Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/2185(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0002/2008

Teksty złożone :

A6-0002/2008

Debaty :

PV 18/02/2008 - 26
CRE 18/02/2008 - 26

Głosowanie :

PV 19/02/2008 - 6.19
CRE 19/02/2008 - 6.19
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0053

Teksty przyjęte
PDF 383kWORD 89k
Wtorek, 19 lutego 2008 r. - Strasburg
Strategia EU na rzecz łatwiejszego dostępu do rynku dla europejskich eksporterów
P6_TA(2008)0053A6-0002/2008

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie strategii UE na rzecz łatwiejszego dostępu do rynku dla europejskich eksporterów (2007/2185(INI))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Globalny wymiar Europy: Wzmocnione partnerstwo na rzecz lepszego dostępu do rynku dla europejskich eksporterów (COM(2007)0183),

–   uwzględniając komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Globalny wymiar Europy: konkurowanie na światowym rynku. Wkład w strategię wzrostu gospodarczego i zatrudnienia UE" (COM(2006)0567),

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Globalny wymiar Europy: Europejskie instrumenty ochrony handlu w kontekście zmian w gospodarce światowej. Zielona księga do konsultacji społecznej" (COM(2006)0763),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 28 września 2006 r. w sprawie stosunków gospodarczych i handlowych UE- Indie(1),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 października 2006 r. w sprawie rocznego sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego dotyczącego działań antydumpingowych, antysubsydyjnych i ochronnych prowadzonych przez państwa trzecie wobec Wspólnoty (2004)(2),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie oceny rundy z Ad-Douhy przyjętej po konferencji ministerialnej WTO w Hongkongu(3),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 października 2006 r. w sprawie stosunków gospodarczych i handlowych między UE a Mercosurem w perspektywie zawarcia układu o stowarzyszeniu(4),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie transatlantyckich stosunków gospodarczych między UE i Stanami Zjednoczonymi(5),

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 października 2005 r. w sprawie perspektyw dla stosunków handlowych UE- Chiny(6),

–   uwzględniając dokument roboczy Komisji towarzyszący komunikatowi Komisji zatytułowanemu "Reformy gospodarcze i konkurencyjność: główne przesłania sprawozdania na temat europejskiej konkurencyjności w 2006 r." (SEC(2006)1467),

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Wdrażanie wspólnotowego programu lizbońskiego: Ramy polityki na rzecz wzmocnienia produkcji UE - w stronę bardziej zintegrowanego podejścia do polityki przemysłowej" COM (2005) 0474)

–   uwzględniając konkluzje prezydencji przyjęte na posiedzeniu Rady Europejskiej, które odbyło się w dniach 23 i 24 marca 2006 r.,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie wkładu w dotyczącą Strategii Lizbońskiej debatę w ramach wiosennego szczytu Rady Europejskiej 2006(7),

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "UE - Chiny: bliższe partnerstwo, większa odpowiedzialność (COM(2006)0631) oraz towarzyszący mu dokument roboczy zatytułowany "Bliższe partnerstwo, większa odpowiedzialność: dokument programowy w sprawie handlu i inwestycji UE - Chiny: konkurencja i partnerstwo (COM(2006)0632),

–   uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany "Wdrażanie wspólnotowego programu lizbońskiego: Nowoczesna polityka wzrostu i zatrudnienia dla małych i średnich przedsiębiorstw"(COM(2005)0551),

–   uwzględniając art. 45 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinię Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A6-0002/2008),

A.   mając na uwadze, że Unia Europejska jest jedną z głównych stron w handlu międzynarodowym oraz że powinna nadal być liderem w światowym systemie gospodarczym, tak aby stał się on bardziej sprawiedliwy i aby przestrzegał przepisów w zakresie ochrony środowiska i praw socjalnych,

B.   mając na uwadze, że Unia Europejska jest jednym z największych eksporterów i największym usługodawcą, a w związku z tym w jej interesie leży zagwarantowanie otwierania nowych rynków towarów, usług i inwestycji,

C.   mając na uwadze, że Unia Europejska musi wdrożyć bardziej ambitne i wybiegające w przyszłość strategie w celu sprostania wyzwaniom globalizacji i stawienia czoła wzrostowi konkurencji, jaką przedstawiają główne gospodarki wschodzące, chroniąc jednocześnie europejski model gospodarczy, regionalny i społeczny, a także promując prawa człowieka oraz standardy społeczne i standardy w zakresie ochrony środowiska,

D.   mając na uwadze, iż zgadza się, co do podstawowego znaczenia, jakie otwarcie rynku, zarówno w wymiarze wewnętrznym jak i zagranicznym, ma dla tworzenia miejsc pracy i wzrostu, jak i dla utrzymania konkurencyjności w kontekście międzynarodowym; mając na uwadze, że Unia Europejska powinna zatem, w ramach strategii dostępu do rynku, kontynuować działania mające na celu otwarcie rynków UE, a także zachęcać swoich partnerów handlowych do usuwania ich własnych barier i większego otwarcia swoich rynków,

E.   mając na uwadze, że odpowiedni dostęp do rynków krajów trzecich umożliwi wewnętrznym producentom Unii Europejskiej pozostanie liderem w zakresie produktów i usług o wysokiej wartości dodanej, rozwój innowacji ich produktów, wspieranie kreatywności, ochronę praw własności intelektualnej oraz osiągnięcie znaczącej ekonomii skali,

F.   mając na uwadze, że rozwój handlu międzynarodowego umożliwia dostęp do rynków krajów trzecich, co jest równie ważne jak ochrona rynków Unii Europejskiej przed nieuczciwymi praktykami,

G.   mając na uwadze, że liberalizacja handlu i zwiększenie wymiany handlowej wspierają międzynarodową konkurencję, ale również zwiększają ryzyko zależności eksportu od barier handlowych, które mają niekorzystny wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw Unii Europejskiej w wymiarze międzynarodowym,

H.   mając na uwadze, że konkurencyjność Unii Europejskiej może tylko ucierpieć z powodu protekcjonistycznej postawy, która nie opiera się na zasadach Światowej Organizacji Handlu, czy to wewnątrz czy na zewnątrz Wspólnoty,

I.   mając na uwadze, że zniesienie barier handlowych bez wątpienia wpłynie na zwiększenie eksportu towarów i usług z Europy oraz zagwarantuje stabilny wzrost gospodarki Unii Europejskiej,

J.   mając na uwadze, że należy uwzględnić nieskuteczną ochronę praw własności intelektualnej, w tym oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia, przez partnerów handlowych UE w ujęciu ogólnym,

K.   mając na uwadze, że sprawą najwyższej wagi jest dokonanie rozróżnienia pomiędzy nieuzasadnionymi a priori barierami w handlu a niespójnym wdrażaniem ustalonych dwustronnych i wielostronnych zasad handlowych oraz barierami w handlu wynikającymi ze zgodnej z prawem działalności legislacyjnej i administracyjnej władz publicznych, u której podstaw nie leżą kwestie handlowe, ale która niesie ze sobą niezamierzone skutki dla handlu,

L.   mając na uwadze, że uciążliwe procedury celne w zakresie przywozu, wywozu i tranzytu, restrykcje sanitarne i fitosanitarne, które nie są usprawiedliwione istniejącymi zasadami WTO, niesprawiedliwe stosowanie instrumentów ochrony handlu oraz słaba ochrona praw własności intelektualnej są a priori nieuzasadnionymi barierami w handlu, którymi należy się zająć w celu ulepszenia warunków dostępu do rynku dla przedsiębiorstw europejskich,

M.  mając na uwadze, że pomimo wyjątkowych trudności w dokładnym oszacowaniu ilości towarów z Unii Europejskiej blokowanych restrykcjami rynków zagranicznych, wydaje się jasne, że bariery handlowe mają znaczący wpływ na ogólny wynik eksportu Unii Europejskiej,

N.   mając na uwadze, że obecność gospodarcza Unii Europejskiej jest zwykle bardziej widoczna w państwach uprzemysłowionych, w których popyt jest statyczny, a znacznie mniejsza na szybko rozwijających się obszarach i na wschodzących rynkach, jak Chiny i Indie,

O.   mając na uwadze, że Unia Europejska jest w ogólnym ujęciu uznawana za bardzo otwarty i przejrzysty rynek, na którym poważnie traktowany jest problem praktyk szkodliwych dla konkurencji i który gwarantuje sprawiedliwe warunki dla dóbr importowanych niezależnie od ich pochodzenia,

P.   mając na uwadze, że wysokie cła nadal stanowią poważną przeszkodę w handlu, szczególnie w stosunkach z głównymi krajami wschodzącymi,

Q.   mając na uwadze, że Światowa Organizacja Handlu pozostaje jedynym skutecznym forum dla zagwarantowania dostępu do rynków i osiągnięcia sprawiedliwego i zrównoważonego handlu na świecie; mając na uwadze, że promocja europejskiego modelu rządów powinna przyczynić się do opracowania dalszych odpowiednich i sprawiedliwych przepisów i zapewnienia bardziej stabilnego i wyczerpującego systemu regulacyjnego dla światowego handlu,

R.   mając na uwadze, że w ogólnym interesie Komisji leży zapewnienie, że legislacja handlowa i praktyki przyjmowane przez jej partnerów są zgodne ta tyle, na ile jest to tylko możliwe z WTO oraz z innymi przepisami międzynarodowymi,

S.   mając na uwadze, że przeszkody w handlu oraz niekonwencjonalne bariery dotykają nie tylko handlu dobrami, ale również w znacznym stopniu negatywnie wpływają na handel usługami i na zamówienia publiczne,

T.   mając na uwadze, że rozwiązywanie problemów i bardziej skuteczna ochrona słusznych interesów i oczekiwań przemysłu byłyby również korzystne dla Unii Europejskiej pod względem jej widoczności i wiarygodności,

U.   mając na uwadze, że realizacja celów agendy lizbońskiej po przeglądzie wymaga od przemysłu w UE rozwinięcia i utrzymania stabilnej i konkurencyjnej pozycji na rynku światowym,

V.   mając na uwadze, że konkurencyjność - szczególnie w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw - w coraz większym stopniu opiera się na badaniach naukowych, rozwoju, innowacji i prawach własności intelektualnej,

W.   mając na uwadze, że dwa warunki wstępne konkurencyjności to z jednej strony bezpieczeństwo dostaw energii, a z drugiej swobodny dostęp przedsiębiorstw z Unii Europejskiej do najnowocześniejszych technologii informacji i komunikacji,

Przegląd ogólny

1.   podkreśla, że pomyślne wdrożenie nowej, bardziej ambitnej strategii dostępu do rynków, mającej na celu otwarcie nowych rynków światowych na produkty i usługi pochodzące z Unii Europejskiej nie tylko zwiększy globalną rolę Unii Europejskiej, ale również ochroni prawdopodobnie istniejące miejsca pracy w Europie i przyczyni się do utworzenia nowych, wzmocni konkurencyjność Unii Europejskiej przyczyniając się w znacznym stopniu do osiągnięcia celów strategii lizbońskiej;

2.   przypomina, że wzmocnione partnerstwo na rzecz łatwiejszego dostępu do rynku ma szczególnie za cel dotarcie do rozwiniętych i rozwijających się gospodarek;

3.   podkreśla jednak, że na wyniki eksportu UE - wobec rozwiniętych i rozwijających się gospodarek - niekorzystnie wpływa często brak wzajemności w warunkach dostępu do rynku i niewystarczająca zgodność z ustalonymi zasadami handlowymi oraz szerzenie się niesprawiedliwych praktyk handlowych;

4.   wzywa Komisję do zapewnienia, że wynikające z prawa interesy handlowe Unii Europejskiej są chronione przed nadużyciami i niesprawiedliwymi praktykami krajów trzecich; wyraża przekonanie, że Unia Europejska powinna zdecydowanie i niezwłocznie reagować, gdy kraje trzecie w nieuzasadniony sposób ograniczają dostęp przedsiębiorstw pochodzących z Unii Europejskiej do swoich rynków;

5.   zauważa wzrastające znaczenie kwestii normatywnych w handlu międzynarodowym; wzywa do większej spójności zasad i praktyk stosowanych w UE z zasadami i praktykami jej głównych partnerów handlowych; podkreśla, że harmonizacja przepisów i zasad nie powinna prowadzić do osłabienia przepisów w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i przepisów socjalnych w Europie, a przyczynić się do przyjęcia lepszych przepisów przez głównych partnerów handlowych Unii Europejskiej;

6.   wzywa Komisję i państwa członkowskie do przyjęcia długoterminowego podejścia do nierównowagi strukturalnej, która z uwagi na jej charakter prawdopodobnie nadal będzie występować, nawet po podjęciu działań przez Komisję; wzywa Komisję, aby nie ignorowała przypadków, w których nie istnieje prawdopodobieństwo wczesnego zniesienia barier, tam gdzie ich zniesienie jest jednak konieczne do ustanowienia równych szans na głównych rynkach zagranicznych;

7.   wzywa Komisję, aby zajęła się przypadkami poważnych i systematycznych naruszeń porozumień i zasad WTO oraz innych międzynarodowych przepisów handlowych wymagających natychmiastowych rozwiązań, oraz aby zagwarantowała, by egzekwowanie tych przepisów nie było podporządkowane żadnym politycznym ani gospodarczym względom, innym niż dotyczące danego przypadku;

8.   wzywa państwa trzecie do zniesienia ograniczeń w zakresie zagranicznego udziału w odniesieniu do przedsiębiorstw europejskich oraz do usunięcia dyskryminujących przepisów;

9.   z zadowoleniem przyjmuje podejście zaproponowane przez Komisję odnośnie ustanowienia priorytetów w zakresie dostępu do rynków, wzywa ją jednakże do rozważenia również innych kryteriów, które zapewnią, że ta nowa inicjatywa wesprze jak najwięcej podmiotów gospodarczych w Unii Europejskiej a w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, których przetrwanie jest nieuchronnie zależne od jasnego zdefiniowania oraz efektywnego wdrażania praw własności intelektualnej oraz stanowczych restrykcji w zakresie opłat monopolistycznych;

10.   podkreśla, że powodzenie w zwalczaniu barier w handlu będzie impulsem dla inwestycji, produkcji i handlu w Unii Europejskiej i na całym świecie sprawiając między innymi, że warunki dostępu do rynku będą bardziej przejrzyste, przewidywalne i konkurencyjne oraz ustanawiając lub wzmacniając związki pomiędzy Unią Europejską a rynkami międzynarodowymi;

11.   wyraża przekonanie, że umowy w sprawie wolnego handlu zawarte z kluczowymi dla Unii Europejskiej państwami będą pozbawione znaczenia, jeżeli nie zabezpieczą znacznego dostępu do rynku i rzeczywistego postępu w zmniejszaniu i ostatecznym usuwaniu barier pozataryfowych, które – o czym warto przypomnieć – często powodują większe zakłócenia konkurencji niż bariery taryfowe;

Komunikat Komisji

12.   z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji w sprawie ustanowienia silniejszego partnerstwa, mającego na celu udzielenie dostępu do rynków dla eksporterów europejskich, a szczególnie osiągnięcie konkretnych rezultatów z korzyścią dla europejskich przedsiębiorstw poprzez ulepszenie dostępu do rynków wschodzących, na których europejskie przedsiębiorstwa napotykają na nowe i złożone bariery w handlu i inwestycjach; z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji dotyczącą koordynowania celów i narzędzi unijnej polityki handlowej i strategii dostępu do rynku w sposób, który skutecznie wykorzystuje potencjał Unii Europejskiej w dziedzinie handlu międzynarodowego i globalnej konkurencyjności;

13.   ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje projekt Komisji, aby ustanowić silniejsze partnerstwo pomiędzy Komisją, państwami członkowskimi, biznesem w Unii Europejskiej, aby bezpośrednio wesprzeć podmioty gospodarcze w przezwyciężeniu konkretnych trudności, na jakie mogą napotkać w dostępie do rynków krajów trzecich w sposób właściwy dla świata biznesu i we właściwym czasie;

14.   wyraża przekonanie, że Komisja może odegrać znaczącą rolę we wdrażaniu nowej strategii dostępu do rynków poprzez zagwarantowanie odpowiedniego stopnia koordynacji pomiędzy działaniami na poziomie krajowym i Wspólnoty, wykorzystując zasoby, które w innym przypadku byłyby rozproszone oraz zapewniając bardziej skuteczną ochronę praw i interesów eksporterów europejskich;

15.   jest zdanie, że Unia Europejska jest niezastąpiona w roli, jaką ma do odegrania w zapewnianiu równych warunków gry w handlu międzynarodowym, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i przy uwzględnieniu zasady pomocniczości oraz równowagi pomiędzy istniejącymi uprawnieniami;

16.   podkreśla wagę okresowej jakościowej i ilościowej oceny rezultatów osiągniętych w ramach strategii dostępu do rynku w celu oszacowania jej skuteczności; wzywa Komisję Europejską do opracowania odpowiedniego planu działań w zakresie dostępu do rynku i przedłożenia Parlamentowi Europejskiemu rocznego sprawozdania w sprawie dostępu do rynku, na wzór praktyki stosowanej obecnie w zakresie instrumentów ochrony handlu;

17.  wzywa przedsiębiorstwa europejskie, które zgodnie z prawem konkurują ze sobą wewnątrz Unii Europejskiej i poza nią, do przyjęcia opartego na współpracy podejścia do nowej strategii dostępu do rynku, pamiętając o tym, że otwarcie zagranicznych rynków i zapewnienie wolnego i sprawiedliwego handlu służy ich wspólnym interesom i tym samym wymaga wspólnych i skoordynowanych wysiłków;

18.   wyraża ubolewanie z powodu faktu, że w wyżej wspomnianym komunikacie zatytułowanym "Globalny wymiar Europy: Wzmocnione partnerstwo na rzecz lepszego dostępu do rynku dla europejskich eksporterów" pominięto szereg rozsądnych i opartych na doświadczeniu zaleceń pochodzących ze środowiska biznesu, związków zawodowych, organizacji konsumenckich i organizacji społeczeństwa obywatelskiego; wzywa Komisję do uwzględnienia ich w trakcie wdrażania tego komunikatu;

Dostęp do rynków w Unii Europejskiej

19.   podkreśla konieczność dalszej współpracy pomiędzy Komisją i państwami członkowskimi w celu wymiany informacji i dobrych praktyk; wzywa państwa członkowskie do tworzenia sieci krajowych lub regionalnych punktów kontaktowych w celu centralizowania informacji i roszczeń, z poświęceniem szczególnej uwagi interesom i potrzebom MŚP;

20.   uważa, że skuteczność takich sieci zostanie znacznie zwiększona, jeżeli krajowe lub lokalne stowarzyszenia przedsiębiorców, izby handlowe, stowarzyszenia MŚP i agencje promocji handlu będą uczestniczyć w tym procesie;

21.   wzywa Komisję i państwa członkowskie do wzmocnienia roli Komitetu Doradczego ds. dostępu do rynku (MAAC) oraz do zapewnienia stałej łączności z Komitetem ustanowionym na mocy artykułu 133 traktatu, z komitetem stworzonym na mocy rozporządzenia w sprawie barier w handlu i innymi właściwymi komitetami;

22.   wzywa Komisję do uruchomienia systemu stałego dialogu, umożliwiającego państwom członkowskim i, w odpowiednich przypadkach, regionom i innym zainteresowanym stronom w Europie wymianę informacji i określanie strategii i priorytetów;

23.   wzywa Komisję do rozważenia następujących kwestii przy wdrażaniu strategii dostępu do rynków:

   ‐ mianowanie większej liczby personelu w Brukseli w dziale zajmującym się kwestiami dostępu do rynków;
   ‐ utworzenie skutecznego rejestru skarg w DG ds. handlu;
   ‐ opracowanie usystematyzowanych wytycznych dla każdej kategorii barier pozataryfowych;
   ‐ utworzenie punktów kontaktowych dla państw członkowskich i przedsiębiorstw (z oddzielną sekcją dla MŚP) w ramach DG ds. handlu;
   ‐ przegląd i wzmocnienie polityki komunikacyjnej w odniesieniu do usług świadczonych przez Komisję, związanych z dostępem do rynków ze szczególnym naciskiem na MŚP;
   ‐ zwiększenie liczby potencjalnych użytkowników oferując podstawowe informacje (np. broszurki, ulotki) we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej;
   ‐ ulepszenie bazy danych dotyczącej dostępu do rynków (MADB), aby lepiej dopasować ją do potrzeb firm i uczynić bardziej przyjazną użytkownikom;
   ‐ poprawa współpracy wewnętrznej i komunikacji pomiędzy służbami Komisji zajmującymi się kwestią dostępu do rynków;
   zapewnienie udziału przedstawicieli środowiska biznesu w Komitecie Doradczym ds. dostępu do rynku;
   rozwinięcie ustrukturyzowanych wytycznych dotyczących priorytetów, w tym rynków, sektorów i barier, na których należy się skoncentrować;
   wzmocnienie swojej pozycji wśród międzynarodowych organów normalizacyjnych, takich jak Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO);

Inicjatywy dotyczące dostępu do rynków w krajach trzecich

24.   domaga się bardziej usystematyzowanej koordynacji pomiędzy Komisją i państwami członkowskimi w krajach trzecich, co umożliwiłoby bardziej skuteczne wykorzystanie służb dyplomatycznych i rządowych zajmujących się kwestiami dostępu do rynków;

25.   podkreśla konieczność przyznania jednoznacznego i ambitnego mandatu dla delegacji Unii Europejskiej oraz dla nowo utworzonych zespołów ds. dostępu do rynku w krajach trzecich; powtarza, że strategia dostępu do rynku odniesie sukces jedynie pod warunkiem, że państwa członkowskie będą gotowe do wniesienia wkładu w postaci własnych środków, zarówno ludzkich, jak i finansowych, proporcjonalnie do swoich możliwości, interesów i celów;

26.   wzywa Komisję i państwa członkowskie do wzmocnienia współpracy z europejskimi izbami handlowymi, stowarzyszeniami handlowymi i agencjami państw członkowskich promującymi handel w krajach trzecich oraz do zapewnienia należytej wymiany informacji pomiędzy delegacjami Komisji, ambasadami państw członkowskich, innymi organami pozarządowymi w dziedzinie handlu oraz zainteresowanymi stowarzyszeniami gospodarczymi;

27.  wzywa Komisję do dokonania przeglądu priorytetów w zakresie rozmieszczenia kadr oraz do ewentualnego zwiększenia kadr będących do dyspozycji delegacji Komisji, tak aby dostępna była większa liczba pracowników dla potrzeb uruchomienia i zapewnienia pomyślnego funkcjonowania zespołów ds. dostępu do rynku, zwłaszcza w kluczowych delegacjach Komisji, tj. między innymi w Pekinie, New Delhi, Moskwie i Brazylii;

Kwestie sektorowe

28.   wspiera ustanowienie w ramach strategii dostępu do rynków inicjatyw mających na celu znoszenie barier w zakresie usług, zamówień publicznych, inwestycji, praw własności intelektualnej, procedur celnych, pomocy państwa oraz innych subsydiów, a także mających na celu ustanowienie przepisów w dziedzinie konkurencji oraz ich odpowiednie wdrożenie w państwach trzecich;

29.   wzywa Komisję i państwa członkowskie do zapewnienia, by MŚP mogły w pełni korzystać z nowych inicjatyw dotyczących dostępu do rynków; wzywa Komisję do zdefiniowania działań ad hoc mających na celu wzmocnienie obecności produktów MŚP na rynkach krajów trzecich oraz ochrony ich praw wobec jednostronnych praktyk krajów trzecich;

30.  wzywa Komisję Europejską, aby w ramach swej zewnętrznej polityki handlowej zajęła się w szczególności wszystkimi przypadkami ograniczeń w krajach trzecich świadczenia przez firmy europejskie dostępu do Internetu i usług społeczeństwa informacyjnego oraz do traktowania wszystkich niepotrzebnych ograniczeń świadczenia tych usług jako barier handlowych;

Podejście wielostronne

31.   podkreśla konieczność stworzenia synergii z głównymi partnerami handlowymi Unii Europejskiej (takimi jak Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada i Japonia) celem określenia wspólnej strategii dostępu do rynków oraz utorowania drogi tak koniecznej wielostronnej umowie dotyczącej dostępu do rynków;

32.   ponownie stwierdza potrzebę dalszego wspierania ściślejszej międzynarodowej współpracy regulacyjnej i zbliżania przepisów w celu wyeliminowania marnotrawstwa, do którego prowadzi dublowanie działań oraz zauważa potrzebę zmniejszenia kosztów ponoszonych przez konsumentów, przemysł i rządy; wzywa Komisję do promowania stopniowego zbliżania standardów i przepisów Unii Europejskiej i jej partnerów handlowych, zarówno wielostronnych jak i dwustronnych;

33.   wzywa Komisję do promowania mechanizmów WTO umożliwiających szybsze rozwiązanie nowych i pojawiających się barier pozataryfowych; w tym kontekście Komisja powinna zachęcać innych partnerów handlowych do lepszego wykorzystania procedur powiadamiania w ramach porozumień w sprawie barier technicznych w handlu;

34.   nalega na dalsze, wyraźne skoncentrowanie się na egzekwowaniu i dopilnowaniu przestrzegania przez państwa trzecie zobowiązań wynikających z WTO, poprzez wykonywanie tego prawa w ramach porozumienia WTO o rozstrzyganiu sporów;

Spojrzenie w przyszłość

35.   wyraża przekonanie, że Unia Europejska powinna, dopóty dopóki jest to uzasadnione kwestiami związanymi z rozwojem, dołożyć najlepszych starań aby doprowadzić do ustępstw ze strony swoich partnerów handlowych, które są proporcjonalne do ich poziomu rozwoju;

36.   wzywa Komisję do zawarcia w nowej generacji porozumieniach o wolnym handlu oraz w innych porozumieniach związanych z handlem wyraźnych przepisów dotyczących stosowania i rozstrzygania sporów, specjalnie opracowanych, aby rozwiązać problem niekonwencjonalnych barier;

37.   zachęca partnerów handlowych Unii Europejskiej do stopniowego zmniejszania lub usuwania barier ograniczających dostęp do rynku towarów i usług i do zoptymalizowania wspólnych korzyści handlowych w oparciu o zasadę wzajemności, w tym poprzez zadowalające wdrożenie środków otwierania rynku będących wynikiem negocjacji dwustronnych, regionalnych i wielostronnych;

38.   wzywa Komisję do corocznego informowania Parlamentu o postępach i wynikach w ramach strategii dostępu do rynku, z poświęceniem szczególnej uwagi ustalonym priorytetom;

o
o   o

39.   zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1) Dz.U. C 306 E z 15.12.2006, str. 400.
(2) Dz.U. C 313 E z 20.12.2006, str. 276.
(3) Dz.U. C 293 E z 2.12.2006, str. 155.
(4) Dz.U. C 308 E z 16.12.2006, str. 182.
(5) Dz.U. C 298 E z 8.12.2006, str. 235.
(6) Dz.U. C 233 E z 28.9.2006, str. 103.
(7) Dz.U. C 291 E z 30.11.2006, str. 321.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności