Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2185(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0002/2008

Ingivna texter :

A6-0002/2008

Debatter :

PV 18/02/2008 - 26
CRE 18/02/2008 - 26

Omröstningar :

PV 19/02/2008 - 6.19
CRE 19/02/2008 - 6.19
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0053

Antagna texter
PDF 148kWORD 64k
Tisdagen den 19 februari 2008 - Strasbourg
EU:s strategi för bättre marknadstillträde för europeiska företag
P6_TA(2008)0053A6-0002/2008

Europaparlamentets resolution av den 19 februari 2008 om EU:s strategi för att få till stånd marknadstillträde för europeiska företag (2007/2185(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, "Europa i världen: Ett starkare partnerskap för bättre marknadstillträde för EU:s exportörer" (KOM(2007)0183),

–   med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, "Ett konkurrenskraftigt Europa i världen – Ett bidrag till EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi" (KOM(2006)0567),

–   med beaktande av kommissionens meddelande "EU i världen: EU:s handelspolitiska skyddsinstrument i en global ekonomi i förändring. Grönbok för offentligt samråd" (KOM(2006)0763),

–   med beaktande av sin resolution från den 28 september 2006 om EU:s ekonomiska och kommersiella förbindelser med Indien(1),

–   med beaktande av sin resolution från den 25 oktober 2006 om kommissionens årliga rapport till Europaparlamentet om tredjeländers antidumpnings-, antisubventions- och skyddsåtgärder mot gemenskapen (2004)(2),

–   med beaktande av sin resolution från den 4 april 2006 om bedömningen av Doharundan efter WTO:s ministerkonferens i Hongkong(3),

–   med beaktande av sin resolution från den 12 oktober 2006 om EU:s ekonomiska och kommersiella förbindelser med Mercosur i syfte att ingå ett interregionalt associeringsavtal(4),

–   med beaktande av sin resolution från den 1 juni 2006 om transatlantiska ekonomiska förbindelser mellan EU och Förenta staterna(5),

–   med beaktande av sin resolution från den 13 oktober 2005 om möjligheterna till handelsförbindelser mellan EU och Kina(6),

–   med beaktande av kommissionens arbetsdokument till kommissionens meddelande "Ekonomiska reformer och konkurrenskraft: det viktigaste i den europeiska konkurrenskraftsrapporten 2006" (SEK(2006)1467),

–   med beaktande av kommissionens meddelande "Genomförandet av gemenskapens Lissabonprogram: En politik till stöd för EU:s tillverkningsindustri – mot en mer integrerad industripolitik" (KOM(2005)0474),

–   med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte den 23-24 mars 2006,

–   med beaktande av sin resolution från den 15 mars 2006 om bidraget till rådets vårmöte 2006 med avseende på Lissabonstrategin(7),

–   med beaktande av kommissionens meddelande "EU–Kina: Närmare partner med ökat ansvar" (KOM(2006)0631) och det åtföljande arbetsdokumentet "Närmare partner med ökat ansvar: En rapport om handel och investeringar mellan EU och Kina – konkurrens och partnerskap" (KOM(2006)0632),

–   med beaktande av kommissionens meddelande "Genomförande av gemenskapens Lissabonprogram – Tillväxt och sysselsättning genom en modern politik för små och medelstora företag" (KOM(2005)0551),

–   med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6-0002/2008), och av följande skäl:

A.  Europeiska unionen är en central aktör inom världshandeln och bör fortsätta att visa prov på ledarskap i det globala ekonomiska systemet för att göra det mer rättvist och öka respekten för miljömässiga och sociala rättigheter.

B.  Europeiska unionen är världens största exportör och tjänsteleverantör och har därför ett stort intresse av att se till att nya marknader för varor, tjänster och investeringar öppnas.

C.  Europeiska unionen måste genomföra mer ambitiösa och framåtblickande strategier för att kunna klara globaliseringens utmaningar och möta en ökad konkurrens från de stora tillväxtekonomierna och samtidigt bibehålla den europeiska ekonomiska, regionala och sociala modellen och främja mänskliga rättigheter och sociala och miljömässiga normer.

D.  En öppen ekonomi både hemma och utomlands är avgörande för att skapa arbetstillfällen och tillväxt samt för att bibehålla den internationella konkurrenskraften och därför bör Europeiska unionen inom ramen för strategin för marknadstillträde fortsätta sitt arbete med att öppna EU:s marknader och uppmuntra sina handelspartner att riva sina egna murar och öppna sina marknader ytterligare.

E.  Genom ett fullgott tillträde till tredjeländernas marknader kommer Europeiska unionens inhemska producenter att behålla ledningen inom varor och tjänster med högt mervärde, kunna göra sina produkter mer nyskapande, främja kreativitet, skydda immateriella rättigheter och erhålla betydande stordriftsfördelar.

F.  Utvecklingen inom den internationella handeln gör tillträde till tredjeländernas marknader lika viktigt som att försvara EU:s marknader mot orättvisa handelsförfaranden.

G.  En avreglerad handel och handelns ökande volym främjar internationell konkurrens men ökar också risken för att exporten hämmas av handelshinder, som har en skadlig inverkan på EU-företags internationella konkurrenskraft.

H.  Europeiska unionens ekonomiska konkurrenskraft kan inte undgå att påverkas av protektionistiskt beteende som inte grundar sig på Världshandelsorganisationens (WTO:s) regler, vare sig detta sker inom eller utanför gemenskapen.

I.  Nedmonteringen av handelshinder kommer med säkerhet att innebära att EU:s export av varor och tjänster ökar och att kunna garantera en stadig tillväxt för unionens ekonomi.

J.  EU:s globala handelspartner har ett ineffektivt skydd för immateriell och industriell äganderätt, inklusive geografiska ursprungsbeteckningar och ursprungsbenämningar.

K.  Det är oerhört viktigt att skilja mellan i sig omotiverade handelshinder som beror på att fastställda bilaterala och multilaterala handelsregler inte konsekvent tillämpas och handelshinder som beror på legitim lagstiftning och administrativa åtgärder från de offentliga myndigheternas sida som har sitt ursprung i andra områden än handel, men som får oavsedda effekter på handeln.

L.  Krångliga tullförfaranden för import, export och transitering samt sanitära och fytosanitära restriktioner som inte motiveras av befintliga WTO-regler, illojal användning av handelspolitiska skyddsåtgärder och otillräckligt skydd för immateriella rättigheter är uppenbarligen i sig omotiverade handelshinder som måste åtgärdas för att underlätta marknadstillträdet för företag från EU.

M.  Trots de oerhörda svårigheterna med att korrekt uppskatta hur stor volym av EU:s handel som hindras av restriktioner på utländska marknader framstår det som klart att handelshinder generellt sett har en avsevärd effekt på EU:s export.

N.  Europeiska unionens ekonomiska närvaro är i allmänhet starkare i industriländer där efterfrågan är statisk och betydligt svagare i snabbt växande områden och på tillväxtmarknader som Kina och Indien.

O.  Europeiska unionen betraktas i allmänhet som en mycket öppen och lättillgänglig marknad som på allvar tar itu med konkurrensbegränsande beteenden och garanterar rättvisa villkor för all import oavsett ursprung.

P.  Höga tullar är fortfarande ett stort hinder för handeln, i synnerhet i förbindelserna med de stora tillväxtländerna.

Q.  WTO är det enda ändamålsenliga forumet för att säkra marknadstillträde och skapa en rättvis global handel. En projicering av EU:s modell för styrelseformer bör bidra till att vidareutveckla lämpliga och rättvisa regler och trygga ett mer stabilt och heltäckande regelverk för världshandeln.

R.  Det ligger i kommissionens allmänna intresse att se till att handelslagstiftningen och de förfaranden som dess partner använder så långt som möjligt överensstämmer med WTO:s regler och andra internationella regler.

S.  Handelshinder och hinder innanför gränserna drabbar inte bara handeln med varor utan har också betydande effekter på handeln med tjänster och den offentliga upphandlingen.

T.  Om problemen kan lösas och försvaret för industrins legitima intressen och förväntningar bli effektivare ökar också Europeiska unionens synlighet och trovärdighet.

U.  För att uppfylla målen i den reviderade Lissabonagendan krävs att näringslivet i Europeiska unionen utvecklas och bibehåller en stabil konkurrenskraftig ställning på världsmarknaderna.

V.  Denna konkurrenskraft är, särskilt för små och medelstora företag, beroende av forskning, utveckling, innovationer och immateriella rättigheter.

W.  Två viktiga förutsättningar för denna konkurrenskraft är å ena sidan en tryggad energiförsörjning och å andra sidan fri tillgång för företagen i Europeiska unionen till aktuell informations- och kommunikationsteknik.

Allmänt

1.  Europaparlamentet betonar att ett lyckat genomförande av en reviderad, mer ambitiös strategi för marknadstillträde som syftar till att öppna nya världsmarknader för europeiska varor och tjänster sannolikt inte bara skulle utvidga Europeiska unionens globala roll utan också skulle skydda befintliga jobb och skapa nya i EU samt öka Europeiska unionens konkurrenskraft och därmed i betydande omfattning bidra till att Lissabonmålen nås.

2.  Europaparlamentet påminner om Europeiska unionens strategi att nå tillträde till marknader i synnerhet avser industriländer och de snabbväxande ekonomierna.

3.  Europaparlamentet understryker att Europeiska unionens export till både industri- och tillväxtländer ofta hindras av en brist på ömsesidighet när det gäller villkoren för marknadstillträde, en otillräcklig efterlevnad av internationella handelsregler och utbredda orättvisa handelsförfaranden.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att Europeiska unionens legitima handelsintressen försvaras mot tredjeländers lagvidriga eller orättvisa handelsförfaranden. Parlamentet anser att Europeiska unionen bör agera snabbt och med fasthet när tredjeländer otillbörligt begränsar tillträdet till sina marknader för företag från Europeiska unionen.

5.  Europaparlamentet noterar att regleringsfrågor blir allt viktigare i den internationella handeln. Parlamentet efterlyser större konsekvens mellan Europeiska unionens och dess främsta handelspartners regler och förfaranden och betonar att harmonisering av regler och bestämmelser inte får leda till att EU:s lagstiftning om hälsa, säkerhet, miljö och sociala frågor försvagas utan i stället ska medföra att Europeiska unionens största handelspartner antar bättre regler.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ha en långsiktig strategi i fråga om strukturella problem som på grund av sin natur troligen kommer att finnas kvar också efter det att kommissionen har vidtagit åtgärder. Parlamentet uppmanar kommissionen att inte bortse ifrån fall där det inte är sannolikt att hinder kommer att avlägsnas på ett tidigt stadium om dessa hinder behöver elimineras för att återställa lika villkor på viktiga utländska marknader.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att behandla allvarliga och systematiska brott mot WTO:s avtal och regler och andra internationella handelslagar ger upphov till som någonting som snarast måste åtgärdas och att se till att efterlevnaden av sådana lagar inte är underordnad ovidkommande politiska och ekonomiska överväganden.

8.  Europaparlamentet uppmanar tredjeländer att avskaffa restriktioner om utländskt ägande som drabbar europeiska företag och avskaffa diskriminerande regler.

9.  Europaparlamentet välkomnar den strategi som kommissionen föreslår när det gäller att fastställa prioriteringar för marknadstillträde. Parlamentet kräver dock att kommissionen även beaktar andra kriterier som ser till att största möjliga antal ekonomiska aktörer i Europeiska unionen och får nytta av detta nya initiativ, särskilt små och medelstora företag, vilkas överlevnad ofrånkomligen beror av att äganderätten är klart definierad och kan genomdrivas på ett verkningsfullt sätt samt att det finns uttryckliga restriktioner för monopolhyror.

10.  Europaparlamentet betonar att framgångar i kampen mot handelshinder kommer att stimulera investeringar, produktion och handel i Europeiska unionen och i hela världen genom att bland annat göra villkoren för marknadstillträde mer genomblickbara, förutsägbara och konkurrenskraftiga och skapa eller förstärka bandet mellan Europeiska unionen och de internationella marknaderna.

11.  Europaparlamentet anser att frihandelsavtal med Europeiska unionens målländer är meningslösa om de inte tryggar ett betydande marknadstillträde och verkliga framsteg när det gäller att reducera och slutligen eliminera icke-tariffära handelshinder som man ska vara medveten om ofta verkar mer snedvridande på handeln än andra handelshinder.

Kommissionens meddelande

12.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att skapa ett starkare partnerskap för att ge europeiska exportörer marknadstillträde, i synnerhet för att nå konkreta resultat för de europeiska företagen genom att förbättra marknadstillträdet på tillväxtmarknaderna, där europeiska företag möter nya och komplicerade hinder för handel och investeringar. Parlamentet välkomnar kommissionens initiativ att samordna målen och verktygen för EU:s handelspolitik och strategi för marknadstillträde så att unionens potential utnyttjas effektivt inom den internationella handeln och den globala konkurrensen.

13.  Europaparlamentet välkomnar särskilt kommissionens förslag att skapa ett starkare partnerskap mellan kommissionen, medlemsstaterna och företagen i Europeiska unionen i syfte att direkt hjälpa ekonomiska aktörer att klara de konkreta svårigheter de möter vid tillträdet till tredjelandsmarknader på ett sätt och med en tidsram som är förenliga med förutsättningarna för deras verksamhet.

14.  Europaparlamentet anser att kommissionen kan spela en viktig roll när det gäller att förverkliga den nya strategin för marknadstillträde genom att se till att det finns en lämplig grad av samordning mellan åtgärder på nationell och gemenskapsnivå, ta i anspråk resurser som annars är utspridda och se till att de europeiska exportörernas rättigheter och intressen kan värnas på ett effektivare sätt.

15.  Europaparlamentet anser att Europeiska unionen kan spela en oersättlig roll för att skapa lika villkor i den internationella handeln i nära samarbete med medlemsstaterna med hänsyn tagen till subsidiaritetsprincipen och balansen med befintliga befogenheter.

16.  Europaparlamentet betonar vikten av periodiska kvalitativa och kvantitativa utvärderingar av resultaten av strategin för marknadstillträde för att bedöma hur effektiv den är. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta fram en lämplig handlingsplan för marknadstillträde och lägga fram en årlig rapport om marknadstillträde för parlamentet liknande den som redan lagts fram om handelspolitiska skyddsåtgärder.

17.  Europaparlamentet uppmanar europeiska företag, som bedriver en legitim konkurrens med varandra i och utanför Europeiska unionen, att samarbeta om den nya strategin för marknadstillträde och tänka på att det ligger i deras gemensamma intresse att öppna utländska marknader och trygga en fri och rättvis handel, och att detta därmed kräver gemensamma och samordnade insatser.

18.  Europaparlamentet beklagar att många rimliga och erfarenhetsbaserade rekommendationer från näringslivet, fackföreningarna, konsumentsorganisationerna och det civila samhället inte har beaktats i det ovan nämnda meddelandet med titeln "Europa i världen: Ett starkare partnerskap för bättre marknadstillträde för EU:s exportörer". Parlamentet uppmanar kommissionen att ta hänsyn till dessa när detta meddelande genomförs.

Initiativ för marknadstillträde i Europeiska unionen

19.  Europaparlamentet betonar behovet av ett utökat samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna i syfte att utbyta information och goda rutiner. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att skapa nätverk av nationella eller, om så är lämpligt, regionala organ för att centralisera information och krav, med särskild hänsyn tagen till små och medelstora företags intressen och behov.

20.  Europaparlamentet anser att sådana nätverk skulle bli mycket effektivare om nationella och lokala branschförbund, handelskammare, förbund av små och medelstora företag och organ som främjar handel skulle delta i upprättandet av dem.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utöka befogenheterna för den rådgivande kommittén för marknadstillträde och se till att det finns en permanent koppling till Artikel 133-kommittén (uppkallad efter den aktuella artikeln i EG-fördraget), kommittén för handelshinderförordningen och andra relevanta kommittéer.

22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa ett system med permanent dialog som gör att medlemsstaterna och, när så är lämpligt, regioner och andra europeiska intressenter kan utbyta information, fastställa strategier och göra prioriteringar.

23.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga följande när den genomför sin strategi för marknadstillträde:

   Utöka den Brysselbaserade personalen vid den enhet som arbetar med frågor som har med marknadstillträde att göra.
   Skapa ett ändamålsenligt klagomålsregister inom GD Handel.
   Ta fram strukturerade riktlinjer för hantering av olika slags icke-tariffära handelshinder.
   Skapa en hjälpcentral för medlemsstater och företag (med en särskild avdelning för små och medelstora företag) inom GD Handel.
   Se över och förbättra kommunikationspolicyn för de marknadstillträdestjänster som kommissionen tillhandahåller, med särskild tonvikt på små och medelstora företag.
   Öka antalet potentiella användare genom att tillhandahålla grundläggande information (t.ex. broschyrer och foldrar) på alla Europeiska unionens officiella språk.
   Förbättra databasen med information om marknadstillträde (MADB) så att den bättre överensstämmer med företagens behov och blir mer användarvänlig.
   Förbättra det interna samarbetet, konsekvensen och kommunikationen mellan de enheter i kommissionen som hanterar frågor som rör marknadstillträde.
   Se till att företrädare för näringslivet deltar i den rådgivande kommittén för marknadstillträde.
   Ta fram strukturerade riktlinjer för prioriteringarna, som bland annat handlar om vilka marknader, sektorer och hinder man ska inrikta sig på.
   Förstärka sin position i internationella standardiseringsorgan, såsom Internationella standardiseringsorganisationen (ISO).

Initiativ för marknadstillträde i tredjeländer

24.  Europaparlamentet efterlyser en mer strukturerad samordning mellan kommissionen och medlemsstaterna i tredjeländer, som skulle göra det möjligt att effektivare använda diplomatiska och statliga resurser som har med marknadstillträdesfrågor att göra.

25.  Europaparlamentet betonar att kommissionens delegationer och de nybildade marknadstillträdesgrupperna i tredjeländer måste få ett otvetydigt och ambitiöst mandat. Parlamentet upprepar att strategin för marknadstillträde endast kommer att lyckas om medlemsstaterna är beredda att bidra med egna resurser, både mänskliga och ekonomiska, i proportion till sina medel, intressen och mål.

26.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att utöka samarbetet med europeiska handelskamrar, handelssammanslutningar och de organ i medlemsstaterna som främjar handeln och är placerade i tredjeländer samt att se till att det finns ett lämpligt informationsutbyte mellan delegationer, medlemsstaternas ambassader, andra statliga utrikeshandelsorgan och berörda europeiska företagarförbund.

27.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra omprioriteringar av hur de personalresurserna används vid kommissionens delegationer så att det finns mer personal tillgänglig för att dra igång marknadstillträdesgrupper och se till att de fungerar väl, i synnerhet i viktiga delegationer som exempelvis Peking, New Delhi, Moskva och Brasilia.

Branschfrågor

28.  Europaparlamentet stöder upprättandet av särskilda initiativ inom den strategiska ramen för marknadstillträde, för att i synnerhet komma åt hinder på områdena tjänster, offentlig upphandling, investeringar och immateriella rättigheter, tullförfaranden, statligt stöd och andra subventioner och upprätta konkurrensregler och genomföra dessa i tredjeländer.

29.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att små och medelstora företag konsekvent kan dra nytta av de nya initiativen för marknadstillträde. Parlamentet uppmanar kommissionen att utforma särskilda åtgärder för att förstärka små och medelstora företags produkters närvaro på tredjeländernas marknader och försvara deras legitima rättigheter om de riskerar att utsättas för ensidiga förfaranden i tredjeländerna.

30.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att särskilt ta itu med alla restriktioner för tillhandahållande av Internet- och informationstjänster som drabbar europeiska företag i tredje land, som en del av kommissionens utrikeshandelspolitik och betrakta alla onödiga begränsningar av tillhandahållande av dessa tjänster som handelshinder.

Den multilaterala strategin

31.  Europaparlamentet understryker behovet av att skapa synergieffekter med Europeiska unionens största handelspartner (såsom Förenta staterna, Kanada och Japan) i syfte att fastställa en gemensam marknadstillträdesstrategi och bana vägen för ett välbehövligt multilateralt avtal om marknadstillträde.

32.  Europaparlamentet upprepar att ett fördjupat internationellt regleringssamarbete måste främjas ytterligare och att regelverken måste närma sig varandra i syfte att få bort onödigt dubbelarbete och sänka kostnaderna för konsumenterna, näringslivet och staterna. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att verka för att Europeiska unionens och dess handelspartners normer och regler successivt harmoniseras, både multilateralt och bilateralt.

33.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att verka för särskilda WTO-mekanismer för att åtgärda nya och kommande icke-tariffära handelshinder, som möjliggör en snabbare behandling. I det avseendet bör kommissionen uppmana de övriga handelspartnerna att i större utsträckning använda anmälningsförfarandena i avtalen om tekniska handelshinder.

34.  Europaparlamentet insisterar på att bibehålla en klar inriktning på att genomföra och se till att tredjeländer uppfyller sina WTO-skyldigheter genom att driva denna rättighet i WTO:s tvistlösningsmekanism.

Framtidsutsikterna

35.  Europaparlamentet anser att Europeiska unionen bör göra sitt bästa för att få koncessioner från sina handelspartner som står i proportion till deras utvecklingsnivå om det inte finns utvecklingsmotiv som talar mot detta.

36.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i den nya generationens frihandelsavtal och i andra avtal som påverkar handeln inkludera tydliga bestämmelser om genomförande och tvistlösning, i synnerhet för att komma åt hinder "innanför gränserna".

37.  Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionens handelspartner att gradvis minska eller avveckla hinder som begränsar marknadstillträdet för varor och tjänster och i stället optimera ömsesidiga handelsmöjligheter på grundval av reciprocitet, bland annat genom att på ett tillfredsställande sätt genomföra sådana åtgärder för att öppna marknaderna som följer av bilaterala, regionala och multilaterala förhandlingar.

38.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att årligen förelägga Europaparlamentet en läges- och resultatrapport om strategin för marknadstillträde, och särskilt uppmärksamma de fastställda prioriteringarna.

o
o   o

39.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT C 306 E, 15.12.2006, s. 400.
(2) EUT C 313 E, 20.12.2006, s. 276.
(3) EUT C 293 E, 2.12.2006, s. 155.
(4) EUT C 308 E, 16.12.2006, s. 182.
(5) EUT C 298 E, 8.12.2006, s. 235.
(6) EUT C 233 E, 28.9.2006, s. 103.
(7) EUT C 291 E, 30.11.2006, s. 321.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy