Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2007/2141(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0010/2008

Předložené texty :

A6-0010/2008

Rozpravy :

PV 18/02/2008 - 21
CRE 18/02/2008 - 21

Hlasování :

PV 19/02/2008 - 6.16
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0051

Přijaté texty
PDF 327kWORD 94k
Úterý, 19. února 2008 - Štrasburk
Průhlednost ve finančních záležitostech
P6_TA(2008)0051A6-0010/2008

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. února 2008 o průhlednosti ve finančních záležitostech (2007/2141(INI))

Evropský parlament,

-   s ohledem na Zelenou knihu Komise o Evropské iniciativě pro průhlednost (KOM(2006)0194),

-   s ohledem na sdělení Komise o opatřeních vyvozených ze Zelené knihy "Evropská iniciativa pro průhlednost" (KOM(2007)0127),

-   s ohledem na článek 255 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

-   s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A6-0010/2008),

A.   vzhledem k tomu, že průhlednost umožňuje občanům, aby se více zapojili do rozhodovacího procesu, a zaručuje, že orgány a instituce EU mají větší legitimitu a jsou v demokratickém systému efektivnější a odpovědnější ve vztahu k občanům,

B.   vzhledem k tomu, že průhlednost přispívá k posílení zásad demokracie a dodržování základních práv, jak je uvedeno v článku 6 Smlouvy o EU a v Listině základních práv Evropské unie,

C.   vzhledem k tomu, že větší průhlednost v orgánech a institucích EU by zlepšila veřejné povědomí o tom, jakým způsobem jsou finanční prostředky EU využívány, a zároveň by zlepšila možnosti hodnocení efektivity výdajů EU,

Zveřejnění informací o příjemcích finančních prostředků EU (provádění v praxi)

1.   připomíná, že čl. 30 odst. 3 první pododstavec finančního nařízení ve znění ze dne 13. prosince 2006(1) v kapitole "zásada průhlednosti" stanoví, že:"

Komise vhodným způsobem zpřístupní informace o příjemcích finančních prostředků z rozpočtu, které má k dispozici v okamžiku plnění rozpočtu centralizovaným řízením a přímo jejími útvary, a informace o příjemcích finančních prostředků, které poskytnou subjekty, jež byly úkoly plnění rozpočtu pověřeny v rámci jiných způsobů řízení.

"

2.   je toho názoru, že průhlednost úzce souvisí s otázkou, zda jsou informace poskytované o příjemcích snadno dostupné, spolehlivé a vhodné pro další výzkum, srovnání a hodnocení, a že by tudíž při uplatňování formulace "vhodným způsobem", jež je uvedena ve finančním nařízení, měly být tyto potřeby náležitě zohledněny;

Finanční prostředky EU, na něž se vztahuje centrální řízení

3.   připomíná, že pokud jde o průhlednost v souvislosti s 20 % finančních prostředků EU spravovaných přímo a centrálně Komisí (granty a veřejné zakázky), informace včetně údajů o příjemcích jsou k dispozici k nahlédnutí na dvou webových stránkách:

Co se týče příjemců grantů:

http://ec.europa.eu/grants/beneficiaries_en.htm

Co se týče vítězů veřejných zakázek:

http://ec.europa.eu/public_contracts/beneficiaries_en.htm

4.   žádá Komisi, aby adresy dvou webových stránek, jež obsahují informace o příjemcích finančních prostředků EU, které Komise spravuje přímo a centrálně, výslovně uváděla ve všech dokumentech souvisejících s rozpočtem EU nebo s projekty a programy, za něž odpovídá;

Finanční prostředky EU, na něž se vztahuje sdílené, decentralizované nebo společné řízení

5.   konstatuje, že podle článku 53b finančního nařízení, pokud Komise plní rozpočet sdíleným řízením, členské státy v souladu s odst. 2 písm. d) téhož článku:"

zajišťují prostřednictvím příslušných odvětvových předpisů a v souladu s čl. 30 odst. 3 náležité roční následné zveřejnění příjemců finančních prostředků z rozpočtu

"

6.   upozorňuje, že podobně podle článků 53c a 53d třetí země a mezinárodní organizace, které jsou pověřeny řídícími úkoly, "zajistí v souladu s čl. 30 odst. 3 náležité následné zveřejnění příjemců finančních prostředků z rozpočtu";

7.   připomíná, že v návrhu svého prohlášení o průhlednosti, jež je připojeno k výsledkům dohodovacího řízení o revidovaném finančním nařízení, se Komise zavázala:"

v prováděcích nařízeních pro jednotlivá odvětví zajistit, aby způsob zveřejňování informací o příjemcích prostředků ze zemědělských fondů (EZFRV(2) a EZZF(3)) byl srovnatelný se způsobem stanoveným v prováděcích nařízeních ke strukturálním fondům pro jednotlivá odvětví. Zejména bude zajištěno odpovídající každoroční zpětné zveřejnění částek získaných z těchto fondů každým příjemcem, rozdělených podle hlavních kategorií výdajů

"

8.   poznamenává, že webová stránka Komise http://ec.europa.eu/agriculture/funding/index_en.htm v současné době obsahuje odkazy na databáze 14 členských států, které poskytují informace o příjemcích plateb společné zemědělské politiky v rámci sdíleného řízení; vyslovuje však politování nad tím, že dané informace jsou tak rozmanité a rozptýlené a mají tak odlišnou kvalitu, že je obtížné vůbec nějaké najít; vyzývá Komisi, aby se poučila z dobře přístupné webové stránky http://www.farmsubsidy.org/, která funguje výborně a byla zřízena bez použití veřejných finančních prostředků;

9.   bere na vědomí výhradu Komise, která s ohledem na skutečnost, že odkazy na jejích webových stránkách vycházejí z informací poskytnutých členskými státy, jejichž rozsah i detailnost se mohou velmi lišit, prohlašuje, že nemůže zaručit přesnost nebo úplnost poskytnutých údajů a informací a nepřijímá právní ani jinou odpovědnost za jejich využití;

10.   trvá na tom, že Komise musí přijmout odpovědnost za zajištění úplných a spolehlivých údajů, a tudíž provést nezbytná opatření týkající se orgánů členských států, aby zajistila, že tyto údaje budou poskytnuty;

Obecné poznámky ke zveřejňování příjemců

11.   domnívá se, že by webové stránky Komise, na nichž jsou zveřejňovány informace o příjemcích finančních prostředků EU ze všech oblastí, ať již se jedná o zakázky, granty nebo výdaje v rámci zemědělských a strukturálních fondů, neměly umožňovat pouze získání informací o jednotlivých příjemcích, ale rovněž vyhledávání na základě specifických kritérií, aby bylo možné získat celkový obraz v rámci jednotlivých okruhů, který pak může být porovnán s číselnými údaji Komise o plnění rozpočtu;

12.   vyzývá Komisi, aby přijala politickou odpovědnost za zveřejňování informací o příjemcích finančních prostředků EU v rámci všech forem řízení;

13.   zdůrazňuje, že k tomu, aby měly informace nějakou praktickou hodnotu, nestačí je pouze zveřejnit v jejich základní podobě, ale je nezbytné je racionálním způsobem utřídit, klasifikovat a prezentovat;

14.   upozorňuje, že jednotliví příjemci mohou získat finanční prostředky EU z několika programů či sektorů činnosti EU; uznává, že z tohoto důvodu by mohlo být poučné, pokud by existovala možnost identifikovat všechny částky, jež byly jednotlivému příjemci vyplaceny napříč všemi sektory; žádá Komisi, aby prozkoumala, zda by bylo proveditelné vytvořit komplexní vyhledávač, jenž by byl schopen vyhledávat údaje o jednotlivých příjemcích v celém spektru činností EU, včetně zakázek, grantů, dotací, výzkumných programů, zemědělských nebo strukturálních fondů, centralizovaného/ decentralizovaného řízení atd.;

15.   vyzývá Komisi, aby zohlednila připomínky obsažené v tomto usnesení a do příštích evropských voleb v roce 2009 zavedla plně funkční systém, jenž by širší veřejnost informoval o všech příjemcích dotací EU a o vymáhaných dlužných finančních prostředcích;

Prohlášení o finančních zájmech ze strany osob zastávajících veřejný úřad v orgánech a institucích EU

16.   upozorňuje, že jednotlivé orgány a instituce EU mají v současné době značně odlišné požadavky na prohlášení o finančních zájmech ze strany svých členů – od veřejného rejstříku (Evropský parlament) až po nulovou povinnost tato prohlášení vydávat;

17.   je toho názoru, že by všechny orgány a instituce EU měly zvážit, zda jsou stávající zásady a pravidla dostatečná, a konstatuje, že může být zapotřebí provést přezkum pravidel Evropského parlamentu, jehož cílem by bylo zavedení povinného zveřejňování finančních zájmů na internetu;

18.   konstatuje, že si Komise objednala vypracování studie, která souvisí s její Evropskou iniciativou pro průhlednost a bude se zabývat pravidly a normami v oblasti profesionální etiky, jež platí pro osoby zastávající veřejný úřad v orgánech a institucích EU a ve vnitrostátních parlamentech, vládách, ústavních soudech (nejvyšších soudech), účetních dvorech a centrálních či národních bankách 27 členských států EU, stejně jako Kanady a Spojených států amerických; dále konstatuje, že tato studie v případě orgánů a institucí EU prozkoumá a srovná pravidla a normy v oblasti profesionální etiky v Evropské komisi, Evropském parlamentu, Evropském účetním dvoře, Evropském soudním dvoře, Evropské centrální bance a Evropské investiční bance;

19.   je si vědom přání Komise vytvořit v rámci orgánů a institucí EU "společný etický prostor";

20.   připomíná, že Komise na základě doporučení, která vypracoval výbor nezávislých odborníků ve své 2. zprávě ze dne 10. září 1999, a své bílé knihy o správní reformě ze dne 1. března 2000 vytvořila návrh na zřízení poradního výboru pro normy veřejného života(4), k jehož úkolům by patřilo předem poskytovat osobám zastávajícím veřejný úřad pokyny, jak se vyhnout situacím, v nichž by mohlo dojít k potenciálnímu střetu zájmů;

21.   domnívá se, že by nebylo vhodné zřídit jediný poradní orgán pro všechny osoby zastávající veřejný úřad EU vzhledem ke specifické situaci poslanců Evropského parlamentu, kteří jsou přímo voleni občany;

22.   domnívá se nicméně, že by všechny orgány a instituce měly přijmout pravidla profesionální etiky pro své členy, v závislosti na konkrétním charakteru každého orgánu či instituce a na základě jejich stávajících praktik týkajících se všech relevantních finančních zájmů;

23.   doporučuje, aby se pravidla profesionální etiky každého orgánu či instituce zabývala rovněž celkovou politickou, finanční a právní odpovědností svých členů;

24.   připomíná, že Evropský soudní dvůr v reakci na nedávná usnesení Parlamentu o udělení absolutoria přijal kodex chování pro své soudce(5); konstatuje, že Evropský účetní dvůr rovněž zkoumá související otázky v kontextu svého vzájemného hodnocení, jež se zabývá budoucí úlohou tohoto orgánu;

25.   souhlasí s evropským veřejným ochráncem práv (stížnost 3269/2005/TN), že je nezbytné zveřejňovat jména jednotlivých lobbyistů, kteří se setkávají s komisaři;

Vymáhání, vzdání se nároku

26.   konstatuje, že termín "vymáhání" se vztahuje na čtyři odlišné postupy:

   - vymáhání částek neoprávněně vyplacených členskými státy zemědělským organizacím nebo subjektům, jež se podílí na strukturálních opatřeních, a to v důsledku různých pochybení, která byla způsobena nedbalostí nebo byla v některých případech provedena záměrně,
   - vymáhání pokut, které Komise uložila organizacím nebo členským státům,
   - vymáhání vlastních zdrojů od členských států v souladu s běžným postupem pro vymáhání dlužných částek,
   - vymáhání částek od příjemců finančních prostředků Společenství v případech, kdy nebyla dodržena smlouva nebo dohoda o financování;

27.   opakuje politování, jež vyjádřil v bodě 36 svého usnesení ze dne 24. října 2006 o vymáhání finančních prostředků Společenství(6), že do Evropské iniciativy pro průhlednost nebyly začleněny informace o vymáhání finančních prostředků Společenství; vyzývá Komisi, aby rozpočtovému orgánu, ale i veřejnosti zpřístupnila jména a informace o výši znovunabytých finančních prostředků splatných nebo splacených do rozpočtu EU a také informace o konečném využití těchto částek;

28.   bere na vědomí stanovisko ve výroční zprávě Evropského účetního dvora za rok 2006 o plnění rozpočtu za rozpočtový rok 2006(7) (odst. 2.24), že informace o zpětně získaných částkách a finančních opravách prezentované ve výročních zprávách o činnosti za rok 2006 nejsou dostatečné; žádá proto Komisi, aby poskytla spolehlivé a úplné informace o opravách chyb a důkazy o tom, které opravy provedla;

29.   domnívá se, že Komise by měla Parlamentu v pravidelných intervalech předkládat přehled částek, které dosud nebyly získány zpět, rozdělený podle celkových dlužných částek v rámci jednotlivých generálních ředitelství (GŘ) a doby, po kterou jsou již jednotlivé částky dluženy;

30.   vítá skutečnost, že přehled vzdání se nároku na vymáhání zjištěných pohledávek za rok 2006 byl zveřejněn jako příloha ke sdělení Komise (KOM(2007)0274), čímž byl poskytnut souhrn manažerských úspěchů Komise v roce 2006; konstatuje, že vzdání se nároku (v hodnotě přesahující 100 000 EUR) dosáhla celkové částky 23 038 784 EUR pro rozpočet ES a 6 549 996 EUR pro rozpočet Evropského rozvojového fondu;

31.   upozorňuje, že útvary Komise vystaví 10 000 inkasních příkazů ročně a že její GŘ pro rozpočet připravuje čtvrtletní bilance neinkasovaných částek, které jsou zasílány příslušným GŘ, která mají inkaso provést;

32.   vítá skutečnost, že v prozatímních účtech za rok 2006 (svazek 1, s. 67–71) byla v poznámkách k výsledovce zveřejněna kapitola o vymáhání výdajů; konstatuje, že v roce 2006 byly vydány inkasní příkazy v celkové hodnotě 634 000 000 EUR; doufá, že Komise za účelem zvýšení průhlednosti provede v tomto duchu v budoucnu další zlepšení;

Složení expertních skupin poskytujících poradenství Komisi

33.   konstatuje, že Komise zřídila rejstřík expertních skupin (http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/), které jsou definovány jako formální a neformální poradní orgány, jež byly buď zřízeny rozhodnutím Komise, nebo neformálně jejími útvary, a jejichž úkolem je Komisi a jejím útvarům asistovat při přípravě legislativních návrhů a politických iniciativ;

34.   vítá, že se místopředseda Komise S. Kallas na žádost Výboru pro rozpočtovou kontrolu zavázal, že od roku 2008 dojde k následujícím změnám:

   - jména všech členů jak formálních, tak neformálních skupin budou zveřejněna v rejstříku expertních skupin Komise, kde budou také k dispozici;
   - pokud nebudou poskytnuty legitimní závažné důvody, bude u všech odborníků i jejich náhradníků, stejně jako u pozorovatelů, jejichž účast má dopad na rozpočet, uvedeno jméno, profese, pohlaví, země a případně orgán, který zastupují, a tyto informace budou veřejně dostupné v rejstříku expertních skupin;
   - osobní údaje, jež nebyly na tomto základě zveřejněny, mohou být případ od případu poskytnuty Evropskému parlamentu podle příslušných ustanovení přílohy I rámcové dohody, aniž by bylo dotčeno nařízení (ES) č.45/2001(8);
   - bude spuštěn mechanismus pro pokročilé vyhledávání, který uživateli umožní vyhledávat v metadatech podle klíčových slov a dále např. zjistit počet odborníků, vyhledávat podle zemí či podle složení skupiny;

35.   konstatuje, že rejstřík expertních skupin nepokrývá:

   - nezávislé odborníky pověřené úkolem asistovat Komisi při provádění rámcových programů pro výzkum a vývoj;
   - sektorové a mezisektorové výbory pro sociální dialog (jichž bylo v roce 2005 činných přibližně 70);
   - "výbory komitologie", jež Komisi asistují v těch politických oblastech, ve kterých je zmocněna provádět právní předpisy (jichž bylo v roce 2004 celkem 250);
   - společné subjekty vznikající na základě mezinárodních dohod (jichž bylo v roce 2004 činných celkem 170);

36.   nesouhlasí se všeobecným vyřazením těchto skupin z rejstříku a očekává, že Komise přijme vhodná opatření s cílem zajistit, aby rejstřík zahrnoval všechny expertní skupiny, včetně údajů o členech komitologických výborů, jednotlivých expertech, společných orgánech a výborech pro sociální dialog, čímž zajistí, že se stejný průhledný přístup uplatní také na členy těchto expertních výborů, pokud by v jednotlivých případech nebyly předloženy oprávněné a podstatné důvody;

37.   vyzývá Komisi, aby do konce roku 2008 provedla důkladný přezkum složení svých expertních skupin a aby přijala vhodná opatření s cílem zajistit v nich vyvážené zastoupení zájmových skupin;

38.   zdůrazňuje, že Komise musí do konce roku 2008 rozvinout otevřený, průhledný a široký postup výběru členů nových expertních skupin, přičemž nejpozději do února 2009 musí Parlament informovat o nových kritériích výběru;

Správa v orgánech a institucích a jejich výroční zprávy o činnosti

39.   uznává, že důležitým prvkem řádné správy soukromých společností nebo orgánů a institucí EU je skutečnost, že jsou zúčastněným stranám a široké veřejnosti k dispozici informace o finančním řízení v podobě, která je snadno srozumitelná pro běžného čtenáře;

40.   bere na vědomí, že situace se změnila poté, co v roce 2003 vstoupilo v platnost revidované finanční nařízení, které stanoví povinnost vypracovávat výroční zprávy o činnosti, jež v praxi umožňují podrobněji se seznámit s vnitřním fungováním orgánů a institucí;

41.   blahopřeje Komisi k tomu, že na svých webových stránkách (http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/index_en.htm) zveřejnila výroční zprávy o činnosti (za roky 2004, 2005, 2006) svých generálních ředitelů a ostatních útvarů a souhrnnou zprávu Komise "Politické cíle, jichž bylo dosaženo v roce 2006" (KOM(2007)0067);

42.   poznamenává, že podle Komise (KOM(2006)0277) tvoří souhrnná zpráva vrchol a výroční zprávy o činnosti pak pilíře systému odpovědnosti Komise, a vzhledem k tomu, že generální ředitelé a Komise jako sbor na sebe v těchto zprávách berou odpovědnost za řízení, naléhavě Komisi žádá, aby učinila podstatná opatření pro to, aby bylo možno se plně seznámit s využíváním 80 % finančních prostředků EU (sdílené řízení), neboť pokud tak neučiní, bude její vlastní odpovědnost považována za nedostatečnou;

43.   naléhá tudíž na Komisi, aby podpořila vydávání vnitrostátních prohlášení o věrohodnosti ze strany členských států, což by jí umožnilo převzít plnou politickou odpovědnost za celé finanční řízení EU; rovněž na Komisi naléhá, aby se více spoléhala na práci vnitrostátních kontrolních úřadů a na externí audity;

44.   vítá skutečnost, že Evropský soudní dvůr, Evropský účetní dvůr, Evropský hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů a evropský veřejný ochránce práv předkládají výroční zprávu o činnosti orgánu, který je příslušný pro udělení absolutoria;

45.   je toho názoru, že by výroční zprávy o činnosti ostatních orgánů a institucí včetně Rady a Evropského parlamentu měly být v zájmu větší průhlednosti umístěny na jejich veřejné webové stránky;

Vytvoření černé listiny podvodníků

46.   připomíná, že jednou z otázek, kterou se Komise v rámci přípravy podkladů k průhlednosti zabývala (SEK(2005)1300), bylo, zda by se podvodům dalo lépe bránit, pokud by existovala větší průhlednost v oblasti výsledků vyšetřování, a zda by Komise měla zřídit a zveřejňovat "černou listinu" případů, ve kterých byl podvod prokázán, s cílem viníky pojmenovat a zahanbit;

47.   konstatuje, že přestože se o vytvoření černé listiny podvodníků podrobně hovoří v pracovním dokumentu útvarů Komise (SEC(2005)1300), nebyla zahrnuta ani do Zelené knihy Komise o Evropské iniciativě pro průhlednost, ani do sdělení, které na tuto knihu navazuje;

48.   žádá, aby Komise zvážila způsob, jakým by bylo možno vytvořit veřejnou "černou listinu" případů, ve kterých byl podvod potvrzen, a subjektů, které za nimi stojí, s cílem pojmenovat a zahanbit viníky a informovat veřejnost o výsledcích úsilí Společenství v boji proti podvodům;

49.   upozorňuje, že na ochranu finančních zájmů EU zavedla Komise v roce 1997 na žádost Evropského parlamentu systém včasného varování s pěti klasifikovanými úrovněmi varování, jehož cílem je napomoci útvarům Komise v identifikaci subjektů představujících finanční a jiná rizika; konstatuje, že tento systém pokrývá jak "centralizované řízení" (smlouvy a granty spravované přímo útvary Komise), tak "decentralizované řízení" (ze strany třetích zemí); systém včasného varování ale dosud nezahrnuje finanční prostředky EU spravované v partnerství s členskými státy ("sdílené řízení", zejména společná zemědělská politika a strukturální fondy) ani finanční prostředky, které byly přiděleny mezinárodním organizacím ("společné řízení");

50.   poznamenává, že podle hlavních zjištění uvedených ve výroční zprávě Evropského účetního dvora za rok 2006 byl hlavní příčinou nesrovnalostí v oblasti strukturálních politik nesoulad s právními předpisy (např. nabídkové řízení neproběhlo nebo bylo neplatné), a vzhledem k tomu, že ochrana finančních zájmů EU je základním cílem, žádá Komisi a Evropský účetní dvůr, aby předložily orgánu příslušnému pro udělení absolutoria zprávu o typech nesrovnalostí nebo podvodů, které se v průběhu nabídkových řízení vyskytují nejčastěji, a o důvodech, které k nim vedou;

51.   konstatuje, že z důvodů ochrany údajů a legitimních zájmů zúčastněných subjektů a s ohledem na skutečnost, že finanční nařízení neobsahuje žádná ustanovení, jež by umožňovala jejich zveřejnění, jsou záznamy v systému včasného varování přísně důvěrné;

52.   připomíná, že podle článku 95 finančního nařízení má být zřízena ústřední databáze vyloučených zájemců a uchazečů (v souladu s předpisy Společenství pro ochranu osobních údajů), kterou mají společně spravovat všechny orgány, instituce a agentury a jež má být v provozu od 1. ledna 2009;

53.   opětovně trvá na tom, že je nezbytně nutné vytvořit etický kodex Evropského úřadu pro boj proti podvodům s cílem zaručit presumpci neviny příjemců, kteří byli předmětem zdlouhavého a poškozujícího vyšetřovacího postupu a poté byli soudem zproštěni viny, ale nebyli za poškození dobré pověsti nebo utrpěné ztráty nijak odškodněni;

54.   konstatuje, že členské státy jsou povinny sdělit informace o vyloučených zájemcích a uchazečích příslušné schvalující osobě; dále konstatuje, že do databáze nebude mít přístup veřejnost, neboť bude vyhrazena pro orgány a instituce EU, výkonné agentury a regulační agentury (čl. 95 odst. 2 finančního nařízení);

o
o   o

55.   pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a ostatním orgánům a institucím.

(1) Nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1995/2006 ze dne 13. prosince 2006, kterým se mění nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství (Úř. věst. L 390, 30.12.2006, s. 1).
(2) Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova.
(3) Evropský zemědělský záruční fond.
(4) Návrh dohody mezi Evropským parlamentem, Radou, Komisí, Soudním dvorem, Účetním dvorem, Hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů, kterou se zřizuje poradní skupina pro normy veřejného života (SEK(2000)2077).
(5) Úř. věst. C 223, 22.9.2007, s. 1.
(6) Úř. věst. C 313 E, 20.12.2006, s. 125.
(7) Úř. věst. C 273, 15.11.2007, s. 1.
(8) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).

Právní upozornění - Ochrana soukromí