории разходи

"

8.  Отбелязва, че интернет сайтът на Комисията http://ec.europa.eu/agriculture/funding/index_en.htm понастоящем съдържа връзки към базите данни на 14-те държави-членки, като осигурява информация относно бенефициерите на плащания в рамките на общата селскостопанска политика, които са предмет на споделено управление; изразява, въпреки това, съжаление, че тази информация е дотолкова разностранна и разпокъсана и качеството ѝварира до такава степен, че намирането на данни е почти невъзможно; призовава Комисията да вземе за пример леснодостъпния интернет сайт http://www.farmsubsidy.org/, който функционира много добре и който е създаден без публично финансиране;

9.  Отбелязва уговорката на Комисията, че тъй като връзките на нейния интернет сайт се основават на предоставена от държавите-членки информация, която може да е твърде разнообразна по степен на обхват и подробност, тя не може да гарантира точността, нито изчерпателността на предоставените данни или информация, нито поема отговорност за възможното им използване;

10.  Настоява, че Комисията трябва да поеме отговорността за осигуряване на пълни и надеждни данни и, следователно, да предприеме необходимите действия по отношение на органите на държавите-членки, за да гарантира, че тези данни се предоставят;

Общи бележки относно оповестяването на бенефициерите

11.  Счита, че по правило интернет страниците на Комисията, на които се оповестява информация относно бенефициерите на финансови средства от ЕС от която и да е категория - независимо дали поръчки, безвъзмездни средства, разходи по земеделските или структурните фондове (или други видове финансиране), следва да бъдат организирани по начин, който да дава възможност не само за получаване на информация относно отделните бенефициери, но и за търсене въз основа на конкретни критерии с цел създаване на цялостна представа в рамките на различните функции, която впоследствие може да бъде проверена спрямо цифровите данни на Комисията относно изпълнението на бюджета;

12.  Призовава Комисията да поеме политическа отговорност за публикуването на информация относно бенефициерите на финансови средства от ЕС по всички режими на управление;

13.  Подчертава, че не е достатъчно просто да се публикува информация в суров вид, а че за да има практическа стойност, тя трябва да бъде рационално организирана, класифицирана и представена;

14.  Отбелязва, че отделните бенефициери могат да получават финансови средства от ЕС от няколко програми или сектори на дейност на ЕС; признава, че, следователно, наличието на възможност за установяване на всички суми, изплатени на отделни бенефициери във всички сектори, може да бъде поучително; изисква от Комисията да проучи доколко е осъществимо създаването на всеобщ механизъм за търсене, който да може да извлича данни относно отделните бенефициери в целия кръг на дейностите на ЕС, включително поръчки, безвъзмездни средства, субсидии, научноизследователски програми, средства от земеделски или структурни фондове, централизирано/ децентрализирано управление на средства и т.н.;

15.  Призовава Комисията да вземе предвид забележките, съдържащи се в тази резолюция, и да въведе преди следващите европейски избори през 2009 г. напълно действаща информационна система, предназначена за широката общественост, относно всички бенефициери на субсидии на ЕС и вземанията, които подлежат на събиране;

Обявяване на финансови интереси на лицата, заемащи публични мандатни длъжности в институциите на ЕС

16.  Посочва, че понастоящем институциите на ЕС имат различни подходи по отношение на декларациите за финансовите интереси на членовете си, които варират от публичен регистър (Европейски парламент) до отсъствие на каквито и да било декларации;

17.  Счита, че всички институции следва да проучат дали настоящите принципи и правила са достатъчни и отбелязва евентуалната необходимост от преразглеждане на правилата на Европейския парламент с цел публичното оповестяване на финансовите интереси по интернет да придобие задължителен характер;

18.  Отбелязва, че Комисията е възложила проучване, свързано с "Европейската инициатива за прозрачност", относно правилата и стандартите за професионална етика на лицата, заемащи публични мандатни длъжности в институциите на ЕС и в националните парламенти, националните правителства, конституционните съдилища (върховни съдилища), сметни палати и централни или национални банки на 27-те държави-членки на ЕС, както и на Канада и на Съединените американски щати и че за институциите на ЕС проучването ще направи преглед и сравнение на правилата и стандартите за професионална етика в Европейската комисия, Европейския парламент, Европейската сметна палата, Съда на Европейските общности, Европейската централна банка и Европейската инвестиционна банка;

19.  Съзнава желанието на Комисията за създаване на "общо етично пространство" сред институциите на ЕС;

20.  Припомня, че вследствие на препоръките, разработени от Комисията от независими експерти в нейния 2-ри доклад от 10 септември 1999 г., и на Бялата книга на Комисията относно административната реформа от 1 март 2000 г., Комисията състави предложение за Консултативен комитет относно стандартите в обществения живот(4), една от задачите на който ще е да насочва предварително лицата, заемащи публични мандатни длъжности, за да им помогне да избягват ситуации, които водят до потенциален конфликт на интереси;

21.  Счита, че създаването на един-единствен консултативен орган за всички лица на мандатни длъжности в ЕС не би било уместно, като се има предвид специфичното положение на членовете на Европейския парламент, които, се избират пряко от гражданите;

22.  Счита, въпреки това, че всяка институция следва да приеме правила за професионална етика на своите членове в зависимост от специфичния характер на институцията, които се основават на настоящата й практика, свързана с всички значими финансови интереси.

23.  Препоръчва правилата относно професионалната етика на всяка институция да засягат и цялостната политическа, финансова и правна отговорност на нейните членове;

24.  Припомня, че в отговор на приетите наскоро от Парламента резолюции за освобождаване от отговорност, Съдът на Европейските общности неотдавна прие Кодекс за поведение(5) на своите съдии; отбелязва, че Европейската сметна палата също проучва свързани с това въпроси в контекста на "партньорската проверка" за бъдещата ѝ роля;

25.  Изразява своето съгласие с Европейския омбудсман (жалба 3269/2005/TN), че е от съществено значение да се разкриват имената на отделните лобисти, които провеждат срещи с членове на Комисията;

Събиране на вземания, откази от събиране на вземания

26.  Отбелязва, че понятието "събиране на вземания" включва четири различни типове процедури:

   - събиране на суми, които вследствие на различни грешки, допуснати поради небрежност или понякога умишлено, са недължимо платени от държави-членки на селскостопански организации или органи, които участват в структурни дейности;
   - събиране на глоби, наложени от Комисията на организации или на държави-членки;
   - събиране на собствени средства от държавите-членки по нормалната процедура за събиране на дължими суми;
   - събиране на суми от бенефициери на общностно финансиране, когато не е спазен договорът или споразумението за отпускане на субсидии;

27.  Изразява отново съжалението си, изразено в параграф 36 от резолюцията на Парламента от 24 октомври 2006 г. относно събирането на финансови средства на Общността(6), от факта, че данните относно събирането на финансови средства на Общността са изключени от Европейската инициатива за прозрачност; призовава Комисията да предостави на бюджетния орган и в последна сметка - на обществеността, имената и сумите от събрани вземания, дължими или заверени по бюджета на ЕС, както и крайното предназначение на тези суми;

28.  Отбелязва, че съгласно годишния доклад за финансовата 2006 г. на Европейската сметна палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2006 година(7) (параграф 2.24) "информацията за събирането на вземанията и финансовите корекции, предоставена [от Комисията] [...] в годишните отчети за дейността за 2006 г. [...] не дава достатъчно обяснения"; поради това призовава Комисията да предоставя надеждна и пълна информация относно корекциите на грешки, както и доказателства относно извършените от самата нея корекции;

29.  Счита, че Комисията следва периодично да представя на Парламента и ако е възможно - да публикува на своя уебсайт, преглед на неизплатените суми, които подлежат на събиране, с разбивка на общо дължимите суми по генерални дирекции (ГД) и периода на просрочване на всяка сума;

30.  Приветства факта, че обобщение на отказите от събиране на установените вземания през 2006 г. беше публикувано като приложение към Съобщението на Комисията (COM(2007)0274), което съдържа обобщение на постиженията на Комисията по отношение на управлението за 2006 г.; отбелязва, че общо отказите от събиране на вземания (суми над 100 000 евро) възлизат на 23 038 784 евро за бюджета на ЕО и 6 549 996 евро за бюджета на Европейския фонд за развитие;

31.  Изтъква, че годишно службите на Комисията изготвят 10 000 нареждания за събиране на вземания и че Генерална дирекция "Бюджет" изготвя тримесечни баланси за неизплатените суми, които се изпращат на съответните генерални дирекции, за да предприемат действия по събиране на вземанията;

32.  Приветства факта, че в междинните отчети за 2006 г. (том 1, стр. 67 - 71) беше поместена глава относно възстановяването на разходи в бележките към отчета за стопанския резултат; отбелязва, че общата стойност на нарежданията за събиране на вземания, издадени през 2006 г., възлиза на 634 000 000 евро; изразява надежда, че в бъдеще Комисията ще извърши и други подобрения в тази посока с оглед увеличаване на прозрачността;

Състав на експертните групи, които консултират Комисията

33.  Отбелязва, че Комисията е създала регистър (http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/) на експертните групи, определени като официални и неофициални органи за консултация, учредени или с решения на Комисията, или неофициално от службите на Комисията с цел да подпомагат Комисията и нейните служби при подготвянето на законодателни предложения и политически инициативи;

34.  Приветства ангажиментите, поети от заместник-председателя Kallas по искане на комисията по бюджетен контрол, че, считано от 2008 г.:

   - имената на всички членове както на официалните, така и на неофициалните групи ще се публикуват и ще бъдат достъпни чрез регистъра на експертните групи на Комисията;
   - по отношение на всички експерти и заместници, както и наблюдатели, когато участието има отражение върху бюджета, ще се разкриват името, професионалната квалификация, полът, държавата и, когато е подходящо, представляваният орган, освен в случаите, когато бъдат представени законни и непреодолими съображения и бъдат направени публично достояние чрез регистъра на експертните групи;
   - личните данни, които не се разкриват на това основание, могат да бъдат предоставени на Европейския парламент, с оглед на всеки отделен случай, без да се нарушава Регламент (ЕО) № 45/2001(8) съгласно съответните разпоредби на Приложение І към Рамковото споразумение;
   - ще се въведе механизъм за разширено търсене, който позволява на потребителя да търси по ключови думи във всички метаданни и, например, да търси какъв е броят на експертите по държава, по състав;

35.  Отбелязва, че регистърът на експертните групи не включва:

   - независими експерти, натоварени със задачата да подпомагат Комисията при прилагането на рамковите програми за научноизследователска и развойна дейност;
   - комитети за отраслов и междуотраслов социален диалог (от които през 2005 г. бяха активни около 70 );
   - "комитети в рамките на комитологията", които подпомагат Комисията в области на политиката, по отношение на които Комисията е оправомощена да прилага законодателство (от които през 2004 г. имаше общо 250);
   - съвместни структури, които възникват по силата на международни споразумения (от които през 2004 г. имаше общо 170 активни).

36.  Изразява несъгласие с общото изключване на тези групи от регистъра и очаква от Комисията да вземе мерки, за да гарантира, че регистърът съдържа всички експертни комитети, включително информация за членовете на комитетите в рамките на комитологията, независимите експерти, съвместните структури и комитетите за социален диалог, за да се осигури прилагане на същия прозрачен подход към членовете на тези експертни комитети, освен ако за всеки отделен случай се приведат основателни и неопровержими съображения срещу това;

37.  Призовава Комисията да извърши задълбочен преглед на състава на тези експертни комитети преди края на 2008 г. и да вземе мерки за осигуряване на балансирано представяне на групите на интереси в членския състав на експертните комитети;

38.  Настоява, че Комисията трябва преди края на 2008 г. да разработи открит, прозрачен и всеобхватен процес за подбор на членове на новите експертни комитети и да информира Парламента не по-късно от февруари 2009 г. относно новите критерии за подбор;

Управление в рамките на институциите и годишни доклади за дейността им

39.  Признава, че важен елемент от доброто управление на корпоративните организации или на институциите на ЕС е предоставянето на акционерите и на широката общественост на информация относно финансовото управление по начин, който да е лесно разбираем за средностатистическия читател;

40.  Признава, че позицията претърпя изменения, откакто през 2003 г. влезе в сила преразгледаният Финансов регламент поради задължението да се изготвят годишни доклади за дейността, които на практика дават възможност за задълбочено вникване в работата на институциите;

41.  Поздравява Комисията за публикуването на годишните доклади за дейността (2004, 2005, 2006 г.) на генералните ѝ директори и на другите ѝ служби, както и на Обобщения доклад на Комисията: Постижения в областта на политиките през 2006 г. (COM(2007)0067) на нейния интернет сайт (http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/index_en.htm);

42.  Отбелязва, че според Комисията Обобщеният доклад и годишните доклади за дейността са връхната точка и стълбовете на структурата на Комисията по отношение на отчетността (COM(2006)0277) и тъй като генералните директори и Комисията в качеството ѝ на колегиален орган поемат своята политическа отговорност за управлението в тези доклади, настоятелно приканва Комисията да предприеме сериозни мерки, за да изясни напълно начините, по които се използват 80 % от финансовите средства на ЕС (споделено управление), тъй като в противен случай ще се счете, че собствената ѝ отчетност е недостатъчна;

43.  Поради това настоятелно призовава Комисията да подкрепи публикуването на национални декларации за достоверността и точността на отчетите от страна на държавите-членки, което би ѝ позволило да поеме пълна политическа отговорност за финансовото управление на ЕС като цяло; също така настоятелно призовава Комисията да разчита в по-голяма степен на дейността на националните одитни служби и на външните одити;

44.  Приветства факта, че Съдът на Европейските общности, Европейската сметна палата, Европейският икономически и социален комитет, Комитетът на регионите и Европейският омбудсман представят годишен доклад за дейността си на органа по освобождаване от отговорност;

45.  Счита, че годишните доклади за дейността на останалите институции, включително Съвета и Европейския парламент, следва да бъдат поместени на публичните им интернет сайтове в интерес на постигането на по-голяма прозрачност;

Черен списък на нарушителите

46.  Припомня, че един от въпросите, които Комисията проучи при подготвителната си работа по въпросите на прозрачността (SEC(2005)1300) беше дали измамите могат да бъдат по-успешно възпрепятствани чрез по-голяма прозрачност по отношение на резултатите от разследванията и дали Комисията, с цел изобличение, следва да състави и да публикува "черен списък" на потвърдени случаи на измама;

47.  Отбелязва, че макар съставянето на черен списък на нарушителите да е разгледано пространно в работния документ на службите на Комисията (SEC(2005) 1300), то не е включено нито в Зелената книга на Комисията "Европейска инициатива за прозрачност", нито в последващото съобщение;

48.  Призовава Комисията да проучи как би могъл да се създаде един публичен "черен списък" с доказани случаи на измама и свързаните с тях структури с оглед на тяхното изобличаване, както и с цел да се осведоми обществеността относно резултатите от усилията на Общността в рамките на борбата с измамите;

49.  Изтъква, че с цел защита на финансовите интереси на ЕС, Комисията - по искане на Европейския парламент през 1997 г., въведе система за ранно предупреждение (EWS) с пет степени на предупреждение с цел подпомагане на службите на Комисията при идентифицирането на структури, които представляват финансови и други рискове; отбелязва, че тази система обхваща както "централизираното управление" (договори и безвъзмездни средства, управлявани пряко от службите на Комисията), така и "децентрализирано управление" (средства, управлявани от трети страни); въпреки това, системата за ранно предупреждение все още не включва финансовите средства на ЕС, които се управляват в сътрудничество с държавите-членки ("споделено управление", предимно общата селскостопанска политика и структурните фондове), нито финансовите средства, чието управление е делегирано на международни организации ("съвместно управление");

50.  Посочва, че според основните заключения на Европейската сметна палата в нейния Годишен доклад за финансовата 2006 г., грешките, свързани с неизпълнение на условията (напр. тръжната процедура не е била проведена или е невалидна) са били основната причина за нередности в областта на структурните политики и тъй като защитата на финансовите интереси на ЕС е цел от първостепенно значение, призовава Комисията и Европейската сметна палата да докладват пред органа, който взема решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, относно видовете нередности или измами, които се наблюдават най-често по време на тръжните процедури, и причините за тях;

51.  Отбелязва, че поради съображения за защита на данните, с оглед защитата на законните интереси на съответните структури и при отсъствието на каквато и да е клауза във Финансовия регламент, която да разрешава публикуване, регистрациите, извършени в рамките на системата за ранно предупреждение, са строго поверителни;

52.  Припомня, че съгласно член 95 от Финансовия регламент следва да се създаде централна база данни за отхвърлените кандидати и оференти (при спазване на правилата на Общността относно защитата на личните данни) и да се управлява съвместно с всички институции и агенции и че същата следва да влезе в действие от 1 януари 2009 г.;

53.  Отново посочва спешната необходимост от етичен кодекс за Европейската служба за борба с измамите (OLAF) с оглед гарантиране на презумпцията за невинност на бенефициери, които са били подложени на дълго и нанасящо вреда разследване и въпреки че са били признати за невинни от съда, не са получили обезщетение за увреждане на тяхната репутация или за претърпените загуби;

54.  Отбелязва, че от държавите-членки се изисква да предоставят информация относно отхвърлените кандидати и оференти на компетентния разпоредител с бюджетни кредити; отбелязва също, че достъпът до тази база данни няма да е публичен и ще бъде ограничен само до институциите на ЕС, изпълнителните и регулаторните агенции (член 95, параграф 2 от Финансовия регламент);

o
o   o

55.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета и другите институции.

(1) Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета от 13 декември 2006 година за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (ОВ L 390, 30.12.2006 г., стр. 1).
(2) Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
(3) Европейски фонд за гарантиране на земеделието.
(4) Предложение за Споразумение между Европейския парламент, Съвета, Комисията, Съда на Европейските общности, Сметната палата, Европейския кономически и социален комитет и Комитета на регионите за създаване на Консултативна група относно стандартите в обществения живот (SEC(2000)2077).
(5) OВ C 223, 22.9.2007 г., стр. 1.
(6) ОВ С 313 Е, 20.12.2006 г., стр. 125.
(7) ОВ C 273, 15.11.2007 г., стр. 1.
(8) Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и относно свободното движение на такива данни. (ОВ, L 8, 12.1.2001 г., стр. 1)

Правна информация - Политика за поверителност