Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2275(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0029/2008

Внесени текстове :

A6-0029/2008

Разисквания :

PV 19/02/2008 - 11
CRE 19/02/2008 - 11

Гласувания :

PV 20/02/2008 - 4.4
CRE 20/02/2008 - 4.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0058

Приети текстове
PDF 478kWORD 168k
Сряда, 20 февруари 2008 г. - Страсбург
Общи насоки за икономическите политики - 2008-2010 г.
P6_TA(2008)0058A6-0029/2008

Резолюция на Европейския парламент от 20 февруари 2008 г. относно интегрираните насоки за растеж и работни места (част: общи насоки за икономическите политики на държавите-членки и Общността): начало на новия цикъл (2008-2010 г.) (COM(2007)08032007/2275(INI))

Европейският парламент,

-   като взе предвид Съобщението на Комисията относно интегрираните насоки за растеж и заетост (2008-2010 г.) (COM(2007)0803, част V),

-   като взе предвид Съобщението на Комисията, озаглавено "Изпълнение на Лисабонската стратегия за растеж и работни места посредством политиката на сближаване на ЕС от държавите-членки и регионите, 2007-2013 г." (COM(2007)0798),

-   като взе предвид 27-те национални програми за реформа (НПР) в рамките на Лисабонската стратегия, представени от държавите-членки,

-   като взе предвид заключенията на Председателството след заседанията на Европейския съвет през март 2000 г., март 2001 г. и март 2005 г.,

-   като взе предвид Интегрираните насоки на Комисията за растеж и заетост (2005-2008 г.) (COM(2005)0141) (интегрираните насоки),

-   като взе предвид Съобщението на Комисията, озаглавено "Стратегически доклад относно обновената Лисабонска стратегия за растеж и заетост: начало на новия цикъл (2008-2010 г.)" (COM(2007)0803),

-   като взе предвид резолюцията си от 15 ноември 2007 г. относно "Европейските интереси: постигане на успех в ерата на глобализацията"(1),

-   като взе предвид член 99, параграф 2 от Договора за ЕО,

-   като взе предвид членове 107 и 45 от своя правилник,

-   като взе предвид доклада на Комисията по икономически и парични въпроси (A6-0029/2008),

А.   като има предвид, че макроикономическа стабилност се осигурява чрез солиден набор от много икономически политики и че предизвикателствата пред стабилността следва да се преодоляват не само чрез макроикономически мерки, но и чрез осъществяване на структурни реформи на стоковите, трудовите и капиталовите пазари;

Б.   като има предвид, че все още предстои да бъде направено много за подготовката на Европейския съюз и на държавите-членки за глобализация и за укрепването на основите за икономически успех и засилването на социалното сближаване в средносрочна и дългосрочна перспектива;

В.   като има предвид, че е налице възможност за "извличане на полза за всички" от движещата сила на уникалното конкурентно предимство, произтичащо от разширяванията на Европейския съюз и по-нататъшната му интеграция;

Г.   като има предвид, че наличието на обща валута и обща парична политика предлага допълнително измерение, с оглед интегриране на икономиките и координация на стратегиите за политиката в тази област, което би могло да засили ролята на еврозоната при осигуряването на растеж и заетост за целия Европейски съюз;

Д.   като има предвид, че интегрираните насоки са основен инструмент на макроикономическите политики на ЕС за растеж и заетост в рамките на средносрочен период от три години;

Е.   като има предвид, че Европейският съюз и държавите-членки трябва да провеждат макроикономически, както и микроикономически политики, които да превърнат Европа в по-привлекателно място за инвестиции и работа и да стимулират растежа въз основа на знанието и иновациите;

Ж.   като има предвид, че на заседанието на Европейския съвет през пролетта на 2007 г. ЕС се ангажира да постигне количествени цели, свързани с намаляването на парниковите газове и увеличаването на дела на възобновяемите енергийни източници до 2020 г.,

З.   като има предвид, че финансовите услуги са особено важни, тъй като този отрасъл изпълнява ключова роля като сектор, който позволява развитието на толкова много области на икономическа дейност;

И.   като има предвид, че в центъра на Лисабонската стратегия за растеж и заетост стоят политики, насочени към повишаване на инвестициите в знания и човешки ресурси, както и към укрепване на капацитета за иновации на икономиката на ЕС;

Й.   като има предвид, че икономическите условия за превръщане на съзидателната енергия на хората в новаторски икономически резултати, например нови идеи, високотехнологични стопански дейности и регионално развитие, не са достатъчно развити и все още са откъслечни;

К.   като има предвид, че в контекста на ускорена глобализация по-добрата съгласуваност на законодателните разпоредби на международно равнище, включително поемането на ангажимент за постигане на високи стандарти в областта на околната среда и социалната сфера, е от решаващо значение;

Л.   като има предвид, че стабилността на Европейския съюз и доверието в него могат да бъдат гарантирани единствено чрез общото разбиране на законодателство и правила, които отразяват правилно действителността;

М.   като има предвид, че е невъзможно да се постигне съществен напредък в създаването на ръководено от знания общество без активното участие на всички граждани на ЕС;

Икономическа рамка
Осигуряване на растеж и макроикономическа стабилност

1.  Приветства стратегическия доклад на Комисията, в който се извършва оценка на прилагането на обновената Лисабонска стратегия за растеж и заетост, включително интегрираните насоки; подкрепя становището на Съвета, че обновената стратегия трябва да добавя стойност на общностно равнище за подобряване на последователността на реформите, за максимално увеличаване на разпространението на положителните резултати и за гарантиране, че програмите за реформи от Лисабон действително водят до повече и по-добри работни места в целия Европейски съюз;

2.  Подчертава отново значението на активното прилагане на лисабонската стратегия и на интегрираните насоки, като изтъква взаимната зависимост между напредъка в икономическата, социалната и екологичната област за създаването на динамична и иновативна устойчива икономика;

3.  Счита, че нарастващите диспропорции, съвкупното търсене и инфлационният натиск в световен мащаб могат да се превърнат в значимо предизвикателство за паричната политика поради продължителната несигурност на финансовите пазари; подчертава, че здравата и стабилна макроикономическа среда изисква публични финанси с високо качество, с допълнително консолидирани бюджети, както и интелигентна политика в областта на частните и публичните инвестиции, която създава ориентирана към бъдещето инфраструктура и отваря още днес пазарите на утрешния ден; призовава за съгласувани действия за повишаване на издръжливостта на икономиката на ЕС;

4.  Вярва, че стабилните икономически политики биха помогнали за повишаване на доверието и за намаляване на несигурността при сегашните финансови сътресения; счита, че през 2008 г. Европейският съюз трябва да засили потенциала си за растеж, за да бъде в състояние да създава заетост, по-специално в светлината на своето разширяване до 27 държави-членки;

5.  Посочва, че в интерес на макроикономическата стабилност увеличението на производителността трябва да бъде съпътствано от по-справедливо разпределение на благата от растежа и от укрепване на социалното сближаване; във връзка с това обръща внимание на призива темпът на повишение на доходите да не изостава от средносрочния ръст в производителността;

6.  Подчертава, че нарастващите финансови диспропорции и прекалено бързите промени в обменните курсове, както и ограниченията в кредитирането и продължителната несигурност на финансовите пазари, са значимо предизвикателство за стратезите в областта на макроикономическата политика и за паричната политика в частност;

7.  Посочва, че следва да се обърне по-голямо внимание на установяването на по-добри взаимовръзки между бюджетната политика, трудовите възнаграждения и ръста в производителността, като същевременно се вземат предвид и последиците от бюджетната политика за макроикономическото развитие;

8.  Изразява загриженост във връзка с високите равнища на обменния курс на еврото, които вредят на конкурентоспособността на европейската икономика и ограничават, при тези нива, свободата на действие по отношение на паричната политика; подкрепя независимостта на Европейската централна банка при определяне на паричната политика и подчертава, че повишаването на обменния курс на еврото е резултат от растящите диспропорции в трети страни и липсата на вътрешно търсене в еврозоната;

9.  Подчертава необходимостта от разумна фискална политика, като предпоставка за устойчив растеж и създаване на работни места във всяка държава-членка, съгласно съответните разпоредби на Договора, като обща отговорност на Европейския съюз; подчертава голямото значение на ефикасността на публичните финанси и счита, че в повечето страни консолидирането на публичните финанси би спомогнало за запазване на дългосрочна фискална устойчивост; подчертава значението на модернизацията на публичната администрация като средство за подобряване на ефикасността и ефективността на публичните финанси;

Стабилни финансови пазари

10.  Посочва, че една добре интегрирана финансова система би могла да повиши ефикасността на паричната политика, особено в еврозоната; смята, че финансовите пазари могат съществено да допринасят за макроикономическата и фискалната стабилност; предлага да се проучат специфични за финансовите пазари насоки, с оглед подобряване на схващането на механизмите на възможна друга финансова криза, както и на подобрена прозрачност, отговорност и надзор за инвеститори, пазари и регулаторни органи;

11.  Отбелязва, че основаващият се на риска подход при капиталовите изисквания улеснява презграничните потоци от капитали, чието движение се определя от конкретни корпоративни стратегии в големите финансови групи, и създава макроикономическо предизвикателство за по-малките държави-членки; изразява твърдо убеждение, че ефективният финансов надзор и прозрачността са от съществено значение за ограничаването на макроикономическото неравновесие;

12.  Подчертава взаимната зависимост на икономиките на държавите-членки, особено в еврозоната; счита, че интегрираните насоки следва да определят широка рамка за по-тясно съгласуване на икономическите политики с оглед уеднаквяване на НПР; предлага, за да се засили подкрепата на широка основа за общия проект на ЕС, в хода на този процес да се прилага по-чувствителен подход към сближаването, който да отразява икономическото разнообразие и различните традиции;

13.  Счита, че стимулирането на частните инвестиции и на съвместните инициативи в областта на частното и публичното сътрудничество, като същевременно се държи сметка за финансовата консолидация, може да отключи значителни синергии, да подобри способността на Европа за посрещане на съществуващите предизвикателства в областта на науката и научните изследвания, транспорта и съобщенията, енергетиката и екологичната устойчивост, като ще подпомогне ефикасното отпускане на ресурси в цяла Европа;

Моделиране на външнополитическата програма

14.  Подчертава, че е извън възможностите на политиките на ЕС да влияят пряко върху нерегулирана световна финансова система, а тя може да пренесе риск от финансова нестабилност; подчертава, че наличието на хомогенен и съгласуван подход от страна на регулаторните и законодателните органи е необходимо предварително условие за противодействие на презграничното разпространение на риска; счита, че е необходимо да се извърши преоценка на въздействието на стопанския модел и роля на многонационалните финансови групи на световните финансови пазари;

15.  Изтъква, че Европейският съюз и държавите-членки носят споделена отговорност за намирането на отговор на предизвикателствата, възможностите и несигурността, пред които са изправени гражданите вследствие на глобализацията; изразява убеденост, че трябва да се развива външното измерение на вътрешния пазар, за да се насърчава европейската конкурентоспособност в един глобализиран свят; припомня, че Европейският съюз няма просто пасивно да се приспособява към глобализацията, а напротив – ще я моделира; подчертава значението на засиленото стратегическо сътрудничество на международно равнище, по-специално чрез трансатлантическите отношения, и съвместната работа в рамките на по-силни многостранни организации, като се насърчават основните принципи на ЕС – солидарност, демокрация, правова държава и зачитане на правата на човека;

16.  Призовава за предприемането на мерки за борба с протекционизма както в Европейския съюз, така и извън него; подчертава, че протекционизмът по-скоро застрашава, отколкото защитава правата на потребителите и гражданите;

Възвръщане на стопанския динамизъм
Задълбочаване на координацията на икономическата политика

17.  Счита, че Европейският съюз следва да демонстрира, в хода на кръговете от различни многостранни преговори, като например преговорите в рамките на СТО, общата гледна точка, която действително отчита интересите на всяка отделна държава-членка;

Съсредоточаване върху приоритетни области

18.  Призовава Комисията да разработи последователна интегрирана политика за устойчиво развитие; счита, че устойчивото използване на ресурсите и укрепването на синергиите между опазването на околната среда и растежа, както и подобряването на постиженията в областта на иновациите, могат да се постигнат чрез насърчаване на развитието и използване на съобразени с околната среда технологии, както и "зелени" обществени поръчки, като се обърне особено внимание на малките и средните предприятия (МСП);

19.  Подчертава ролята на пазарните инструменти за постигане на целите, поставени по време на пролетния Европейски съвет през 2007 г., за превръщане на Европа в икономика, базираща се на енергийната ефективност и възобновяемата енергия; счита, че непрекъснатият натиск в посока към повишаване на цените на енергията и натрупването на заплахи за климата показват, че е важно да се насърчават подобренията в областта на енергийната ефективност като принос едновременно за растежа и за устойчивото развитие; посочва, че дружествата в ЕС са сред световните лидери в разработването на технологии за възобновяема енергия;

20.  Приветства предложението на Комисията за създаване на "пета свобода", а именно научноизследователската дейност и иновациите – свободата на знанието, в допълнение към четирите свободи на движение на стоки, услуги, хора и капитал;

21.  Счита, че в контекста на покачване на цените на храните, което изглежда по-скоро постоянно, отколкото циклично, механизмите на общата селскостопанска политика (ОСП), които ограничават предлагането, следва да бъдат преразгледани; смята, че ОСП може да има важна роля при стабилизирането на цените на храните;

22.  Изразява отново позицията си относно ползите от изместването на данъчната тежест от облагането на трудовите доходи към облагането с данъци за нанасяне на щети на околната среда като ефективен начин за справяне с въпросите, свързани с околната среда и заетостта, като счита, че данъчната тежест върху трудовите доходи трябва да бъде намалена с цел създаване на повече работни места и борба с "черната" икономика;

Подобряване на вътрешния пазар

23.  Посочва, че вследствие на неуспешното завършване на изграждането на вътрешния пазар производителността в ЕС изостава от своя потенциал и не позволява пълното оползотворяване на възможностите на световния пазар; счита, че докато вътрешният пазар за стоки е относително добре интегриран, пазарите на услуги, включително финансови услуги, продължават да бъдат доста разпокъсани; призовава за ускорено интегриране на пазара на услуги чрез последователното и съгласувано прилагане и привеждане в изпълнение на договорените правила и чрез премахване на пречките за конкуренция и влизане на пазара; отбелязва, че предоставянето, на достъпни цени, на ефективни услуги от общ икономически интерес има важна роля в една конкурентоспособна и динамична икономика;

24.  Подчертава, че прилагането на четирите свободи следва да се осъществява по един и същ начин и в еднаква степен в Европейския съюз, а функционирането им да бъде постоянно наблюдавано;

25.  Подчертава необходимостта от отваряне на мрежовите индустрии за конкуренция чрез осигуряване на равни условия и ефективна конкуренция на обединените европейски пазари; в този смисъл вярва, че обществената собственост на пазара на газ и електроенергия е един от основните елементи, водещи до нарушения на европейско равнище, и че конкуренцията на тези пазари трябва да бъде стимулирана в още по-голяма степен; изразява убеденост, че разширяването, подобряването и свързването на европейската инфраструктура, особено чрез съсредоточаване върху презграничните проекти и взаимните връзки между стара и нова Европа, следва да спомогнат за развиване на подходящи условия за съществено подобряване на производителността в транспортния и енергийния сектор, както и в сектора на информационните и комуникационните технологии;

Принос на данъчната политика към Лисабонската програма

26.  Отбелязва необходимостта от съгласувана фискална рамка, която да е благоприятна за дружествата, по-специално за МСП, и да е насочена към съживяване на растежа и създаване на трудова заетост;

27.  Посочва, че по отношение на държавното финансиране Европейският съюз трябва да насърчава данъчни разпоредби с цел насърчаване създаването на нови стопански дейности и технологични иновации; отбелязва, че това може да включва, наред с другото, намаляване на данъците, които затрудняват ефективността и създаването на работни места, по-специално за специфични социални групи като жени, дългосрочно безработните и възрастните хора;

Инвестиране в хората и модернизиране на пазарите на труда
Предприемачество и творчество

28.  Изразява убеденост, че за насърчаването на предприемаческа култура и за създаването на благоприятна среда за МСП е изключително важно системата за управление на една институционална уредба за новаторство да се осъвременява и подкрепя от ефикасна система за финансиране, която да осигурява финансиране през всички етапи на новаторския процес - от разработването на идея до нейното осъществяване на равнище предприятие; посочва, че структурната политика трябва да се формулира гъвкаво с оглед приспособяване към творческото себеизразяване и улесняване на рентабилното използване на творчески идеи;

29.  Изразява твърдо убеждение, че по-доброто регулиране и осъществяването на амбициозни цели при намаляването на тежестта, произтичаща от новото законодателство на ЕС, допринася за създаването на по-конкурентна стопанска среда и насърчават частната инициатива; призовава държавите-членки да определят също толкова амбициозни цели, произтичащи от всички равнища на националното законодателство; посочва, че трябва да се обърне особено внимание на укрепването на продуктивността на институционалния и административния капацитет на държавите-членки;

Подход на жизнения цикъл

30.  Счита, че активните трудови политики следва да съчетават политики, съсредоточени върху "гъвкава сигурност", с нови форми на сигурност, включително мотивация за активно търсене на работа, както и по-добро предвиждане и положително управление на промените, включително икономическо преструктуриране, с оглед намаляване на социалното изключване и улесняване на приспособимостта; изразява убеденост, че следва да се съсредоточи особено внимание върху начините за по-ефективно доближаване до гражданите и отговаряне на техните очаквания и потребности;

31.  Счита, че следва да се развие подходът на жизнения цикъл, за да могат активно да се посрещнат демографските предизвикателства, включително модернизацията на пенсионните системи, за да се гарантира финансова, икономическа и социална устойчивост;

32.  Вярва, че образованието е главен определящ фактор за потенциала за дългосрочен растеж и ефективен инструмент за борба с бедността и изолацията, като позволява на хората да подобряват стандарта си на живот; препоръчва Европейския съюз и държавите-членки да прилагат по-ефективни мерки, насочени към увеличаване на инвестициите в образованието и подобряване на достъпа до образование и обучение за всички;

33.  Счита, че с оглед повишаване на участието в постоянно обучение и обучение на работното място през целия жизнен цикъл, особено за нискоквалифицираните и по-възрастните работници, ефикасни стратегии за обучение през целия живот могат да уравновесят отрицателното въздействие от застаряващото население в работната сила; при все това счита, че трябва да се полагат решителни усилия за повишаване на основните умения на младите хора, за драстично намаляване на ранното напускане на училище и слабото развитие на уменията като цяло, както и за засилване на социалната и трудова интеграция на мигрантите и хората с увреждания, по-специално чрез насърчаване развитието на умения;

Имиграционна политика

34.  Изразява твърдо убеждение, че следва да се помисли за ефективна имиграционна политика предвид недостига на квалифицирана работна ръка и изискванията на пазара на труда; счита, че допълнителното развиване на всеобхватна европейска миграционна политика, която да допълва политиките на държавите-членки, остава основен приоритет с оглед справяне с предизвикателствата и използване на възможностите, които предлага миграцията в една нова епоха на глобализация;

35.  Счита, че насърчаването на растежа и сътрудничеството с трети страни, както и по-голямата икономическа откритост от страна на Европейския съюз, продължава да бъде жизненоважно с оглед доброто управление на миграционните потоци и борбата срещу факторите и помагачите на незаконна имиграция; признава, че Европейският съюз се нуждае спешно от последователна политика относно законната миграция, като икономическата миграция;

Подобряване на икономическото управление

36.  Приветства докладите за отделните държави, изготвени от Комисията; въпреки това призовава за по-систематичен подход, който да посочва както успехите, така и недостатъците; подкрепя предложението на Комисията да въведе конкретни точки за наблюдение като част от многостранното наблюдение и възможност да се подобрят националните действия по политиките; потвърждава, че следва да се повиши ролята на регионалното равнище при осигуряването на растеж и заетост, както това е признато в новото поколение от програми в областта на политиката на сближаване за периода 2007-2013 г.;

37.  Изразява съжаление, че видимото присъствие на Лисабонската стратегия в националните политики на много държави-членки остава ниско; счита, че за ефективното ѝ прилагане е необходима мобилизация на всички заинтересовани страни в икономиката; по-конкретно смята, че по-активното участие на социалните партньори, националните парламенти, органите на регионално и местно равнище и гражданското общество ще подобри резултатите от Лисабонската стратегия и ще засили обществения дебат относно подходящите реформи; подкрепя предложението на Комисията до държавите-членки за задълбочаване на сътрудничеството с националните и регионалните парламенти, като същевременно се предвиждат годишни дебати относно прилагането на техните НПР;

38.  Призовава Съвета да вземе предвид следните промени:

Препоръка на Комисията   Промени, внесени от Парламента
Промяна 1
Насока 1
Насока 1. За да осигурят икономическа стабилност за устойчив растеж,
Насока 1. За да осигурят икономическа стабилност за устойчив растеж, социално приобщаване и повишена заетост в глобалната среда,
1. съответстваща на Пакта за стабилност и растеж, държавите-членки трябва да спазват своите средносрочни бюджетни цели. Докато не постигнат тази цел те следва да предприемат всички необходими коригиращи мерки, за да я постигнат. Държавите-членки следва да избягват циклични фискални политики. Нещо повече, необходимо е тези държави-членки, които имат твърде голям дефицит, да предприемат ефективни действия, за да осигурят бързото му коригиране.
1. съответстваща на Пакта за стабилност и растеж, държавите-членки трябва да спазват своите средносрочни бюджетни цели. Докато не постигнат тази цел, те следва да предприемат всички необходими коригиращи мерки, за да я постигнат, и да осигурят модернизирането на публичната администрация, както и консолидирането на публичните финанси. Държавите-членки следва да избягват циклични фискални политики. Нещо повече, необходимо е тези държави-членки, които имат твърде голям дефицит, да предприемат ефективни действия, за да осигурят бързото му коригиране.
2. тези държави-членки, които отчитат дефицит по текущата сметка с риск той да бъде неудържим, следва да работят в посока на неговото коригиране като провеждат структурни реформи, насърчават външната конкурентоспособност и, където е уместно, да допринесат за това коригиране чрез фискални политики.
2. тези държави-членки, които отчитат дефицит по текущата сметка с риск той да бъде неудържим, следва да работят в посока на неговото коригиране като провеждат структурни реформи, насърчават външната конкурентоспособност и, където е уместно, да допринесат за това коригиране чрез фискални политики, както и чрез консолидирането на резултатите от икономическия растеж и като обръщат по-голямо внимание на установяването на по-добри синергии между бюджетната политика и повишаването на производителността.
2а. В интерес на стабилността, държавите-членки не бива да поверяват единствено на паричната политика цялата отговорност в борбата срещу риска от инфлация, особено в настоящата ситуация на високи обменни курсове. Държавите-членки следва да прилагат всички други политики, които могат да бъдат от полза в борбата срещу риска от инфлация.
2б. Държавите-членки следва да повишат издръжливостта на икономиката на ЕС като развиват външното измерение на вътрешния пазар с цел да отговорят на въпросите, свързани с нарастващите глобални неравновесия.
2в. След скорошните сътресения на финансовите пазари, следва да се приемат необходимите мерки за избягване на кредитна криза и за възстановяване на доверието във финансовите пазари, с цел да се гарантират инвестиционните нужди на държавни и частни участници.
Промяна 2
Насока 2
Насока 2. За да запазят икономическата и финансова стабилност като основа за повишена заетост,
Насока 2. За да запазят икономическата и финансова стабилност като основа за по-добри перспективи за растеж,
с оглед на очакваните разходи за застаряващото население, държавите-членки следва:
с оглед на очакваните в бъдеще демографски предизвикателства, държавите-членки следва:
1. да намалят държавния дълг със задоволителни темпове, за да укрепят публичните финанси;
1. да реформират и подсилят пенсионните, социално-осигурителните системи и системите на здравеопазването, за да гарантират, че те са финансово жизнеспособни и устойчиви, както и адекватни и достъпни в социален план;
2. да реформират и подсилят пенсионните, социално-осигурителните системи и системите на здравеопазването, за да гарантират, че те са финансов жизнеспособни, адекватни и достъпни в социален план;
2. да намалят държавния дълг със задоволителни темпове, като същевременно подобрят управлението на дълга, с цел да укрепят публичните финанси;
3. да предприемат мерки за увеличаване на участието на пазара на труда и предлагането на работна ръка, особено сред жените, младите и възрастните работници, и да насърчават подход към работата, основан на "жизнения цикъл", за да повишат работните часове в икономиката.
3. да предприемат мерки за увеличаване на участието на пазара на труда и предлагането на работна ръка, особено сред жените, младите и възрастните работници, и да насърчават подход към работата, основан на "жизнения цикъл", за да повишат работните часове в икономиката; както и
3а. да прилагат "петата свобода" – свободата на знанието – и да насърчават новите умения; да гарантират обучение през целия живот за всички и да модернизират инфраструктурата за научни изследвания, образование и системи за обучение.
Промяна 3
Насока 3
Насока 3. За да насърчат ефективното разпределение на ресурси, насочени към растеж и заетост
Насока 3. За да насърчат ефективното разпределение на ресурси, насочени към растеж и заетост и да засилят доверието в икономиката,
държавите-членки трябва, без да пренебрегват насоките за икономическа стабилност и устойчивост, да пренасочат състава на публичните разходи към перата, които насърчават растежа в съответствие с Лисабонската стратегия, да адаптират данъчните структури към укрепването на потенциала за растеж, да осигурят наличието на механизми за оценяване на отношенията между публичните разходи и постигането на целите на политиките, както и да осигурят обща съгласуваност на пакетите от реформи.
държавите-членки трябва, без да пренебрегват насоките за икономическа стабилност и устойчивост, да пренасочат състава на публичните разходи към перата, които насърчават растежа в съответствие с Лисабонската стратегия, да адаптират данъчните структури към укрепването на потенциала за растеж, насърчавайки растежа на основата на производителността, да осигурят наличието на механизми за оценяване на отношенията между публичните разходи и постигането на целите на политиките, като например висококачествено инвестиране в целите от Лисабон, както и да осигурят обща съгласуваност на пакетите от реформи.
Промяна 4
Насока 4
Насока 4. За да осигурят развитие на заплащането на труда, което допринася за макроикономическа стабилност и растеж
Насока 4. За да осигурят развитие на заплащането на труда, което допринася за макроикономическа стабилност и растеж
и да подобрят приспособимостта си, държавите-членки следва да насърчават подходящите рамкови условия на механизмите за договаряне на заплащането, като в същото време напълно зачитат ролята на социалните партньори, с цел да поощрят развитие на заплащането и разходи за труд, съгласувано със стабилността и тенденцията в производителността в средносрочен план, отчитайки разликите в уменията и условията на местния пазар на труда.
и да подобрят приспособимостта си, държавите-членки следва да насърчават подходящите рамкови условия на механизмите за договаряне на заплащането, като в същото време напълно зачитат ролята на социалните партньори, с цел да поощрят развитие на заплащането и разходи за труд, съгласувано със стабилността и тенденцията в производителността в средносрочен план, като взимат под внимание по-специално професионалистите на финансовия пазар, както и разликите в уменията и условията на местния пазар на труда.
Промяна 5
Насока 5
Насока 5. За да насърчат съгласуваността между макроикономическите, структурните политики и политиките по заетостта,
Насока 5. За да насърчат съгласуваността между макроикономическите, структурните политики и политиките по заетостта,
държавите-членки трябва:
1. да подобрят координацията на икономическата политика, за да уеднаквят своите национални програми за реформи, като същевременно вземат предвид икономическото разнообразие и различията в традициите;
държавите-членки трябва да следват реформите на трудовия и на производствения пазар, които същевременно увеличават потенциала за растеж и поддържат макроикономическата рамка като засилват гъвкавостта, мобилността на факторите и капацитета за коригиране на трудовите и на производствените пазари в отговор на глобализацията, технологичния напредък, изместване на търсенето и циклични промени. По-специално, държавите-членки: следва да дадат нов тласък на реформите на данъците и на придобивките, да подобрят стимулите и да осигурят възвращаемост от заетостта; трябва да повишат приспособимостта на пазарите на труда като съчетаят гъвкавостта и сигурността на заетостта; и подобрят пригодността за заетост като инвестират в човешки капитал.
2. да следват реформите на трудовия и на производствения пазар, които същевременно увеличават потенциала за растеж и поддържат макроикономическата рамка, като гарантират гъвкавостта посредством нови форми на сигурност, мобилността на факторите и капацитета за коригиране на трудовите и на производствените пазари в отговор на глобализацията, технологичния напредък, изместване на търсенето и циклични промени. По-специално, държавите-членки: следва да дадат нов тласък на реформите на данъците и на придобивките, да подобрят стимулите и да осигурят възвращаемост от заетостта; трябва да повишат приспособимостта на пазарите на труда като съчетаят гъвкавостта и сигурността на заетостта; както и да подобрят пригодността за заетост, като инвестират в човешки капитал;
3. да обърнат особено внимание на повишаването на институционалната и административна ефективност; както и
4. да допринесат за създаването на всеобхватна имиграционна политика на ЕС, включително критерии и процедури за икономическа миграция, съответстваща на нуждите на трудовия пазар.
Промяна 6
Насока 6
Насока 6. За да дадат своя принос за динамичен и добре функциониращ Икономически и паричен съюз (ИПС), държавите-членки от еврозоната трябва да осигурят по-добра координация на техните икономически и бюджетни политики, по-конкретно:
Насока 6. За да дадат своя принос за динамичен и добре функциониращ Икономически и паричен съюз (ИПС), държавите-членки от еврозоната трябва да осигурят по-добра координация на техните икономически и бюджетни политики, по-конкретно:
-1. да увеличат максимално положителния ефект от разпространението на реформите, като се има предвид, че съществуването на обща валута и на обща парична политика предлага допълнително измерение на координацията;
1. да обърнат специално внимание на фискалната устойчивост на публичните им финанси в пълно съответствие с Пакта за стабилност и растеж;
1. да обърнат специално внимание на фискалната устойчивост на публичните им финанси в пълно съответствие с Пакта за стабилност и растеж;
2. да дадат своя принос за политики, които подкрепят икономическото възстановяване и са съвместими с ценовата стабилност, като по този начин повишават доверието между промишлеността и потребителите в краткосрочен план, а същевременно са съвместими с дългосрочния устойчив растеж;
2. да дадат своя принос за политики, които подкрепят икономическото възстановяване и са съвместими с ценовата стабилност, като по този начин повишават доверието между промишлеността и потребителите в краткосрочен план, а същевременно са съвместими с дългосрочния устойчив растеж;
3. да наблягат на структурни реформи, които увеличават дългосрочния потенциал на растеж на еврозоната и подобряват нейната производителност, конкурентоспособност и икономическо приспособяване към несиметрични сътресения, като се обръща особено внимание на политиките за заетостта; както и
3. да наблягат на структурни реформи и да следват инвестиционни приоритети в съответствие с целите от Лисабон, които увеличават дългосрочния потенциал за растеж на еврозоната и подобряват нейната производителност, конкурентоспособност и икономическо приспособяване към несиметрични сътресения, като се обръща особено внимание на политиките за заетостта; както и
4. да осигурят влияние на еврозоната в световната икономика, съизмеримо с нейната икономическа тежест.
4. да осигурят влияние на ЕС и еврозоната в световната икономика, съизмеримо с тяхната икономическа тежест.
Промяна 7
Насока 7, уводна част и параграфи 1, 2 и 3
Насока 7. За да се увеличават и подобрят инвестициите в научноизследователска дейност, по-специално от страна на частните предприятия, глобалната цел от 3 % от БВП за 2010 г. се потвърждава с адекватно разпределение между частните и публичните инвестиции, като държавите-членки ще определят конкретни междинни стойности. Държавите-членки трябва да разработят още мерки за насърчаване на научноизследователската и развойна дейност, по-специално в промишлеността чрез:
Насока 7. За да се увеличават и подобрят инвестициите в научноизследователска дейност, по-специално от страна на частните предприятия и за да се подкрепи предприемаческата култура и да се поощри частната инициатива, Държавите-членки трябва да разработят още мерки за насърчаване на модернизирането на икономиката и на всички форми на иновация чрез:
1. подобрени рамкови условия и осигуряване на достатъчно конкурентна и привлекателна среда за функциониране на дружествата;
1. създаване на чувствителни към нуждите на пазара институции и на подобрени рамкови условия, за да се гарантира достатъчно конкурентна бизнес среда за функциониране на дружествата, както и ползи за тях от прилагането на иновации;
2. по-ефективно и ефикасно публично финансиране на научноизследователската и развойната дейност и развитие на публично-частните партньорства (ПЧП);
3. развиване и укрепване на елитните центрове на образователните и изследователски институции в държавите-членки, както и създаването на нови, където е уместно, и подобряване на сътрудничеството по обмена на технологии между публичните изследователски институти и частните предприятия;
3а. поощряване на децентрализацията на промишлените центрове за научни изследвания с цел по-нататъшното им повторно свързване с образователните центрове, както и на проучванията на разнообразието на различните изследователски култури;
Промяна 8
Насока 11, параграф 4а и 4 б (нови)
4а. да изпълнят ангажиментите, поети по време Европейски съвет през пролетта на 2007 г. за справяне с предзвикателствата на енергетиката и околната среда; както и
4б. в контекста на покачването на цените на храните, което изглежда не е циклично, а ще продължи да съществува, да се преразгледат механизмите на Общата селскостопанска политика, които ограничават снабдяването.
Промяна 9
Насока 12
Насока 12. За да разширят и задълбочат вътрешния пазар, държавите членки трябва:
Насока 12. За да разширят и задълбочат вътрешния пазар, както и да осигурят отворени и конкурентоспособни пазари, държавите членки следва:
1. да ускорят транспонирането на директивите за вътрешния пазар;
1. да ускорят транспонирането на директивите за вътрешния пазар и да премахнат оставащите препятствия пред презграничните дейности;
2. да отдадат приоритет на по-стриктно и по-добро прилагане на законодателството за вътрешния пазар;
2. да отдадат приоритет на по-стриктно и по-добро прилагане на законодателството за вътрешния пазар;
3. да премахнат оставащите препятствия пред трансграничните дейности;
3. да премахнат оставащите препятствия пред трансграничните дейности;
4. да прилагат ефективно правилата на ЕС за обществените поръчки;
4. да прилагат ефективно правилата на ЕС за обществените поръчки;
5. да насърчават напълно функциониращия вътрешен пазар на услуги, като в същото време запазят европейския социален модел;
5. да насърчават напълно функциониращия вътрешен пазар на услуги и да гарантират наличието на универсални, достъпни и устойчиви обществени услуги, които да бъдат на достъпни цени и с високо качество за всички, като в същото време запазят европейския социален модел;
6. да ускорят интеграцията на финансовия пазар чрез последователно и съгласувано прилагане и изпълнение на Плана за действие за финансовите услуги.
6. да ускорят интеграцията на пазара на услуги, включително финансовите услуги, чрез съгласувано прилагане на законодателството в областта на вътрешния пазар и изпълнение на Плана за действие за финансовите услуги, като в същото време засилват прозрачността, отговорността и надзора за инвеститори, пазари и регулаторни органи по отношение на алтернативните и класическите инвестиционни дейности на финансовите пазари;
6а. да допринесат за разработването на балансиран подход към регулирането на презграничното разпространение на финансовия риск;
6б. да създадат подходящи условия за подобрена ресурсна ефективност на транспортната и енергийната инфраструктура, като обърнат специално внимание на трансграничните отсечки и периферните региони и на взаимното свързване между "старите" и "новите" държави-членки; както и
6в. да играят водеща роля на международно равнище по отношение на въпроси, свързани с управлението на кризи, както и за усъвършенстването на настоящите режими за глобален надзор.
Промяна 10
Насока 13, параграф 6а (нов)
6а. доизграждането на трансатлантическия пазар;

o
o   o

39.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки.

(1) Приети текстове, P6_TA(2007)0533.

Правна информация - Политика за поверителност