Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2006/2268(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0009/2008

Внесени текстове :

A6-0009/2008

Разисквания :

PV 18/02/2008 - 22
CRE 18/02/2008 - 22

Гласувания :

PV 19/02/2008 - 6.17
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0052

Приети текстове
PDF 446kWORD 130k
Вторник, 19 февруари 2008 г. - Страсбург
Борба срещу измамите
P6_TA(2008)0052A6-0009/2008

Резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2008 г. относно защитата на финансовите интереси на Общността - борбата срещу измамите - годишни доклади за 2005 г. и 2006 г. (2006/2268(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите резолюции относно предишните годишни доклади на Комисията и на Европейската служба за борба с измамите (OLAF),

–   като взе предвид доклада на Комисията от 12 юли 2006 г. до Европейския парламент и до Съвета, озаглавен "Защита на финансовите интереси на Общността - Борба срещу измамите - Годишен доклад за 2005 г." (COM(2006)0378), включително приложенията към него (SEC(2006)0911 и SEC(2006)0912),

–   като взе предвид доклада на Комисията от 6 юли 2007 г. до Европейския парламент и до Съвета, озаглавен "Защита на финансовите интереси на Общността - Борба срещу измамите - Годишен доклад за 2006 г." (COM(2007)0390), включително приложенията към него (SEC(2007)0930 и SEC(2007)0938),

–   като взе предвид годишния доклад за дейността на Европейската служба за борба с измамите за 2005 г.(1),

–   като взе предвид годишния доклад за дейността на Европейската служба за борба с измамите за 2006 г.(2),

–   като взе предвид доклада за дейността на Надзорния комитет към Европейската служба за борба с измамите за периода декември 2005 г. - май 2007 г.(3),

–   като взе предвид годишния доклад на Европейската сметна палата относно изпълнението на бюджета през финансовата 2005 година(4),

–   като взе предвид годишния доклад на Европейската сметна палата относно изпълнението на бюджета през финансовата 2006 година(5),

–   като взе предвид член 276, параграф 3 и член 280, параграф 5 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1995/2006 на Съвета от 13 декември 2006 г., за изменение на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(6),

–   като взе предвид Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията, за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности(7),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по бюджетен контрол и становищата на Комисията по регионално развитие и Комисията по земеделие и развитие на селските райони (A6-0009/2008),

А.   като има предвид съдържанието на разпоредбите на член 280, параграфи 1 и 2 от Договора за ЕО;

Б.   като има предвид, че член 53б, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(8) ("Финансовият регламент"), предвижда следното:"

2.  Без да се засягат допълнителните разпоредби, включени в съответните регламенти, приложими за отделните области, и за да се осигури, че при съвместно управление средствата се използват съгласно приложимите правила и принципи, държавите-членки вземат всички законодателни, регулаторни, административни мерки или други мерки, необходими за защита на финансовите интереси на Общностите. За тази цел те по-специално:

   а) се уверяват, че дейностите, финансирани от бюджета, са действително и правилно осъществени;
   б) предотвратяват и разглеждат случаите на нередности и измами;
   в) възстановяват погрешно изплатените или неправомерно използваните средства или средствата, изгубени в резултат на нередности или грешки;
   г) следят посредством съответните регламенти, приложими за отделните области, и в съответствие с член 30, параграф 3 последващото годишно публикуване на бенефициерите на средства, получени от бюджета.

За тази цел, държавите-членки извършват проверки и въвеждат ефективна и ефикасна система за вътрешен контрол, (...)

"

Размер на обявените нередности

1.  Приветства факта, че докладите относно защитата на финансовите интереси на Общността и по-специално докладът за финансовата 2006 година са в по-голяма степен аналитични; отбелязва въпреки това, че статистическите данни се основават на много разнородни национални структури с различни административни, съдебни и надзорни системи, както и различни системи за извършване на проверки;

2.  Призовава годишните доклади относно защитата на финансовите интереси на Общността, както и докладите, изготвяни от Европейския парламент, въз основа на гореупоменатите доклади, да бъдат включени в дневния ред на Съвета, като впоследствие Съветът да предава своите забележки на Парламента и на Комисията;

3.  Отбелязва, че в областта на собствените ресурси, селскостопанските разходи и структурните действия на държавите-членки, обявените нередности за 2006 г. възлизат на обща стойност 1 143 милиона евро (сравнени с 1 024 милиона евро през 2005 г., 982,3 милиона евро през 2004 г., 922 милиона евро през 2003 г. и 1 150 милиона евро през 2002 г.); за сумите, за които държавите-членки са уведомили Комисията през 2006 г., може да бъде направена следната разбивка:

   собствени ресурси: 353 милиона евро (328,4 милиона евро през 2005 г., 212,4 милиона евро през 2004 г., 269,9 милиона евро през 2003 г. и 367 милиона евро през 2002 г.),
   гаранции по Европейския фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА): 87 милиона евро (102 милиона евро през 2005 г., 82,1 милиона евро през 2004 г., 169,7 милиона евро през 2003 г. и 198,1 милиона евро през 2002 г.),
   структурни действия: 703 милиона евро (601 милиона евро през 2005 г., 694,5 милиона евро през 2004 г., 482,2 милиона евро през 2003 г. и 614,1 милиона евро през 2002 г.),

отбелязва също така, че в областта на предприсъединителните фондове обявените нередности за 2006 г. възлизат на обща сума от 12,32 милиона евро (17,6 милиона евро през 2005 г.);

4.  Подчертава, че много фактори могат да повлияят годишните разлики във финансовото отражение на нередностите;

5.  Подчертава, че повишеният брой нередности, за които се уведомява Комисията, не означава задължително високо ниво на измами; той може също така да доказва, че въведените мерки за контрол са ефективни, а също така, че съществува тясно сътрудничество между държавите-членки и Комисията; приветства факта, че в своя годишен доклад за 2006 г. Комисията подчертава значението на това сътрудничество;

Общ анализ

6.  Отбелязва, че по отношение на собствените ресурси, размерът на сумите, при които се наблюдават нередности, е нараснал със 7 % от 328 милиона евро през 2005 г. на 353 милиона евро през 2006 г.; продуктите, при които в най-голяма степен се наблюдават нередности, са телевизорите (69 милиона евро през 2005 г., 62,3 милиона евро през 2006 г.) и цигарите (30,9 милиона евро през 2005 г., 27,6 милиона евро през 2006 г.); броят случаи в Италия (+122 %) и Нидерландия (+81 %) определено се е повишил; 113,4 милиона евро (32 %) вече са били възстановени през 2006 г.;

7.  Отбелязва, че по отношение на селскостопанските разходи, размерът на сумите, при които се наблюдават нередности, е намалял от 105 милиона евро през 2005 г. на 87 милиона евро през 2006 г.; Испания, Франция и Италия носят отговорност за 57,2 % от нередностите, или за общата сума от 64,9 милиона евро, като най-засегнати са секторите развитие на селските райони, говеждо и телешко месо, както и плодове и зеленчуци;

8.  Приветства прилагането на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансиране на общата селскостопанска политика(9) (ОСП), който цели предоставянето на опростена и по-ефективна правна рамка за държавите-членки за възстановяване на неправомерни плащания; призовава Комисията да извърши оценка на прилагането на този нов нормативен акт и да изготви доклад до Парламента;

9.  Приветства факта, че Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), чрез която са проведени 68 % от операциите, функционира добре и даде възможност да се установи значителна част от нередностите;

10.  Отбелязва със загриженост, че равнището на възстановяване на неправомерно изплатените суми продължава да бъде ниско и варира в различните държави-членки и, като има предвид, че шансовете за възстановяване намаляват с времето, призовава Комисията да положи повече усилия за подобряване на процента на възстановяване на неправомерно изплатените суми;

11.  Е на мнение, че когато в конкретна държава-членка възстановяването системно продължава да бъде на ниско равнище, Комисията следва да приложи коригиращи мерки;

12.  Уверява Комисията в своята пълна подкрепа за строгото прилагане на законодателството относно преустановяването на плащанията и приканва настоятелно при финансирането на ОСП да бъде приложена същата процедура както при вече предприетите мерки(10) за спиране трансфера на парични средства в случаите, в които Комисията няма абсолютна гаранция за надеждността на управлението и на системите за упражняване на контрол от страна на държавата-членка, която е бенефициер на тези средства;

13.  Призовава Комисията да извърши оценка на ефикасността и прозрачността на системите за контрол, свързани с плащанията в полза на земеделските производители в годишния си доклад относно защитата на финансовите интереси на Общността;

14.  Приветства работата на Оперативната група по възстановяването(11), която постигна уреждането на проблемите при голям брой нередности от предходните години (3 061 милиона евро за периода 1971-2006 г.); вследствие държавите-членки възстановиха 898 милиона евро, а 1 200 милиона евро са изплатени посредством процедурата по уравняване на сметки; подчертава въпреки това, че държавите-членки следва да бъдат много по-бдителни с цел избягване на нередности и възстановяване на суми;

15.  Отбелязва приемането от Комисията на втория доклад относно недостатъците в прилагането на системата на "черния списък" (Регламент (ЕО) № 1469/95 на Съвета(12)) и призовава за по-широк дебат в рамките на институциите на ЕС за определяне на пътя оттук нататък, като същественото увеличаване на санкциите за държавите-членки, които не изпълняват своите задължения по отношение на възстановяването на неправомерно изплатени суми, е най-очевидният подход;

16.  Обръща внимание, че размерът на щетите, причинени от нередности, свързани със структурни действия, се е увеличил със 17 %, от 601 милиона евро през 2005 г. на 703 милиона евро през 2006 г. (структурните фондове - 517 милиона евро, Кохезионния фонд - 186 милиона евро); тези нередности са свързани главно (75 %) с Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ); при структурните фондове през 2006 г. Германия, Испания, Италия, Португалия и Обединеното кралство носят отговорност за приблизително 85 % от сумите, при които се наблюдават нередности (438,1 милиона евро) във връзка със структурните фондове за 2006 г.; в много случаи бенефициерите са фактурирали недопустими разходи; тази информация е била разкрита след проверката на документацията;

17.  Изразява съжаление, че от 95 проекта, финансирани от структурните фондове и подложени на одит по време на текущия програмен период, при 60 са открити съществени грешки при деклариране на разходите по проекта, което представлява нарастване на броя нередности спрямо предходната година; счита, че по-голям брой проекти трябва да бъдат подложени на одит, за да може направените заключения да позволят формулирането на ясни препоръки за подобряване на финансовото управление;

18.  Отбелязва, че за 2006 г. все още следва да се възстановят 266,5 милиона евро от общо 703 милиона евро, като за предходната година все още остава да бъдат възстановени 762 милиона евро; призовава Комисията да информира компетентните комисии на Парламента два пъти годишно относно направения напредък и конкретните мерки, предприети с оглед ускоряване на събирането на просрочените суми;

19.  Отбелязва, че що се отнася до предприсъединителните фондове, финансовото отражение е намаляло от 26,5 милиона евро през 2005 г. на 12,3 милиона евро през 2006 г.; най-често срещаните грешки са фактурирането на недопустими разходи, както и неизпълнение на договорни условия или нормативни изисквания; 11 милиона евро са възстановени от момента на въвеждането на фондовете, но все още остава да бъдат възстановени 14 милиона евро;

20.  Остава убеден, че държавите-членки и институциите на ЕС, включително Сметната палата, трябва да постигнат политическо съгласие относно "процента на допустима грешка", за да може изобщо в бъдеще да се постигне положителна декларация за достоверността и точността на отчетите;

Слабости

21.  Призовава Комисията да включи в годишен си доклад за 2008 г. относно защитата на финансовите интереси на Общността анализ на структурите на държавите-членки, които участват в борбата срещу нередностите; този анализ следва да отговори, наред другото, на следните въпроси с оглед да предостави на Парламента по-ясна представа относно прилагането на нормативната рамка на мрежата за борба срещу измамите:

   кои национални органи в държавите-членки участват в тази дейност?
   как е организирано тяхното сътрудничество?
   с какви правомощия по извършване на проверки разполагат националните органи?
   тези национални органи осъществяват ли дейността си на основата на годишна програма?
   задължени ли са те да изготвят доклад относно целите, които преследват в своята контролна дейност?
   задължени ли са националните органи да изготвят доклад относно усвояването на финансови средства на ЕС?
   как те си сътрудничат с Европейската служба за борба с измамите и по какъв начин заключенията им се съобщават на Комисията?
   до кои европейски бази данни те имат директен достъп?
   до кои национални бази данни може да има достъп Комисията?
   каква е предварителната оценка на разходите за проверки?
   какви са механизмите за уведомяване за нередности?
   какво е състоянието на прилагане на Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета?

22.  Призовава Комисията да посочи, по отношение на сектора собствени ресурси, какви допълнителни мерки ще предприеме с оглед да се сложи край на измамите при внос на телевизори, цигари и изобщо фалшифицирани стоки; в този контекст приветства факта, че Европейската служба за борба с измамите успя да открие офис в Китай; насърчава Комисията да засили действията си в борбата срещу фалшифицирането; призовава Комисията да докладва в контекста на годишния доклад относно защитата на финансовите интереси на Общността за 2007 г., който ще бъде публикуван през юли 2008 г., относно инициативите и действията, предприети на основата на резолюцията на Парламента от 11 октомври 2007 г. относно последиците от споразумението между Общността, държавите-членки и Philip Morris за засилване на борбата с измамите и контрабандата на цигари и постигнатия напредък по отношение на прилагането на препоръките на анкетната комисия на Парламента по режима на общностния транзит(13);

23.  Счита за напълно неприемливо това, че в продължение на много години Германия и Испания не предоставят на Комисията информация в електронна форма относно нередности във връзка със селскостопанските разходи; отбелязва също така, че тези две държави носят отговорност за 38 % (33,2 милиона евро) от нередностите, както и това, че Германия вече не предоставя информация относно частните лица и фирмите, свързани с нередностите, въпреки задължението в този смисъл; следователно настоятелно призовава Комисията да започне процедура за нарушение срещу тези две държави-членки, както и да задържи 10 % от селскостопанските плащания до приключване на процедурата; призовава председателя на Комисията по бюджетен контрол да изпрати писмо до съответните постоянни представителства с искане за обяснение;

24.  Счита за недопустим срока от 39 месеца от момента на извършване на нередността до момента, в който Комисията е уведомена за нея, тъй като подобно забавяне затруднява възстановяването на сумите; изисква от Комисията да получи информация относно мерките, предприети от нейна страна с оглед призоваване на държавите-членки към ред; отбелязва, че действията на държавите-членки показват липса на бдителност;

25.  Изисква от Комисията да получи информация относно мерките, предприети от нейна страна с оглед намаляване на броя на нередностите в секторите развитие на селските райони, говеждо и телешко месо, както и плодове и зеленчуци;

26.  Призовава Комисията да заеме твърда позиция в случай, че Гърция не изпълни плана за действие за въвеждане на Интегрираната система за администриране и контрол(14); би желал да бъде информиран относно общия размер на субсидиите/помощите, предоставени от общностния бюджет на Гърция за създаването на ИСАК до момента, както и дали тези суми могат да бъдат възстановени в случай, че системата не е напълно оперативна до м. септември 2008 г.;

27.  Обръща внимание, че по отношение на структурните действия, 84 % от всички нередности са били регистрирани в Италия (228,2 милиона евро през 2006 г.), Испания (85,7 милиона евро през 2006 г.), Обединеното кралство (59,8 милиона евро през 2006 г.), Португалия (37,2 милиона евро през 2006 г.) и Германия (27,2 милиона евро през 2006 г.); отбелязва освен това, че нито Германия, нито Испания използват електронния модул на Информационната система за борба с измамите, както и че Германия не подава информация относно частните лица и фирмите, свързани с нередностите; призовава председателя на Комисията по бюджетен контрол да изпрати писмо до съответните постоянни представителства с искане за обяснение;

28.  Счита, че в този контекст програмния период за 2000-2006 г. доказа, че прекалено сложните правила, както и неефективните системи за надзор и контрол, допринесоха за установените нередности; изтъква освен това, че бенефициерите често получават плащанията със закъснение; приветства следователно подобренията, въведени от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. относно определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд(15); призовава най-общо за по-голямо участие на регионалните и местни органи в програмирането и усвояването на средствата;

29.  Подчертава, че в параграф 11 от своята резолюция от 15 юни 2006 г. относно защитата на финансовите интереси на Общностите и борбата срещу измамите - годишен доклад за 2004 г.(16), Парламентът заявява: "(...) през отчетния период за 2005 г. специално внимание следва да се отдели на нередностите, свързани със структурните дейности"; отбелязва въпреки това, че изглежда положението се е влошило;

30.  Счита, че Комисията следва да придаде особено значение на престъпни мрежи, които се специализират в злоупотреби със средства на ЕС;

31.  Призовава Комисията да предостави на Комисията по бюджетен контрол на Парламента подробен анализ на системата или системите, използвани от организираната престъпност, независимо дали последната е от мафиотски тип или не, за нарушаване на финансовите интереси на Общността;

32.  Изразява дълбока загриженост относно заключението на председателя на Сметната палата, че "системите за надзор и контрол в държавите-членки като цяло са неефективни или средно ефективни и Комисията осигурява само средно ефективен надзор над тяхното действие"(17);

33.  Изисква, следователно, държавите-членки да гарантират качеството на техните системи за надзор и контрол като приемат на подходящо политическо равнище национална декларация относно управлението, обхващащо всички разходи на Общността под съвместно управление; призовава Комисията да окаже активна подкрепа на тази идея и да докладва за постигнатия напредък в годишния си доклад относно защитата на финансовите интереси на Общността;

34.  Призовава Комисията да предприеме подходящи мерки, които евентуално да включват процедура за нарушение, спрямо тези държави-членки, които не съдействат на службите на Комисията при осъществяването на проверки на място, както се предвижда от Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета;

35.  Призовава Комисията в този контекст да обмисли включването на задължителни и предохранителни елементи в бъдещо законодателство на ЕО относно съвместното управление с оглед възстановяване на сумите, изплатени при нередности в края на процедурата по възстановяване на сумите, като например държавите-членки да поръчителстват в полза на Общностите за да могат получателите на финансиране да използват европейски средства;

36.  Припомня, че по отношение на структурните действия повече от 1 000 милиона евро остава да бъдат възстановени за 2006 г. и за предходните години;

37.  Подчертава пряката отговорност на държавите-членки за възстановяване на финансови средства, при чието изплащане е засегнато от нередности; отново насърчава Комисията да преустанови междинните плащания към държавите-членки в случай на сериозна нередност; признава необходимостта от подходящо реагиране при недостатъчност на системите за управление и контрол в държавите-членки и припомня, че измамите и нередностите са вредни за дейността на Европейския съюз, по-специално за структурните проекти;

38.  Приветства факта, че в рамките на европейската инициатива за прозрачност се публикува информацията за получателите на структурните фондове и настоятелно призовава в държавите-членки да бъдат въведено обвързващо задължение за публикуване на информация относно проектите и получателите на средства от всички фондове на Общността под съвместно управление;

39.  Призовава държавите-членки ежегодно да уведомяват Комисията относно финансовите загуби от суми, които са окончателно изгубени, което Комисията от своя страна следва да включи в своя годишен доклад;

40.  Призовава също така компетентните органи в държавите-членки веднъж годишно да информират Комисията, включително Европейската служба за борба с измамите, относно съдебни решения за злоупотреби при използването на структурните фондове;

41.  Призовава Комисията да заеме становище относно отрицателната оценка на нейната работа от Сметната палата, както и да даде обяснение относно стъпките, които е предприела с оглед подобряване на положението в държавите-членки, което излага на риск защитата на финансовите интереси на Общността;

42.  Същевременно призовава Комисията по-често да докладва обратно на държавите-членки, като предоставя подробности относно това, как е използвала докладваната информация, както и какви са били последващите действия във връзка с докладваните нередности;

43.  Отбелязва, че по отношение на използването на предприсъединителни фондове, България (1,7 милиона евро през 2006 г.), Полша (2,4 милиона евро през 2006 г.), Румъния (5,5 милиона евро през 2006 г.) и Словакия (1,9 милиона евро през 2006 г.), са причинили 94 % от нередностите; отбелязва, че в този контекст Комисията подчертава необходимостта от общо тълкуване и еднакво прилагане на насоките и работните документи; изисква следователно Комисията да посочи, какви мерки е взела в това отношение;

44.  Приканва Комисията да даде възможност на държавите-членки да идентифицират по-ясно и от самото начало тези нередности, за които има съмнения, че представляват част от измами, тъй като държавите-членки продължават да изпитват затруднения при идентифицирането на кои точно действия представляват нередност или измама и кои следва да бъдат докладвани на Комисията/Европейската служба за борба с измамите, въпреки че изпълняват изискванията за подаване на тримесечни доклади;

45.  Призовава Комисията да подпомогне държавите-членки при използването на Информационната система за борба с измамите (AFIS)/Ciginfo (Инструмент за предаване на информация за конфискацията на цигари) на Европейската служба за борба с измамите; счита, че този единен административен портал би могъл да подобри обмена на данни (по-специално относно нередностите) между Европейската служба за борба с измамите и държавите-членки след като бъде постигната съвместимост между националните и европейските системи;

46.  Приветства факта, че Комисията по бюджетен контрол вече проведе две срещи със съответните комисии от националните парламенти; счита, че годишните срещи на комисиите по бюджетен контрол към националните парламенти и Европейския парламент могат да бъдат много полезни с оглед подобряване на системите на държавите-членки за контрол и надзор, както и с оглед постигане на национални декларации относно управлението;

47.  Изразява желание за възможно най-тясно сътрудничество на Европейската сметна палата с националните и регионални сметни палати с оглед тя да може да използва в по-голяма степен техните доклади при контрола на използването на фондовете на ЕС в държавите-членки;

Доклади за дейността на Европейската служба за борба с измамите

48.  Отбелязва, че Европейската служба за борба с измамите беше преструктурирана през 2006 г., като беше взет предвид специалният доклад № 1/2005 на Сметната палата; счита, че дейността на Европейската служба за борба с измамите следва да бъде оценявана от Парламента като част от процедурата за ревизиране на Регламента за Европейската служба за борба с измамите;

49.  Призовава Комисията да гарантира, че базите данни, посочени в член 95 от Финансовия регламент, ще влезнат напълно в действие считано от 1 януари 2009 г.;

50.  Отбелязва, че Европейската служба за борба с измамите е получила 802 нови уведомления през 2005 г. и 826 през 2006 г.; приветства факта, че системата за оценка позволи да се намали броят на започнатите разследвания на 254 случая, както и факта, че според статистиката при по-голяма част от приключените разследвания са последвали административни, дисциплинарни, финансови, съдебни или законодателни мерки; отбелязва, че финансовото отражение на всички текущи и приключени случаи възлиза на 6 600 милиона евро в края на 2005 г. и на 7 400 милиона евро в края на 2006 г., както и че най-засегнати сектори са структурните фондове (1 606,7 милиона евро през 2006 г.), цигарите (1 320,1 милиона евро през 2006 г.), митниците (989,8 милиона евро през 2006 г.) и ДДС (727,8 милиона евро през 2006 г.);

51.  Призовава Комисията да изготви подходящи правни основания за публикуването на имената на предприятия и лица, които са извършили измами по отношение на Общността;

52.  Приветства начина, по който Европейската служба за борба с измамите информира Парламента относно последващите действия по отношение на приключените разследвания; отбелязва въпреки това, че съответните прокуратури отказаха да предприемат последващи действия при 20 случая (от 134 случая, при които са били поискани съдебни последващи действия) поради изтичане на давност или липса на доказателства;

53.  Изразява съжаление обаче, че Европейската служба за борба с измамите не поднови диалога относно писмената информация, която компетентната комисия на Парламента редовно получава, както беше изискано в гореупоменатата резолюция на Парламента от 15 юни 2006 г.;

54.  Отбелязва, че, както и през предходните години, по-голямата част от случаите са регистрирани в Белгия, Германия и Италия;

55.  Обръща внимание на горепосочената си резолюция от 11 октомври 2007 г.;

56.  Отбелязва, че през 2006 г. във връзка с разследванията на Европейската служба за борба с измамите беше установено, че сума, надвишаваща 450 милиона евро, подлежи на възстановяване, като тази сума е в резултат на случаи, приключени през 2006 г. (приблизително 114 милиона евро) и от текущи последващи мерки (приблизително 336 милиона евро, предимно от сектор селско стопанство (134,6 милиона евро) и структурни фондове (146,3 милиона евро));

57.  Приветства сътрудничеството между Европейската служба за борба с измамите, Европол, Евроджъст и някои международни организации, една от целите на което е борбата срещу организираната престъпност; подчертава същевременно, че това сътрудничество следва да бъде прозрачно и да не накърнява независимостта на Европейската служба за борба с измамите;

58.  Разбира желанието на Комисията за намаляване броя на езиковите версии на нейните доклади с оглед икономии; настоява въпреки това, че както приложение 2 към годишните доклади относно защитата на финансовите интереси на Общността, така и докладите за дейността трябва да бъдат достъпни поне на английски, френски и немски език;

Ревизия на Регламента за Европейската служба за борба с измамите

59.  Припомня на Комисията, че Парламентът, в параграф 30 от гореупоменатата негова резолюция от 15 юни 2006 г. , пледира за това "(...) всички правомощия на Европейската служба за борба с измамите по разследване да бъдат уредени систематизирано в един единствен регламент"; същевременно подчертава, че работната група на Съвета за борба с измамите изглежда също подкрепя систематизирането на съществуващите правни основания(18); призовава следователно Европейската служба за борба с измамите спешно да представи анализ на съвместимостта на различните правни основания, които ѝ предоставят правомощия по разследване в контекста на годишния доклад за дейността ѝ за 2007 г., с оглед евентуалното интегриране на заключенията от анализа в бъдещата ревизия на Регламента за Европейската служба за борба с измамите; в този контекст изтъква факта, че Договорът от Лисабон(19) също изменя член 280 от Договора за ЕС, който урежда борбата с измамите;

60.  Отбелязва, че на 27 ноември 2007 г. Европейският съд по правата на човека постанови по делото Tillаck с/у Белгия (молба 20477/05), че Белгия е нарушила член 10 (свобода на изразяване) на Европейската конвенция за правата на човека при претърсването на помещенията на журналиста; отбелязва въпреки това, че предварителните административни разследвания на Европейската служба за борба с измамите, както и на Комисията не са били предмет на решението; в този контекст счита, че по принцип трябва да се вземат всички подходящи мерки за закрила на правата на лицата, обект на разследване;

Борба срещу измамите с данък добавена стойност (ДДС)

61.  Изразява дълбока загриженост относно финансовите загуби, причинени от транзакции по схемата на "въртележката"; отбелязва, например, че германският Институт за икономически изследвания определя загубите от национални приходи от ДДС за периода 2003-2005 г. между 17 000 милиона евро и 18 000 милиона евро годишно; че, като общо правило екстраполирано, държавите-членки изчисляват, че техните загуби възлизат приблизително на 10 % годишно от техните приходи от ДДС; както и че една трета от тези загуби се приписват на трансгранични транзакции по схемата на "въртележката";

62.  Отбелязва, също така, че Камарата на лордовете изчислява загубите от националните приходи от ДДС в Обединеното кралство за периода 2005-2006 г. между 3 500 милиона и 4 750 милиона лири стерлинги, което прави най-малко 9,6 милиона лири стерлинги дневно; цитира доклада, който уточнява: "Съществуващият механизъм за транзакции на ДДС в рамките на Общността не е устойчив."(20);

63.  Припомня, че само действителните постъпления се вземат предвид при събирането на собствените ресурси от ДДС;

64.  Изразява загриженост, че много държави-членки продължават да подхождат неохотно към засилването на сътрудничеството между компетентните национални служби от една страна, и между Комисията, включително Европейската служба за борба с измамите, и националните служби от друга;

65.  Приветства съобщението на Комисията до Съвета относно някои ключови елементи, които допринасят за създаването на стратегия срещу измамите с ДДС в Европейския съюз (COM(2007)0758); призовава, съответно, компетентната си комисия да предприеме активни действия за проследяване на прилагането на това съобщение;

66.  Изразява критика към факта, че Съветът все още не е приел позиция по предложението за регламент относно взаимната административна помощ при защитата на финансовите интереси на Общността срещу измами и други незаконни действия(21), който беше разгледан на първо четене от Европейския парламент на 23 юни 2005 г.(22); призовава своя председател да се свърже с председателството на Съвета с оглед постигане на решение на този въпрос;

67.  Счита, че по-доброто сътрудничество между съответните служби и Комисията (Европейската служба за борба с измамите) е от съществено значение за борбата срещу трансграничните измами по схемата на "въртележката"; счита, че в този контекст следва да се засили системата за обмен на информация относно ДДС и сътрудничеството в областта на анализа на данни с подкрепата на Комисията (Европейската служба за борба с измамите);

o
o   o

68.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, Съда на Европейските общности, Сметната палата, Надзорния комитет към Европейската служба за борба с измамите и Европейската служба за борба с измамите.

(1) http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/aar2005/index_en.htm.
(2) http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/index_en.htm.
(3) http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/sup-com_en.html.
(4) ОВ C 263, 31.10.2006 г., стр. 1.
(5) ОВ C 273, 15.11.2007 г., стр. 1.
(6) ОВ L 390, 30.12.2006 г., стр. 1.
(7) ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2.
(8) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1525/2007 (ОВ L 343, 27.12.2007 г., стр. 9).
(9) ОВ L 209, 11.08.2005 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1437/2007 (ОВ L 322, 07.12.2007 г., стр. 1).
(10) Членът на Европейската комисия г-жа Данута Hübner, , заяви в писмен отговор до комисията по бюджетен контрол, че "през 2006 г. исканията за плащания към Европейския фонд за регионално развитие са били задържани от Испания в очакване на резултатите от одита на мерките за отстраняване на недостатъците Други примери са прекъсването през 2005 г. на плащанията на Европейския социален фонд за всички програми в Англия, за програмите по Цел 3 и някои регионални програми във Франция и за програмите в регионите на Калабрия и Сицилия в Италия, както и през 2006 г. по програма EQUAL в Испания и Италия".
(11) Оперативната група по възстановяването (ОГВ) беше създадена в съответствие с обявеното в съобщението на Комисията, озаглавено "Подобряване възстановяването на правата на Общността, възникващи от директно и сподебено управление на разходите на Общността" (СОМ(2002)0671 окончателен). ОГВ е съвместна инициатива на OLAF и AGRI под председателството на OLAF.
(12) Регламент (ЕО) № 1469/95 на Съвета от 22 юни 1995 г. относно мерките, които трябва да се предприемат спрямо определени бенефициенти на операции, финансирани от секция "Гарантиране" на ФЕОГА (ОВ L 145, 29.6.1995 г., стр. 1).
(13) Приети текстове, P6_TA(2007)0432.
(14) Годишен доклад на Европейската сметна палата относно финансовата 2006 година: "5.11. За пета последователна година декларацията на Генералния директор съдържа резерви по отношение на недостатъчното прилагане на ИСАК в Гърция. През 2006 г. Палатата потвърди продължаващата липса на внедряване на ключови контролни механизми, по-специално при разглеждане на молбите, процедурите по инспектиране, осигуряването на изчерпателност на базата данни за животните и системата за идентификация на поземлените имоти."
(15) ОВ L 210, 31.07.2006 г., стр. 25. Регламент, изменен с Регламент (ЕО) № 1989/2006 (ОВ L 411, 30.12.2006 г., стр. 6).
(16) ОВ С 300 Е, 9.12.2006 г., стр. 508.
(17) Изявление пред Комисията по бюджетен контрол от 12 ноември 2007 г.
(18) Писмо до директора на Европейската служба за борба с измамите от 2 април 2007 г.
(19) ОВ C 306, 17.12.2007 г., стр. 127.
(20) Точка 52 от доклада на Камара на лордовете, Комисия по въпросите на Европейския съюз, "Прекратяване на "въртележката": измама с липсващ търговец в ЕС", HL Paper 101, 25 май 2007 г.
(21) СОМ(2004)0509, изменен впоследствие с СОМ(2006)0473.
(22) ОВ С 133 Е, 8.6.2006 г., стр. 105.

Правна информация - Политика за поверителност