Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2006/2268(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0009/2008

Texte depuse :

A6-0009/2008

Dezbateri :

PV 18/02/2008 - 22
CRE 18/02/2008 - 22

Voturi :

PV 19/02/2008 - 6.17
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0052

Texte adoptate
PDF 489kWORD 131k
Marţi, 19 februarie 2008 - Strasbourg
Protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor - Lupta împotriva fraudei - rapoartele anuale 2005 şi 2006
P6_TA(2008)0052A6-0009/2008

Rezoluţia Parlamentului European din 19 februarie 2008 privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor – Lupta împotriva fraudei – rapoartele anuale 2005 şi 2006 (2006/2268(INI))

Parlamentul European,

   având în vedere rezoluţiile sale privind rapoartele anuale anterioare ale Comisiei şi ale Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF),

   având în vedere raportul prezentat de Comisie Parlamentului European şi Consiliului, publicat la 12 iulie 2006 intitulat "Protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor - Lupta împotriva fraudei - raport anual 2005" (COM(2006)0378), inclusiv anexele la raport (SEC(2006)0911 şi SEC(2006)0912),

   având în vedere raportul prezentat de Comisie Parlamentului European şi Consiliului, publicat la 6 iulie 2007 intitulat "Protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor - Lupta împotriva fraudei - raport anual 2006" (COM(2007)0390), inclusiv anexele la raport (SEC(2007)0930 şi SEC(2007)0938),

   având în vedere raportul anual de activitate al OLAF pentru 2005(1),

   având în vedere raportul anual de activitate al OLAF pentru 2006(2),

   având în vedere raportul de activitate al Comitetului de supraveghere al OLAF pentru perioada decembrie 2005 - mai 2007(3),

   având în vedere raportul anual al Curţii de Conturi privind execuţia bugetului aferent exerciţiului financiar 2005(4),

   având în vedere raportul anual al Curţii de Conturi Europene privind execuţia bugetului aferent exerciţiului financiar 2006(5),

   având în vedere articolul 276 alineatul (3) şi articolul 280 alineatul (5) din Tratatul CE,

   având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1995/2006 al Consiliului din 13 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(6),

   având în vedere Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele şi inspecţiile la faţa locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităţilor Europene împotriva fraudei şi a altor abateri(7),

   având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

   având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar şi avizul Comisiei pentru dezvoltare regională, precum şi avizul Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală (A6-0009/2008),

A.   ţinând seama de fondul articolului 280 alineatele (1) şi (2) din Tratatul CE,

B.   întrucât articolul 53b alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene(8) (regulamentul financiar) prevede că:"

2.  Fără a aduce atingere dispoziţiilor complementare incluse în reglementările sectoriale relevante şi pentru a se asigura că, în cadrul gestionării partajate, fondurile sunt utilizate în conformitate cu normele şi principiile aplicabile, statele membre adoptă toate actele cu putere de lege, actele administrative sau de altă natură, necesare protecţiei intereselor financiare ale Comunităţilor. În acest scop, acestea trebuie în special:

   a) să se asigure că acţiunile finanţate din buget sunt puse în aplicare efectiv şi corect;
   b) să prevină şi să soluţioneze neregulile şi frauda;
   c) să recupereze fondurile plătite necuvenit sau utilizate incorect sau cele pierdute ca urmare a unor nereguli sau erori;
   d) să asigure, prin reglementări sectoriale relevante şi în conformitate cu articolul 30 alineatul (3) publicarea anuală ex post adecvată a beneficiarilor fondurilor provenite din buget.

În acest scop, statele membre efectuează verificări şi instituie un sistem de control intern eficace şi eficient, (…)

"

Cuantumul neregulilor notificate

1.   salută faptul că rapoartele privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor, în special raportul privind exerciţiul financiar 2006, au devenit mai analitice; cu toate acestea, remarcă faptul că statisticile se bazează pe structuri naţionale foarte eterogene cu sisteme administrative, juridice, de control şi de inspecţie diferite;

2.   solicită ca rapoartele anuale privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor, precum şi rapoartele Parlamentului European elaborate pe baza acestora să fie incluse pe ordinea de zi a Consiliului, urmând ca acesta să îşi comunice observaţiile Parlamentului şi Comisiei;

3.   constată că, în domeniile resurselor proprii, al cheltuielilor agricole şi al acţiunilor structurale ale statelor membre, neregulile notificate vizau, în 2006, un cuantum global de ordinul a 1 143 milioane EUR (prin comparaţie cu exerciţiul 2005: 1 024 milioane EUR; exerciţiul 2004: 982,3 milioane EUR; exerciţiul 2003: 922 milioane EUR; exerciţiul 2002: 1 150 milioane EUR); sumele notificate Comisiei de către statele membre în 2006 pot fi defalcate după cum urmează:

   resurse proprii: 353 milioane EUR, (exerciţiul 2005: 328,4 milioane EUR; exerciţiul 2004: 212,4 milioane EUR; exerciţiul 2003: 269,9 milioane EUR; exerciţiul 2002: 367 milioane EUR),
   garanţii în cadrul Fondului European de Orientare şi Garantare Agricolă (FEOGA): 87 milioane EUR, (exerciţiul 2005: 102 milioane EUR; exerciţiul 2004: 82,1 milioane EUR; exerciţiul 2003: 169,7 milioane EUR; exerciţiul 2002: 198,1 milioane EUR),
   acţiuni structurale: 703 milioane EUR, (exerciţiul 2005: 601 milioane EUR; exerciţiul 2004: 694,5 milioane EUR; exerciţiul 2003: 482,2 milioane EUR; exerciţiul 2002: 614,1 milioane EUR);

constată, de asemenea, că în domeniul fondurilor de preaderare, neregulile notificate vizau, în 2006, un cuantum total de 12,32 milioane EUR (exerciţiul 2005: 17,6 milioane EUR);

4.   subliniază că există numeroşi factori care pot influenţa variaţiile anuale ale impactului financiar determinat de nereguli;

5.   subliniază că un număr ridicat de nereguli comunicat Comisiei nu înseamnă neapărat un nivel ridicat de fraude; acesta poate reprezenta, de asemenea, dovada eficacităţii dispozitivelor de control utilizate şi a unei strânse cooperări între statele membre şi Comisie; salută faptul că, în raportul său anual pentru 2006, Comisia a pus accentul pe importanţa unei astfel de cooperări;

Analiză generală

6.   constată că, în ceea ce priveşte resursele proprii, cuantumul afectat de nereguli a crescut cu 7%, de la 328 milioane EUR în 2005 la 353 milioane EUR în 2006; produsele cele mai afectate de nereguli au fost televizoarele (2005: 69 milioane EUR, 2006: 62,3 milioane EUR) şi ţigările (2005: 30,9 milioane EUR, 2006: 27,6 milioane EUR); numărul de cazuri din Italia (+122%) şi Ţările de Jos (+81%) a crescut semnificativ; în 2006 au fost deja recuperate 113,4 milioane EUR (32%);

7.   constată că, în ceea ce priveşte cheltuielile agricole, cuantumul afectat de nereguli a scăzut de la 105 milioane EUR în 2005 la 87 milioane EUR în 2006; Spania, Franţa şi Italia au fost responsabile pentru 57,2% dintre nereguli, totalizând 64,9 milioane EUR, sectoarele cele mai afectate fiind dezvoltarea rurală, sectorul cărnii de vită şi mânzat şi cel al fructelor şi legumelor;

8.   salută punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanţarea politicii agricole comune(9) (PAC), care are ca scop asigurarea unui cadru legal simplificat şi mai eficient pentru recuperarea de către statele membre a plăţilor nejustificate; invită Comisia să evalueze aplicarea acestui act şi să prezinte Parlamentului un raport;

9.   salută buna funcţionare a Sistemului Integrat de Administrare şi Control (IACS), care a permis detectarea unei părţi considerabile dintre neregulile constatate şi care permite procesarea a 68% dintre operaţiuni;

10.   observă, cu îngrijorare, faptul că nivelul de recuperare a sumelor plătite în mod nejustificat rămâne scăzut şi variază în rândul statelor membre şi, deoarece şansele de recuperare scad cu timpul, recomandă Comisiei să îşi intensifice eforturile de majorare a ratei de recuperare a sumelor plătite în mod nejustificat;

11.   consideră că, atunci când într-un anumit stat membru nivelul recuperărilor rămâne în mod sistematic scăzut, Comisia ar trebui să aplice măsuri corective;

12.   susţine pe deplin Comisia în aplicarea riguroasă a legislaţiei privind suspendarea plăţilor şi subliniază faptul că finanţările PAC ar trebui să fie supuse aceleiaşi proceduri ca măsurile deja întreprinse(10) pentru a nu transfera fondurile în cazul în care Comisia nu dispune de o garanţie absolută privind fiabilitatea sistemelor de administrare şi de control ale statului membru beneficiar al fondurilor în cauză;

13.   invită Comisia să evalueze eficienţa şi transparenţa sistemelor de monitorizare a plăţilor către fermieri în contextul raportului său anual privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor;

14.   salută activitatea grupului de acţiune pentru recuperare(11), care a reuşit să lichideze numeroase nereguli din anii precedenţi (1971-2006: 3 061 milioane EUR); în consecinţă, statele membre au recuperat 898 milioane EUR, iar 1 200 milioane EUR au putut fi lichidate prin procedura de "închidere a conturilor"; subliniază, cu toate acestea, faptul că statele membre ar trebui să fie mult mai vigilente pentru a evita neregulile şi pentru a recupera banii;

15.   ia notă de adoptarea de către Comisie a celui de-al doilea raport privind deficienţele la aplicarea sistemului "listei negre" (Regulamentul (CE) Nr. 1469/95 al Consiliului(12)) şi recomandă o dezbatere mai largă, în cadrul instituţiilor UE, privind măsurile ce trebuie luate, abordarea cea mai evidentă fiind o creştere substanţială a sancţiunilor aplicate statelor membre care nu îşi îndeplinesc obligaţiile în ceea ce priveşte rambursarea sumelor plătite în mod nejustificat;

16.   atrage atenţia asupra faptului că, în ceea ce priveşte acţiunile structurale, cuantumul afectat de nereguli a crescut cu 17%, de la 601 milioane EUR în 2005 la 703 milioane EUR în 2006 (Fonduri structurale 517 milioane EUR, Fondul de coeziune 186 milioane EUR); neregulile au vizat în special (75%) Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER) şi Fondul Social European (FSE); aproximativ 85% din suma afectată de nereguli (438,1 milioane EUR) din cadrul fondurilor structurale au vizat, în 2006, Germania, Spania, Italia, Portugalia şi Regatul Unit; deseori, beneficiarii au facturat cheltuieli neeligibile; aceste detalii au fost descoperite după verificarea documentelor;

17.   regretă faptul că, din cele 95 de proiecte finanţate din fondurile structurale şi auditate pe parcursul perioadei curente de programare, 60 au fost afectate de erori materiale privind cheltuielile declarate în cadrul proiectelor, ceea ce reprezintă o creştere a numărului de nereguli comparativ cu anul trecut; consideră că ar fi necesară auditarea unui număr mai mare de proiecte, astfel încât concluziile obţinute să permită formularea de recomandări clare în vederea îmbunătăţirii gestiunii financiare;

18.   constată că, din cele 703 milioane EUR pentru 2006, rămân de recuperat 266,5 milioane EUR, iar pentru anii anteriori, mai trebuie încă recuperate 762 milioane EUR; invită Comisia să informeze comisiile competente ale Parlamentului de două ori pe an cu privire la progresul înregistrat şi la măsurile specifice adoptate pentru a accelera recuperarea sumelor restante;

19.   remarcă faptul că, în ceea ce priveşte fondurile de preaderare, impactul financiar s-a redus de la 26,5 milioane EUR în 2005 la 12,3 milioane EUR în 2006; erorile cele mai frecvente au fost facturarea unor cheltuieli neeligibile şi nerespectarea condiţiilor contractuale sau de reglementare; de la lansarea fondurilor de pre-aderare, au fost recuperate 11 milioane EUR; cu toate acestea, rămân de recuperat 14 milioane EUR;

20.   este convins că statele membre şi instituţiile UE, inclusiv Curtea de Conturi, trebuie să ajungă la un acord politic asupra unei "rate tolerabile a erorilor" dacă se doreşte obţinerea unei declaraţii pozitive de asigurare;

Deficienţe constatate

21.   solicită Comisiei să includă în raportul anual 2008 privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor o analiză a structurilor din statele membre care sunt implicate în combaterea neregulilor; analiza în cauză ar trebui să răspundă, printre altele, la următoarele întrebări, pentru a oferi Parlamentului o imagine mai clară a aplicării cadrului legislativ al reţelei de "luptă împotriva fraudei":

   care sunt autorităţile naţionale din statele membre care sunt vizate de acest exerciţiu?
   cum este organizată cooperarea dintre ele?
   care sunt competenţele de inspecţie ale autorităţilor naţionale?
   autorităţile naţionale respective funcţionează pe baza unei programări anuale?
   sunt acestea obligate să întocmească un raport privind obiectivele care trebuie urmărite în activitatea lor de control?
   au autorităţile naţionale obligaţia de a elabora un raport privind utilizarea fondurilor UE?
   cum cooperează acestea cu OLAF şi în ce măsură constatările acestora sunt comunicate Comisiei?
   care sunt bazele de date europene la care au acces direct?
   care sunt bazele de date naţionale la care Comisia poate avea acces?
   care sunt costurile estimate ale controalelor?
   care sunt mecanismele de notificare a neregulilor?
   care este situaţia aplicării Regulamentului (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului?

22.   solicită Comisiei să precizeze, în ceea ce priveşte sectorul resurselor proprii, ce alte acţiuni va întreprinde pentru a pune capăt importurilor frauduloase de televizoare, de ţigări şi, în general, de produse contrafăcute; în acest context, constată cu satisfacţie faptul că OLAF şi-a putut înfiinţa un birou în China; încurajează Comisia să întărească lupta împotriva contrafacerii; invită Comisia să prezinte, în contextul raportului anual privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor pentru anul 2007, care urmează a fi publicat în iulie 2008, iniţiativele şi acţiunile adoptate pe baza Rezoluţiei Parlamentului din 11 octombrie 2007 privind implicaţiile acordului dintre Comunitate, unele state membre şi societatea Philip Morris, referitor la intensificarea luptei împotriva fraudei şi a contrabandei cu ţigări, şi progresele înregistrate în vederea punerii în aplicare a recomandărilor făcute de Comisia de anchetă a Parlamentului European privind regimul de tranzit comunitar(13);

23.   consideră absolut inacceptabil faptul că, în ceea ce priveşte cheltuielile agricole, Germania şi Spania nu transmit Comisiei, de câţiva ani, informaţiile privind neregulile în format electronic; constată, în plus, că cele două ţări sunt responsabile pentru 38% (33,2 milioane EUR) dintre nereguli şi că Germania nu mai comunică datele privind persoanele şi societăţile implicate, în ciuda obligaţiei de a face acest lucru; prin urmare, îndeamnă Comisia să lanseze procedurile privind încălcarea dreptului comunitar împotriva respectivelor ţări şi să reţină 10% din plăţile agricole până la finalizarea procedurii; prin urmare, solicită preşedintelui Comisiei pentru control bugetar să adreseze o scrisoare reprezentanţelor permanente în cauză pentru a solicita explicaţii;

24.   consideră că perioada de 39 de luni care se scurge între momentul în care se comite o neregulă şi momentul în care neregula în cauză este comunicată Comisiei este intolerabilă, această întârziere făcând mai dificilă recuperarea; solicită Comisiei să indice măsurile pe care le-a luat pentru a rechema la ordine statele membre; constată că comportamentul statelor membre denotă o lipsă de vigilenţă;

25.   solicită să i se prezinte măsurile pe care Comisia le-a luat pentru a reduce numărul de nereguli în sectoarele dezvoltării rurale, al cărnii de vită şi mânzat, precum şi al fructelor şi legumelor;

26.   solicită Comisiei să fie intransigentă în cazul în care Grecia nu respectă planul de acţiune pentru introducerea IACS(14); ar dori să fie informat cu privire la cuantumul total al subvenţiilor/ajutorului din bugetul Comunităţii acordat Greciei pentru instituirea IACS până în prezent şi dacă această sumă poate fi recuperată în cazul în care sistemul nu devine complet operaţional până în septembrie 2008;

27.   constată că, în ceea ce priveşte acţiunile structurale, 84% din nereguli au fost constatate în Italia (2006: 228,2 milioane EUR), Spania (2006: 85,7 milioane EUR), Marea Britanie (2006: 59,8 milioane EUR), Portugalia (2006: 37,2 milioane EUR) şi Germania (2006: 27,2 milioane); constată, în acelaşi timp, că nici Germania, nici Spania nu utilizează modulul electronic al Sistemului de informare antifraudă; în plus, Germania nu transmite datele privind persoanele şi societăţile implicate; solicită preşedintelui Comisiei pentru control bugetar să adreseze o scrisoare reprezentanţelor permanente în cauză pentru a solicita explicaţii;

28.   consideră că, în acest context, perioada de programare 2000-2006 a dovedit că la neregulile constatate au contribuit regulile prea complicate şi sistemele de control şi supraveghere ineficace; relevă faptul că, în plus, plăţile au ajuns deseori tardiv la beneficiari; în consecinţă, salută îmbunătăţirile pe care le-a adus Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune(15); doreşte ca, în general, autorităţile regionale şi locale să fie implicate mai intens în programarea şi executarea fondurilor;

29.   reaminteşte că la punctul 11 din rezoluţia sa din 15 iunie 2006 privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor şi lupta împotriva fraudei - raport anual 2004(16), Parlamentul a menţionat că: "(…) în perioada avută în vedere din 2005, trebuie să se acorde o atenţie deosebită neregulilor privind acţiunile structurale"; trebuie să constate, cu toate acestea, că situaţia pare a se fi degradat;

30.   consideră că Comisia ar trebui să acorde o atenţie specială reţelelor criminale specializate în deturnarea de fonduri UE;

31.   solicită Comisiei să prezinte Comisiei pentru control bugetar a Parlamentului o analiză detaliată a sistemului sau a sistemelor utilizate de structurile crimei organizate conduse sau nu de structuri mafiote pentru a submina interesele financiare ale Comunităţilor;

32.   se arată extrem de preocupat de constatarea Preşedintelui Curţii de Conturi: "Sistemele de control şi supraveghere din statele membre au fost în general ineficace sau de o eficacitate medie, iar supravegherea funcţionării lor de către Comisie a fost doar de o eficacitate medie"(17);

33.   solicită, prin urmare, ca statele membre să garanteze calitatea sistemelor lor de control şi de supraveghere adoptând, la nivelul politic adecvat, o declaraţie naţională de gestiune referitoare la toate cheltuielile comunitare în gestiune partajată; solicită Comisiei să susţină activ această idee şi să prezinte progresul obţinut în raportul anual privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor;

34.   invită Comisia să ia măsurile adecvate, inclusiv, dacă este cazul, să deschisă proceduri de încălcare a dreptului comunitar, împotriva statelor membre care nu acordă asistenţă serviciilor Comisiei la efectuarea verificărilor la faţa locului în conformitate cu Regulamentul (Euratom, CE ) nr. 2185/96 al Consiliului;

35.   solicită Comisiei, în acest context, să ia în considerare introducerea de elemente obligatorii şi de prevenire în viitoarea legislaţie CE privind gestiunea partajată pentru ca sumele care fac obiectul unor nereguli să poată fi recuperate la finalul procedurii de recuperare, de exemplu prin constituirea de către un stat membru a unor garanţii în favoarea Comunităţilor pentru utilizarea fondurilor europene de către destinatari;

36.   reaminteşte că, la nivelul acţiunilor structurale, mai trebuie recuperate peste 1 000 milioane EUR pentru anul 2006 şi pentru anii anteriori;

37.   subliniază responsabilitatea directă a statelor membre în recuperarea fondurilor a căror plată este afectată de nereguli; reiterează sugestia făcută Comisiei privind suspendarea plăţilor interimare către statele membre în cazuri de nereguli grave; recunoaşte necesitatea unei reacţii adecvate în cazul insuficienţei sistemelor de control şi de gestiune într-un stat membru şi reaminteşte că fraudele şi neregulile aduc prejudicii activităţii Uniunii Europene şi, în special, proiectelor din domeniul acţiunilor structurale;

38.   salută faptul că unele informaţii privind beneficiarii de fonduri structurale vor fi făcute publice în cadrul iniţiativei europene în materie de transparenţă şi solicită cu insistenţă ca în statele membre să se introducă obligaţia strictă de a publica informaţii despre proiectele şi beneficiarii de credite din toate fondurile comunitare aflate în gestiune partajată;

39.   solicită statelor membre să comunice anual Comisiei pierderile financiare cauzate de cuantumurile pierdute definitiv, pe care Comisia ar trebui să le includă în raportul său anual;

40.   solicită, de asemenea, autorităţilor competente din cadrul statelor membre să informeze anual Comisia, inclusiv OLAF, asupra hotărârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti cu privire la utilizarea frauduloasă a fondurilor structurale;

41.   solicită Comisiei să ia poziţie în urma acestei evaluări negative a activităţii sale de către Curtea de Conturi şi să explice, în acelaşi timp, demersurile pe care le-a întreprins pentru a ameliora, în statele membre, o situaţie care aduce atingere protejării intereselor financiare ale Comunităţilor;

42.   în acelaşi timp, invită Comisia să prezinte mai des rapoarte statelor membre dând detalii cu privire la modul în care a utilizat informaţiile ce i-au fost furnizate, precum şi cu privire la modul în care a adoptat măsuri în urma neregulilor semnalate;

43.   constată că, în ceea ce priveşte utilizarea fondurilor de preaderare, 94% dintre nereguli au fost constatate în Bulgaria (2006: 1,7 milioane EUR), Polonia (2006: 2,4 milioane EUR), România (2006: 5,5 milioane EUR) şi Slovacia (2006:1,9 milioane EUR); constată că, în acest context, Comisia a subliniat că este necesar să se ajungă la o interpretare comună şi la o utilizare coerentă a orientărilor şi a documentelor de lucru; solicită, prin urmare, Comisiei să îi indice măsurile pe care le-a luat în acest sens;

44.   invită Comisia să facă în aşa fel încât statele membre să poată identifica mai clar şi încă de la început neregulile care ar putea reprezenta deturnări frauduloase, deoarece statele membre nu ştiu încă cu precizie ce constituie neregulă sau fraudă şi ce trebuie să fie raportat Comisiei/OLAF, cu toate că îşi îndeplinesc cerinţele în materie de raportare trimestrială;

45.   invită Comisia să ajute statele membre să utilizeze Sistemul de informare antifraudă /Ciginfo (instrument de comunicare a informaţiilor privind confiscarea de ţigarete) al OLAF; consideră că această pagină de deschidere administrativă unică ar putea ameliora schimbul de date (în special privind neregulile) între OLAF şi statele membre odată ce sistemele naţionale şi europene devin compatibile;

46.   salută faptul că Comisia pentru control bugetar s-a întâlnit deja de două ori cu omologii săi din parlamentele naţionale; consideră că întâlnirile anuale ale comisiilor pentru control bugetar din parlamentele naţionale şi din Parlamentul European pot fi foarte utile pentru a ameliora sistemele de control şi monitorizare ale statelor membre şi pentru a obţine o declaraţie naţională de gestiune;

47.   doreşte să se realizeze o cât mai strânsă colaborare între Curtea de Conturi şi organismele naţionale şi regionale de audit pentru ca aceasta să poată folosi, din ce în ce mai mult, rapoartele acestora pentru a verifica utilizarea fondurilor UE în statele membre;

Rapoartele de activitate ale OLAF

48.   constată că OLAF a fost restructurat în 2006 ţinând seama de Raportul special nr. 1/2005 al Curţii de Conturi; consideră că funcţionarea OLAF ar trebui să facă obiectul unei evaluări a Parlamentului în cadrul procedurii de revizuire a regulamentului OLAF;

49.   invită Comisia să se asigure că baza de date menţionată la articolul 95 din regulamentul financiar va fi complet operaţională de la 1 ianuarie 2009;

50.   constată că OLAF a primit 802 de sesizări noi în 2005, respectiv 826 în 2006; salută faptul că sistemul de evaluare a permis reducerea numărului de anchete deschise la 254 de cazuri şi că, în plus, conform statisticilor, majoritatea anchetelor terminate s-au soldat cu măsuri administrative, disciplinare, judiciare sau legislative; ia notă de faptul că impactul financiar al tuturor cazurilor în curs şi al cazurilor închise la sfârşitul anului 2005 se ridica la 6 600 milioane EUR şi la 7 400 milioane EUR la sfârşitul anului 2006; sectoarele cele mai afectate au fost fondurile structurale (2006: 1 606,7 milioane EUR), ţigările (2006: 1 320,1 milioane EUR), sectorul vamal (2006: 989,8 milioane EUR) şi TVA (2006: 727,8 milioane EUR);

51.   invită Comisia să pregătească temeiul legal adecvat pentru publicarea numelor companiilor şi persoanelor care au comis fraude împotriva Comunităţii;

52.   salută modul în care OLAF a informat Parlamentul cu privire la urmările anchetelor închise; atrage totuşi atenţia asupra faptului că parchetele implicate au refuzat să ia măsuri în 20 de cazuri din cele 134 de cazuri în care s-a cerut urmărirea în justiţie, din motive de prescriere sau din lipsă de probe;

53.   cu toate acestea, regretă faptul că OLAF nu a relansat dialogul privind informaţiile scrise pe care comisia parlamentară competentă le primeşte periodic, aşa cum se cerea în rezoluţia Parlamentului din 15 iunie 2006, menţionată anterior;

54.   constată că, la fel ca în anii precedenţi, cea mai mare parte a cazurilor au fost înregistrate în Belgia, Germania şi Italia;

55.   atrage atenţia asupra rezoluţiei sale din 11 octombrie 2007, menţionate anterior;

56.   constată că, în 2006, anchetele OLAF s-au soldat cu înregistrarea unei sume de peste 450 milioane EUR ca sumă de recuperat; această sumă provine din cazurile închise în 2006 (cca. 114 milioane EUR) şi din măsurile în curs adoptate ca urmare a unor anchete (cca. 336 milioane EUR, provenite în special din sectorul agricol - 134,6 milioane EUR - şi din fondurile structurale - 146,3 milioane EUR);

57.   salută cooperarea dintre OLAF, Europol, Eurojust şi anumite organizaţii internaţionale care are ca scop, printre altele, combaterea criminalităţii organizate; subliniază, în acelaşi timp, că o astfel de cooperare ar trebui să fie transparentă şi de aşa natură încât să nu afecteze independenţa OLAF;

58.   înţelege dorinţa Comisiei de a limita numărul de versiuni lingvistice al rapoartelor sale, din considerente economice; insistă, cu toate acestea, ca anexa 2 la rapoartele anuale privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor, precum şi rapoartele de activitate să fie disponibile cel puţin în engleză, franceză şi germană;

Revizuirea Regulamentului OLAF

59.   reaminteşte Comisiei că Parlamentul a susţinut la punctul 30 din rezoluţia sa din 15 iunie 2006 menţionată anterior că "(…)toate competenţele de investigare ale OLAF ar trebui grupate într-un singur regulament"; în acelaşi timp, subliniază faptul că Grupul de lucru al Consiliului pentru combaterea fraudei pare să fie, de asemenea, în favoarea grupării temeiurilor legale actuale(18); solicită, prin urmare, OLAF să prezinte de urgenţă, în contextul raportului anual de activitate al OLAF pentru 2007, o analiză a interoperabilităţii diverselor temeiuri legale care îi conferă competenţe de investigare, astfel încât concluziile acestei analize să fie eventual luate în considerare la viitoarea revizuire a Regulamentului OLAF; în acest context, subliniază faptul că Tratatul de la Lisabona(19) modifică, de asemenea, articolul 280 din Tratatul UE privind combaterea fraudei;

60.   ia act de faptul că Curtea Europeană a Drepturilor Omului a hotărât, la 27 noiembrie 2007, în cauza Tillack c. Belgia (petiţia nr. 20477/05), că statul belgian a încălcat articolul 10 (libertatea de expresie) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului atunci când a percheziţionat casa jurnalistului; constată, cu toate acestea, că nici OLAF, nici anchetele administrative anterioare ale Comisiei nu au făcut obiectul hotărârii; în acest context, consideră că, în general, trebuie să se ia toate măsurile adecvate pentru a proteja drepturile persoanelor care fac obiectul unor anchete;

Lupta împotriva fraudelor care afectează taxa pe valoarea adăugată (TVA)

61.   este extrem de preocupat de prejudiciul financiar cauzat de tranzacţiile de tip "carusel"; constată, de exemplu, că Institutul german de studii economice situează pierderea veniturilor din taxa naţională pe valoarea adăugată pentru anii 2003-2005 la o valoare de 17 000 - 18 000 milioane EUR pe an; constată, de asemenea, că statele membre estimează, în general, că suferă anual pierderi de aproximativ 10% din veniturile lor din TVA; remarcă faptul că o treime din aceste pierderi sunt imputabile tranzacţiilor transfrontaliere de tip "carusel";

62.   remarcă, printre altele, faptul că, pentru Regatul Unit, Camera Lorzilor estimează pierderea de venituri din taxa naţională pe valoarea adăugată pentru anii 2005 şi 2006 la 3 500-4 750 milioane de lire sterline, însemnând cel puţin 9,6 milioane de lire sterline pe zi; citează raportul care precizează: "Mecanismul actual pentru tranzacţiile TVA intracomunitare nu este durabil"(20);

63.   reaminteşte că pentru perceperea resurselor proprii din TVA pot fi luate în calcul doar veniturile efective;

64.   este extrem de preocupat de faptul că multe state membre se arată în continuare reticente în privinţa consolidării atât a cooperării dintre serviciile naţionale competente, cât şi a cooperării dintre Comisie, inclusiv OLAF, şi serviciile naţionale;

65.   salută comunicarea Comisiei către Consiliu privind anumite elemente cheie care contribuie la instituirea strategiei de combatere a fraudei în domeniul TVA în cadrul UE (COM(2007)0758); în consecinţă, solicită comisiei sale competente să ia măsuri active pentru a monitoriza punerea în aplicare a acestei comunicări;

66.   critică faptul că Consiliul nu a adoptat încă o poziţie cu privire la propunerea de regulament privind asistenţa administrativă reciprocă pentru protejarea intereselor financiare ale Comunităţii împotriva fraudei şi a oricăror alte activităţi ilegale(21), propunere de regulament discutată de Parlament în prima lectură la 23 iunie 2005(22); solicită Preşedintelui să ia legătura cu Preşedintele Consiliului pentru a accelera dosarul;

67.   consideră că pentru a combate fraudele transfrontaliere de tip "carusel" este indispensabilă o cooperare mai strânsă între serviciile implicate, precum şi cu Comisia (OLAF), şi că, în acest context, sistemul de schimb de informaţii privind TVA şi cooperarea în materie de analiză a datelor, cu asistenţă din partea Comisiei (OLAF), ar trebui să fie consolidate;

o
o   o

68.   încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, Curţii de Justiţie, Curţii de Conturi, Comitetului de supraveghere al OLAF şi OLAF.

(1) http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/aar2005/doc/olaf_aar.pdf.
(2) http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/olaf_aar.pdf.
(3) http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/sup-com_en.html.
(4) JO C 263, 31.10.2006, p. 1.
(5) JO C 273, 15.11.2007, p. 1.
(6) JO L 390, 30.12.2006, p. 1.
(7) JO L 292, 15.11.1996, p. 2.
(8) JO L 248, 16.9.2002, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1525/2007 (JO L 343, 27.12.2007, p. 9).
(9) JO L 209, 11.8.2005, p. 1. Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1437/2007 JO L 322, 7.12.2007, p. 1).
(10) Comisarul Danuta Hübner a declarat într-un răspuns scris adresat Comisiei pentru control bugetar că "în 2006, plăţile în cadrul FEDR au fost suspendate de către Spania, în aşteptarea rezultatelor auditurilor asupra măsurilor de remediere. Alte exemple sunt: întreruperea plăţilor în cadrul FSE în 2005 pentru toate programele din Anglia, pentru programele din cadrul obiectivului 3 şi pentru anumite programe regionale în Franţa, precum şi pentru programele din regiunile Calabria şi Sicilia din Italia, iar în 2006 în cadrul EQUAL pentru Spania şi Italia".
(11) Grupul de acţiune pentru recuperare (Task Force Recovery) a fost înfiinţat astfel cum s-a anunţat prin comunicarea Comisiei intitulată "Îmbunătăţirea sistemului de recuperare a creanţelor comunitare care rezultă din gestiunea partajată a cheltuielilor Comunităţii" (COM(2002)0671 final). TFR este o iniţiativă comună OLAF/AGRI coordonată de OLAF.
(12) Regulamentul (CE) nr. 1469/95 al Consiliului din 22 iunie 1995 privind măsurile ce trebuie adoptate cu privire la beneficiarii operaţiunilor finanţate de FEOGA, secţiunea Garantare (JO L 145, 29.6.1995, p. 1).
(13) Texte adoptate, P6_TA(2007)0432.
(14) Raportul anual al Curţii de Conturi privind execuţia bugetului aferent exerciţiului financiar 2006: "5.11. Pentru al cincilea an consecutiv, declaraţia directorului general cuprinde o rezervă privind insuficienta punere în aplicare a IACS în Grecia. Pentru 2006, Curtea a confirmat că în continuare nu se pun în aplicare controale cheie, şi anume: gestionarea cererilor de plată, procedurile de inspecţie, integritatea bazei de date referitoare la animale şi sistemul de identificare a parcelelor agricole."
(15) JO L 210, 31.7.2006, p. 25. Regulament modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1989/2006 (JO L 411, 30.12.2006, p. 6).
(16) JO C 300 E, 9.12.2006, p. 508.
(17) Prezentare susţinută în faţa Comisiei pentru control bugetar la 12 noiembrie 2007.
(18) Scrisoarea din 2 aprilie 2007 adresată Directorului OLAF.
(19) JO C 306, 17.12.2007, p. 127.
(20) Punctul 52 din raportul Camerei Lorzilor - Comisia pentru Uniunea Europeană: European Union Committee, Stopping the Carousel: Missing Trader Fraud in the EU, HL Paper 101, 25 mai 2007.
(21) COM(2004)0509, modificată ulterior prin COM(2006)0473.
(22) JO C 133 E, 8.6.2006, p. 105.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate