Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2006/2268(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0009/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0009/2008

Keskustelut :

PV 18/02/2008 - 22
CRE 18/02/2008 - 22

Äänestykset :

PV 19/02/2008 - 6.17
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0052

Hyväksytyt tekstit
PDF 248kWORD 93k
Tiistai 19. helmikuuta 2008 - Strasbourg
Yhteisöjen taloudellisten etujen suojaaminen ja petostentorjunta – vuosikertomukset 2005–2006
P6_TA(2008)0052A6-0009/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 19. helmikuuta 2008 yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta ja petostentorjunnasta – vuosikertomukset 2005–2006 (2006/2268(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aikaisemmista komission ja Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) vuosikertomuksista antamansa päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon 12. heinäkuuta 2006 annetun komission kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle "Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaaminen – Petostentorjunta – Vuosikertomus 2005" (KOM(2006)0378) sekä sen liitteet (SEC(2006)0911 ja SEC(2006)0912),

–   ottaa huomioon 6. heinäkuuta 2007 annetun komission kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle "Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaaminen – Petostentorjunta – Vuosikertomus 2006" (KOM(2007)0390) sekä sen liitteet (SEC(2007)0930 ja SEC(2007)0938),

–   ottaa huomioon OLAFin toimintakertomuksen vuodelta 2005(1),

–   ottaa huomioon OLAFin toimintakertomuksen vuodelta 2006(2),

–   ottaa huomioon OLAFin valvontakomitean toimintakertomuksen kaudelta joulukuu 2005–toukokuu 2007(3),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2005(4),

–   ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2006(5),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 276 artiklan 3 kohdan ja 280 artiklan 5 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 muuttamisesta 13. joulukuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1995/2006(6),

–   ottaa huomioon komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 11. marraskuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96(7),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön ja aluekehitysvaliokunnan sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnot (A6-0009/2008),

A.   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 280 artiklan 1 ja 2 kohdan sisällön,

B.   ottaa huomioon, että Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002(8) 53 b artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa:"

2.  Jotta talousarviota yhteistyössä toteutettaessa varat käytettäisiin asiaan sovellettavien säännösten ja periaatteiden mukaisesti, jäsenvaltioiden on annettava kaikki tarvittavat lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset sekä toteutettava muut yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamiseksi tarvittavat toimenpiteet, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asiaa koskeviin alakohtaisiin asetuksiin sisältyvien täydentävien säännösten soveltamista. Tätä varten niiden on erityisesti:

   a) varmistettava, että talousarviosta rahoitettavat toimet todella toteutetaan ja että ne toteutetaan oikein;
   b) estettävä sääntöjenvastaisuudet ja petokset sekä puututtava niihin;
   c) perittävä takaisin aiheettomasti maksetut tai sääntöjenvastaisuuksien tai virheiden vuoksi menetetyt varat;
   d) varmistettava asiaa koskevin alakohtaisin asetuksin ja 30 artiklan 3 kohdan mukaisesti, että talousarviosta peräisin olevien varojen saajista julkaistaan vuosittain riittävät tiedot.

Tätä varten jäsenvaltiot toteuttavat tarkastuksia ja kehittävät (…) vaikuttavan ja tehokkaan sisäisen valvontajärjestelmän.

"

Ilmoitettujen sääntöjenvastaisuuksien laajuus

1.   pitää myönteisenä, että yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevat vuosikertomukset ja erityisesti kertomus varainhoitovuodelta 2006 ovat entistä analyyttisempiä; panee kuitenkin merkille, että tilastot perustuvat hyvin heterogeenisiin kansallisiin rakenteisiin, joiden hallinto-, oikeus-, valvonta- ja tarkastusjärjestelmät ovat erilaisia;

2.   vaatii, että yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevat vuosikertomukset sekä parlamentin niiden perusteella laatimat mietinnöt otetaan neuvoston esityslistalle ja että neuvosto toimittaa sen jälkeen huomautuksensa parlamentille ja komissiolle;

3.   toteaa, että jäsenvaltiot ilmoittivat vuonna 2006 omien varojen, maatalousmenojen ja rakennepoliittisten toimien alalla tapahtuneiden sääntöjenvastaisuuksien arvoksi yhteensä noin 1 143 miljoonaa euroa (vuonna 2005: 1 024 miljoonaa euroa; vuonna 2004: 982,3 miljoonaa euroa; vuonna 2003: 922 miljoonaa euroa; vuonna 2002: 1 150 miljoonaa euroa); katsoo, että jäsenvaltioiden komissiolle ilmoittamien tietojen mukaan summa voidaan jakaa seuraavasti:

   omat varat: 353 miljoonaa euroa (vuonna 2005: 328,4 miljoonaa euroa; vuonna 2004: 212,4 miljoonaa euroa; vuonna 2003: 269,9 miljoonaa euroa; vuonna 2002: 367 miljoonaa euroa),
   Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto (EMOTR): 87 miljoonaa euroa (vuonna 2005: 102 miljoonaa euroa; vuonna 2004: 82,1 miljoonaa euroa; vuonna 2003: 169,7 miljoonaa euroa; vuonna 2002: 198,1 miljoonaa euroa),
   rakennepoliittiset toimet: 703 miljoonaa euroa (vuonna 2005: 601 miljoonaa euroa; vuonna 2004: 694,5 miljoonaa euroa; vuonna 2003: 482,2 miljoonaa euroa; vuonna 2002: 614,1 miljoonaa euroa),

toteaa lisäksi, että jäsenvaltiot ilmoittivat vuonna 2006 liittymistä valmistelevan tuen alalla tapahtuneiden sääntöjenvastaisuuksien arvoksi yhteensä 12,32 miljoonaa euroa (vuonna 2005: 17,6 miljoonaa euroa);

4.   korostaa, että monet tekijät voivat vaikuttaa sääntöjenvastaisuuksien rahallisen arvon vuosittaisiin heilahteluihin;

5.   korostaa, että komissiolle ilmoitettujen sääntöjenvastaisuuksien suuri määrä ei välttämättä tarkoita, että petosten määrä olisi korkea, vaan että se voi myös olla osoitus siitä, että käytettävät valvontamenetelmät ovat tehokkaita ja että jäsenvaltiot ja komissio ovat tehneet tiivistä yhteistyötä; pitää myönteisenä, että komissio on vuosikertomuksessaan 2006 korostanut tällaisen yhteistyön merkitystä;

Yleinen arvio

6.   toteaa, että sääntöjenvastaisuuksien arvo kasvoi (+7 prosenttia) omien varojen alalla 328 miljoonasta eurosta (2005) 353 miljoonaan euroon (2006); toteaa, että suurin osa sääntöjenvastaisuuksista liittyi televisioihin (2005: 69 miljoonaa euroa, 2006: 62,3 miljoonaa euroa) ja tupakkatuotteisiin (2005: 30,9 miljoonaa euroa, 2006: 27,6 miljoonaa euroa); panee merkille, että tapausten määrä on selvästi noussut Italiassa (+ 122 prosenttia) ja Alankomaissa (+ 81 prosenttia) ja että 113,4 miljoonaa euroa (32 prosenttia) on peritty takaisin vuonna 2006;

7.   panee merkille, että sääntöjenvastaisuuksien arvo väheni maatalousmenojen alalla 105 miljoonasta eurosta (2005) 87 miljoonaan euroon (2006); toteaa, että Espanjan, Ranskan ja Italian osuus sääntöjenvastaisuuksista oli 57,2 prosenttia eli 64,9 miljoonaa euroa ja että suurin osa sääntöjenvastaisuuksista liittyi maaseudun kehittämiseen, nautaeläintuotantoon sekä hedelmä- ja vihannesalaan;

8.   pitää myönteisenä yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) rahoituksesta 21. kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005(9) täytäntöönpanoa, jonka tavoitteena on tarjota jäsenvaltioille yksinkertaistettu ja entistä tehokkaampi oikeudellinen kehys sääntöjenvastaisten maksujen takaisinperintää varten; kehottaa komissiota arvioimaan säädöksen soveltamista ja antamaan asiasta kertomuksen parlamentille;

9.   panee tyytyväisenä merkille, että yhdennetty hallinto- ja valvontajärjestelmä, jonka avulla käsitellään 68 prosenttia operaatioista, on toimiva ja on mahdollistanut sen, että huomattava määrä sääntöjenvastaisuuksista pystytään havaitsemaan;

10.   panee huolestuneena merkille, että aiheettomasti maksettujen summien takaisinperintä on edelleen vähäistä ja vaihtelee eri jäsenvaltioissa, ja kehottaa komissiota tehostamaan aiheettomasti maksettujen summien takaisinperintää, sillä mahdollisuudet takaisinperintään pienenevät ajan myötä;

11.   katsoo, että jos määrien periminen jää tietyissä jäsenvaltioissa jatkuvasti alhaiselle tasolle, komission olisi sovellettava korjaavia toimenpiteitä;

12.   antaa täyden tukensa komissiolle maksujen keskeyttämistä koskevan lainsäädännön tiukassa soveltamisessa ja vaatii soveltamaan yhteisen maatalouspolitiikan rahoitukseen samaa menettelyä kuin jo toteutetut toimet(10) sen varmistamiseksi, että varoja ei myönnetä, jos komissiolla ei ole täydellisiä takeita edunsaajavaltion hallinnointi- ja valvontajärjestelmien luotettavuudesta;

13.   kehottaa komissiota yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta annettavassa vuosikertomuksessaan arvioimaan viljelijöille maksettavien summien seurantajärjestelmien tehokkuutta ja avoimuutta;

14.   on tyytyväinen perinnästä vastaavaan erityisryhmään (Task Force on Recovery)(11), joka on pystynyt selvittämään suuren osan aiempien vuosien sääntöjenvastaisuuksista (1971–2006: 3 061 miljoonaa euroa); toteaa, että jäsenvaltiot ovat vastaavasti perineet takaisin 898 miljoonaa euroa, ja 1 200 miljoonaa euroa on saatu selvitettyä tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevan menettelyn avulla; korostaa kuitenkin, että jäsenvaltioiden olisi oltava paljon valppaampia välttääkseen sääntöjenvastaisuudet ja pystyäkseen perimään varoja takaisin;

15.   panee merkille, että komissio antoi toisen kertomuksen "mustan listan" järjestelmän toteuttamisessa esiintyneistä puutteista (neuvoston asetus (EY) N:o 1469/95(12)), ja kehottaa EU:n toimielimiä keskustelemaan entistä laajemmin tulevista toimista sekä pitää ilmeisenä, että rangaistuksia olisi kovennettava tuntuvasti niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka eivät noudata velvoitteitaan etenkin aiheettomasti maksettujen määrien palauttamista koskevissa tapauksissa;

16.   panee merkille, että sääntöjenvastaisuuksien arvo rakennepoliittisten toimien alalla kasvoi 17 prosenttia: 601 miljoonasta eurosta (2005) 703 miljoonaan euroon (2006) (rakennerahastot 517 miljoonaa euroa, koheesiorahasto 186 miljoonaa euroa); toteaa, että sääntöjenvastaisuudet koskivat pääasiassa (75 prosenttia) Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastoa (ESR); panee merkille, että Saksa, Espanja, Italia, Portugali ja Yhdistynyt kuningaskunta aiheuttivat noin 85 prosenttia rakennerahastoja koskeneista sääntöjenvastaisuuksista (438,1 miljoonaa euroa) vuonna 2006; toteaa, että edunsaajat ovat useissa tapauksissa laskuttaneet ei-tukikelpoisia menoja ja että asia on havaittu asiakirjojen tarkastuksen jälkeen;

17.   pitää valitettavana, että nykyisellä ohjelmakaudella tarkastetuista, rakennerahastovaroista rahoitetuista 95 hankkeesta 60:een liittyi olennaisia virheitä ilmoitetuissa hankemenoissa, mikä tarkoittaa, että säännönvastaisuuksien määrä on kasvanut edellisestä vuodesta; katsoo, että olisi tarkastettava suurempi määrä hankkeita, jotta tehtyjen päätelmien perusteella voitaisiin muotoilla selkeitä suosituksia varainhoidon parantamiseksi;

18.   toteaa, että 703 miljoonasta eurosta on vielä vuoden 2006 osalta perimättä 266,5 miljoonaa euroa, kun taas edeltäviltä vuosilta on vielä perittävä takaisin 762 miljoonaa euroa; kehottaa komissiota toimittamaan parlamentin asiasta vastaaville valiokunnille kahdesti vuodessa tiedot siitä, miten asiassa on edistytty, sekä toteutetuista toimenpiteistä maksamatta olevien määrien perinnän nopeuttamiseksi;

19.   panee merkille, että liittymistä valmistelevan tuen alalla rahallinen arvo laski 26,5 miljoonasta eurosta (2005) 12,3 miljoonaan euroon (2006); toteaa, että yleisimpiä virheitä olivat ei-tukikelpoisten menojen laskuttaminen ja sopimusmääräysten tai säännösten noudattamatta jättäminen; toteaa, että siitä alkaen kun tukea on maksettu, on peritty takaisin yhteensä 11 miljoonaa euroa; panee kuitenkin merkille, että edelleen on perimättä takaisin 14 miljoonaa euroa;

20.   on edelleen ehdottomasti sitä mieltä, että jos ylipäänsä halutaan saada aikaan myönteinen tarkastuslausuma, jäsenvaltioiden ja unionin toimielinten, myös tilintarkastustuomioistuimen, on päästävä poliittiseen yhteisymmärrykseen siitä, mikä on hyväksyttävä virheiden määrä;

Havaitut heikkoudet

21.   kehottaa komissiota sisällyttämään vuoden 2008 vuosikertomukseen yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta erittelyn jäsenvaltioiden rakenteista, jotka osallistuvat sääntöjenvastaisuuksien torjuntaan; katsoo, että kyseisen analyysin olisi vastattava muun muassa seuraaviin kysymyksiin, jotta parlamentti saisi selvemmän kuvan petosten torjuntaa koskevan sääntelykehyksen soveltamisesta:

   mitkä jäsenvaltioiden viranomaiset ovat osallistuvat tähän?
   miten ne järjestävät keskinäisen yhteistyönsä?
   millaiset tarkastusvaltuudet kansallisilla viranomaisilla on?
   toimivatko kansalliset viranomaiset vuotuisen ohjelman perusteella?
   ovatko ne velvollisia laatimaan selvityksen valvontatoimintansa tavoitteista?
   ovatko kansalliset viranomaiset velvollisia laatimaan selvityksen unionin varojen käytöstä?
   miten ne tekevät yhteistyötä OLAFin kanssa ja miten niiden havainnoista ilmoitetaan komissiolle?
   mihin eurooppalaisiin tietokantoihin niillä on suora pääsy?
   mihin kansallisiin tietokantoihin komissiolla on pääsy?
   mitkä ovat valvonnan arvioidut kustannukset?
   mitä mekanismeja käytetään sääntöjenvastaisuuksien ilmoittamiseen?
   mikä on neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 täytäntöönpanon nykytilanne?

22.   kehottaa komissiota ilmoittamaan omien varojen osalta, mitä se aikoo jatkossa tehdä saadakseen televisioiden, savukkeiden ja yleisesti ottaen väärennösten vilpillisen tuonnin loppumaan; panee tässä yhteydessä tyytyväisenä merkille, että OLAF on voinut perustaa sivutoimipisteen Kiinaan; kannustaa komissiota vahvistamaan toimintaa väärennösten torjumiseksi; kehottaa komissiota antamaan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevassa vuosikertomuksessa 2007, joka julkaistaan heinäkuussa 2008, selvityksen aloitteista ja toimista, joita on tehty ja toteutettu parlamentin 11. lokakuuta 2007 Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ja Philip Morrisin välisen, savukkeiden salakuljetuksen torjumiseen tähtäävän sopimuksen seurauksista ja yhteisön passitusjärjestelmän tutkintavaliokunnan suositusten täytäntöönpanossa saavutetusta edistymisestä antaman päätöslauselman(13) perusteella;

23.   pitää täysin mahdottomana hyväksyä sitä, että Saksa ja Espanja eivät moneen vuoteen ole välittäneet komissiolle sähköisessä muodossa sääntöjenvastaisuuksiin liittyviä tietoja maatalousmenojen alalla; toteaa lisäksi, että kyseisten kahden maan vastuulle lankeaa 38 prosenttia (33,2 miljoonaa euroa) sääntöjenvastaisuuksista ja että Saksa ei enää anna tietoja asianomaisista henkilöistä ja yrityksistä, vaikka se olisi velvollinen tekemään niin; kehottaa näin ollen komissiota aloittamaan rikkomismenettelyt näitä kahta jäsenvaltiota vastaan ja pidättämään 10 prosenttia maatalousmaksuista menettelyn ajaksi; pyytää talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtajaa lähettämään asianomaisille pysyville edustustoille selvityspyyntökirjeen;

24.   pitää mahdottomana hyväksyä, että sääntöjenvastaisuuden tapahtumisajankohdasta siihen, kun kyseisestä sääntöjenvastaisuudesta ilmoitetaan komissiolle, kuluu 39 kuukautta, koska takaisinperintä hankaloituu entisestään näin pitkän viiveen vuoksi; tiedustelee komissiolta, mihin toimiin se on ryhtynyt saadakseen jäsenvaltiot kuriin; toteaa, että jäsenvaltioiden toiminta osoittaa valppauden puutetta;

25.   tiedustelee, mitä komissio on tehnyt vähentääkseen sääntöjenvastaisuuksien määrää maaseudun kehittämisen, nautaeläintuotannon ja hedelmä- ja vihannestuotannon alalla;

26.   vaatii, että komissio toimii tinkimättömästi, jollei Kreikka noudata yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän käyttöönottoa koskevaa toimintasuunnitelmaa(14); haluaisi saada tiedot yhteisön talousarviosta Kreikalle yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän perustamista varten maksettujen avustusten tai tukien kokonaismäärästä ja siitä, voidaanko määrä periä takaisin, jos järjestelmä ei ole täysimääräisesti toiminnassa syyskuuhun 2008 mennessä;

27.   toteaa, että rakennepoliittisten toimien alalla 84 prosenttia kaikista sääntöjenvastaisuuksista rekisteröitiin Italiassa (2006: 228,2 miljoonaa euroa), Espanjassa (2006: 85,7 miljoonaa euroa), Yhdistyneessä kuningaskunnassa (2006: 59,8 miljoonaa euroa), Portugalissa (2006: 37,2 miljoonaa euroa) ja Saksassa (2006: 27,2 miljoonaa euroa); toteaa lisäksi, että Saksa ja Espanja eivät kumpikaan käytä petostentorjunta-alan varmennetun tietoverkon sähköistä muotoa ja että Saksa ei myöskään lähetä tietoja asianomaisista henkilöistä ja yrityksistä; pyytää talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtajaa lähettämään asianomaisille pysyville edustustoille selvityspyyntökirjeen;

28.   toteaa tässä yhteydessä ohjelmakauden 2000–2006 osoittaneen, että liian monimutkaiset säännöt ja tehottomat valvontajärjestelmät vaikuttavat sääntöjenvastaisuuksien syntymiseen; toteaa, että maksut ovat lisäksi saapuneet edunsaajille hyvin myöhäisessä vaiheessa; on näin ollen tyytyväinen parannuksiin, joita on saatu Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä 11. heinäkuuta 2006 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1083/2006(15); toivoo, että alue- ja paikallisviranomaiset otetaan yleisesti enemmän mukaan ohjelmasuunnitteluun ja rahoituksen toteutukseen;

29.   muistuttaa, että parlamentti totesi yhteisön taloudellisten etujen suojaamisesta ja petostentorjunnasta (vuosikertomus 2004) 15. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman(16) 11 kohdassa seuraavaa: "katsoo …, että olisi kiinnitettävä erityistä huomiota kertomuskaudella 2005 todettuihin rakennepoliittisia toimenpiteitä koskeviin sääntöjenvastaisuuksiin"; joutuu kuitenkin toteamaan, että tilanne näyttää edelleen heikentyneen;

30.   katsoo, että komission olisi kiinnitettävä erityistä huomiota yhteisön varojen väärinkäyttöön erikoistuneisiin rikollisverkostoihin;

31.   kehottaa komissiota toimittamaan talousarvion valvontavaliokunnalle yksityiskohtaisen selvityksen järjestelmästä tai järjestelmistä, joita järjestäytyneet rikollisjärjestöt käyttävät mafian tapaan tai muulla tavoin vahingoittaakseen yhteisön taloudellisia etuja;

32.   on erittäin huolestunut tilintarkastustuomioistuimen presidentin lausunnosta, jonka mukaan jäsenvaltioiden valvontajärjestelmät olivat yleensä tehottomia tai kohtalaisen tehottomia, ja komission harjoittama niiden toimivuuden valvonta vain kohtalaisen tehokasta(17);

33.   kehottaa näin ollen jäsenvaltioita takaamaan valvontajärjestelmiensä laadun antamalla asianmukaisella poliittisella tasolla kansallisen julistuksen yhteistyössä hallinnoitavista yhteisön varoista; kehottaa komissiota puolustamaan aktiivisesti tätä ajatusta ja tekemään saavutetusta edistyksestä selkoa yhteisön taloudellisten etujen suojaamista koskevassa vuosikertomuksessa;

34.   kehottaa komissiota toteuttamaan aiheellisia toimenpiteitä, mahdollisesti myös rikkomismenettelyjä, niiden jäsenvaltioiden suhteen, jotka eivät anna apuaan komission yksiköille niiden suorittaessa neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96 tarkoitettuja paikan päällä tehtäviä tarkastuksia;

35.   kehottaa tässä yhteydessä komissiota myös pohtimaan, olisiko tulevassa yhteisön lainsäädännössä otettava osana yhteistyössä toteutettavaa hallinnointia käyttöön sitovia ja suojaavia toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että sääntöjenvastaiset maksut saadaan takaisin perintämenettelyn päätteeksi, kuten esimerkiksi jäsenvaltioiden yhteisöille antama vakuus edunsaajien käyttämistä yhteisön varoista;

36.   huomauttaa, että rakennepoliittisten toimien alalla vuodelta 2006 ja sitä edeltäviltä vuosilta on yli 1 000 miljoonaa euroa perimättä takaisin;

37.   korostaa jäsenvaltioiden välitöntä velvollisuutta periä takaisin varat, joiden maksuun liittyy sääntöjenvastaisuuksia; kannustaa jälleen komissiota keskeyttämään välimaksujen maksamisen jäsenvaltioille vakavissa sääntöjenvastaisuustapauksissa; tunnustaa, että on välttämätöntä reagoida asianmukaisesti silloin, kun jonkin jäsenvaltion varainhoito- ja valvontajärjestelmät ovat puutteelliset, ja muistuttaa, että petokset ja sääntöjenvastaisuudet vahingoittavat Euroopan unionin toimintaa ja erityisesti rakennetoimia koskevia hankkeita;

38.   ilmaisee tyytyväisyytensä siitä, että avoimuutta koskevan eurooppalaisen aloitteen myötä tiedot rakennerahastotukea saavista julkistetaan, ja vaatii määräämään jäsenvaltioissa sitovan velvoitteen julkaista kaikista komission ja jäsenvaltioiden yhteistyössä hallinnoimista yhteisön rahastoista osoitettavien varojen edunsaajien ja niistä rahoitettujen hankkeiden tiedot;

39.   kehottaa jäsenvaltioita ilmoittamaan vuosittain komissiolle lopullisesti menetetyistä määristä aiheutuvan taloudellisen tappion, joka komission olisi sisällytettävä vuosikertomukseensa;

40.   kehottaa myös jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia ilmoittamaan komissiolle ja OLAFille kerran vuodessa tuomioistuinten antamat tuomiot rakennerahastojen vilpillisestä käytöstä;

41.   kehottaa komissiota ottamaan kantaa tilintarkastustuomioistuimen sen työstä antamaan kielteiseen arvioon ja kertomaan samalla, mitä se on tehnyt jäsenvaltioissa parantaakseen tilannetta, joka haittaa yhteisön taloudellisten etujen suojaamista;

42.   kehottaa samalla komissiota antamaan useammin palautetta jäsenvaltioille ja kertomaan, miten se on käyttänyt toimitettuja tietoja ja mitä jatkotoimia se on toteuttanut ilmoitettujen sääntöjenvastaisuuksien perusteella;

43.   toteaa, että liittymistä valmistelevan tuen alalla Bulgarian (2006: 1,7 miljoonaa euroa), Puolan (2006: 2,4 miljoonaa euroa), Romanian (2006: 5,5 miljoonaa euroa) ja Slovakian (2006: 1,9 miljoonaa euroa) vastuulle lankeaa 94 prosenttia sääntöjenvastaisuuksista; panee merkille, että tässä yhteydessä komissio on korostanut tarvetta saada aikaan yhteinen tulkinta ja käyttää ohjeita ja työasiakirjoja yhdenmukaisesti; pyytää näin ollen komissiota ilmoittamaan parlamentille, mitä toimia se on asiassa toteuttanut;

44.   kehottaa komissiota huolehtimaan siitä, että jäsenvaltiot pystyvät yksilöimään vielä selvemmin ja heti alusta alkaen sääntöjenvastaisuudet, joihin epäillään liittyvän varojen vilpillistä käyttöä, sillä jäsenvaltioiden on edelleen vaikea tietää tarkasti, mikä katsotaan sääntöjenvastaisuudeksi tai petokseksi ja mistä on ilmoitettava komissiolle tai OLAFille, vaikka ne noudattaisivatkin velvollisuuttaan lähettää ilmoituksia neljännesvuosittain;

45.   kehottaa komissiota avustamaan jäsenvaltioita OLAFin petostentorjunnan tietojärjestelmän (savukkeiden takavarikointia koskeva tiedonvaihtoväline CIGinfo) käytössä; katsoo, että tämä yhdennetty hallinnollinen kotisivu voisi parantaa tiedonvaihtoa (etenkin sääntöjenvastaisuuksista) OLAFin ja jäsenvaltioiden välillä sitten, kun jäsenvaltioiden ja yhteisön järjestelmät ovat yhteensopivia;

46.   pitää myönteisenä, että talousarvion valvontavaliokunnalla on ollut jo kaksi tapaamista jäsenvaltioiden parlamenteissa toimivien vastaavien valiokuntien kanssa; katsoo, että vuosittaiset tapaamiset Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden parlamenttien talousarvion valvontavaliokuntien välillä voisivat olla erittäin hyödyllisiä pyrittäessä parantamaan jäsenvaltioiden sisäisiä valvonta- ja seurantajärjestelmiä ja saamaan aikaan hallinnointia koskeva kansallinen julistus;

47.   toivoo, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin tekee myös mahdollisimman tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden ja alueellisten tilintarkastusvirastojen kanssa, jotta se pystyisi käyttämään yhä enemmän niiden kertomuksia tarkistaessaan yhteisön varojen käyttöä jäsenvaltioissa;

OLAFin toimintakertomukset

48.   toteaa, että OLAFin rakennetta uudistettiin vuonna 2006 ottaen huomioon tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomus 1/2005; katsoo, että parlamentin olisi tehtävä arvio OLAFin toiminnasta osana OLAF-asetuksen tarkistamismenettelyä;

49.   kehottaa komissiota varmistamaan, että varainhoitoasetuksen 95 artiklassa tarkoitettu tietokanta on täysimääräisesti toiminnassa 1. tammikuuta 2009 alkaen;

50.   toteaa, että OLAF sai vuonna 2005 802 ja vuonna 2006 826 uutta ilmoitusta; pitää myönteisenä, että arviointijärjestelmän ansiosta aloitettujen tutkimusten määrää saatiin vähennettyä 254 tapaukseen ja että tilastojen mukaan useimpien päätettyjen tutkimusten osalta on toteutettu hallinnollista, kurinpidollista, taloudellista, oikeudellista tai lainsäädännöllistä seurantaa; panee merkille, että vuoden 2005 lopussa vireillä olleiden ja päätettyjen tapausten rahallinen arvo oli 6 600 miljoonaa euroa ja vuoden 2006 lopussa 7 400 miljoonaa euroa ja että suurin osa sääntöjenvastaisuuksista liittyi rakennerahastoihin (2006: 1 606,7 miljoonaa euroa), savukkeisiin (2006: 1 320,1 miljoonaa euroa), tulleihin (2006: 989,8 miljoonaa euroa) ja arvonlisäveroon (2006: 727,8 miljoonaa euroa);

51.   kehottaa komissiota valmistelemaan asianmukaisen oikeusperustan yhteisön taloudellisia etuja vahingoittaneiden yritysten ja henkilöiden nimien julkaisemiselle;

52.   on tyytyväinen siihen, miten OLAF on tiedottanut parlamentille päätettyjen tutkimusten seurannasta; huomauttaa kuitenkin, että asianomaiset syyttäjävirastot ovat 20 tapauksessa (niistä 134 tapauksesta, joissa oikeudellista seurantaa oli pyydetty) kieltäytyneet seurannasta asian vanhentumisen tai todisteiden puutteen vuoksi;

53.   pitää kuitenkin valitettavana, ettei OLAF ole käynnistänyt uudelleen keskustelua parlamentin asiasta vastaavan valiokunnan säännöllisesti saamista kirjallisista tiedoista, kuten pyydettiin edellä mainitussa 15. kesäkuuta 2006 annetussa päätöslauselmassa;

54.   toteaa, että edellisten vuosien tapaan tapauksista useimmat on havaittu Belgiassa, Saksassa ja Italiassa;

55.   kiinnittää huomion edellä mainittuun 11. lokakuuta 2007 antamaansa päätöslauselmaan;

56.   toteaa, että vuonna 2006 OLAFin tutkimusten yhteydessä takaisinperittäviä varoja todettiin olevan yli 450 miljoonaa euroa ja että määrä koostui vuonna 2006 päätetyistä tapauksista (noin 114 miljoonaa euroa) ja vireillä olevista seurantatoimista (noin 336 miljoonaa euroa, joista suurin osa koskee maatalousalaa – 134,6 miljoonaa euroa – ja rakennerahastoja – 146,3 miljoonaa euroa);

57.   on tyytyväinen siihen, että OLAF, Europol, Eurojust ja tietyt kansainväliset järjestöt tekevät yhteistyötä muun muassa järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi; korostaa samalla, että tämän yhteistyön olisi oltava avointa ja luonteeltaan sellaista, että OLAFin riippumattomuus säilyy;

58.   ymmärtää, että komissio haluaa säästösyistä rajoittaa laatimiensa kertomusten kieliversioiden määrää; pitää kuitenkin välttämättömänä, että yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevien vuosikertomusten liite 2 ja toimintakertomukset olisivat saatavilla ainakin englanniksi, ranskaksi ja saksaksi;

OLAF-asetuksen tarkistaminen

59.   muistuttaa komissiota siitä, että parlamentti on puoltanut edellä mainitun 15. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman 30 kohdassa OLAFin kaikkien tutkintavaltuuksien kokoamista yhteen asetukseen; korostaa samalla, että petostentorjuntaa käsittelevä neuvoston työryhmä näyttää myös kannattavan nykyisten oikeusperustojen rationalisointia(18); kehottaa sen vuoksi OLAFia esittämään viipymättä vuoden 2007 toimintakertomuksensa yhteydessä analyysin sille tutkintavaltuudet antavien eri oikeusperustojen yhteensopivuudesta, jotta analyysin havainnot voidaan mahdollisesti sisällyttää OLAF-asetuksen tulevaan tarkistukseen; toteaa tässä yhteydessä, että Lissabonin sopimuksella(19) muutetaan myös petostentorjuntaa koskevaa perustamissopimuksen 280 artiklaa;

60.   muistuttaa, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin totesi asiassa Tillack vastaan Belgian valtio (N:o 20477/05) 27. marraskuuta 2007 antamassaan tuomiossa, että Belgian valtio oli loukannut Euroopan ihmisoikeusyleissopimuksen 10 artiklaa (sananvapaus), kun se oli antanut luvan toimittaa kotietsinnän toimittajan tiloissa; toteaa kuitenkin, että tuomio ei koskenut OLAFin eikä komission aiemmin suorittamaa hallinnollista tutkintaa; katsoo tässä yhteydessä, että on toteutettava kaikki tarvittavat toimet tutkinnan kohteena olevien henkilöiden oikeuksien suojelemiseksi;

Arvonlisäveropetosten torjunta

61.   on äärimmäisen huolestunut taloudellisista menetyksistä, jotka aiheutuvat niin kutsutuista karuselli- eli ketjukaupoista; toteaa esimerkiksi, että Saksan taloudellinen tutkimuslaitos on arvioinut kansallisten alv-tulojen tappion olleen ajanjaksolla 2003–2005 17 000–18 000 miljoonaa euroa vuodessa; toteaa yleisesti, että jäsenvaltiot arvioivat menettävänsä vuosittain noin 10 prosenttia alv-tuloistaan ja että kolmannes näistä tappioista johtuu rajatylittävistä karusellikaupoista;

62.   huomauttaa lisäksi, että Yhdistyneen kuningaskunnan ylähuone on arvioinut kansallisten alv-tulojen tappion olleen vuosina 2005 ja 2006 3 500–4 750 miljoonaa Englannin puntaa vuodessa eli vähintään 9,6 miljoonaa puntaa päivässä; siteeraa raporttia, jossa todetaan, että "yhteisön sisäisiä alv-toimia koskeva nykyinen mekanismi on kestämätön"(20);

63.   muistuttaa, että ainoastaan todelliset tulot voidaan ottaa mukaan arvonlisäverosta kertyviin omiin varoihin;

64.   on erittäin huolestunut siitä, että monet jäsenvaltiot ovat edelleen haluttomia vahvistamaan yhtäältä toimivaltaisten kansallisten yksiköiden välistä yhteistyötä ja toisaalta komission, OLAF mukaan luettuna, ja kansallisten yksiköiden välistä yhteistyötä;

65.   pitää myönteisenä komission tiedonantoa neuvostolle eräistä keskeisistä tekijöistä alv-petosten torjuntastrategian käyttöönotossa EU:ssa (KOM(2007)0758); pyytää näin ollen asiasta vastaavaa parlamentin valiokuntaa seuraamaan aktiivisesti sen täytäntöönpanoa;

66.   pitää valitettavana, ettei neuvosto ole vielä vahvistanut kantaansa ehdotukseen, joka koskee asetusta keskinäisestä hallinnollisesta avunannosta yhteisön taloudellisten etujen suojaamisessa petoksilta ja muulta laittomalta toiminnalta(21) ja joka oli parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä 23. kesäkuuta 2005(22); pyytää puhemiestä ottamaan yhteyttä neuvoston puheenjohtajavaltioon, jotta asiassa päästäisiin eteenpäin;

67.   katsoo, että on välttämätöntä lisätä asianomaisten yksiköiden välistä ja komission (OLAF) kanssa tehtävää yhteistyötä, jotta pystytään torjumaan rajatylittäviä karuselli- eli ketjupetoksia; katsoo, että tässä yhteydessä olisi tehostettava arvonlisäveroa koskevaa tiedonvaihtojärjestelmää ja tietojen arviointia koskevaa yhteistyötä komission (OLAF) avustuksella;

o
o   o

68.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, yhteisöjen tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, OLAFin valvontakomitealle ja OLAFille.

(1) http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/aar2005/doc/olaf_aar.pdf.
(2) http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/olaf_aar.pdf.
(3) http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/sup-com_en.html.
(4) EUVL C 263, 31.10.2006, s. 1.
(5) EUVL C 273, 15.11.2007, s. 1.
(6) EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1.
(7) EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2.
(8) EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).
(9) EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1437/2007 (EUVL L 322, 7.12.2007, s. 1).
(10) Komission jäsen Danuta Hübner ilmoitti kirjallisessa vastauksessa talousarvion valvontavaliokunnalle: "Espanja ei ole suorittanut vuonna 2006 EAKR:n maksupyyntöjä odottaen korjaustoimenpiteiden tarkastusten tuloksia. Muina esimerkkeinä voidaan pitää ESR:n maksujen keskeyttämistä kaikkien Ison-Britannian tavoitteen 3 mukaisissa ohjelmissa, joissain Ranskan alueellisissa ohjelmissa, Italian Calabrian ja Sisilian alueiden ohjelmissa sekä Equal-ohjelmassa Espanjassa ja Italiassa vuonna 2006".
(11) Perinnästä vastaavan erityisryhmän perustamisesta ilmoitettiin komission tiedonannossa "Yhteisön menojen suorasta ja jaetusta hallinnoinnista johtuvien yhteisön saamisten perinnän parantaminen" (KOM(2002)0671 lopullinen). Erityisryhmä on OLAFin johdolla toimiva OLAFin ja maatalouden pääosaston yhteinen aloite.
(12) Neuvoston asetus (EY) N:o 1469/95, annettu 22. kesäkuuta 1995, eräiden EMOTR:n tukiosastosta rahoitettujen toimien edunsaajien osalta toteutettavista toimenpiteistä (EYVL L 145, 29.6.1995, s. 1).
(13) Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2007)0432.
(14) Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus varainhoitovuodelta 2006: "5.11. Viidentenä peräkkäisenä vuonna pääosaston pääjohtajan lausuma sisältää varauman yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän riittämättömästä täytäntöönpanosta Kreikassa. Varainhoitovuoden 2006 osalta tilintarkastustuomioistuin on vahvistanut, että keskeisten tarkastusten täytäntöönpanossa on jatkuvia puutteita erityisesti hakemusten käsittelyn, tarkastusmenettelyiden, eläintietokantojen yhtenäisyyden ja viljelylohkojen tunnistamisjärjestelmän osalta."
(15) EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1989/2006 (EUVL L 411, 30.12.2006, s. 6).
(16) EUVL C 300 E, 9.12.2006, s. 508.
(17) Talousarvion valvontavaliokunnassa 12. marraskuuta 2007 pidetty puhe.
(18) 2.4.2007 päivätty kirje OLAFin johtajalle.
(19) EUVL C 306, 17.12.2007, s. 127.
(20) Yhdistyneen kuningaskunnan ylähuoneen EU-valiokunnan raportti "Stopping the Carousel: Missing Trader Fraud in the EU, HL Paper 101, 25.5.2007, 52 kohta.
(21) KOM(2004)0509, muutettu ehdotus KOM(2006)0473.
(22) EUVL C 133 E, 8.6.2006, s. 105.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö