Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2007/2185(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0002/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0002/2008

Keskustelut :

PV 18/02/2008 - 26
CRE 18/02/2008 - 26

Äänestykset :

PV 19/02/2008 - 6.19
CRE 19/02/2008 - 6.19
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0053

Hyväksytyt tekstit
PDF 148kWORD 78k
Tiistai 19. helmikuuta 2008 - Strasbourg
EU:n strategia eurooppalaisten yritysten markkinoille pääsyn varmistamiseksi
P6_TA(2008)0053A6-0002/2008

Euroopan parlamentin päätöslauselma 19. helmikuuta 2008 EU:n strategiasta eurooppalaisten yritysten markkinoille pääsyn varmistamiseksi (2007/2185(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle "Globaali Eurooppa: markkinat avoimiksi Euroopan viejille vahvemman kumppanuuden avulla" (KOM(2007)0183),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle "Globaali Eurooppa kilpailijana maailmassa – EU:n kasvu- ja työllisyysstrategiaan liittyvä tiedonanto" (KOM(2006)0567),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "Globaali Eurooppa – Euroopan kaupan suojakeinot muuttuvassa maailmantaloudessa – Vihreä kirja julkista kuulemista varten" (KOM(2006)0763),

–   ottaa huomioon 28. syyskuuta 2006 antamansa päätöslauselman talous- ja kauppasuhteista Euroopan unionin ja Intian välillä(1),

–   ottaa huomioon 25. lokakuuta 2006 antamansa päätöslauselman komission vuosikertomuksesta Euroopan parlamentille yhteisön ulkopuolisten maiden yhteisöä vastaan toteuttamista polkumyynnin ja tukien vastaisista toimenpiteistä sekä suojatoimenpiteistä (2004)(2),

–   ottaa huomioon 4. huhtikuuta 2006 antamansa päätöslauselman Dohan kierroksen arvioinnista Hongkongissa järjestetyn Maailman kauppajärjestön ministerikokouksen jälkeen(3),

–   ottaa huomioon 12. lokakuuta 2006 antamansa päätöslauselman EU:n ja Mercosurin talous- ja kauppasuhteista alueiden välisen assosiaatiosopimuksen tekemiseksi(4),

–   ottaa huomioon 1. kesäkuuta 2006 antamansa päätöslauselman transatlanttisista taloussuhteista EU:n ja USA:n välillä(5),

–   ottaa huomioon 13. lokakuuta 2005 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin ja Kiinan kauppasuhteiden tulevaisuudennäkymistä (6),

–   ottaa huomioon komission tiedonantoon "Talouden uudistukset ja kilpailukyky: Euroopan kilpailukykyraportin 2006 tärkeimmät viestit" liittyvän komission työasiakirjan (SEC(2006)1467),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "Yhteisön Lissabon-ohjelman täytäntöönpano: EU:n valmistusteollisuutta vahvistavat toimintapuitteet – Yhtenäisempi lähestymistapa teollisuuspolitiikkaan" (KOM(2005)0474),

–   ottaa huomioon 23. ja 24. maaliskuuta 2006 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät,

–   ottaa huomioon 15. maaliskuuta 2006 antamansa päätöslauselman kevään 2006 Eurooppa-neuvostolle tiedotettavista Euroopan parlamentin Lissabonin strategiaa koskevista näkemyksistä(7),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "EU ja Kiina: kumppanuus tiivistyy, vastuu kasvaa (KOM(2006)0631) ja siihen liittyvän työasiakirjan "Kumppanuus tiivistyy, vastuu kasvaa – Toimintamalli EU:n ja Kiinan kauppaa ja investointeja varten: kilpailu ja kumppanuus" (KOM(2006)0632),

–   ottaa huomioon komission tiedonannon "Yhteisön Lissabon-ohjelman täytäntöönpano: kasvuun ja työllisyyteen tähtäävä nykyaikainen pk-yrityspolitiikka" (KOM(2005)0551),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan,

–   ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon (A6-0002/2008),

A.   ottaa huomioon, että Euroopan unioni on keskeinen toimija maailmankaupassa, ja katsoo, että sen olisi osoitettava edelleen johtajuutta globaalissa talousjärjestelmässä, jotta järjestelmästä tulisi oikeudenmukaisempi ja jotta siinä kunnioitettaisiin paremmin ympäristöllisiä ja sosiaalisia oikeuksia,

B.   ottaa huomioon, että Euroopan unioni on maailman suurin viejä ja palvelujen tarjoaja, ja katsoo EU:n olevan siksi hyvin kiinnostunut varmistamaan, että uudet markkinat tavaroille, palveluille ja investoinneille avataan,

C.   ottaa huomioon, että Euroopan unionin on pantava täytäntöön tavoitteellisempia ja kaukonäköisempiä strategioita, jotta se voi vastata globalisaation haasteisiin ja kohdata keskeisten nousevien kansantalouksien kasvavan kilpailun siten, että samalla säilytetään Euroopan taloudellinen, alueellinen ja sosiaalinen malli ja edistetään ihmisoikeuksia ja sosiaalisia ja yhteiskunnallisia normeja,

D.   katsoo, että taloudellinen avoimuus kotimaassa ja ulkomailla on ensisijaisen tärkeää työpaikkojen ja kasvun syntymisen sekä kansainvälisen kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta; katsoo, että Euroopan unionin olisi siksi markkinoillepääsystrategian puitteissa edelleen pyrittävä avaamaan EU:n markkinoita ja kannustettava kauppakumppaneita poistamaan omat esteensä ja edelleen avaamaan omia markkinoitaan,

E.   katsoo, että jos Euroopan unionin omilla tuottajilla on asianmukainen pääsy kolmansien maiden markkinoille, niiden on mahdollista säilyttää johtoasema korkean lisäarvon omaavien tavaroiden ja palvelujen alalla, tehdä tuotteistaan innovatiivisempia, edistää luovuutta, suojella teollis- ja tekijänoikeuksia ja saavuttaa merkittäviä mittakaavaetuja,

F.   katsoo, että kansainvälisen kaupan kehityksen myötä pääsy kolmansien maiden markkinoille tulee yhtä tärkeäksi kuin Euroopan unionin markkinoiden puolustaminen epäterveiltä kaupan käytännöiltä,

G.   katsoo, että kaupan vapauttaminen ja kaupan kasvavat volyymit edistävät kansainvälistä kilpailua mutta lisäävät myös vaaraa siitä, että vientiin kohdistetaan kaupan rajoituksia, jotka vaikuttavat haitallisesti Euroopan unionin yritysten kansainväliseen kilpailukykyyn,

H.   ottaa huomioon, että Maailman kauppajärjestön (WTO) sääntöjen vastainen protektionistinen käyttäytyminen sekä yhteisössä että sen ulkopuolella vaikuttaa väistämättä Euroopan unionin kilpailukykyyn,

I.   katsoo, että kaupan esteiden poistamisella edistetään varmasti eurooppalaisten tavaroiden ja palvelujen vientiä sekä varmistetaan Euroopan unionin talouden vakaa kasvu,

J.   ottaa huomioon, että EU:n kauppakumppanit kaikkialla maailmassa suojelevat puutteellisesti teollis- ja tekijänoikeuksia, mukaan luettuna maantieteelliset merkinnät ja alkuperänimitykset,

K.   katsoo, että on erittäin tärkeää erottaa toisistaan selkeästi perusteettomat kaupan esteet, jotka aiheutuvat siitä, että vakiintuneita kahden- ja monenvälisiä kauppasääntöjä pannaan täytäntöön epäjohdonmukaisesti, sekä sellaiset kaupan esteet, jotka aiheutuvat julkisten viranomaisten legitiimistä lainsäädännöllisestä ja hallinnollisesta toiminnasta jollain muulla kuin kaupan alalla mutta jolla on tahattomia vaikutuksia kauppaan,

L.   ottaa huomioon, että tuontia, vientiä ja kauttakuljetuksia koskevat raskaat tullimenettelyt, WTO:n voimassa oleviin sääntöihin perustumattomat hygienia- ja kasvinsuojelurajoitukset, kaupan suojakeinojen epäoikeudenmukainen käyttö sekä teollis- ja tekijänoikeuksien puutteellinen suojelu ovat selkeästi perusteettomia kaupan esteitä, joihin on puututtava, jotta voidaan helpottaa Euroopan unionin yritysten markkinoille pääsyä,

M.   katsoo, että vaikka on äärettömän vaikeaa arvioida tarkasti, kuinka suuri osa Euroopan unionin kaupasta kärsii ulkomaisten markkinoiden rajoituksista, näyttää ilmeiseltä, että kaupan esteillä on yleisesti ottaen huomattava vaikutus Euroopan unionin vientiin,

N.   ottaa huomioon, että Euroopan unionin taloudellinen läsnäolo on yleensä voimakkaampaa teollistuneissa maissa, joissa kysyntä on vakaata, mutta huomattavasti heikompaa nopeasti kasvavilla alueilla ja nousevilla markkinoilla, kuten Kiinassa ja Intiassa,

O.   ottaa huomioon, että Euroopan unionia pidetään yleisesti hyvin avoimina ja seurattavina markkinoina, joilla kilpailua häiritsevään käyttäytymiseen puututaan vakavasti ja joilla kaikille tuojille taataan oikeudenmukaiset ehdot heidän alkuperästään riippumatta,

P.   ottaa huomioon, että korkeat tullit muodostavat edelleen vakavan kaupan esteen erityisesti keskeisten nousevien maiden tapauksessa,

Q.   katsoo, että WTO on ainoa tehokas foorumi markkinoillepääsyn varmistamiselle sekä oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen maailmankaupan aikaansaamiselle; ottaa huomioon, että eurooppalaisen hallintomallin soveltamisen pitäisi osaltaan edistää sopivien ja oikeudenmukaisten sääntöjen kehittämistä ja varmistaa vakaamman ja kattavamman maailmankaupan sääntelyjärjestelmän,

R.   ottaa huomioon, että on komission yleisen edun mukaista varmistaa, että sen kumppanien omaksumat kauppaa koskevat lait ja käytännöt noudattavat mahdollisuuksien mukaan WTO:n sääntöjä ja muita kansainvälisiä sääntöjä,

S.   ottaa huomioon, että kaupan esteet ja sisäiset esteet eivät haittaa ainoastaan tavaroiden kauppaa vaan vaikuttavat merkittävästi myös palvelujen ja julkisten hankintojen kauppaan,

T.   ottaa huomioon, että ongelmien ratkaiseminen ja tehokkaampi toiminta teollisuuden legitiimien etujen ja odotusten puolesta olisi näkyvyyden ja uskottavuuden kannalta myös Euroopan unionin edun mukaista,

U.   ottaa huomioon, että tarkistetussa Lissabonin strategiassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää Euroopan unionin teollisuusyrityksiltä vakaan kilpailukyvyn kehittämistä ja ylläpitämistä maailmanlaajuisilla markkinoilla,

V.   ottaa huomioon, että kilpailukyky perustuu etenkin pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritykset) osalta yhä lisääntyvässä määrin tutkimukseen, kehitykseen, innovaatioihin ja teollis- ja tekijänoikeuksiin,

W.   ottaa huomioon, että kilpailukyvyn kehittämisen kaksi edellytystä ovat varma energiansaanti ja Euroopan unionin yritysten esteettömät mahdollisuudet käyttää uusinta tieto- ja viestintätekniikkaa,

Yleiskatsaus

1.   korostaa, että tarkistetun ja kunnianhimoisemman markkinoillepääsystrategian, jonka avulla pyritään avaamaan uudet maailmanmarkkinat eurooppalaisille tuotteille ja palveluille, onnistuneella täytäntöönpanolla todennäköisesti paitsi laajennetaan Euroopan unionin globaalia roolia niin myös säilytetään olemassa olevat työpaikat ja luodaan uusia työpaikkoja EU:hun sekä parannetaan Euroopan unionin kilpailukykyä ja myötävaikutetaan olennaisesti Lissabonin strategian tavoitteiden saavuttamiseen;

2.   palauttaa mieleen, että Euroopan unionin strategialla eurooppalaisten yritysten markkinoille pääsyn varmistamiseksi on tarkoitus vaikuttaa erityisesti kehittyneisiin ja nousevan talouden maihin;

3.   painottaa, että Euroopan unionin vienti niin kehittyneisiin kuin nousevan talouden maihin kärsii usein markkinoillepääsyn ehtoja koskevasta vastavuoroisuuden puutteesta, kansainvälisten kaupan sääntöjen puutteellisesta noudattamisesta ja epäterveiden kaupan käytäntöjen leviämisestä;

4.   vaatii komissiota varmistamaan, että Euroopan unionin legitiimejä kaupallisia etuja puolustetaan kolmansien maiden petollisia tai epäterveitä kaupan käytäntöjä vastaan, ja katsoo, että Euroopan unionin olisi reagoitava nopeasti ja päättäväisesti, jos kolmannet maat rajoittavat perusteettomasti Euroopan unionin yritysten pääsyä markkinoilleen;

5.   panee merkille sääntelykysymysten kasvavan merkityksen kansainvälisessä kaupassa; kehottaa pyrkimään suurempaan johdonmukaisuuteen Euroopan unionin ja sen tärkeimpien kauppakumppanien välisissä säännöissä ja käytänteissä ja korostaa, että sääntöjen ja säännösten yhdenmukaistaminen ei saa johtaa terveyttä, turvallisuutta tai ympäristöä ja sosiaalisia kysymyksiä koskevan EU:n lainsäädännön heikentämiseen vaan siihen, että Euroopan unionin tärkeimmät kauppakumppanit laativat parempia sääntöjä;

6.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita noudattamaan pitkäjänteistä lähestymistapaa niiden rakenteellisten vääristymien suhteen, jotka ovat luonteeltaan sellaisia, että ne pysyvät ennallaan tai toistuvat myös sen jälkeen, kun komissio on toteuttanut toimia; kehottaa komissiota kiinnittämään huomiota myös sellaisiin tapauksiin, joissa esteiden varhainen poistaminen on epätodennäköistä, vaikka niiden poistaminen on tarpeellista yhtäläisten ehtojen palauttamiseksi tärkeillä ulkomaisilla markkinoilla;

7.   kehottaa komissiota pitämään vakavia ja järjestelmällisiä WTO-sopimusten velvoitteiden ja muiden kansainvälistä kauppaa koskevien säännösten rikkomisia asioina, jotka on hoidettava viipymättä, ja varmistamaan, että tällaisten sääntöjen noudattaminen ei riipu muista kuin kulloinkin asianomaiseen tapaukseen liittyvistä poliittisista ja taloudellisista näkökohdista;

8.   kehottaa kolmansia maita peruuttamaan eurooppalaisia yrityksiä koskevat omistusrajoitukset sekä poistamaan syrjivät säännöt;

9.   on tyytyväinen komission ehdottamaan markkinoillepääsyn ensisijaisten tavoitteiden yksilöintiä koskevaan lähestymistapaan mutta vaatii myös muiden kriteerien huomioon ottamista, jotta varmistetaan, että tästä aloitteesta hyötyvät mahdollisimman monet Euroopan unionin taloudelliset toimijat ja erityisesti pk-yritykset, joiden menestyminen riippuu väistämättä teollis- ja tekijänoikeuksien selkeästä määrittelystä ja monopolihinnoittelun tiukasta rajoittamisesta;

10.   korostaa, että kaupan esteiden vastaisen taistelun onnistuminen stimuloi kasvua, tuotantoa ja kauppaa Euroopan unionissa ja kaikkialla maailmassa muun muassa tekemällä markkinoille pääsyn edellytyksistä avoimempia, ennustettavampia ja kilpailukykyisempiä sekä luomalla yhteyden Euroopan unionin ja kansainvälisten markkinoiden välille tai vahvistamalla sitä;

11.   uskoo, että Euroopan unionin kohdemaiden kanssa tehtävät vapaakauppasopimukset ovat merkityksettömiä, jollei niillä turvata merkittävää markkinoille pääsyä ja todellista edistystä muiden kuin tulliesteiden vähentämisen ja viime kädessä niiden poistamisen alalla, koska on syytä muistaa, että ne häiritsevät kauppaa usein pahemmin kuin tulliesteet;

Komission tiedonanto

12.   on tyytyväinen komission aloitteeseen saattaa markkinat avoimiksi eurooppalaisille viejille vahvemman kumppanuuden avulla ja saavuttaa ennen kaikkea käytännön tuloksia eurooppalaisten yritysten kannalta helpottamalla markkinoille pääsyä nousevilla markkinoilla, joilla eurooppalaiset yritykset joutuvat kohtaamaan uusia ja monimutkaisia kaupan ja investointien esteitä; panee tyytyväisenä merkille komission aloitteen koordinoida Euroopan unionin kauppapolitiikan ja markkinoille pääsyä koskevan strategian tavoitteita ja välineitä tavalla, joka hyödyntää tehokkaasti Euroopan unionin potentiaalia kansainvälisen kaupan ja kilpailukyvyn saroilla;

13.   on erityisen tyytyväinen komission ehdotuksiin komission, jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin yritysten välisen kumppanuuden vahvistamiseksi, minkä tarkoituksena on auttaa suoraan taloudellisia toimijoita ratkaisemaan kolmansien maiden markkinoille pääsyä koskevat konkreettiset ongelmat niiden toimintaedellytyksiin soveltuvalla tavalla ja soveltuvassa aikataulussa;

14.   katsoo, että komissiolla voi olla merkittävä tehtävä uuden markkinoillepääsyä koskevan strategian täytäntöönpanossa siten, että se varmistaa kansallisten ja yhteisön toimien asianmukaisen koordinoinnin, yhdistää muutoin hajanaiset resurssit ja huolehtii eurooppalaisten viejien oikeuksien ja etujen tehokkaammasta suojaamisesta;

15.   katsoo, että Euroopan unionilla on korvaamaton rooli, kun pyritään takaamaan kansainvälisen kaupan tasapuoliset kilpailuedellytykset läheisessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ja ottaen huomioon toissijaisuusperiaate ja nykyisen toimivaltajaon tasapaino;

16.   pitää tärkeänä, että markkinoillepääsystrategian tulosten laatua ja määrää arvioidaan säännöllisesti, jotta voidaan tarkastella sen tehokkuutta; kehottaa komissiota kehittämään asianmukaisen markkinoille pääsyä koskevan toimintasuunnitelman ja esittämään Euroopan parlamentille samanlaisen vuotuisen markkinoillepääsykertomuksen kuin kaupan suojakeinojen osalta on jo esitetty;

17.   kehottaa eurooppalaisia yrityksiä, jotka kilpailevat toistensa kanssa laillisesti Euroopan unionissa ja sen ulkopuolella, lähestymään markkinoille pääsyä koskevaa uutta strategiaa yhteistyön kannalta, kun otetaan huomioon, että ulkomaisten markkinoiden avaaminen sekä vapaan ja oikeudenmukaisen kaupan varmistaminen palvelee niiden yhteisiä etuja ja edellyttää siten yhteisiä ja koordinoituja ponnisteluja;

18.   pahoittelee sitä, että edellä mainitussa tiedonannossa "Globaali Eurooppa: Vahvempi kumppanuus markkinoille pääsyn varmistamiseksi unionin vientiyrityksille" on jätetty huomiotta useita liike-elämän, ammattiliittojen, kuluttajajärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan perusteltuja ja kokemusperäisiä suosituksia, ja kehottaa komissiota ottamaan ne huomioon kyseisen tiedonannon täytäntöönpanon yhteydessä;

Markkinoillepääsyä koskevat aloitteet Euroopan unionissa

19.   painottaa tarvetta komission ja jäsenvaltioiden välisen yhteistyön tehostamiseen tiedon ja hyvien käytänteiden jakamiseksi; kehottaa jäsenvaltioita luomaan kansallisia verkostoja ja tarvittaessa alueellisia neuvontapisteitä tietojen ja valitusten keskittämiseksi siten, että pk-yritysten edut ja tarpeet otetaan erityisesti huomioon;

20.   katsoo, että tällaisten verkostojen tehokkuus parantuisi huomattavasti, jos kansalliset ja paikalliset eri teollisuusalojen yhdistykset, kauppakamarit, pk-yritysten yhdistykset ja kaupanedistämiselimet osallistuisivat niiden perustamiseen;

21.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita perustamaan markkinoille pääsyä käsittelevän neuvoa-antavan komitean sekä varmistamaan pysyvän yhteyden perustamissopimuksen 133 artiklassa tarkoitettuun komiteaan, kaupan esteitä käsittelevään sääntelykomiteaan ja muihin tähän liittyviin komiteoihin;

22.   kehottaa komissiota luomaan pysyvän vuoropuhelujärjestelmän, joka antaa jäsenvaltioille ja tarvittaessa alueille ja muille eurooppalaisille sidosryhmille mahdollisuuden jakaa tietoa sekä määritellä strategioita ja painopisteitä;

23.   kehottaa komissiota ottamaan huomioon seuraavat seikat markkinoillepääsystrategian täytäntöönpanossa:

   markkinoillepääsyyn liittyviä kysymyksiä käsittelevän yksikön henkilöstön lisääminen Brysselissä;
   tehokkaan valitusrekisterin luominen kaupan pääosastoon;
   erityyppisten muiden kuin tulliesteiden käsittelyä koskevien jäsenneltyjen ohjeiden laatiminen;
   jäsenvaltioita ja yrityksiä (erityisosasto pk-yrityksiä varten) palvelevan neuvontapisteen perustaminen kaupan pääosastoon;
   komission tarjoamia markkinoillepääsyyn liittyviä palveluja koskevan tiedotuspolitiikan tarkistaminen ja parantaminen erityisesti pk-yritysten tarpeita ajatellen;
   potentiaalisten käyttäjien määrän kasvattaminen tarjoamalla perustiedot kaikilla Euroopan unionin virallisilla kielillä (esimerkiksi esitteet);
   markkinoillepääsyä koskevan tietokannan kehittäminen yritysten tarpeita paremmin vastaavaksi ja helppokäyttöisemmäksi;
   markkinoillepääsyä koskevia kysymyksiä käsittelevien komission yksiköiden keskinäisen yhteistyön, johdonmukaisuuden ja tiedonvälityksen parantaminen;
   liike-elämän edustajien osallistumisen varmistaminen markkinoille pääsyä käsittelevässä neuvoa-antavassa komiteassa;
   painopisteitä koskevien jäsenneltyjen suuntaviivojen kehittäminen, mukaan luettuna se, mille markkinoille ja aloille ja mihin esteisiin olisi keskityttävä;
   aseman vahvistaminen kansainvälisissä standardointielimissä kuten kansainvälisessä standardointijärjestössä (ISO);

Markkinoillepääsyä koskevat aloitteet kolmansissa maissa

24.   kehottaa parantamaan kolmansia maita koskevaa komission ja jäsenvaltioiden välistä koordinaatiota, koska se mahdollistaisi markkinoillepääsyä koskevia kysymyksiä käsittelevien diplomaattisten ja hallitusten resurssien tehokkaamman käytön;

25.   korostaa, että komission lähetystöille ja hiljattain perustetuille markkinoillepääsyä käsitteleville tiimeille olisi annettava selkeä ja kunnianhimoinen tehtävä; toistaa, että markkinoillepääsystrategia voi onnistua vain, jos jäsenvaltiot ovat valmiita antamaan käyttöön omia resurssejaan (sekä henkilöstöä että varoja) mahdollisuuksiaan, etujaan ja tavoitteitaan vastaavasti;

26.   kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita lisäämään yhteistyötä eurooppalaisten kauppakamarien, kauppayhdistysten ja kolmansissa maissa toimivien jäsenvaltioiden kaupanedistämiselinten kanssa ja varmistamaan asianmukainen tietojenvaihto EU:n edustustojen, jäsenvaltioiden lähetystöjen sekä muiden ulkomaankaupasta vastaavien valtiollisten elinten ja asianomaisten eurooppalaisten liike-elämän yhdistysten välillä;

27.   kehottaa komissiota kohdentamaan uudelleen komission lähetystöjen käytettävissä olevat henkilöresurssit sekä mahdollisesti lisäämään niitä, jotta markkinoillepääsyä käsittelevien tiimien käynnistämiseen ja menestyksekkään toiminnan varmistamiseen on käytettävissä enemmän henkilöstöä erityisesti keskeisissä edustustoissa, kuten Peking, New Delhi, Moskova ja Brasilia;

Alakohtaiset kysymykset

28.   tukee markkinoillepääsystrategian mukaisten erityisaloitteiden perustamista, joiden avulla pyritään poistamaan erityisesti palveluihin, julkisiin hankintoihin, investointeihin sekä teollis- ja tekijänoikeuksiin, tullimenettelyihin, valtionapuun ja muihin tukiin liittyvät esteet, sekä luomaan kilpailua koskevat säännöt ja huolehtimaan niiden asianmukaisesta täytäntöönpanosta kolmansissa maissa;

29.   vaatii komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että pk-yritykset voivat johdonmukaisesti hyötyä markkinoillepääsyä koskevista uusista aloitteista; kehottaa komissiota määrittelemään tilapäiset toimet, joilla pyritään vahvistamaan pk-yritysten tuotteiden läsnäoloa kolmansien maiden markkinoilla ja puolustamaan niiden legitiimejä oikeuksia kolmansissa maissa noudatettuja yksipuolisia käytäntöjä vastaan;

30.   kehottaa komissiota käsittelemään erityisesti kaikkia eurooppalaisten yritysten tarjoamien Internetin ja tietoyhteiskunnan palvelujen rajoituksia kolmansissa maissa osana sen ulkoista kauppapolitiikkaa ja pitämään kaikkia näiden palvelujen tarjonnan tarpeettomia rajoituksia kaupan esteinä;

Monenkeskinen lähestymistapa

31.   pitää tärkeänä luoda synergiaa Euroopan unionin tärkeimpien kauppakumppanien (kuten Yhdysvaltojen, Kanadan ja Japanin) kanssa yhteisen markkinoillepääsystrategian määrittelemiseksi ja erittäin tarpeellisen markkinoillepääsyä koskevan monenkeskisen sopimuksen aikaansaamisen valmistelemiseksi;

32.   toistaa pitävänsä tarpeellisena kansainvälisen sääntely-yhteistyön jatkuvaa syventämistä ja lähentämistä, jotta voidaan poistaa turhat päällekkäisyydet ja alentaa kuluttajille, teollisuudelle ja hallituksille aiheutuvia kustannuksia; kehottaa komissiota edistämään Euroopan unionin ja sen kauppakumppaneiden monenvälisten ja kahdenvälisten standardien ja sääntöjen asteittaista lähentämistä;

33.   kehottaa komissiota edistämään erityisten WTO-mekanismien käyttöönottoa, jotta uusien ja esiin nousevien muiden kuin tulliesteiden käsittely nopeutuisi; katsoo, että komission olisi tältä osin kannustettava muita kauppakumppaneita hyödyntämään suuremmassa määrin kaupan teknisiä esteitä koskevien sopimusten mukaisia ilmoitusmenettelyjä;

34.   vaatii keskittymään sääntöjen noudattamiseen ja kolmansien maiden WTO-velvoitteiden noudattamisen varmistamiseen käyttämällä WTO:n riitojenratkaisumenettelyä tämän oikeuden puolustamiseksi;

Tulevaisuuden näkymät

35.   katsoo, että jolleivät kehitysyhteistyöhön liittyvät syyt anna aihetta toimia toisin, Euroopan unionin olisi parhaansa mukaan pyrittävä saamaan kauppakumppaneiltaan myönnytyksiä, jotka ovat suhteessa niiden kehitystasoon;

36.   kehottaa komissiota sisällyttämään uuden sukupolven vapaakauppasopimuksiin ja muihin kauppaan vaikuttaviin sopimuksiin niiden täytäntöönpanoa ja riitojen ratkaisua koskevia selkeitä määräyksiä, erityisesti sisäisten esteiden poistamiseen tarkoitettuja määräyksiä;

37.   kehottaa Euroopan unionin kauppakumppaneita asteittain vähentämään tavaroiden ja palvelujen markkinoille pääsyä rajoittavia esteitä tai purkamaan ne ja sen sijaan optimoimaan keskinäiset kaupankäyntimahdollisuudet vastavuoroisuuden pohjalta, mukaan luettuna kahdenvälisiin, alueellisiin ja monenvälisiin neuvotteluihin perustuvien markkinoiden avaamistoimenpiteiden tyydyttävä täytäntöönpano;

38.   kehottaa komissiota esittämään Euroopan parlamentille vuosittain kertomuksen markkinoillepääsystrategian tuloksista ja kiinnittämään siinä erityistä huomiota asetettuihin painopisteisiin;

o
o   o

39.   kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

(1) EUVL C 306 E, 15.12.2006, s. 400.
(2) EUVL C 313 E, 20.12.2006, s. 276.
(3) EUVL C 293 E, 2.12.2006, s. 155.
(4) EUVL C 308 E, 16.12.2006, s. 182.
(5) EUVL C 298 E, 8.12.2006, s. 235.
(6) EUVL C 233 E, 28.9.2006, s. 103.
(7) EUVL C 291 E, 30.11.2006, s. 321.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö