Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2007/2185(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0002/2008

Esitatud tekstid :

A6-0002/2008

Arutelud :

PV 18/02/2008 - 26
CRE 18/02/2008 - 26

Hääletused :

PV 19/02/2008 - 6.19
CRE 19/02/2008 - 6.19
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0053

Vastuvõetud tekstid
PDF 231kWORD 76k
Teisipäev, 19. veebruar 2008 - Strasbourg
ELi strateegia turulepääsu tagamiseks Euroopa äriühingutele
P6_TA(2008)0053A6-0002/2008

Euroopa Parlamendi 19. veebruari 2008. aasta resolutsioon ELi strateegia kohta turulepääsu tagamiseks Euroopa äriühingutele (2007/2185(INI))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni teatist Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele pealkirjaga "Globaalne Euroopa: tugevam partnerlus Euroopa eksportijate turulepääsu nimel" (KOM(2007)0183);

–   võttes arvesse komisjoni teatist nõukogule, Euroopa Parlamendile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele pealkirjaga "Globaalne Euroopa: konkurentsivõime maailmas. Panus ELi majanduskasvu ja tööhõive strateegiasse" (KOM(2006)0567);

–   võttes arvesse komisjoni teatist pealkirjaga "Globaalne Euroopa: Euroopa kaubanduse kaitsevahendid muutuvas globaalses majanduses. Roheline raamat avalikuks aruteluks"(KOM(2006)0763);

–   võttes arvesse oma 28. septembri 2006. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu majandus- ja kaubandussuhete kohta Indiaga(1);

–   võttes arvesse oma 25. oktoobri 2006. aasta resolutsiooni komisjoni aastaaruande kohta Euroopa Parlamendile ühenduse vastu suunatud dumpingu- ja subsiidiumidevastaste ning kaitsemeetmete rakendamise kohta kolmandate riikide poolt (2004)(2) ;

–   võttes arvesse oma 4. aprilli 2006. aasta resolutsiooni Doha vooru hindamise kohta pärast Hongkongis toimunud WTO ministrite konverentsi (3);

–   võttes arvesse oma 12. oktoobri 2006. aasta resolutsiooni Euroopa Liidu ja Mercosuri vaheliste majandus- ja kaubandussuhete kohta piirkondadevahelise assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks(4) ;

   võttes arvesse oma 1. juuni 2006. aasta resolutsiooni ELi ja USA Atlandi-üleste majandussuhete kohta(5);

–   võttes arvesse oma 13. oktoobri 2005. aasta resolutsiooni ELi ja Hiina vaheliste kaubandussuhete väljavaadete kohta(6);

–   võttes arvesse komisjoni teenistuste töödokumenti, mis on lisatud komisjoni teatisele pealkirjaga "Majandusreformid ja konkurentsivõime: Euroopa konkurentsivõime 2006. aasta aruande olulisemad seisukohad" (SEK(2006)1467);

–   võttes arvesse komisjoni teatist pealkirjaga "Ühenduse Lissaboni kava elluviimine: raampoliitika ELi tootmise tugevdamiseks – süvendada integreeritumat lähenemisviisi tööstuspoliitikale" (KOM(2005)0474);

–   võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 23. ja 24. märtsi 2006. aasta kohtumise eesistujariigi järeldusi;

–   võttes arvesse oma 15. märtsi 2006. aasta resolutsiooni Euroopa Ülemkogu 2006. aasta kevadise kohtumise panuse kohta seoses Lissaboni strateegiaga(7);

–   võttes arvesse komisjoni teatist pealkirjaga "EL-Hiina: Tihedam partnerlus, suurem vastutus" (KOM(2006)0631) ning sellele lisatud töödokumenti pealkirjaga "Tihedamad partnerlussuhted, suuremad kohustused: ELi ja Hiina vahelist kaubandust ja investeeringuid käsitlev dokument: Konkurents ja partnerlus" (KOM(2006)0632);

–   võttes arvesse komisjoni teatist pealkirjaga "Ühenduse Lissaboni kava elluviimine: kaasaegne VKE-poliitika majanduskasvu soodustamiseks ja tööhõive suurendamiseks" (KOM(2005)0551);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 45;

–   võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ja tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamust (A6-0002/2008),

A.   arvestades, et Euroopa Liit on oluline osaleja maailmakaubanduses ning peaks jätkama oma liidrirolli täitmist ülemaailmses majandussüsteemis, et muuta seda õiglasemaks ning keskkonda ja sotsiaalseid õigusi arvestavamaks;

B.   arvestades, et Euroopa Liit on maailma suurim eksportija ja suurim teenuseosutaja ning on seetõttu väga huvitatud, et kaupadele, teenustele ja investeeringutele avaneksid uued turud;

C.   arvestades, et Euroopa Liit peab rakendama ambitsioonikamaid ja rohkem tulevikku suunatud strateegiaid, et vastata globaliseerumise väljakutsetele ning suurenenud konkurentsile, mille taga on suured kiiresti areneva majandusega riigid, säilitades samas Euroopa majandusliku, piirkondliku ja sotsiaalse mudeli ning edendades inimõigusi ning sotsiaalseid ja keskkonnaalaseid standardeid;

D.   arvestades, et majanduse avatus nii kodu- kui välismaal on töökohtade loomise, majanduskasvu ja rahvusvahelise konkurentsivõime säilitamiseks esmatähtis; arvestades, et seega peaks Euroopa Liit turulepääsu strateegia raames jätkama oma turgude avamist ning kaubanduspartnerite ergutamist tõkkeid eemaldama ja turgusid avama;

E.   arvestades, et piisavad juurdepääsuvõimalused kolmandate riikide turgudele võimaldavad ELi omamaistel tootjatel püsida juhtpositsioonil kõrge lisandväärtusega kaupade ja teenuste pakkumisel, suurendada oma toodete innovatsiooni, edendada loovust, kaitsta intellektuaalomandi õigusi ja saavutada märkimisväärset mastaabisäästu;

F.   arvestades, et rahvusvahelise kaubanduse areng muudab kolmandate riikide turgudele juurdepääsu sama oluliseks kui ELi turgude kaitse ebaõiglase kaubandustegevuse eest;

G.   arvestades, et kaubanduse liberaliseerimine ja suurenenud kauplemismaht arendavad rahvusvahelist konkurentsi, kuid suurendavad samas ohtu, et eksportkaupade suhtes kehtestatakse kaubandustõkkeid, mis avaldab negatiivset mõju ELi ettevõtete rahvusvahelisele konkurentsivõimele;

H.   arvestades, et ELi majanduse konkurentsivõimet mõjutab paratamatult Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) eeskirjadel mittepõhinev protektsionistlik käitumine, olgu siis ühenduses või sellest väljaspool;

I.   arvestades, et kaubandustõkete kaotamine edendab kindlasti Euroopa kaupade ja teenuste eksporti ning tagab ELi majanduse püsiva kasvu;

J.   arvestades, et arvesse tuleb võtta ka intellektuaalomandiõiguste, sealhulgas geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste, ebatõhusat kaitset Euroopa Liidu kaubanduspartnerite poolt üle maailma;

K.   arvestades, et on ülimalt tähtis teha vahet a priori õigustamatutel kaubandustõketel, mis tulenevad kehtivate kahe- ja mitmepoolsete kaubanduseeskirjade ebatäpsest rakendamisest, ning ametivõimude seaduslikust õigus- ja haldustegevusest tulenevatel kaubandustõketel, mis ei ole algselt kaubandusvaldkonnaga seotud, kuid mis tahtmatult kaubandust mõjutavad;

L.   arvestades, et kehtivate WTO eeskirjadega põhjendamata impordi, ekspordi ja transiidi koormavad tollimenetlused ning sanitaar- ja fütosanitaarreeglid, kaubanduse kaitsemeetmete ebaaus kasutamine ja intellektuaalomandi õiguste puudulik kaitsmine on selgelt a priori õigustamatud kaubandustõkked, millega tuleb tegeleda, et lihtsustada turulepääsu ELi ettevõtete jaoks;

M.   arvestades, et ehkki on äärmiselt raske täpselt hinnata, kui suures mahus välisturgude piirangud ELi kaubandust takistavad, on selge, et kaubandustõkked mõjutavad oluliselt ELi eksporditulemusi tervikuna;

N.   arvestades, et Euroopa Liit on üldiselt tugevamini esindatud tööstusriikides, kus nõudlus muutub vähe, kuid hoopis nõrgemini kiiresti arenevates piirkondades ja tekkivatel turgudel, nagu Hiina ja India;

O.   arvestades, et Euroopa Liitu peetakse üldiselt väga avatud ja läbipaistvaks turuks, mis võitleb tõsiselt konkurentsi moonutamise vastu ja tagab õiglased tingimused kogu impordile sõltumata päritolust;

P.   arvestades, et kõrged tollimaksud on endiselt oluline kaubandustakistus, eriti suhetes suurte kiiresti areneva majandusega riikidega;

Q.   arvestades, et WTO on ainuke tõhus foorum turulepääsu tagamiseks ning ausa ja õiglase kaubanduse rajamiseks ülemaailmsel tasandil; arvestades, et Euroopa juhtimismudeli rakendamine peaks aitama kaasa sobivate ja ausate reeglite edasisele väljatöötamisele ning tagama stabiilsema ja laiahaardelisema maailmamajanduse reguleeriva süsteemi;

R.   arvestades, et on komisjoni üldistes huvides tagada, et tema partnerid arendaksid õigusnorme ja tavasid, mis oleksid võimalikult suurel määral kooskõlas WTO ja muude rahvusvaheliste eeskirjadega;

S.   arvestades, et kaubandustakistused ja piiritagused tõkked ei kahjusta mitte ainult kaubavahetust, vaid mõjutavad tõsiselt ka riigihangete ja teenuste kaubandust;

T.   arvestades, et probleemide lahendamine ning tööstuse õiguspäraste huvide ja ootuste tõhusam kaitsmine oleks Euroopa Liidule kasulik ka nähtavuse ja usaldusväärsuse mõttes;

U.   arvestades, et läbivaadatud Lissaboni agenda eesmärkide täitmiseks peavad Euroopa Liidu tööstusharud saavutama ja säilitama stabiilse konkurentsivõime maailma turgudel;

V.   arvestades, et konkurentsivõime, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) puhul, sõltub üha enam teadusuuringutest, arengust, innovatsioonist ja intellektuaalomandi õigustest;

W.   arvestades, et sellise konkurentsivõime kaks eeltingimust on ühelt poolt ohutu ja kindel energiavarustus ning teiselt poolt ELi ettevõtjate takistamatu juurdepääs kõige uuemale info- ja sidetehnoloogiale,

Üldine ülevaade

1.   rõhutab, et läbivaadatud ja ambitsioonikama, ELi toodetele ja teenustele uute maailmaturgude avamist taotleva turulepääsu strateegia edukas rakendamine mitte ainult ei laiendaks Euroopa Liidu rolli, vaid aitaks ka tõenäoliselt kaitsta Euroopas olemasolevaid töökohti ja luua uusi, suurendada Euroopa Liidu konkurentsivõimet ning panustaks seega oluliselt Lissaboni strateegia eesmärkide saavutamisse;

2.   tuletab meelde, et Euroopa Liidu turulepääsu tagamise strateegia on suunatud eelkõige arenenud majanduse ja kiiresti areneva majandusega riikidele;

3.   rõhutab, et Euroopa Liidu ekspordi tulemuslikkust nii arenenud majanduse kui ka kiiresti areneva majandusega riikidesse pidurdab sageli see, et turulepääsu tingimused pole vastastikku võrdsed, samuti ebapiisav vastavus rahvusvahelistele kaubanduseeskirjadele ja ebaausate kaubandustavade levik neis riikides;

4.   nõuab tungivalt, et komisjon tagaks Euroopa Liidu õiguspäraste kaubandushuvide kaitse kolmandate riikide kuritahtlike ja ebaausate kaubandustavade eest; on seisukohal, et kui kolmandad riigid piiravad õigustamatult ELi ettevõtete pääsu oma turule, peaks Euroopa Liit reageerima kiiresti ja karmilt;

5.   märgib regulatiivsete küsimuste suurenevat tähtsust rahvusvahelises kaubanduses; kutsub üles suurendama kooskõla ELi eeskirjade ja tavade ning ELi peamiste kaubanduspartnerite eeskirjade ja tavade vahel; rõhutab, et reeglite ja eeskirjade ühtlustamine ei tohiks tuua kaasa tervishoiu-, ohutus- või keskkonna- ega sotsiaalõiguse nõrgenemist Euroopas, vaid selle tulemusena peaks Euroopa Liidu peamised kaubanduspartnerid võtma vastu paremad eeskirjad;

6.   kutsub komisjoni ja liikmesriike üles kasutama pikaajalist strateegiat struktuurimoonutuste suhtes, mis oma olemuse tõttu tõenäoliselt jätkuvad või korduvad ka pärast seda, kui komisjon on samme astunud; nõuab tungivalt, et komisjon ei jätaks kõrvale juhtumeid, mille puhul tõkete kiire kaotamine ei ole küll tõenäoline, kuid on vajalik võrdsete konkurentsitingimuste loomiseks välismaistel võtmeturgudel;

7.   kutsub komisjoni üles käsitlema WTO lepingute ja eeskirjade ning muude rahvusvahelise kaubanduse õigusaktide tõsiseid süstemaatilisi rikkumisi kui asjaolu, mis nõuab viivitamatut meetmete võtmist, ning tagama, et nende eeskirjade jõustamine ei sõltuks muudest poliitilistest või majanduslikest kaalutlustest peale konkreetse juhtumiga seonduvate;

8.   kutsub kolmandaid riike tungivalt üles kaotama välismaise omandi piiranguid Euroopa ettevõtetele ja tühistama diskrimineerivaid eeskirju;

9.   tervitab komisjoni soovitatud lähenemisviisi turulepääsu prioriteetide valikule, kuid nõuab tungivalt, et kaalutaks ka teisi kriteeriume, tagamaks, et see uus initsiatiiv hõlmaks võimalikult paljusid Euroopa Liidu ettevõtjaid, eriti VKEsid, kelle püsimajäämine sõltub vältimatult intellektuaalomandi õiguste selgest määratlemisest ja tõhusast jõustamisest ning monopoolsete tasude otsustavast piiramisest;

10.   rõhutab, et kaubandustõkete vastases võitluses saavutatud edu ergutab investeerimist, tootmist ja kaubandust nii Euroopa Liidus kui ka kogu maailmas, muutes muu hulgas turulepääsu tingimused läbipaistvamaks, prognoositavamaks ja konkurentsivõimelisemaks ning luues või tugevdades sidemeid Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste turgude vahel;

11.   usub, et vabakaubanduslepingud Euroopa Liidu sihtriikidega on tähtsusetud, kui need ei taga olulist turulepääsu ning tegelikke edusamme mittetariifsete tõkete vähendamisel ja järkjärgulisel kõrvaldamisel, mis – ei tohiks unustada – takistavad kaubandust sageli enam kui tariifsed tõkked;

Komisjoni teatis

12.   tervitab komisjoni algatust luua tugevam partnerlus Euroopa eksportijate turulepääsu nimel, ning eriti saavutada konkreetseid tulemusi Euroopa äriettevõtete jaoks, lihtsustades nende pääsu kiiresti arenevatele turgudele, kus Euroopa äriettevõtete ees seisavad uued ja keerulised taksitused kaubandusele ning investeerimisele; ja tervitab komisjoni algatust koordineerida Euroopa Liidu kaubanduspoliitika ja turulepääsu strateegia eesmärke ja vahendeid viisil, mis aitab tõhusalt rakendada Euroopa Liidu potentsiaali rahvusvahelise kaubanduse ja globaalse konkurentsivõime valdkonnas;

13.   tervitab eriti komisjoni ettepanekut tugevdada komisjoni, liikmesriikide ja ELi ettevõtjate partnerlust, et aidata ettevõtjatel ületada konkreetseid probleeme kolmandate riikide turule pääsemisel kiiruse ja tulemuslikkusega, mis vastaks tänapäeva kaubanduse reaalsetele oludele;

14.   on seisukohal, et komisjon võib etendada olulist rolli uue turulepääsu strateegia rakendamisel, tagades, et tegevus riikide ja ühenduse tasandil oleks vajalikul määral kooskõlastatud, rakendades muidu hajutatud ressursse ja kindlustades Euroopa eksportijate õiguste ning huvide tõhusama kaitse;

15.   on seisukohal, et Euroopa Liidul on asendamatu roll võrdsete võimaluste tagamisel rahvusvahelises kaubanduses tihedas koostöös liikmesriikidega ning võttes arvesse subsidiaarsuse põhimõtet ja kehtivate pädevuste tasakaalu;

16.   rõhutab turulepääsu strateegia perioodilise kvalitatiivse ja kvantitatiivse hindamise tähtsust, et otsustada selle tõhususe üle; kutsub komisjoni üles töötama välja sobivat turulepääsu tegevuskava ja esitama Euroopa Parlamendile iga-aastast turulepääsu aruannet, nii nagu esitatakse kaubanduse kaitsemeetmete kohta;

17.   nõuab tungivalt, et Euroopa ettevõtted, mis konkureerivad üksteisega õiguspäraselt nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool, suhtuksid uude turulepääsu strateegiasse koostöövalmilt, pidades meeles, et välisturgude avanemine ja vaba ning õiglase kaubanduse tagamine on nende ühistes huvides ning nõuab seega ühiseid ja kooskõlastatud jõupingutusi;

18.   väljendab kahetsust, et mitmed äriringkondade, ametiühingute, tarbijaorganisatsioonide ja kodanikuühiskonna põhjendatud ja kogemustele tuginevad ettepanekud jäeti eespool mainitud teatises pealkirjaga "Globaalne Euroopa: tugevam partnerlus Euroopa eksportijate turulepääsu nimel" tähelepanuta; ning nõuab tungivalt, et komisjon võtaks neid ettepanekuid kõnealuse teatise rakendamisel arvesse;

Turulepääsu algatused Euroopa Liidus

19.   rõhutab vajadust jätkata koostööd komisjoni ja liikmesriikide vahel, et jagada teavet ja häid tavasid; kutsub liikmesriike üles looma riiklikke või vajadusel piirkondlikke tugikeskuste võrgustikke, et tsentraliseerida teavet ja teabenõudeid, pöörates erilist tähelepanu VKEde huvidele ja vajadustele;

20.   on seisukohal, et selliste võrgustike tõhusust saaks oluliselt suurendada, kui nende loomises osaleksid riiklikud ja kohalikud ametiliidud, kommertskojad, VKEde liidud ja kaubanduse edendamise ametkonnad;

21.   kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama turulepääsu nõuandekomitee (MAAC) rolli ja tagama alalise kontakti artikli 133 komitee (nimetatud vastava EÜ asutamislepingu artikli järgi), kaubandustõkete reguleerimise komitee ning teiste asjakohaste komiteedega;

22.   kutsub komisjoni üles looma alalise dialoogi süsteemi, mis võimaldaks liikmesriikidel ja kui vaja, ka piirkondadel ning teistel Euroopa sidusrühmadel jagada teavet ja määratleda strateegiaid ning prioriteete;

23.   kutsub komisjoni üles pidama turulepääsu strateegiat rakendades silmas järgmist:

   määrata Brüsselisse turulepääsu küsimustega tegelevasse üksusesse tööle rohkem inimesi;
   luua kaubanduse peadirektoraadis tõhus kaebuste register;
   töötada välja üksikasjalised juhised kõikide kategooriate mittetariifsete tõketega toimetulemiseks;
   luua kaubanduse peadirektoraadis liikmesriikide ja ettevõtete jaoks tugikeskus (millest osa oleks mõeldud VKEdele);
   vaadata läbi ja arendada edasi komisjoni pakutavate turulepääsu teenustega seotud kommunikatsioonipoliitikat, erilise rõhuga VKEdel;
   suurendada potentsiaalsete kasutajate arvu, pakkudes põhiteavet (näiteks brošüüre ja voldikuid) Euroopa Liidu kõikides ametlikes keeltes;
   muuta turulepääsu andmebaasi kasutajasõbralikumaks ning ettevõtete huvidele paremini vastavaks;
   parandada turulepääsu küsimustega tegelevate komisjoni teenistuste sisemist koostööd, sidusust ja suhtlemist;
   tagada äriringkondade esindajate osalemine turulepääsu nõuandekomitees;
   töötada välja üksikasjalised juhised prioriteetide osas, sealhulgas juhised selle kohta, missugustele turgudele, sektoritele ja tõketele tuleks keskenduda;
   tugevdada positsiooni rahvusvahelistes standardiorganisatsioonides, nagu Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO);

Turulepääsu algatused kolmandates riikides

24.   nõuab struktureeritumat kooskõlastamist komisjoni ja liikmesriikide vahel kolmandates riikides, mis võimaldaks turulepääsu küsimustes diplomaatilisi ja valitsuste ressursse tõhusamalt kasutada;

25.   rõhutab vajadust anda kolmandates riikides paiknevatele komisjoni delegatsioonidele ja vastloodud turulepääsu meeskondadele üheselt mõistetav ja ambitsioonikas mandaat; kordab, et turulepääsu strateegia osutub edukaks ainult juhul, kui liikmesriigid on valmis panustama omaenda ressursse, nii rahalisi kui ka inimressursse, vastavalt oma võimalustele, huvidele ja eesmärkidele;

26.   kutsub komisjoni ja liikmesriike üles edendama koostööd liikmesriikide kolmandates riikides asuvate kaubanduse edendamise esindustega, kaubandusühendustega ja Euroopa kommertskodadega ning kindlustama asjakohast teabevahetust delegatsioonide, liikmesriikide saatkondade, teiste riiklike väliskaubandusorganite ja huvitatud Euroopa ettevõtjate ühenduste vahel;

27.   kutsub komisjoni üles muutma inimressursside määramise prioriteete komisjoni delegatsioonidesse ja lõpuks suurendama nende olemasolevaid inimressursse, nii et turulepääsu meeskondade loomist ja edukat toimimist oleks toetamas suurem arv töötajaid, eelkõige sellistes prioriteetsetes delegatsioonides nagu muu hulgas Pekingis, New Delhis, Moskvas ja Brasilias;

Valdkondlikud küsimused

28.   toetab turulepääsu strateegia raames tehtavaid algatusi tõkete kõrvaldamiseks teenuste, riigihanke, investeeringute, intellektuaalomandi õiguste, tollimenetluste, riigiabi ja teiste subsiidiumide valdkonnas, konkurentsieeskirjade kehtestamiseks ja nende kohaseks rakendamiseks kolmandates riikides;

29.   nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid tagaksid VKEdele võimaluse uutest turulepääsu algatustest järjepidevalt kasu saada; kutsub komisjoni üles määratlema erisamme, mille eesmärgiks on tugevdada VKEde toodete esindatust kolmandate riikide turgudel ning kaitsta nende seaduslikke õigusi ühepoolsete tavade järgimise eest suhetes kolmandate riikidega;

30.   palub komisjonil käsitleda eriti kõiki piiranguid kolmandates riikides interneti ja infoühiskonna teenuste osutamisele Euroopa ettevõtete poolt osana väliskaubanduspoliitikast ning pidada kõiki ebavajalikke piiranguid kõnealuste teenuste osutamisele kaubandustõketeks;

Mitmepoolne lähenemine

31.   rõhutab vajadust luua sünergia Euroopa Liidu peamiste kaubanduspartneritega (nagu Ameerika Ühendriigid, Kanada ja Jaapan), et määratleda ühine turulepääsu strateegia ning sillutada teed väga vajaliku turulepääsu käsitleva mitmepoolse lepingu sõlmimiseks;

32.   rõhutab veel kord vajadust süvendada rahvusvahelist regulatiivset koostööd ja lähendamist, et kaotada asjatult raiskav dubleerimine ning vähendada kulusid tarbijate, tööstuse ja valitsuste jaoks; kutsub komisjoni üles edendama Euroopa Liidu ja selle kaubanduspartnerite standardite ning eeskirjade järkjärgulist lähendamist, nii mitme- kui ka kahepoolselt;

33.   nõuab tungivalt, et komisjon edendaks WTO mehhanisme, mis võimaldaksid kiiremini tegeleda uute, esilekerkivate mittetariifsete tõketega; selles küsimuses peaks komisjon õhutama teisi kaubanduspartnereid kasutama rohkem teavitamiskorda, mida näevad ette tehnilisi kaubandustõkkeid puudutavad lepingud;

34.   rõhutab vajadust keskenduda selgelt jõustamisele ning tagada, et kolmandad riigid täidaksid oma WTO raames võetud kohustusi, järgides õigust kasutada WTO vaidluste lahendamise mehhanismi;

Vaadates tulevikku

35.   on seisukohal, et kui see ei ole arenguküsimustega põhjendatud, siis peaks Euroopa Liit püüdma saada kaubanduspartneritelt soodustusi, mis on nende arengutasemega proportsionaalsed;

36.   nõuab tungivalt, et komisjon lülitaks uue põlvkonna vabakaubanduslepingutesse ja teistesse kaubandust mõjutavatesse lepingutesse selged sätted jõustamise ja vaidluste lahendamise kohta, eriti sellised, mis aitaksid kõrvaldada piiritaguseid tõkkeid;

37.   kutsub Euroopa Liidu kaubanduspartnereid astmeliselt vähendama või kõrvaldama tõkkeid, mis takistavad kaupade ja teenuste turulepääsu, ning optimeerima selle asemel kaubandusvõimalusi vastastikkuse põhimõtte alusel, kaasa arvatud kahepoolsetest, piirkondlikest ja mitmepoolsetest kõnelustest tulenevate turuavamismeetmete sobiva rakendamise kaudu;

38.   kutsub komisjoni üles esitama Euroopa Parlamendile iga-aastaseid aruandeid turulepääsu strateegia edusammude ja tulemuste kohta, pöörates erilist tähelepanu seatud prioriteetidele;

o
o   o

39.   teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1) ELT C 306 E, 15.12.2006, lk 400.
(2) ELT C 313 E, 20.12.2006, lk 276.
(3) ELT C 293 E, 2.12.2006, lk 155.
(4) ELT C 308 E, 16.12.2006, lk 182.
(5) ELT C 298 E, 8.12.2006, lk 235.
(6) ELT C 233 E, 28.9.2006, lk 103.
(7) ELT C 291 E, 30.11.2006, lk 321.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika