Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2141(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0010/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0010/2008

Keskustelut :

PV 18/02/2008 - 21
CRE 18/02/2008 - 21

Äänestykset :

PV 19/02/2008 - 6.16
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0051

Hyväksytyt tekstit
PDF 149kWORD 81k
Tiistai 19. helmikuuta 2008 - Strasbourg
Seurattavuus taloudellisissa kysymyksissä
P6_TA(2008)0051A6-0010/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 19. helmikuuta 2008 seurattavuudesta taloudellisissa kysymyksissä (2007/2141(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission vihreä kirjan Euroopan avoimuusaloitteesta (KOM(2006)0194),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan avoimuusaloitetta koskevan vihreän kirjan jatkotoimenpiteistä (KOM(2007)0127),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 255 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A6-0010/2008),

A.   ottaa huomioon, että seurattavuus antaa kansalaisille mahdollisuuden osallistua tiiviimmin päätöksentekoon ja takaa, että EU:n toimielimet nauttivat suurempaa legitiimiyttä ja ovat tehokkaampia ja vastuunalaisempia kansalaisille demokraattisessa järjestelmässä,

B.   ottaa huomioon, että seurattavuus vahvistaa osaltaan demokratian ja perusoikeuksien kunnioittamisen periaatteita sellaisina kuin ne on määritelty Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa,

C.   ottaa huomioon, että EU:n toimielinten parempi seurattavuus lisäisi yleisön tietämystä siitä, miten EU:n varoja käytetään, samalla kun se parantaisi mahdollisuuksia arvioida EU:n varainkäytön tehokkuutta,

EU:n varojen saajia koskevien tietojen antaminen (käytännön toteutus)

1.   palauttaa mieleen, että varainhoitoasetuksen 30 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa, sellaisena kuin se on muutettuna 13. joulukuuta 2006(1), säädetään seurattavuusperiaatteen otsikon alla seuraavaa:"

Komissio asettaa asianmukaisella tavalla saataville hallussaan olevat tiedot talousarviosta peräisin olevien varojen saajista, kun talousarviota toteutetaan keskitetysti suoraan komission yksiköissä, sekä varojen saajia koskevat tiedot, joita ovat toimittaneet sellaiset yhteisöt, joille talousarvion toteuttamistehtävät on siirretty muiden hallintomenettelyjen nojalla.

"

2.   katsoo, että seurattavuus liittyy läheisesti siihen, ovatko varojen saajia koskevat tiedot helposti saatavilla, luotettavia ja soveltuvatko ne myöhempiin tutkimuksiin, vertailuihin ja arvioihin, ja katsoo siten, että varainhoitoasetuksen ilmaisun "asianmukaisella tavalla" täytäntöönpanossa olisi kiinnitettävä aiheellista huomiota näihin tarpeisiin;

Keskitetyn hallinnoinnin piiriin kuuluvat EU:n varat

3.   palauttaa mieleen, että komissio hallinnoi suoraan ja keskitetysti 20 prosentin osuutta EU:n rahoituksesta (tuet ja julkiset hankinnat) ja että tämän osuuden seurattavuuden suhteen tietoja on saatavilla seuraavilla kahdella internet-sivustolla, mukaan luettuna edunsaajien nimet:

Tukien saajat:

http://ec.europa.eu/grants/beneficiaries_en.htm

Julkisten hankintojen edunsaajat:

http://ec.europa.eu/public_contracts/beneficiaries_en.htm

4.   kehottaa komissiota ilmoittamaan nimenomaisesti kaikissa asiakirjoissa, jotka liittyvät EU:n talousarvioon ja/tai komission vastuulla toteutettaviin hankkeisiin ja ohjelmiin, kaksi internet-osoitetta, jotka sisältävät tietoja komission suoraan ja keskitetysti hallinnoimien EU:n varojen edunsaajista;

Yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa, hajautetusti tai yhteistyössä kansainvälisten järjestöjen kanssa hallinnoidut EU:n varat

5.  Panee merkille, että kun komissio toteuttaa talousarviota yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa varainhoitoasetuksen 53 b artiklan mukaisesti, jäsenvaltioiden on saman artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti:"

varmistettava asiaa koskevin alakohtaisin asetuksin ja 30 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että talousarviosta peräisin olevien varojen saajista julkaistaan vuosittain riittävät tiedot

"

6.   korostaa, että 53 c ja 53 d artiklan mukaisesti kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen, joille toteuttamistehtäviä on siirretty, on "varmistettava 30 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että talousarviosta peräisin olevien varojen saajista julkaistaan vuosittain riittävät tiedot";

7.   palauttaa mieliin, että komissio liitti tarkistettua varainhoitoasetusta koskevan neuvottelumenettelyn tuloksiin ehdotuksen komission lausumaksi avoimuudesta, jossa se sitoutui:"

varmistamaan alakohtaisissa täytäntöönpanoasetuksissa, että maatalousrahastoista (FEADER(2) ja FEAGA(3)) peräisin olevien varojen saajia koskevien tietojen ilmoittaminen on verrattavissa rakennerahastoja koskevien alakohtaisten täytäntöönpanoasetusten mukaiseen tietojen ilmoittamiseen.

"

8.   toteaa, että komission internet-sivusto http://ec.europa.eu/agriculture/funding/index_en.htm sisältää tällä hetkellä linkit 14 jäsenvaltion tietokantoihin, joista on saatavissa tietoa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoitujen yhteisen maatalouspolitiikan maksujen saajista; pahoittelee kuitenkin, että nämä tiedot ovat niin erilaisia ja hajallaan ja niin eri laatuisia, että tietoja voi olla vaikea löytää; kehottaa komissiota ottamaan oppia hyvin selkeistä internet-sivuista http://www.farmsubsidy.org/, jotka toimivat oikein hyvin ja jotka on perustettu ilman julkista rahoitusta;

9.   panee merkille komission varauman, jonka mukaan se ei voi taata tarjolla olevien tietojen oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastata niiden käytöstä, koska sen internet-sivuilla olevat linkit perustuvat jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin, joiden kattavuus ja yksityiskohtaisuus voivat suuresti vaihdella;

10.   vaatii komissiota ottamaan vastuun täydellisten ja luotettavien tietojen varmistamisesta ja siten toteuttamaan kaikki aiheelliset toimenpiteet suhteessa jäsenvaltioiden viranomaisiin, jotta voidaan varmistaa tällaisten tietojen toimittaminen;

Yleisiä huomautuksia edunsaajien ilmoittamisesta

11.   uskoo, että yleisenä periaatteena komission verkkosivut, joilla annetaan tietoja EU:n varojen saajista kaikissa luokissa, olivatpa kysymyksessä hankintasopimukset, tuet, maatalouden tai rakennerahastojen piiriin kuuluvat menot (tai muu rahoitus), olisi järjestettävä siten, että niillä tarjotaan mahdollisuus paitsi saada tietoja yksittäisistä edunsaajista niin myös mahdollisuus suorittaa hakuja tiettyjen kriteereiden perusteella, jotta eri otsakkeista voidaan saada yleiskuva, jota voidaan sitten verrata komission esittämiin toteuttamista koskeviin lukuihin;

12.   kehottaa komissiota ottamaan poliittisen vastuun EU:n rahoituksen saajia koskevien tietojen julkaisemisesta kaikissa hallintomalleissa;

13.   korostaa, että käsittelemättömien tietojen julkaiseminen ei riitä, vaan tiedot on järjestettävä, luokiteltava ja esitettävä rationaalisesti, jotta niistä on käytännön hyötyä;

14.   korostaa, että yksittäiset edunsaajat voivat saada EU:n varoja monesta ohjelmasta tai monelta EU:n toiminta-alalta; tunnustaa, että siksi voi olla hyödyllistä pystyä yksilöimään kaikki yksittäiselle edunsaajalle kaikilla eri aloilla maksetut summat; kehottaa komissiota tarkastelemaan, voidaanko luoda yleinen hakumoottori, jolla pystytään saamaan tietoja yksittäisistä edunsaajista kaikilla EU:n toiminta-aloilla, mukaan luettuna hankintasopimukset, tuet, tutkimusohjelmat, maatalous- tai rakennerahastot, keskitetty/jaettu hallinnointi jne.;

15.   kehottaa komissiota ottamaan huomioon tämän päätöslauselman huomautukset sekä ottamaan ennen vuonna 2009 järjestettäviä seuraavia Euroopan parlamentin vaaleja käyttöön suurelle yleisölle tarkoitetun täysin toimivan tietojärjestelmän, joka sisältää kaikki EU:n tukien saajat ja keskeneräiset takaisinperinnät;

EU:n toimielimissä toimivien henkilöiden taloudellisten etujen ilmoittaminen

16.   huomauttaa, että EU:n toimielimet lähestyvät jäsentensä taloudellisten etujen ilmoittamista koskevaa kysymystä tällä hetkellä eri tavoin, jotka ulottuvat julkisesta luettelosta (Euroopan parlamentti) täydelliseen ilmoittamisvapauteen;

17.   katsoo, että kaikkien toimielinten olisi harkittava, ovatko nykyiset periaatteet ja säännöt riittäviä, ja panee merkille mahdollisen tarpeen tarkistaa Euroopan parlamentin työjärjestystä siten, että taloudellisten etujen julkistaminen internetissä tulee pakolliseksi;

18.   panee merkille, että komissio on tilannut Euroopan avoimuusaloitteeseensa liittyvän tutkimuksen, joka koskee julkisen viran haltijoihin sovellettavan ammattietiikan sääntöjä ja standardeja EU:n toimielimissä sekä 27 jäsenvaltion, Kanadan ja Yhdysvaltojen kansallisissa parlamenteissa, hallituksissa, perustuslakituomioistuimissa (ylimmissä tuomioistuimissa), tilintarkastusvirastoissa sekä keskus- tai kansallispankeissa, ja että EU:n toimielinten osalta tutkimuksessa käsitellään ja vertaillaan ammattietiikan sääntöjä ja standardeja Euroopan komissiossa, Euroopan parlamentissa, Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa, yhteisöjen tuomioistuimessa, Euroopan keskuspankissa ja Euroopan investointipankissa;

19.   on tietoinen siitä, että komissio haluaa luoda EU:n toimielimiin "yhteisen eettisen tilan";

20.   palauttaa mieliin, että komissio laati riippumattoman asiantuntijakomitean toisessa kertomuksessa 10. syyskuuta 1999 esitettyjen suositusten ja komission 1. maaliskuuta 2000 hallinnonuudistuksesta antaman valkoisen kirjan mukaisesti ehdotuksen "julkishallinnon ammattietiikan neuvoa-antavaksi ryhmäksi"(4), jonka yhtenä tehtävänä olisi tarjota julkisissa tehtävissä toimiville etukäteen neuvontaa siitä, miten välttää tilanteita, jotka saattavat johtaa eturistiriitoihin;

21.   katsoo, että ei olisi asianmukaista luoda yhtä neuvoa-antavaa elintä kaikille EU:n toimielimissä toimiville henkilöille, kun otetaan huomioon, että Euroopan parlamentin jäsenillä on erityinen asema kansalaisten suoraan valitsemina jäseninä;

22.   uskoo kuitenkin, että kunkin toimielimen olisi hyväksyttävä jäsenilleen kunkin toimielimen luonnetta vastaavat ammattietiikkaa koskevat säännöt, jotka perustuvat kyseisen toimielimen nykyisille, asian kannalta merkityksellisiä taloudellisia etuja koskeville käytännöille;

23.   suosittelee, että kunkin toimielimen ammattietiikkaa koskevissa säännöissä olisi myös käsiteltävä toimielimen jäsenen yleisiä poliittisia, taloudellisia ja oikeudellisia velvollisuuksia;

24.   palauttaa mieliin, että vastauksena parlamentin viimeisimpiin vastuuvapauspäätöslauselmiin yhteisöjen tuomioistuin on äskettäin hyväksynyt tuomareitaan varten ammattieettiset säännöt(5); panee merkille, että myös tilintarkastustuomioistuin tarkastelee vastaavia kysymyksiä tulevaa rooliaan koskevan "vertaisarviointinsa" puitteissa;

25.   yhtyy Euroopan oikeusasiamiehen näkemykseen (kantelu 3269/2005/TN), jonka mukaan on olennaisen tärkeää julkistaa komission jäseniä tapaavien yksittäisten edunvalvojien nimet;

Periminen ja perimisestä luopuminen

26.   panee merkille, että termillä "periminen" katetaan neljä erityyppistä menettelyä:

   peritään takaisin summat, jotka jäsenvaltiot ovat aiheettomasti maksaneet rakenteellisiin toimiin osallistuville maatalousalan järjestöille tai elimille, kun syynä ovat virheet, jotka aiheutuvat huolimattomuudesta tai jotka ovat joissakin tapauksissa tahallisia,
   peritään sakot, joita komissio on määrännyt organisaatioille tai jäsenvaltioille,
   peritään jäsenvaltioilta omat varat tavanomaisen saatavien perimismenettelyn puitteissa,
   peritään edunsaajilta takaisin yhteisön rahoitus, kun hankinta- tai tukisopimusta ei ole noudatettu;

27.   pahoittelee jälleen, kuten yhteisön varojen perinnästä 24  lokakuuta 2006 antamansa päätöslauselmansa 36 kohdassa(6), että yhteisön varojen takaisin perimistä koskevat tiedot on jätetty Euroopan avoimuusaloitteen ulkopuolelle; kehottaa komissiota asettamaan budjettivallan käyttäjien ja viime kädessä suuren yleisön käyttöön EU:n talousarvioon maksettavien tai kirjattavien summien takaisin perimiseen liittyvät nimet ja summat sekä näiden summien lopulliset kohteet;

28.   panee merkille, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006 antaman vuosikertomuksen(7) 2006 (2.24 kohta) mukaan vuoden 2006 toimintakertomuksissa esittämät perittyjä määriä ja rahoituskorjauksia koskevat tiedot eivät sisällä riittäviä selvityksiä; pyytää siksi komissiota toimittamaan luotettavat ja täydelliset tiedot virheiden korjaamisesta ja todisteet tehdyistä korjauksista;

29.   katsoo, että komission olisi esitettävä parlamentille säännöllisin välein ja mahdollisesti julkaistava internet-sivuillaan maksamattomia takaisin perittäviä summia koskeva katsaus jaoteltuna pääosastokohtaisen kokonaissumman mukaan sekä sen ajan mukaan, jonka kukin summa on ollut maksamatta;

30.   pitää tervetulleena sitä, että vuonna 2006 maksamattomiksi todettujen määrien perimisestä luopumista koskeva yhteenveto julkaistiin komission tiedonannon "Yhteenveto komission hallintosaavutuksista vuonna 2006" (KOM(2007)0274) liitteenä; panee merkille, että perimisestä luopumisten (yli 100 000 euron summat) kokonaismäärä oli 23 038 784 euroa EU:n talousarviosta ja 6 549 996 euroa Euroopan kehitysrahaston talousarviosta;

31.   huomauttaa, että komission yksiköt laativat vuosittain 10 000 perimisvaatimusta ja että talousarvion pääosasto valmistelee neljännesvuosittain maksamattomia summia koskevat yhteenvedot, jotka lähetetään kyseisille pääosastoille takaisin perimistä varten;

32.   pitää tervetulleena, että vuoden 2006 alustavan tilinpäätöksen (osa 1, s. 67–71) toteutumalaskelmaa koskevat huomautukset sisälsivät menojen takaisin perimistä koskevan jakson; panee merkille, että takaisin perittyjen summien kokonaisarvo vuonna 2006 oli 634 000 000 euroa; toivoo, että komissio tekee tulevaisuudessa muita tällaisia parannuksia seurattavuuden lisäämiseksi;

Komissiota neuvovien asiantuntijaryhmien kokoonpano

33.   panee merkille, että komissio on laatinut rekisterin (http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/) asiantuntijaryhmistä, jotka määritellään virallisiksi ja epävirallisiksi neuvoa-antaviksi elimiksi ja jotka on perustettu joko komission päätöksillä tai epävirallisesti komission yksiköiden toimesta avustamaan komissiota ja sen yksiköitä lainsäädäntöehdotusten ja poliittisten aloitteiden valmistelussa;

34.   pitää tervetulleena varapuheenjohtaja Kallasin talousarvion valvontavaliokunnan pyynnöstä antamaa sitoumusta, jonka mukaan vuodesta 2008 alkaen:

   sekä virallisten että epävirallisten ryhmien kaikkien jäsenten nimet julkaistaan ja asetetaan yleisesti saataville komission asiantuntijaryhmiä koskevan rekisterin kautta,
   kaikkien niiden asiantuntijoiden ja varajäsenten sekä tarkkailijoiden, joiden osallistuminen vaikuttaa talousarvioon, nimi, ammattinimike, sukupuoli, kotimaa ja tarvittaessa heidän edustamansa elin julkaistaan, jollei ole legitiimejä pakottavia perusteita toimia toisin, ja asetetaan yleisesti saataville asiantuntijaryhmiä koskevan rekisterin kautta,
   henkilötiedot, joita ei julkaista tältä pohjalta, voidaan antaa Euroopan parlamentille tapauskohtaisesti sanotun rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 45/2001(8) soveltamista puitesopimuksen liitteen I asiaa koskevien määräysten mukaisesti,
   otetaan käyttöön edistyksellinen hakumekanismi, jolla käyttäjä voi tehdä hakuja avainsanoilla kaikesta metatiedosta ja esimerkiksi tehdä hakuja asiantuntijoiden määrän, kotimaan tai kokoonpanon mukaan;

35.   panee merkille, että asiantuntijaryhmiä koskeva rekisteri ei kata:

   riippumattomia asiantuntijoita, joiden tehtävänä on avustaa komissiota tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelmien täytäntöönpanossa,
   alakohtaisia ja monialaisia työmarkkinakomiteoita (joita vuonna 2005 oli toiminnassa noin 70),
   "komitologiakomiteoita", jotka avustavat komissiota politiikan aloilla, joilla komissiolle on siirretty täytäntöönpanovaltaa lainsäädännön täytäntöönpanoa varten (vuonna 2004 näitä oli yhteensä 250),
   yhteisiä elimiä, jotka perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin (vuonna 2004 näitä oli toiminnassa yhteensä 170);

36.   ei hyväksy sitä, että nämä ryhmät jätetään rekisterin ulkopuolelle, ja odottaa komission ryhtyvän toimiin sen varmistamiseksi, että kaikki asiantuntijaryhmät ovat rekisterissä, mukaan lukien tiedot komitologiakomiteoiden jäsenistä, yksittäisistä asiantuntijoista, yhteisistä elimistä ja työmarkkinakomiteoista, jotta varmistetaan, että samaa seurattavuuslähestymistapaa sovelletaan näiden asiantuntijaryhmien jäsenyyteen, jollei legitiimejä pakottavia syitä esitetä henkilö- ja tapauskohtaisesti;

37.   kehottaa komissiota tarkistamaan perusteellisesti asiantuntijaryhmiensä kokoonpanon ennen vuoden 2008 loppua ja toteuttamaan toimia sen varmistamiseksi, että eri eturyhmät ovat tasapuolisesti edustettuina asiantuntijaryhmien jäsenistössä;

38.   pitää kiinni siitä, että komission on ennen vuoden 2008 loppua kehitettävä avoin, läpinäkyvä ja laajapohjainen prosessi uusien asiantuntijaryhmien jäsenten valitsemiseksi ja että sen on tiedotettava parlamentille uusista valintaperusteista viimeistään helmikuussa 2009;

Toimielinten sisäinen hallinnointi ja niiden vuosittaiset toimintakertomukset

39.   tunnustaa, että yhtiöiden tai EU:n toimielinten hyvän hallintotavan tärkeä osatekijä on se, että sidosryhmien ja suuren yleisön saatavilla on varainhoitoa koskevia tietoja muodossa, jonka keskivertolukija voi helposti ymmärtää;

40.   toteaa, että kun tarkistettu varainhoitoasetus tuli voimaan vuonna 2003, tilanne on muuttunut vuosittaisten toimintakertomusten laatimisvelvollisuuden myötä, ja että nämä tarjoavat käytännössä yksityiskohtaisen kuvan toimielinten sisäisestä toiminnasta;

41.   onnittelee komissiota siitä, että sen pääosastojen ja muiden yksiköiden vuosittaiset toimintakertomukset (2004, 2005, 2006) ja komission yhteenveto "Vuoden 2006 politiikan saavutukset" (KOM(2007)0067) on julkaistu sen internet-sivuilla http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/index_en.htm;

42.   panee merkille, että komission mukaan sen vastuuvelvollisuusjärjestelmä (KOM(2006)0277) kulminoituu ja perustuu yhteenvetoon ja vuosittaisiin toimintakertomuksiin, ja koska pääjohtajat ja komissio ovat kollegiona poliittisessa vastuussa näissä kertomuksissa käsitellystä hallinnosta, kehottaa painokkaasti komissiota toteuttamaan päättäväisiä toimenpiteitä, jotta se voi antaa täydelliset tiedot siitä, miten 80 prosenttia EU:n varoista käytetään (yhteinen hallinnointi), koska muussa tapauksessa sen omaa vastuuta on pidettävä puutteellisena;

43.   kehottaa tästä syystä komissiota tukemaan jäsenvaltioiden esittämiä kansallisia tarkastuslausumia, jotka antaisivat komissiolle mahdollisuuden ottaa täysi poliittinen vastuu koko EU:n varainhoidosta; kehottaa myös komissiota tukeutumaan enemmän kansallisten tilintarkastusvirastojen työhön ja ulkopuolisiin tarkastuksiin;

44.   pitää tervetulleena, että yhteisöjen tuomioistuin, Euroopan tilintarkastustuomioistuin, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, alueiden komitea ja Euroopan oikeusasiamies esittävät kaikki vuosikertomuksensa vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle;

45.   katsoo, että muiden toimielinten, myös neuvoston ja Euroopan parlamentin, vuosittaiset toimintakertomukset olisi asetettava saataville niiden julkisilla internet-sivuilla seurattavuuden parantamiseksi;

Petoksiin syyllistyvistä laadittavat mustat listat

46.   palauttaa mieliin, että yksi kysymyksistä, joita komissio käsitteli avoimuutta koskevan valmistelutyönsä yhteydessä (SEC(2005)1300), oli se, voitaisiinko petoksia torjua paremmin olemalla avoimempia tutkimusten tulosten suhteen, ja olisiko komission laadittava ja julkaistava "musta lista" todistetuista petostapauksista, jotta syylliset voitaisiin nimetä;

47.   panee merkille, että vaikka petoksiin syyllistyvistä laadittavia mustia listoja koskevaa kysymystä käsitellään laajasti komission sisäisessä työasiakirjassa (SEC(2005)1300), ajatusta ei sisällytetty komission vihreään kirjaan Euroopan avoimuusaloitteesta eikä myöhempään tiedonantoon;

48.   kehottaa komissiota harkitsemaan, miten vahvistettujen petostapausten ja niiden takana olevien tahojen julkinen "musta lista" voitaisiin asettaa nähtäville syyllisten nimeämiseksi ja yleisölle voitaisiin tiedottaa yhteisön petostenvastaisten pyrkimysten tuloksista;

49.   korostaa, että EU:n taloudellisten etujen suojelemiseksi komissio otti Euroopan parlamentin pyynnöstä vuonna 1997 käyttöön viisitasoisen varhaisvaroitusjärjestelmän, joka auttaa komission yksiköitä tunnistamaan tahot, jotka aiheuttavat taloudellisia ja muita riskejä; panee merkille, että tämä järjestelmä kattaa sekä "keskitetyn hallinnoinnin" (sopimukset ja tuet, joita komission yksiköt hallinnoivat suoraan) että yhteistyössä kolmansien maiden kanssa toteutetun hallinnoinnin; panee kuitenkin merkille, että varhaisvaroitusjärjestelmä ei vielä kata yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa hallinnoituja EU:n varoja (pääasiassa yhteinen maatalouspolitiikka ja rakennerahastot) eikä kansainvälisille järjestöille osoitettuja yhteisesti hallinnoituja varoja;

50.   panee merkille, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2006 vuosikertomuksen keskeisten tulosten mukaan määräysten noudattamista koskevat laiminlyönnit (esim. tarjousmenettely puuttui tai ei ollut pätevä) olivat rakennerahastopolitiikan alan sääntöjenvastaisuuksien pääasiallinen syy, ja koska EU:n taloudellisten etujen suojelu on keskeinen tavoite, kehottaa komissiota ja Euroopan tilintarkastustuomioistuinta esittämään vastuuvapauden myöntäjälle kertomuksen tarjousmenettelyissä yleisimmin esiintyneiden sääntöjenvastaisuuksien tai petosten tyypeistä sekä niiden taustalla olevista syistä;

51.   panee merkille, että tietosuojasyistä ja kyseisten tahojen legitiimien etujen suojelemiseksi sekä siksi, että varainhoitoasetus ei sisällä julkaisemisen sallivia säännöksiä, varhaisvaroitusjärjestelmän rekisteröinnit ovat tiukasti luottamuksellisia;

52.   palauttaa mieliin, että varainhoitoasetuksen 95 artiklan mukaisesti on määrä perustaa poissuljettuja ehdokkaita ja tarjoajia koskeva keskustietokanta (henkilötietojen suojelua koskevien yhteisön sääntöjen mukaisesti), jota kaikki toimielimet ja laitokset hallinnoivat yhteisesti ja joka on tarkoitus ottaa käyttöön 1. tammikuuta 2009;

53.   korostaa, että OLAF tarvitsee kiireellisesti eettiset säännöt, jotta voidaan taata syyttömyysolettaman noudattaminen, kun kyseessä ovat edunsaajat, joihin on kohdistettu pitkä ja raskas tutkintamenettely ja jotka lopulta todetaan syyttömiksi tuomioistuimessa ilman että he voivat saada korvausta tahrautuneesta maineestaan ja tappioistaan;

54.   panee merkille, että jäsenvaltioiden edellytetään toimittavan toimivaltaiselle tulojen ja menojen hyväksyjälle tiedot poissuljetuista hakijoista ja tarjoajista; panee lisäksi merkille, että oikeus tutustua tietokantaan ei ole yleinen, vaan se on rajoitettu EU:n toimielimiin, toimeenpanovirastoihin ja sääntelyvirastoihin (varainhoitoasetuksen 95 artiklan 2 kohta);

o
o   o

55.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle ja muille toimielimille.

(1) Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1995/2006, annettu 13. joulukuuta 2006, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta (EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1).
(2) Euroopan maaseuturahasto.
(3) Euroopan maatalouden tukirahasto.
(4) Ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, yhteisöjen tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean sekä alueiden komitean sopimukseksi julkishallinnon ammattietiikan neuvoa-antavan ryhmän perustamisesta (SEC(2000)2077).
(5) EUVL C 223, 22.9.2007, s. 1.
(6) EUVL C 313 E, 20.12.2006, s. 125.
(7) EUVL C 273, 15.11.2007, s. 1.
(8) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18. joulukuuta 2000,yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö