Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2185(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0002/2008

Внесени текстове :

A6-0002/2008

Разисквания :

PV 18/02/2008 - 26
CRE 18/02/2008 - 26

Гласувания :

PV 19/02/2008 - 6.19
CRE 19/02/2008 - 6.19
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0053

Приети текстове
PDF 418kWORD 107k
Вторник, 19 февруари 2008 г. - Страсбург
По-добър достъп до външни пазари за европейските предприятия
P6_TA(2008)0053A6-0002/2008

Резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2008 г. относно стратегията на ЕС за осигуряване на по-добър достъп до външни пазари за европейските предприятия (2007/2185(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено "Глобална Европа: Тясно сътрудничество за осигуряване на достъп до пазари за европейските износители" (COM(2007)0183),

–   като взе предвид Съобщението на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, озаглавено "Глобална Европа: конкурентоспособна в световен мащаб. Принос към стратегията на ЕС за растеж и заетост" (COM(2006)0567),

–   като взе предвид Съобщението на Комисията, озаглавено "Глобална Европа: инструменти за защита на търговията в променящата се световна икономика. Зелена книга за обществени консултации" (COM(2006)0763),

–   като взе предвид резолюцията си от 28 септември 2006 г. относно икономическите и търговски отношения на ЕС с Индия(1),

–   като взе предвид резолюцията си от 25 октомври 2006 г. относно годишния доклад на Комисията до Европейския парламент относно антидъмпинговите мерки, мерките срещу субсидирането и предпазните мерки, предприети от трети страни по отношение на Общността (2004 г.)(2),

–   като взе предвид резолюцията си от 4 април 2006 г. относно оценката на кръга Доха след министерската конференция на СТО в Хонконг(3),

–   като взе предвид резолюцията си от 12 октомври 2006 г. относно икономическите и търговските отношения между ЕС и Меркосур с оглед на сключването на междурегионално споразумение за асоцииране(4),

   като взе предвид резолюцията си от 1 юни 2006 г. относно трансатлантическите икономически отношения между ЕС и САЩ(5),

–   като взе предвид резолюцията си от 13 октомври 2005 г. относно перспективите пред търговските отношения между ЕС и Китай(6),

–   като взе предвид работния документ на службите на Комисията, придружаващ съобщението на Комисията, озаглавено "Икономически реформи и конкурентоспособност: основни послания на доклада относно конкурентоспособността на Европа за 2006 г. (SEC(2006)1467),

–   като взе предвид Съобщението на Комисията, озаглавено "Изпълнение на Лисабонската програма на Общността: политическа рамка за укрепване на производството в ЕС – към по-интегриран подход за промишлена политика" COM(2005)0474,

–   като взе предвид заключенията на Председателството на Европейския съвет, проведен на 23 и 24 март 2006 г.,

–   като взе предвид резолюцията си от 15 март 2006 г. относно приноса към Пролетния Европейския съвет през 2006 г. във връзка с Лисабонската стратегия(7),

–   като взе предвид Съобщението на Комисията, озаглавено "ЕС-Китай: по-близки партньори, нарастващи отговорности" (COM(2006)0631) и придружаващия го работен документ, озаглавен "По-близки партньори, нарастващи отговорности: Политически документ относно търговията и инвестициите между ЕС и Китай: Конкуренция и партньорство" (COM(2006)0632),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено "Изпълнение на Лисабонската програма на Общността – Съвременна политика за МСП за растеж и заетост" (COM(2005)0551),

–   като взе предвид член 45 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на Комисията по международна търговия и становището на Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A6-0002/2008),

А.   като има предвид, че Европейският съюз е основен участник в световната търговия и следва да остане лидер в глобалната икономическа система, за да може на свой ред да я направи по-справедлива и зачитаща в по-голяма степен екологичните и социални права;

Б.   като има предвид, че Европейският съюз е най-големият износител в света и най-големият доставчик на услуги и следователно има силен интерес да гарантира отварянето на нови пазари на стоки, услуги и инвестиции;

В.   като има предвид, че е необходимо Европейският съюз да прилага по-амбициозни и устремени напред стратегии, за да може да откликва на предизвикателствата на глобализацията и да се справя с нарастващата конкуренция на по-големите нововъзникващи икономики, като същевременно запазва европейския икономически, регионален и социален модел и насърчава правата на човека и социалните и екологичните стандарти;

Г.   като има предвид, че икономическата отвореност - както на националния пазар, така и в чужбина – е от жизненоважно значение за създаването на работни места и растеж и също така спомага за запазването на конкурентоспособността в международен план; като има предвид, че следователно Европейският съюз, в рамките на стратегията за достъп до пазари, следва да продължава своята работа за отваряне на пазарите на ЕС и за насърчаване на своите търговски партньори да премахват собствените си бариери пред търговията и да продължават отварянето на техните пазари;

Д.   като има предвид, че адекватният достъп до пазари на трети страни ще позволи на местните производители в ЕС да останат на водещо място в областта на стоките и услугите с висока добавена стойност, да увеличават новаторството на своите продукти, да насърчават изобретателността, да защитават правата на интелектуалната собственост (ПИС) и да постигнат значителни икономии от мащаба;

Е.   като има предвид, че тенденциите в международната търговия правят достъпа до пазари на трети страни също толкова важен, колкото е и защитата на пазарите на ЕС от нелоялни търговски практики;

Ж.   като има предвид, че либерализацията на търговията и нарастването на търговския обем насърчават международната конкуренция, но също така увеличават опасността от подлагането на стоките за износ на търговски бариери, които оказват вредно влияние върху международната конкурентоспособност на предприятията в ЕС;

З.   като има предвид, че без съмнение конкурентоспособността на икономиката на ЕС е засегната от протекционистично поведение, което не се основава на правила на Световната търговска организация (СТО), независимо от това дали е в или извън Общността;

И.   като има предвид, че премахването на търговските бариери със сигурност ще повиши европейския износ на стоки и услуги и ще гарантира постоянен растеж на икономиката на ЕС;

Й.   като има предвид, че следва да се отчита неефективната защита на ПИС, включително географските обозначения и наименования за произход, от страна на търговските партньори на ЕС в световен мащаб;

К.   като има предвид, че е от изключителна важност да се прави разлика между a priori необосновани търговски бариери, които произтичат от непоследователното прилагане в практиката на установени двустранни и многостранни търговски правила, и търговските бариери, които произтичат от легитимната законодателна и административна дейност на обществените органи, която води началото си от области, различни от търговията, но има неочаквани последствия за търговията;

Л.   като има предвид, че обременяващите митнически процедури по вноса, износа и транзита, както и санитарните и фитосанитарните ограничения, необосновани по съществуващите правила на СТО, нелоялното използване на инструменти за защита на търговията (ИЗТ) и незадоволителната защита на ПИС, са очевидно a priori необосновани търговски бариери, които следва да се премахнат с цел улесняване на достъпа до пазари за предприятията от ЕС;

М.   като има предвид, че въпреки огромните затруднения при даването на точна оценка на дела на търговията на ЕС, възпрепятстван от ограниченията на чуждите пазари, е очевидно, че търговските бариери имат голямо въздействие върху общата резултатност на износа на ЕС;

Н.   като има предвид, че икономическото присъствие на Европейския съюз обикновено е по-силно в индустриализираните страни, където търсенето не е динамично, но е значително по-слабо в регионите с бърз икономически растеж и в нововъзникващите икономики, каквито са Китай и Индия;

О.   като има предвид, че Европейският съюз обикновено се счита за много отворен и прозрачен пазар, който се занимава сериозно с разрешаването на въпросите за антиконкурентните форми на поведение и гарантира справедливи условия за всички вносни стоки, независимо от техния произход;

П.   като има предвид, че високите тарифни ставки все още представляват значителна пречка за търговията, по-специално в отношенията с по-големите нововъзникващи икономики;

Р.   като има предвид, че СТО е единственият ефективен форум за гарантиране на достъп до пазари и за постигане на лоялна и справедлива търговия в световен мащаб;като има предвид, че проекцията на европейския модел за управление следва да спомогне за по-нататъшното развитие на подходящи и справедливи правила и да гарантира една по-стабилна и обхватна регулаторна система за световната търговия;

С.   като има предвид, че Комисията като цяло е заинтересована да гарантира, че търговското законодателство и практики, приети от нейните партньори, са в съответствие, доколкото това е възможно, с правилата на СТО и с други международни правила;

Т.   като има предвид, че пречките за търговията и бариерите "зад граница" не само оказват отрицателно въздействие върху търговията със стоки, но също така в значителна степен засягат търговията с услуги и обществените поръчки;

У.   като има предвид, че разрешаването на проблемите и по-високата ефективност при защитата на законните интереси и очаквания на промишлеността също така биха могли да окажат благотворно въздействие върху Европейския съюз по отношение на неговата предвидимост и доверието в него;

Ф.   като има предвид, че изпълнението на целите на преразгледаната Лисабонска програма изисква промишлените сектори в Европейския съюз да постигнат и поддържат стабилни конкурентни позиции на световните пазари;

Х.   като има предвид, че за да бъдат конкурентоспособни, предприятията и по-специално малките и средни предприятия (МСП) все повече разчитат на изследователската и развойна дейност, иновациите и ПИС;

Ц.   като има предвид, че две от предпоставките за тази конкурентоспособност са надеждни и сигурни енергийни доставки, от една страна, и безпрепятствен достъп за бизнеса в ЕС до авангардни информационни и комуникационни технологии, от друга страна;

Общ преглед

1.  Подчертава, че успешното изпълнение на една преразгледана и по-амбициозна стратегия за достъп до пазари, предназначена да отвори нови световни пазари за продукти и услуги на ЕС, има вероятност не само да разшири глобалната роля на Европейския съюз, но също така да запази съществуващите работни места и да създаде нови работни места в Европа, да насърчи конкурентоспособността на Европейския съюз и по този начин да даде съществен принос за постигането на целите на Лисабонската стратегия;

2.  Припомня, че стратегията на Европейския съюз за осигуряване на достъп до пазари е насочена специално към развитите и нововъзникващите икономики;

3.  Подчертава, че резултатността на Европейския съюз в областта на износа както към развитите, така и към нововъзникващите икономики, често е спъвана от липса на реципрочност по отношение на условията за достъп до пазари, недостатъчна степен на спазване на международните търговски правила и разпространение на нелоялни търговски практики;

4.  Настоятелно призовава Комисията да гарантира, че законните търговски интереси на Европейския съюз са защитени от неправомерни или нелоялни търговски практики на трети страни; счита, че когато трети страни неоправдано ограничават достъпа на предпиятия от ЕС до своите пазари, Европейският съюз следва да предприеме бързи и твърди мерки;

5.  Отбелязва нарастващото значение на въпроси, свързани с регулирането на международната търговия; призовава за по-голяма съгласуваност между разпоредбите и практиките на ЕС и тези на основните му търговски партньори; подчертава, че хармонизацията на разпоредбите и нормативните актове не следва да води до отслабване на законите в областта на здравеопазването, безопасността, околната среда или социалната сфера в Европа, а вместо това да доведе до приемането на по-добри разпоредби от страна на основните търговски партньори на Европейския съюз;

6.  Призовава Комисията и държавите-членки да приемат дългосрочен подход по отношение на структурните нарушения, които по своята същност има вероятност да продължават или да се повтарят, дори след като Комисията е предприела мерки; настоятелно призовава Комисията да не пренебрегва случаи, при които не съществува вероятност от ранно премахване на бариерите, ако тяхното премахване въпреки всички е необходимо, за да бъдат възстановени условията на равнопоставеност по отношение на ключови чужди пазари;

7.  Призовава Комисията да разглежда сериозните и систематични нарушения на споразуменията и правилата на СТО, както и на други разпоредби на международното търговско право, като изискващи своевременно отстраняване, и да гарантира, че прилагането на подобни правила не е подчинено на политически и икономически съображения, с изключение на съображенията, свързани с конкретния случай;

8.  Настоятелно призовава третите страни да премахнат ограниченията за чуждестранна собственост по отношение на европейските предприятия и да отменят дискриминационните разпоредби;

9.  Приветства предложения от Комисията подход за идентификация на приоритетите за достъп до пазари, но настоятелно призовава да бъдат разгледани и други критерии, които биха гарантирали, че тази нова инициатива е в помощ на възможно най-голям брой икономически субекти в Европейския съюз, и по-специално на малките и средни предприятия (МСП), чието оцеляване неизбежно зависи от ясното определяне и ефективното прилагане на ПИС, както и от въвеждането на окончателни ограничения върху монополните приходи;

10.  Подчертава, че успехът в борбата срещу търговските бариери ще стимулира инвестициите, производството и търговията в Европейския съюз и в световен мащаб, като, наред с другото, прави условията за осигуряване на достъп до пазари по-прозрачни, предсказуеми и конкурентоспособни и установява или засилва връзката между Европейския съюз и международните пазари;

11.  Вярва, че сключването на споразумения за свободна търговия (ССТ) с целевите държави на Европейския съюз ще бъде безсмислено, ако те не гарантират значителен достъп до пазари и действителен напредък в намаляването и евентуално окончателното премахване на нетарифните бариери, които, следва да се припомни, често нарушават търговията в по-голяма степен отколкото тарифните бариери;

Съобщението на Комисията

12.  Приветства инициативата на Комисията за установяване на по-тясно сътрудничество за осигуряване на достъп до пазари за европейските износители, и по-специално насочена към постигането на конкретни резултати за европейските предприятия чрез подобряване на достъпа до нововъзникващи пазари, на които предприятията се сблъскват с нови и сложни търговски и инвестиционни бариери; и приветства инициативата на Комисията за съгласуване на целите и инструментите на търговската политика и стратегията за достъп до пазари на Европейския съюз по начин, който ефективно използва потенциала на Европейския съюз в областта на международната търговия и конкурентоспособността на световните пазари;

13.  Приветства, по-специално, предложенията на Комисията за установяване на по-здрави връзки между Комисията, държавите-членки и бизнеса в ЕС за осигуряване на директна подкрепа за икономическите субекти при преодоляването на конкретните трудности, които те срещат в достъпа до пазарите на трети страни, по начин и в срок, който отговаря на реалностите в бизнеса;

14.  Счита, че Комисията може да играе значителна роля за прилагането на новата стратегия за достъп до пазари, като гарантира съответната степен на координация между действията на национално и общностно ниво, обединява ресурси, които обикновено биха били разпръснати, и осигурява по-ефикасна защита на правата и интересите на европейските износители;

15.  Счита, че Европейският съюз следва да играе незаменима роля за гарантирането на равни и справедливи условия в международната търговия в тясно сътрудничество с държавите-членки и като зачита принципа на субсидиарност и баланса на съществуващите компетенции;

16.  Подчертава значението на периодичната качествена и количествена оценка на резултатите от стратегията за достъп до пазари с цел оценяване на нейната ефективност; призовава Комисията да разработи подходящ план за действие по отношение на достъпа до пазари и да представя на Парламента ежегоден доклад относно достъпа до пазари, подобен на доклада, който вече се представя относно инструментите за защита на търговията (ИЗТ);

17.  Настоятелно призовава европейските компании, които законно се конкурират в рамките на Европейския съюз и извън него, да възприемат подход на сътрудничество по отношение на нова стратегия за осигуряване на достъп до пазари, като не забравят, че отварянето на чуждестранни пазари и гарантирането на свободна и справедлива търговия служат на техния общ интерес и по тази причина изискват общи и координирани усилия;

18.  Изразява съжаление, че в горепосоченото съобщение, озаглавено "Глобална Европа: Тясно сътрудничество за осигуряване на достъп до пазари за европейските износители" са били пренебрегнати няколко разумни и основаващи се на опита препоръки, внесени от деловата общност, професионални съюзи, организации за защита на потребителите и гражданското общество; и настоятелно призовава Комисията да ги вземе предвид при прилагането на това съобщение;

Инициативи за достъп до пазари в Европейския съюз

19.  Подчертава необходимостта от по-нататъшно сътрудничество между Комисията и държавите-членки с оглед обмен на информация и добри практики; призовава държавите-членки да създадат мрежи от национални или, ако е удачно, регионални центрове за подпомагане с оглед централизиране на информация и жалби, като се обръща специално внимание на интересите и потребностите на МСП;

20.  Счита, че ефективността на подобни мрежи би се повишила значително, ако националните и местни промишлени асоциации, търговски камари, сдружения на МСП и други служби за насърчаване на търговията, участват в процеса на създаването им;

21.  Призовава Комисията и държавите-членки да засилят ролята на Консултативния комитет за пазарен достъп (MAAC) и да гарантират постоянната връзка с комитета по член 133 (назован според съответния член на Договора за ЕО), комитета за регулиране на търговските бариери и други съответни комитети;

22.  Призовава Комисията да създаде система за постоянен диалог, който дава възможност на държавите-членки и, когато това е уместно, на регионите и други заинтересовани страни в Европа да обменят информация и да определят стратегии и приоритети;

23.  Призовава Комисията при прилагане на своята стратегия за достъп до пазари да разгледа следното:

   - назначаване на повече работещи в Брюксел служители в отдела, който се занимава с въпросите на достъпа до пазари;
   - създаване на ефикасен регистър за жалби в рамките на ГД "Търговия";
   - разработване на структурирани насоки за преодоляване на всяка категория нетарифни бариери;
   - създаване на център за подпомагане на държави-членки и компании (с отдел, посветен на МСП) в рамките на ГД "Търговия";
   - преразглеждане и усъвършенстване на комуникационната политика във връзка с услугите за достъп до пазари, предоставени от Комисията, като се постави специално ударение върху МСП;
   - увеличаване на броя на потенциалните ползватели чрез предлагане на основна информация (например чрез брошури и листовки) на всички официални езици на Европейския съюз;
   - усъвършенстване на Базата данни за достъп до пазари (MADB) за осигуряване на по-добро съответствие с потребностите на бизнеса и по-голяма достъпност за ползвателите;
   - подобряване на вътрешното сътрудничество, съгласуваността и комуникацията между службите на Комисията, които се занимават с въпросите на достъпа до пазари;
   - гарантиране на участието на представители на деловата общност в MAAC;
   - разработване на структурирани насоки за приоритетите, включително за това, върху кои пазари, сектори и бариери следва да се съсредоточи вниманието;
   - засилване на нейната позиция в международните органи по стандартизация, като например Международната организация по стандартизация (ISO);

Инициативи за достъп до пазари в трети страни

24.  Призовава за по-структурирана координация между Комисията и държавите-членки в трети страни, която би създала възможност за по-ефективно използване на дипломатическите и правителствените ресурси в областта на достъпа до пазари;

25.  Подчертава необходимостта от предоставяне на ясен и амбициозен мандат на делегациите на Комисията и на новосъздадените екипи за достъп до пазари, намиращи се в трети страни; отново подчертава, че стратегията за достъп до пазари ще бъде успешна, само ако държавите-членки са готови да допринасят със собствени ресурси, както човешки, така и финансови, в зависимост от техните възможности, интереси и цели;

26.  Призовава Комисията и държавите-членки да насърчават сътрудничеството с европейските търговски камари, търговски асоциации и служби на държавите-членки за насърчаване на търговията, намиращи се в трети страни, както и да гарантират съответния обмен на информация между делегациите, посолствата на държавите-членки, други правителствени органи за външна търговия и заинтересовани европейски бизнес асоциации;

27.  Призовава Комисията да даде отново приоритет на предоставянето и, накрая, на увеличаването на човешки ресурси за делегациите на Комисията, така че повече персонал да бъде на разположение за започване на работа, както и да осигури успешната дейност на екипите за достъп до пазари, по-специално в ключови делегации като, наред с другото, Пекин, Ню Делхи, Москва и град Бразилия;

Секторни въпроси

28.  Подкрепя създаването на специални инициативи в рамките на стратегията за достъп до пазари с оглед преодоляване на определени бариери в областта на услугите, обществените поръчки, инвестициите и ПИС, митническите процедури, държавните помощи и други форми на субсидиране, както и за установяване на правила за конкуренция и правилното им прилагане в трети страни;

29.  Настоятелно призовава Комисията и държавите-членки да гарантират, че МСП са в състояние да извлекат последователни изгоди от новите инициативи за достъп до пазари; призовава Комисията да определи действия ad hoc, насочени към засилване на присъствието на продукцията на МСП на пазарите на трети страни и защита на законните им права срещу пристрастни практики на трети страни;

30.  Призовава Комисията в рамките на своята външнотърговска политика да обърне специално внимание на всички ограничения по отношение на свързани с Интернет и с информационното общество услуги, предоставяни от европейски компании в трети страни, и да разглежда ненужните ограничения за предоставянето на тези услуги като търговски бариери;

Многостранният подход

31.  Подчертава потребността от установяване на взаимодействие с основните търговски партньори на Европейския съюз (като Съединените американски щати, Канада и Япония) с оглед определяне на обща стратегия за достъп до пазари и подготовка на така необходимото многостранно споразумение относно достъпа до пазари;

32.  Отново подчертава необходимостта от по-нататъшно насърчаване на по-тясното международно сътрудничество в сферата на регулирането и сближаването, за да се премахне разточителното дублиране и да се намалят разходите за потребителите, промишлеността и правителствата; призовава Комисията да насърчи постепенното сближаване на стандартите и разпоредбите на Европейския съюз и неговите търговски партньори, както на многостранна, така и на двустранна основа;

33.  Настоятелно призовава Комисията да подкрепи изграждането на специални механизми в рамките на СТО, позволяващи по-бързо разрешаване на проблемите във връзка с нови и възникващи нетарифни бариери; в тази връзка Комисията следва да насърчава други търговски партньори да използват по-широко процедурите за уведомление съгласно споразуменията относно техническите пречки пред търговията (ТПТ);

34.  Настоява за неотклонно прилагане и гарантиране на спазването от страна на трети страни на техните задължения по СТО, като това право се упражнява съгласно механизма на СТО за разрешаване на спорове;

Поглед в бъдещето

35.  Счита, че с изключение на случаите когато това е оправдано от загриженост за развитието, Европейският съюз следва да полага най-енергични усилия за осигуряване на отстъпки от своите търговски партньори, които са на равнище на развитие, съизмеримо с това на неговите държави-членки;

36.  Настоятелно призовава Комисията да включи в новото поколение споразумения за свободна търговия (ССТ) и в други споразумения, които оказват въздействие върху търговията, ясни разпоредби за прилагане и разрешаване на спорове, специално предназначени за преодоляване на бариери "зад граница";

37.  Приканва търговските партньори на Европейския съюз прогресивно да намалят или премахнат всички бариери, които ограничават достъпа до пазари за стоки и услуги, като вместо това оптимизират взаимните търговски възможности на основата на реципрочност, включително посредством задоволителното прилагане на мерки за отваряне на пазара, които са резултат от двустранни, регионални и многостранни преговори;

38.  Призовава Комисията да представя ежегодно на Европейския парламент доклад за напредъка и резултатите на стратегията за достъп до пазари, като обръща особено внимание на определените приоритети;

o
o   o

39.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

(1) OВ C 306 E, 15.12.2006 г., стp. 400.
(2) OВ C 313 E, 20.12.2006 г., стp. 276.
(3) OВ C 293 E, 2.12.2006 г., стp. 155.
(4) OВ C 308 E, 16.12.2006 г., стp. 182.
(5) OВ C 298 E, 8.12.2006 г., стp. 235.
(6) OВ C 233 E, 28.9.2006 г., стp. 103.
(7) OВ C 291 E, 30.11.2006 г., стp. 321.

Правна информация - Политика за поверителност