Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2141(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0010/2008

Ingivna texter :

A6-0010/2008

Debatter :

PV 18/02/2008 - 21
CRE 18/02/2008 - 21

Omröstningar :

PV 19/02/2008 - 6.16
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0051

Antagna texter
PDF 149kWORD 70k
Tisdagen den 19 februari 2008 - Strasbourg
Insyn i finansiella frågor
P6_TA(2008)0051A6-0010/2008

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2008 om öppenhet i ekonomiska frågor (2007/2141(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens grönbok "Europeiska öppenhetsinitiativet" (KOM(2006)0194),

–   med beaktande av kommissionens meddelande: Uppföljning av grönboken "Europeiska öppenhetsinitiativet" (KOM(2007)0127),

–   med beaktande av artikel 255 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A6-0010/2008), och av följande skäl:

A.  Öppenheten gör det möjligt för medborgare att delta närmare i beslutsprocessen och garanterar att EU-institutionerna åtnjuter större legitimitet och är mer effektiva och redovisningsskyldiga för medborgarna i ett demokratiskt system.

B.  Öppenheten bidrar till att stärka principerna om demokrati och respekt för grundläggande rättigheter enligt artikel 6 i EU-fördraget och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

C.  Större öppenhet inom EU:s institutioner skulle öka allmänhetens förståelse för hur EU-medel används, samtidigt som det skulle förbättra möjligheterna att utvärdera hur effektivt EU-medlen utnyttjas.

Redovisning av information om mottagarna av EU-medel (praktisk tillämpning)

1.  Europaparlamentet påminner om att artikel 30.3 första stycket i budgetförordningen, såsom ändrad den 13 december 2006(1) – under rubriken om principen om öppenhet – föreskriver att"

"Kommissionen ska på lämpligt sätt ge tillgång till informationen om mottagare av sådana medel ur budgeten som den förfogar över när budgeten genomförs centralt och direkt av dess enheter, samt informationen om mottagare av sådana medel ur budgeten som tillhandahålls av organ till vilka budgetgenomförandeuppgifter delegerats i enlighet med andra förvaltningsmetoder".

"

2.  Europaparlamentet anser att öppenheten är starkt beroende av att den information som tillhandahålls om mottagarna är lättillgänglig, tillförlitlig och lämplig för ytterligare efterforskning, jämförelse och bedömning och att man därför vid tolkningen av uttrycket "lämpligt sätt", som det hänvisas till i budgetförordningen, bör ta vederbörlig hänsyn till dessa behov.

EU-medel under central förvaltning

3.  När det gäller insynen avseende de 20 procenten av EU:s medel som kommissionen förvaltar direkt och centralt (bidrag och avtal efter offentlig upphandling) påminner Europaparlamentet om att information, inklusive uppgifter om mottagare, finns tillgänglig på två webbplatser:

För bidragsmottagare:

http://ec.europa.eu/grants/beneficiaries_en.htm

För parter i avtal efter offentlig upphandling:

http://ec.europa.eu/public_contracts/beneficiaries_en.htm

4.  Europaparlamentet ber kommissionen att uttryckligen ange adresserna till de två webbplatser vilka innehåller information om mottagare av EU-medel som förvaltas direkt och centralt av kommissionen, i samtliga dokument som hör samman med EU-budgeten och/eller projekt och program under kommissionens ansvar.

EU-medel under delad, decentraliserad eller gemensam förvaltning

5.  Europaparlamentet noterar att enligt artikel 53b i budgetförordningen, där kommissionen genomför budgeten genom delad förvaltning, ska medlemsstaterna, enligt punkt 2 d i samma artikel"

"genom relevanta sektorspecifika bestämmelser och i enlighet med artikel 30.3 sörja för att det årligen i efterhand offentliggörs vilka mottagarna av medel ur budgeten är".

"

6.  Europaparlamentet påpekar att på liknande sätt, enligt artiklarna 53c och 53d, ska tredjeländer och internationella organisationer till vilka genomförandeuppgifter delegeras, "i enlighet med artikel 30.3 sörja för att det årligen i efterhand offentliggörs vilka mottagarna av medel ur budgeten är".

7.  Europaparlamentet påminner om att i utkastet till kommissionens förklaring om öppenhet som bifogats resultaten av förlikningsförfarandet för den omarbetade budgetförordningen, åtar sig kommissionen:"

att tillse i de sektorspecifika genomförandeförordningarna att redovisningen av informationen om mottagarna av stöd från jordbruksfonderna (EJFLU(2) och EGFJ(3)) ska kunna jämföras med den information som föreskrivs i de sektorspecifika genomförandeförordningarna för strukturfonderna. Framför allt kommer kommissionen att säkerställa en adekvat årlig redovisning i efterhand för varje mottagare av de belopp som mottagits från dessa fonder, uppdelat på de viktigaste utgiftskategorierna.

"

8.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionens webbplats http://ec.europa.eu/agriculture/funding/index_en.htm för närvarande har länkar till de 14 medlemsstaternas databaser som tillhandahåller information om mottagare av betalningar från den gemensamma jordbrukspolitiken under delad förvaltning. Parlamentet beklagar dock att informationen är så olikartad och splittrad och av sådan varierande kvalitet att informationen knappast kan återfinnas. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta lärdom från den lättillgängliga webbplatsen http://www.farmsubsidy.org/ som fungerar väl och som inrättats utan offentlig finansiering.

9.  Europaparlamentet noterar kommissionens förbehåll att eftersom länkarna på dess webbsida baseras på information från medlemsstaterna, vilka kan variera kraftigt när det gäller täckning och detaljuppgifter, kan den inte garantera att de tillhandahållna uppgifterna är riktiga och fullständiga och att den inte accepterar ansvaret för användningen av dessa.

10.  Europaparlamentet betonar att kommissionen måste acceptera ansvaret för att säkerställa fullständiga och tillförlitliga uppgifter och sålunda vidta nödvändiga åtgärder mot medlemsstatsmyndigheter för att tillse att sådana uppgifter lämnas.

Allmänna synpunkter på redovisningen av mottagare av EU-medel

11.  Europaparlamentet anser att kommissionens webbsidor med redovisning av information om mottagare av EU-medel, av alla kategorier, oberoende av om det är avtal, bidrag, jordbruks- eller strukturfondsutgifter (eller andra typer av medel), generellt bör organiseras på sådant sätt att det är möjligt att inte enbart erhålla information om enskilda mottagare utan också att utföra sökningar baserade på specifika kriterier, i syfte att få en övergripande bild under olika rubriker, vilka sedan kan kontrolleras mot kommissionens genomförandesiffror.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att acceptera det politiska ansvaret för att offentliggöra information om mottagare av EU-medel under alla förvaltningsformer.

13.  Europaparlamentet betonar att det inte är tillräckligt att enbart offentliggöra informationen i dess ursprungliga format utan att den måste vara rationellt organiserad, klassificerad och presenterad för att vara av praktiskt värde.

14.  Europaparlamentet påpekar att enskilda mottagare kan få EU-medel från flera program eller sektorer av EU:s verksamhet. Parlamentet inser att det därför kan vara av värde att kunna identifiera alla belopp som betalats ut till en enskild mottagare inom samtliga sektorer. Kommissionen uppmanas att utreda möjligheten av att skapa en övergripande sökmotor som kan hämta uppgifter om enskilda mottagare över hela spektrumet av EU:s verksamheter när det gäller avtal, bidrag, subventioner, forskningsprogram, jordbruks- och strukturfonder, centraliserad/decentraliserad förvaltning etc.

15.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta synpunkterna i denna resolution och att införa ett fullt operationellt system för information till den breda allmänheten om samtliga mottagare av EU-bidrag och de utestående kraven på återbetalning före nästa val till Europaparlamentet 2009.

Förklaring om ekonomiska intressen för politiskt tillsatta personer i EU:s institutioner

16.  Europaparlamentet påpekar att EU-institutionerna för närvarande har olika tillvägagångssätt för förklaringarna om deras ledamöters ekonomiska intressen, allt från offentliga register (Europaparlamentet) till inga deklarationer alls.

17.  Europaparlamentet anser att samtliga institutioner bör överväga huruvida de nuvarande principerna och reglerna är tillräckliga och konstaterar att det eventuellt finns behov av att se över Europaparlamentets regler för att göra en offentlig redovisning av de ekonomiska intressena på Internet obligatorisk.

18.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionen har beställt en utredning, knuten till Europeiska öppenhetsinitiativet, om regler och normer för yrkesetik för politiskt tillsatta personer i EU-institutioner och nationella parlament, nationella regeringar, författningsdomstolar (högsta domstolar), revisionsrätter och central- eller nationalbanker i EU:s 27 medlemsstater samt i Kanada och Förenta staterna. För EU-institutionerna kommer utredningen att undersöka och jämföra regler och normer för yrkesetik i Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, Europeiska revisionsrätten, EG-domstolen, Europeiska centralbanken och Europeiska investeringsbanken.

19.  Europaparlamentet är medvetet om kommissionens önskan att inrätta en "gemensam etisk sfär" bland EU-institutionerna.

20.  Europaparlamentet erinrar om att kommissionen, efter rekommendationerna från kommittén med oberoende experter i dess andra rapport av den 10 september 1999 och kommissionens vitbok om den administrativa reformen av den 1 mars 2000, upprättade ett förslag till en "rådgivande grupp för normer i offentlig förvaltning"(4), som bland annat skulle ha till uppgift att tillhandahålla riktlinjer i förväg för politiskt tillsatta personer för att hjälpa dem att undvika situationer som medför potentiella intressekonflikter.

21.  Europaparlamentet anser att det skulle vara olämpligt att inrätta ett enda rådgivande organ för alla politiskt tillsatta personer inom EU, med tanke på den specifika situationen för ledamöterna av Europaparlamentet, som är direktvalda av medborgarna.

22.  Europaparlamentet anser dock att varje institution bör anta yrkesetiska regler för sina ledamöter, beroende på varje enskild institutions specifika natur, som grundas på institutionens gällande praxis när det gäller alla relevanta ekonomiska intressen.

23.  Europaparlamentet rekommenderar att reglerna om yrkesetik för varje institution också bör beröra det övergripande politiska, finansiella och rättsliga ansvar som dess medlemmar och ledamöter har.

24.  Europaparlamentet påminner om att EG-domstolen, som svar på parlamentets senaste resolutioner om ansvarsfriheten, nyligen antog en uppförandekod(5) för sina domare. Parlamentet konstaterar att Europeiska revisionsrätten också diskuterar liknande frågor i samband med sin expertgenomgång ("peer review") om sin framtida roll.

25.  Europaparlamentet ställer sig bakom Europeiska ombudsmannen (klagomål 3269/2005/TN) när det gäller att offentliggörande av namnen på enskilda lobbyister som håller möten med kommissionsledamöter är av väsentlig betydelse.

Inkasseringar, avstående från inkassering

26.  Europaparlamentet konstaterar att termen "inkassering" täcker följande fyra olika typer av förfaranden:

   inkasseringar av belopp som oriktigt utbetalats av medlemsstater till jordbruksorganisationer eller jordbruksorgan som deltar i strukturåtgärder, efter diverse fel som begåtts till följd av försumlighet eller som, ibland, varit avsiktliga,
   inkasseringar av böter som kommissionen ålagt organisationer eller medlemsstater,
   inkasseringar av egna medel från medlemsstaterna, enligt det normala förfarandet för inkassering av belopp som ska betalas in,
   inkassering av belopp från mottagare av gemenskapsfinansiering där avtalet eller bidragsöverenskommelsen inte respekterats.

27.  Europaparlamentet upprepar sitt beklagande, såsom det uttrycktes i punkt 36 i sin resolution av den 24 oktober 2006 om inkassering av gemenskapsmedel(6), att information om återbetalning av EU-medel inte ingår i Europeiska öppenhetsinitiativet. Parlamentet uppmanar kommissionen att tillhandahålla budgetmyndigheten och slutligen även allmänheten namnen och beloppen i samband med återbetalningar som ska inbetalas till eller som krediterats EU-budgeten liksom dessa belopps slutliga destination.

28.  Europarlamentet konstaterar att enligt Europeiska revisionsrättens årsrapport om budgetgenomförandet för budgetåret 2006(7) (punkt 2.24) innehåller "den information om återvinningar och finansiella korrigeringar som lades fram i 2006 års årliga verksamhetsrapporter [av kommissionen] […] inte tillräckliga förklaringar". Parlamentet uppmanar därför kommissionen att lämna tillförlitlig och fullständig information om korrigeringar av fel och bevis för vilka korrigeringar den gjorde.

29.  Europaparlamentet anser att kommissionen regelbundet bör överlämna till parlamentet, och, om möjligt, offentliggöra på sin webbplats, en översikt över utestående belopp som ska inkasseras. De bör delas upp efter totalt inkasseringsbelopp per generaldirektorat (GD) och den tid som varje enskilt belopp varit utestående.

30.  Europaparlamentet välkomnar att en sammanställning av fastställda mottagbara belopp under 2006 där man avstått från inkassering offentliggjordes som en bilaga till kommissionens meddelande (KOM(2007)0274), där en sammanfattande rapport om kommissionens förvaltning 2006 lades fram. Parlamentet konstaterar att totalbeloppet för fall där man avstått att genomföra inkassering (belopp över 100 000 EUR) var 23 038 784 EUR för EG-budgeten och 6 549 996 EUR för budgeten för Europeiska utvecklingsfonden.

31.  Europaparlamentet påpekar att kommissionen upprättar 10 000 inkasseringsorder per år och att dess GD Budget varje kvartal utarbetar saldon över utestående belopp vilka sedan skickas till de relevanta generaldirektoraten som genomför inkasseringen.

32.  Europaparlamentet välkomnar offentliggörandet i 2006 års preliminära räkenskaper (volym 1 sidorna 67–71) av ett kapitel om inkasseringen av utgifter i anmärkningarna till redovisningen av det ekonomiska utfallet. Parlamentet noterar att det totala värdet av de inkasseringsorder som utfärdats under 2006 var 634 000 000 EUR. Parlamentet hoppas att kommissionen i framtiden kommer att göra ytterligare förbättringar i denna riktning i syfte att öka insynen.

Sammansättning av expertgrupper som ger råd till kommissionen

33.  Europaparlamentet konstaterar att kommissionen inrättat ett register (http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/) med expertgrupper, vilka definierats som formella och informella rådgivande organ som upprättats antingen genom kommissionsbeslut eller informellt av kommissionens avdelningar för att bistå kommissionen och dess tjänsteavdelningar i samband med utarbetandet av lagstiftningsförslag och åtgärdsinitiativ.

34.  Europaparlamentet välkomnar vice ordförande Kallas löfte, efter budgetkontrollutskottets begäran, att med verkan från 2008

   kommer namnen på samtliga medlemmar i både formella och informella grupper att offentliggöras och finnas tillgängliga via registret över kommissionens expertgrupper,
   kommer för samtliga experter och suppleanter, liksom för observatörer där medverkan har budgeteffekter, namn, yrkestitel, kön, land och, där så är tillämpligt, företrätt organ att offentliggöras, såvida inte legitima övertygande skäl anförs, och göras allmänt tillgängliga via registret över expertgrupper,
   kan personuppgifter som inte offentliggörs på denna grund tillhandahållas Europaparlamentet, där varje fall behandlas för sig, utan att detta påverkar förordning (EG) nr 45/2001(8) enligt de relevanta bestämmelserna i bilaga I till ramavtalet,
   kommer en avancerad sökmekanism att utvecklas som gör det möjligt för användaren att söka med nyckelord i samtliga metadata och till exempel att söka efter antalet experter, efter land och efter sammansättning.

35.  Europaparlamentet konstaterar att registret över expertgrupper inte täcker

   oberoende experter med uppgift att bistå kommissionen i genomförandet av ramprogrammen för forskning och utveckling,
   kommittéer för den branschspecifika och branschövergripande dialogen mellan arbetsmarknadens parter (av vilka cirka 70 var i verksamhet under 2005),
   kommittéer inom kommittéförfarandet som bistår kommissionen inom politikområden där kommissionen har behörighet att genomföra lagstiftning (under 2004 fanns det 250),
   gemensamma enheter som uppstår till följd av internationella överenskommelser (under 2004 var det totalt 170 som var i verksamhet).

36.  Europaparlamentet motsätter sig att dessa grupper generellt inte ingår i registret och förväntar sig att kommissionen vidtar åtgärder för att se till att registret innehåller alla expertgrupper, inbegripet information om deltagare i kommittéer inom kommittéförfarandet, enskilda experter, gemensamma enheter och kommittéer med arbetsmarknadens parter för att säkerställa att det tillämpas samma insynsvänliga tillvägagångssätt när det gäller deltagande i dessa expertkommittéer, såvida inte legitima övertygande skäl anförs i det enskilda fallet.

37.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en grundlig översyn av sammansättningen av sina expertgrupper före utgången av 2008 och vidta åtgärder för att säkerställa en balanserad representation av intressegrupper bland deltagarna i expertgrupperna.

38.  Europaparlamentet insisterar på att kommissionen före utgången av 2008 måste utveckla en öppen, insynsvänlig och allomfattande process för att välja ut deltagare i nya expertgrupper och att den senast i februari 2009 måste informera parlamentet om de nya urvalskriterierna.

Styrelseformer inom institutionerna och deras årliga verksamhetsrapporter

39.  Europaparlamentet erkänner att en viktig förutsättning för goda styrelseformer i företag eller i EU:s institutioner är att berörda aktörer och allmänheten har tillgång till information om den ekonomiska förvaltningen i en form som den genomsnittlige läsaren lätt kan förstå.

40.  Europaparlamentet erkänner att läget förändrats efter det att den ändrade budgetförordningen trädde i kraft 2003 genom skyldigheten att utarbeta de årliga verksamhetsrapporterna, vilket i praktiken innebär en detaljerad inblick i institutionernas inre verksamhet.

41.  Europaparlamentet gratulerar kommissionen till offentliggörandet av de årliga verksamhetsrapporterna (2004, 2005 och 2006) från dess generaldirektörer och andra tjänsteenheter samt kommissionens sammanfattande rapport: Resultat av vår politik 2006 (KOM(2007)0067) på dess webbplats http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/index_en.htm.

42.  Europaparlamentet konstaterar att den sammanfattande rapporten och de årliga verksamhetsrapporterna, enligt kommissionen, är det sista ledet och den grund på vilken kommissionens ansvarighetsredovisning bygger (KOM(2006)0277) och eftersom generaldirektörerna och kommissionen som kollegium påtar sig det politiska ansvaret för förvaltningen i dessa rapporter, uppmanar parlamentet eftertryckligt kommissionen att vidta ordentliga åtgärder så att full insyn lämnas i hur 80 procent av EU:s medel används (delad förvaltning), eftersom dess egen ansvarighetsredovisning annars kommer att anses vara bristfällig.

43.  Europaparlamentet uppmanar därför med kraft kommissionen att ge sitt stöd för att medlemsstaterna ska lämna nationella revisionsförklaringar, vilket skulle göra det möjligt för kommissionen att ta på sig fullt ansvar för EU:s hela ekonomiska förvaltning. Parlamentet uppmanar även med kraft kommissionen att i större omfattning förlita sig på det arbete som utförs av nationella revisionsorgan och externa organ.

44.  Europaparlamentet välkomnar att EG-domstolen, Europeiska revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska ombudsmannen alla överlämnar årliga verksamhetsrapporter till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten.

45.  Europaparlamentet anser att de årliga verksamhetsrapporterna från de övriga institutionerna, inbegripet rådet och Europaparlamentet, bör placeras på institutionernas webbplatser för att öka insynen.

Att svartlista bedragare

46.  Europaparlamentet påminner om att en av de frågor som behandlades av kommissionen i det förberedande arbetet om öppenhet (SEK(2005)1300) var huruvida man i högre grad kunde avskräcka från bedrägerier genom att vara öppnare när det gäller undersökningsresultaten och huruvida kommissionen borde upprätta och offentliggöra en "svart lista" med fastställda bedrägerifall för att hänga ut namngivna personer.

47.  Europaparlamentet noterar att medan svartlistning av bedragare behandlas utförligt i kommissionens interna arbetsdokument (SEK(2005)1300), fanns det inte med i varken kommissionens grönbok om Europeiska öppenhetsinitiativet eller i uppföljningsmeddelandet.

48.  Europaparlamentet ber kommissionen att överväga hur en offentlig "svartlistning" av bekräftade bedrägerifall och de enheter som står bakom dessa skulle kunna inrättas för att peka ut de ansvariga och även informera allmänheten om resultaten av gemenskapens strävan att bekämpa bedrägerier.

49.  Europaparlamentet påpekar att kommissionen, för att skydda EU:s ekonomiska intressen, på begäran av Europaparlamentet 1997 inrättade ett förvarningssystem med fem olika grader av varningar för att bistå kommissionens avdelningar att identifiera enheter som utgjorde en ekonomisk eller annan risk. Parlamentet konstaterar att detta system täcker både centraliserad förvaltning (avtal och bidrag som direkt förvaltas av kommissionens avdelningar) och decentraliserad förvaltning (avtal och bidrag som förvaltas av tredjeländer). Förvarningssystemet täcker dock fortfarande inte EU-medel som förvaltas i partnerskap med medlemsstaterna (delad förvaltning, huvudsakligen den gemensamma jordbrukspolitiken och strukturfonderna) och inte heller medel som delegerats till internationella organisationer (gemensam förvaltning).

50.  Europaparlamentet konstaterar att enligt Europeiska revisionsrättens huvudsakliga slutsatser i årsrapporten för 2006 var bristande iakttagande av bestämmelserna t.ex. upphandlingsförfarandet saknades eller var ogiltigt) huvudorsaken till regelbrott inom strukturfondsområdet, och eftersom skydd av EU:s ekonomiska intressen är ett väsentligt mål, uppmanas kommissionen och Europeiska revisionsrätten att till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten rapportera om de vanligaste typerna av regelbrott eller bedrägerier under upphandlingsförfarandena och om orsakerna till dessa.

51.  Europaparlamentet konstaterar att på grund av uppgiftsskydd, i syfte att skydda de berörda enheternas legitima intressen, och i avsaknad av bestämmelser i budgetförordningen som godkänner ett offentliggörande, är registreringen enligt förvarningssystemet strikt konfidentiell.

52.  Europaparlamentet påminner om att enligt artikel 95 i budgetförordningen ska en central databas med uppgifter om uteslutna anbudssökande och anbudsgivare inrättas (i enlighet med gemenskapsreglerna om skydd av personuppgifter) och förvaltas gemensamt av samtliga institutioner och organ. Avsikten är att den ska vara i verksamhet från den 1 januari 2009.

53.  Europaparlamentet betonar åter att det snarast måste införas en etisk regel för Olaf för att garantera presumtionen för den anklagades oskuld när det gäller de mottagare, som efter att de varit föremål för en stor undersökning vilken orsakat dem skada, slutligen förklaras oskyldiga av domstolarna utan att de erhåller någon ersättning för deras skadade anseende och för de förorsakade förlusterna.

54.  Europaparlamentet konstaterar att medlemsstaterna är skyldiga att till behörig utanordnare meddela information om anbudssökande och anbudsgivare som uteslutits. Parlamentet konstaterar dessutom att allmänheten inte kommer att få tillträde till databasen, vilken endast är tillgänglig för EU-institutionerna, genomförandeorganen och tillsynsorganen (artikel 95.2 i budgetförordningen).

o
o   o

55.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen och rådet samt till övriga institutioner.

(1) Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 av den 13 december 2006 om ändring av rådets förordning (EG/Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
(2) Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
(3) Europeiska garantifonden för jordbruket.
(4) Förslag till avtal mellan Europaparlamentet, rådet, kommissionen, domstolen, revisionsrätten, Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om bildande av en rådgivande grupp för normer i offentlig förvaltning (SEK(2000)2077).
(5) EUT C 223, 22.9.2007, s. 1.
(6) EUT C 313 E, 20.12.2006, s. 125.
(7) EUT C 273, 15.11.2007, s. 1.
(8) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy