Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2007/2275(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0029/2008

Pateikti tekstai :

A6-0029/2008

Debatai :

PV 19/02/2008 - 11
CRE 19/02/2008 - 11

Balsavimas :

PV 20/02/2008 - 4.4
CRE 20/02/2008 - 4.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0058

Priimti tekstai
PDF 537kWORD 160k
Trečiadienis, 2008 m. vasario 20 d. - Strasbūras
Ekonominės politikos bendrosios gairės 2008–2010 m.
P6_TA(2008)0058A6-0029/2008

2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Integruotųjų ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairių (dalis: valstybių narių ir Bendrijos bendrosios ekonominės politikos gairės). Naujo ciklo pradžia (2008–2010 m.) (COM(2007)08032007/2275(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl Integruotųjų ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gairių (2008–2010 m.) (COM(2007)0803, V dalis),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl valstybių narių ir regionų įsipareigojimų, įgyvendinant Lisabonos strategiją, skirtą ekonomikos augimui skatinti ir darbo vietoms kurti, panaudojant Europos Sąjungos sanglaudos politikos priemones 2007–2013 m. (COM(2007)0798),

–   atsižvelgdamas į 27 Lisabonos nacionalines reformų programas (NRP), kurias pateikė valstybės narės,

–   atsižvelgdamas į 2000 m. kovo mėn., 2001 m. kovo mėn. ir 2005 m. kovo mėn. Europos Vadovų Tarybos susitikimams pirmininkavusios valstybės narės išvadas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos integruotąsias ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo gaires (2005–2008 m.) (COM(2005)0141) (Integruotosios gairės),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą "Strateginė atnaujintos Lisabonos strategijos ekonomikos augimui ir darbo vietų kūrimui ataskaita. Naujo ciklo pradžia (2008–2010 m.)" (COM(2007)0803),

–   atsižvelgdamas į savo 2007 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl Europos intereso sėkmingai išspręsti globalizacijos uždavinius(1),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 99 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 107 ir 45 straipsnius,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A6-0029/2008),

A.   kadangi makroekonominį stabilumą užtikrina tinkamas kelių ekonominės politikos krypčių derinys; kadangi stabilumo problemas reikėtų spręsti ne tik makroekonominėmis priemonėmis, bet ir įgyvendinant struktūrines prekių, darbo ir kapitalo rinkų reformas,

B.   kadangi vis dar nemaža reikia padaryti siekiant parengti Europos Sąjungą ir valstybes nares globalizacijai bei siekiant tvirtesnio užtikrinsiančio ekonomikos sėkmę ir didesnę socialinę sanglaudą vidutinės trukmės bei ilgu laikotarpiu pagrindo,

C.   kadangi yra galimybė visiems pasinaudoti unikaliu konkurencinio pranašumo pagreičiu, atsiradusiu dėl Europos Sąjungos plėtros ir jos tolesnės integracijos,

D.   kadangi dėl to, jog naudojamasi bendra valiuta ir įgyvendinama bendra pinigų politika, atsiranda papildomas ekonomikos integravimo ir politinių strategijų koordinavimo aspektas, kuris galėtų sustiprinti euro zonos vaidmenį užtikrinant visos Europos Sąjungos ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą,

E.   kadangi integruotosios gairės yra pagrindinė ES makroekonominės politikos krypčių, susijusių su ekonomikos augimu ir darbo vietų kūrimu, priemonė, numatyta vidutinės trukmės, t. y. trejų metų, laikotarpiu;

F.   kadangi Europos Sąjunga ir valstybės narės, siekdamos padaryti Europą patrauklesne investicijoms bei darbui vieta ir skatinti žinias bei naujoves siekiant ekonomikos augimo, privalo įgyvendinti makroekonominę ir mikroekonominę politiką,

G.   kadangi 2007 m. pavasario Europos Vadovų Tarybos susitikime Europos Sąjunga įsipareigojo iki 2020 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir padidinti iš atsinaujinančių šaltinių gaunamos energijos dalį,

H.   kadangi finansinės paslaugos yra ypač svarbios, nes šis sektorius atlieka svarbiausią vaidmenį sudarant plėtros sąlygas daugeliui ekonominės veiklos sričių,

I.   kadangi politikos kryptys, pagal kurias siekiama didinti investicijas į žinias ir žmogiškuosius išteklius, taip pat stiprinti ES ekonomikos pajėgumą diegti naujoves, sudaro Lisabonos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos pagrindą,

J.   kadangi ekonominės sąlygos žmonių kūrybinei energijai panaudoti siekiant novatoriškų ekonominių rezultatų, pvz., naujų idėjų, sudėtingas technologijas taikančių įmonių ir regioninės plėtros, yra nepakankamai sudarytos arba fragmentinės,

K.   kadangi, turint mintyje spartėjančią globalizaciją, ypatinga reikšmė teikiama geresnei tarptautinei teisinių nuostatų, įskaitant įsipareigojimą laikytis aukštų aplinkos apsaugos ir socialinių standartų, darnai,

L.   kadangi Europos Sąjungos stabilumą ir pasitikėjimą ja galima užtikrinti tik vienodai suprantant teisės aktus bei taisykles, parengtus tinkamai atsižvelgiant į tikrovę,

M.   kadangi negalima pasiekti esminės pažangos kuriant žiniomis pagrįstą visuomenę, jei šioje veikloje aktyviai nedalyvauja visi ES piliečiai,

Ekonominės gairės
Ekonomikos augimo ir makroekonominio stabilumo užtikrinimas

1.   teigiamai vertina strateginę Komisijos ataskaitą, kurioje vertinamas atnaujintos Lisabonos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos, įskaitant atnaujintas integruotąsias gaires, įgyvendinimas; pritaria Tarybos požiūriui, kad įgyvendinant atnaujintą strategiją turi padidėti pridėtinė vertė Bendrijos lygmeniu siekiant labiau suderinti reformas, gauti kuo didesnį teigiamą jų taikymo poveikį ir užtikrinti, kad veiksmingo Lisabonos reformos darbotvarkių įgyvendinimo rezultatas būtų daugiau ir geresnių darbo vietų visoje Europos Sąjungoje;

2.   dar kartą pabrėžia energingo Lisabonos strategijos ir integruotųjų gairių įgyvendinimo svarbą, kartu atkreipia dėmesį į ekonomikos, socialinės bei aplinkos apsaugos pažangos tarpusavio priklausomybę kuriant dinamišką ir naujovišką tvarią ekonomiką;

3.   mano, kad didėjantis pusiausvyros sutrikimas, visuminė paklausa ir pasaulinis infliacijos keliamas spaudimas gali sukelti didelių pinigų politikos problemų, jei finansų rinkų neapibrėžtumas bus ilgalaikis; pabrėžia, kad siekiant sukurti teigiamą ir stabilią makroekonominę aplinką būtina aukšta viešųjų finansų kokybė ir reikia toliau konsoliduoti biudžetus, taip pat būtina sumani privačių ir viešųjų investicijų politika, padėsianti sukurti perspektyvią infrastruktūrą ir jau dabar patekti į ateities rinkas; ragina imtis koordinuotų veiksmų siekiant padidinti ES ekonomikos atsparumą;

4.   mano, kad patikimos ekonominės politikos kryptys padėtų sustiprinti pasitikėjimą ir sumažinti netikrumą, atsiradusį dėl sumaišties finansų rinkose; mano, kad 2008 m. Europos Sąjungai būtina stiprinti savo ekonomikos augimo potencialą, jei ji nori būti pajėgi skatinti užimtumą, ypač atsižvelgiant į tai, jog po plėtros Europos Sąjungos narių skaičius padidėjo iki 27;

5.   primena, kad siekiant makroekonominio stabilumo, produktyvumo augimas turi būti derinamas su teisingesniu ekonomikos augimo rezultatų paskirstymu ir socialinės sanglaudos stiprinimu; atsižvelgdamas į tai, primena, kad raginimas didinti pajamas turėtų būti derinamas su vidutinės trukmės produktyvumo augimu;

6.   pažymi, kad didėjantis finansinės pusiausvyros sutrikimas, pernelyg didelis valiutos keitimo kurso nepastovumas, kreditų varžymas ir ilgalaikis finansų rinkų neapibrėžtumas kelia didelių problemų makroekonominės politikos, ypač pinigų politikos, sprendimus priimančioms institucijoms;

7.   pabrėžia, kad daugiau dėmesio reikėtų skirti geresnei biudžeto politikos, darbo užmokesčio ir produktyvumo augimo sąveikai, taip pat atsižvelgti į biudžeto politikos įtaką makroekonominiams pokyčiams;

8.   yra susirūpinęs dėl aukšto euro keitimo kurso, kuris kenkia Europos ekonomikos konkurencingumui, ir dėl to, kad esant tokiam kursui mažėja su pinigų politika susijusios galimybės; remia Europos Centrinio Banko nepriklausomumą nustatant pinigų politiką ir pabrėžia, kad euro keitimo kurso kilimas yra didėjančio pusiausvyros sutrikimo trečiosiose šalyse ir nepakankamos vidaus paklausos euro zonoje rezultatas;

9.   pabrėžia, kad, atsižvelgiant į atitinkamas Sutarties nuostatas, kurios yra bendras Europos Sąjungos atsakomybės objektas, būtina patikima fiskalinė politika, kaip tvaraus ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo kiekvienoje valstybėje narėje prielaida; pabrėžia didelę viešųjų finansų veiksmingumo svarbą ir mano, kad daugelyje šalių viešųjų finansų konsolidacija galėtų padėti išlaikyti ilgalaikį fiskalinį tvarumą; pabrėžia viešojo administravimo modernizavimo svarbą, nes tai – viešųjų finansų veiksmingumo gerinimo priemonė;

Patikimos finansų rinkos

10.   atkreipia dėmesį į tai, kad gerai integruota finansų sistema galėtų padėti padidinti pinigų politikos veiksmingumą, ypač euro zonoje; mano, kad finansų rinkos gali labai prisidėti prie makroekonominio ir fiskalinio tvarumo; siūlo įvertinti konkrečias finansų rinkos gaires, padedančias geriau suvokti galimas kitas finansų krizes, be to, investuotojų, rinkų ir reguliuotojų atžvilgiu didinti skaidrumą, atsakomybę ir priežiūrą;

11.   pabrėžia, kad rizika pagrįstas požiūris į kapitalo reikalavimus sudaro geresnes sąlygas tarpvalstybiniams kapitalo srautams, kuriuos lemia konkrečios kolektyvinės didelių finansinių grupių strategijos, ir sudaro makroekonominių sunkumų mažesnėms valstybėms narėms; tvirtai įsitikinęs, kad veiksminga finansų priežiūra ir skaidrumas būtini siekiant riboti makroekonominės pusiausvyros sutrikimą;

12.   pabrėžia, kad kiekvienos valstybės narės ekonomika priklauso viena nuo kitos, ypač euro zonoje; mano, kad pagal integruotąsias gaires turėtų būti nustatyta plati glaudesnio ekonominės politikos koordinavimo sistema, siekiant suderinti nacionalines reformų programas; mano, kad jas derinant ir siekiant didinti visuotinę paramą bendram ES projektui, reikia laikytis atsargesnio požiūrio į konvergenciją, kurį taikant būtų atsižvelgiama į ekonominę įvairovę ir skirtingas tradicijas;

13.   mano, kad, atsižvelgiant į finansų konsolidaciją, privačių investicijų bei bendrų iniciatyvų privataus ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimo srityje skatinimas gali lemti tvirtą sąveiką, didinti Europos gebėjimus spręsti esamas mokslo ir mokslinių tyrimų, transporto ir ryšių, energetikos bei aplinkos apsaugos tvarumo problemas ir paskatins veiksmingą žaliavų paskirstymą Europoje;

Išorės veiksmų programos modelis

14.   atkreipia dėmesį į tai, kad nereguliuojamai pasaulio finansų sistemai įgyvendinamos ES politikos kryptys nedaro tiesioginės įtakos, taigi ši sistema gali perduoti finansinio nestabilumo riziką; pabrėžia, kad vienodas ir nuoseklus reguliavimo ir įstatymų leidimo institucijų požiūris – tai būtina sąlyga siekiant kompensuoti rizikos paskirstymą tarpvalstybiniu mastu; mano, kad būtina dar kartą įvertinti verslo modelio poveikį pasaulio finansų rinkoms ir tarptautinių finansinių grupių vaidmenį šiose rinkose;

15.   atkreipia dėmesį į tai, kad Europos Sąjunga ir valstybės narės dalijasi atsakomybe spręsdamos su globalizacija susijusius uždavinius, svarstydamos jos teikiamas galimybes ir įveikdamos piliečių abejones dėl jos; yra įsitikinęs, kad siekiant skatinti Europos konkurencingumą globalizuotame pasaulyje būtina plėtoti vidaus rinkos išorinį aspektą; primena, kad Europos Sąjunga ketina ne tik pasyviai taikytis prie globalizacijos, bet, priešingai, darys poveikį globalizacijai; pabrėžia, kad svarbu stiprinti strateginį bendradarbiavimą tarptautiniu lygmeniu, ypač palaikant transatlantinius santykius, ir dirbti drauge įtakingesnėse daugiašalėse organizacijose skatinant pagrindinius ES principus – solidarumo, demokratijos, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms;

16.   ragina imti kovoti su protekcionizmu Europos Sąjungoje ir už jos ribų; pabrėžia, kad protekcionizmas pažeidžia, o ne padeda apsaugoti vartotojų ir piliečių teises;

Verslo dinamiškumo atgavimas
Ekonominės politikos koordinavimo stiprinimas

17.   mano, kad Europos Sąjunga, dalyvaudama įvairiose daugiašalėse derybose, pvz., PPO rengiamose derybose, turėtų pateikti bendrą poziciją, tikrai atitinkančią kiekvienos valstybės narės interesus;

Dėmesys prioritetinėms sritims

18.   ragina Komisiją parengti nuoseklią bendrą tvarios plėtros politiką; mano, kad tausaus išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos bei ekonomikos augimo sąveikos sustiprėjimo, taip pat novatoriškos veiklos pagerinimo galima pasiekti skatinant kurti ir naudoti ekologiškas technologijas, taip pat numatant daugiau ekologiškumo kriterijų vykdant viešuosius pirkimus, ypatingą dėmesį skiriant mažosioms ir vidutinėms įmonėms (toliau –MVĮ);

19.   pabrėžia rinkos priemonių vaidmenį siekiant 2007 m. pavasario Europos Vadovų Tarybos numatytų tikslų, kad Europa taptų taupiu energijos naudojimu ir atsinaujinančiais energijos šaltiniais grindžiama ekonomika; mano, kad nuolat kylant energijos kainoms ir didėjant grėsmei klimatui svarbu skatinti taupiau naudoti energiją ir taip prisidėti prie ekonomikos augimo bei tvarios plėtros; pabrėžia, kad ES bendrovės yra tarp pasaulio lyderių atsinaujinančių energijos šaltinių technologijų vystymo srityje;

20.   pritaria Komisijos pasiūlymui dėl penktosios laisvės, būtent mokslinių tyrimų ir naujovių diegimo srityje, t. y. žinių judėjimo laisvės, kuri papildytų keturias laisves – prekių, paslaugų, asmenų ir kapitalo judėjimo;

21.   mano, kad atsižvelgiant į nuolatinį, o ne, kaip manyta, ciklinį maisto produktų kainų kilimą, reikėtų persvarstyti Bendrosios žemės ūkio politikos (toliau – BŽŪP) priemones, ribojančias maisto produktų pasiūlą; mano, kad BŽŪP gali vaidinti labai svarbų vaidmenį stabilizuojant maisto produktų kainas;

22.   pakartoja savo nuomonę, kad būtų naudinga mokesčių naštą iš darbo srities perkelti į aplinkos būklės blogėjimo sritį, nes tai – veiksmingas būdas spręsti aplinkos apsaugos ir užimtumo problemas; taip pat mano, kad našta darbo srityje turi būti sumažinta siekiant sukurti daugiau darbo vietų ir kovoti su šešėline ekonomika;

Vidaus rinkos stiprinimas

23.   pabrėžia, kad dėl to, jog nepavyko iki galo sukurti vidaus rinkos, ES produktyvumas mažesnis, nei leidžia potencialas, ir tai trukdo visapusiškai pasinaudoti pasaulio rinkos galimybėmis; mano, kad prekių vidaus rinka yra palyginti gerai integruota, tačiau paslaugų rinka, įskaitant finansines paslaugas, išlieka gana suskaidyta; ragina greičiau integruoti paslaugų rinką, nuosekliai ir susietai taikant sutartas taisykles bei užtikrinant, kad jų būtų laikomasi, taip pat panaikinant konkurencijos ir patekimo į rinką kliūtis; atkreipia dėmesį į tai, kad konkurencingoje ir dinamiškoje ekonomikoje svarbu teikti veiksmingas visuotinės ekonominės svarbos paslaugas priimtinomis kainomis;

24.   pabrėžia, kad nuostatos dėl keturių laisvių turėtų būti taikomos vienodai visoje Europos Sąjungoje ir turėtų būti atliekama nuolatinė jų laikymosi stebėsena;

25.   pabrėžia, kad, užtikrinant vienodas veiklos sąlygas ir veiksmingą konkurenciją visos Europos integruotose rinkose, būtina atverti konkurencijai tinklų pramonės šakas; atsižvelgdamas į tai, mano, kad viešoji nuosavybė, susijusi su elektros ir dujų rinkomis, yra vienas pagrindinių veiksnių, lemiančių šių rinkų iškraipymus Europos lygmeniu, ir kad toliau turėtų būti didinamos paskatos konkuruoti šiose rinkose; yra įsitikinęs, kad Europos infrastruktūros plėtra, tobulinimas ir susiejimas, ypač daug dėmesio skiriant tarpvalstybiniams projektams ir vadinamosios senosios bei naujosios Europos tinklų sujungimui, turėtų padėti kuriant tinkamas sąlygas, padėsiančias iš esmės padidinti transporto, energetikos ir informacijos bei ryšių technologijų sektorių produktyvumą;

Mokesčių politikos indėlis į Lisabonos darbotvarkę

26.   pažymi, jog reikia koordinuotos fiskalinės programos, kuri turėtų būti palanki bendrovėms, ypač MVĮ, ir pritaikyta ekonomikos augimo atkūrimui bei užimtumo didinimui;

27.   atkreipia dėmesį į tai, kad valstybės finansavimo srityje Europos Sąjunga turi skatinti mokesčių sistemas, siekiant sudaryti sąlygas naujoms įmonėms kurti ir technologinėms naujovėms diegti; pažymi, kad šiuo tikslu, inter alia, gali prireikti sumažinti mokesčius, kurie riboja efektyvumą ir darbo vietų, visų pirma skirtų tam tikroms socialinėms grupėms, pvz., moterims, ilgalaikiams bedarbiams ir senyvo amžiaus žmonėms, kūrimą;

Investavimas į žmones ir darbo rinkų modernizavimas
Verslumas ir kūrybingumas

28.   yra įsitikinęs, kad siekiant skatinti verslumo kultūrą ir kurti MVĮ veiklai palankią aplinką, būtina racionalizuoti institucinę novatoriškumo valdymo programą ir ją paremti veiksminga finansavimo sistema, pagal kurią būtų teikiamas finansavimas visais naujovių diegimo etapais – nuo idėjos sukūrimo iki jos įgyvendinimo įmonės lygmeniu; pabrėžia, jog struktūrinė politika turi būti rengiama lanksčiai siekiant užtikrinti kūrybinę saviraišką ir palengvinti pelningą kūrybinių idėjų panaudojimą;

29.   tvirtai įsitikinęs, kad geresnis reglamentavimas ir ambicingų siekių sumažinti naštą, atsirandančią dėl naujų ES teisės aktų, įgyvendinimas prisideda prie konkurencingesnės verslo aplinkos kūrimo ir skatina privačią iniciatyvą; ragina valstybes nares užsibrėžti tokius pat ambicingus siekius atsižvelgiant į visų lygmenų nacionalinės teisės aktus; pabrėžia, kad ypatingas dėmesys turi būti skiriamas valstybių narių institucinių ir administracinių pajėgumų veiksmingumui stiprinti;

Darbo visą gyvenimą aspektas

30.   mano, kad aktyvi darbo politika turėtų apimti darbo rinkos lankstumui ir užimtumo saugumui skirtos politikos derinimą su naujomis saugumo formomis, įskaitant motyvavimą aktyviai ieškoti darbo, taip pat geresnį pokyčių prognozavimą ir teigiamą pokyčių, įskaitant ekonominį restruktūrizavimą, valdymą, siekiant sumažinti socialinę atskirtį ir palengvinti prisitaikomumą; yra įsitikinęs, kad ypatingą dėmesį reikėtų skirti tam, kaip veiksmingiau užmegzti ryšį su piliečiais ir patenkinti jų lūkesčius bei poreikius;

31.   mano, kad reikėtų vystyti darbo visą gyvenimą aspektą, siekiant aktyviai spręsti demografines problemas, įskaitant pensijų sistemų modernizavimą, ir siekiant užtikrinti finansinį, ekonominį ir socialinį tvarumą;

32.   mano, kad švietimas yra pagrindinė ilgalaikio ekonomikos augimo prielaida ir veiksminga priemonė kovojant su skurdu bei socialine atskirtimi ir pagerina žmonių gyvenimo lygį; rekomenduoja, kad Europos Sąjunga ir valstybės narės įdiegtų veiksmingesnes priemones ir daugiau investuotų į švietimą, kad būtų sudarytos didesnės galimybės visiems gauti išsilavinimą ir mokytis;

33.   mano, kad, atsižvelgiant į tai, jog siekiama, kad kuo daugiau darbuotojų, ypač žemos kvalifikacijos ir vyresnio amžiaus, dalyvautų tęstiniame mokyme ir mokyme darbo vietoje visą gyvenimą, veiksmingos mokymosi visą gyvenimą strategijos gali atsverti neigiamą ES darbo jėgos senėjimo poveikį; tačiau mano, jog būtina imtis ryžtingų veiksmų siekiant padidinti pagrindinius jaunimo įgūdžius, smarkiai sumažinti mokyklos nebaigusių mokinių ir apskritai per mažai įgūdžių turinčių asmenų skaičių, taip pat siekiant padidinti socialinę migrantų ir neįgaliųjų integraciją bei jų užimtumo lygį (visų pirma skatinant juos kaupti įgūdžius);

Imigracijos politika

34.   yra tvirtai įsitikinęs, kad reikėtų apsvarstyti veiksmingą imigracijos politiką atsižvelgiant į įgūdžių stoką ir darbo rinkos reikalavimus; mano, kad tolesnis visapusės Europos migracijos politikos, papildančios valstybių narių politikos kryptis, vystymas lieka svarbiausiu prioritetu siekiant išspręsti problemas ir pasinaudoti galimybėmis, kurias teikia migracija naujojoje globalizacijos epochoje;

35.   mano, kad ekonomikos augimo ir bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis, taip pat didesnio Europos Sąjungos ekonominio atvirumo skatinimas ir toliau labai svarbūs siekiant tinkamai valdyti migracijos srautus bei kovoti su nelegalios imigracijos priežastimis ir ją skatinančiais veiksniais; pripažįsta, kad Europos Sąjungai nedelsiant reikalinga nuosekli legalios (pvz., ekonominės) migracijos politika;

Ekonomikos valdymo gerinimas

36.   pritaria Komisijos rengiamoms atskirų šalių ataskaitoms; vis dėlto ragina dirbti sistemingiau dėmesį kreipiant ne tik į pasiekimus, bet ir į trūkumus; remia Komisijos pasiūlymą nustatyti stebėtinas ypatybes, nes tai – sudėtinė daugiašalio stebėjimo proceso dalis ir galimybė pagerinti nacionalinės politikos atsaką; pripažįsta, kad reikia didinti regioninio lygmens vaidmenį užtikrinant ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, kaip numatyta 2007–2013 m. sanglaudos politikos naujosios kartos programose;

37.   apgailestauja, kad Lisabonos strategija nepakankamai atsispindi daugelio ES valstybių nacionalinėse politikos kryptyse; mano, kad siekiant užtikrinti veiksmingą Lisabonos strategijos įgyvendinimą svarbu mobilizuoti visus suinteresuotuosius ūkio subjektus; visų pirma mano, kad platesnis socialinių partnerių, nacionalinių parlamentų, regioninės ir vietos valdžios institucijų bei pilietinės visuomenės dalyvavimas padės pagerinti Lisabonos strategijos rezultatus ir viešųjų diskusijų dėl atitinkamų reformų kokybę; pritaria Komisijos pasiūlymui raginti valstybes nares labiau bendradarbiauti su nacionaliniais ir regioniniais parlamentais, rengiant metinius debatus dėl atitinkamų nacionalinių reformų programų įgyvendinimo;

38.   ragina Tarybą atsižvelgti į toliau nurodytus pakeitimus:

Komisijos rekomendacija   Parlamento pakeitimai
1 pakeitimas
1 gairė
1 gairė. Užtikrinti ekonominį stabilumą tvariam augimui pasiekti.
1 gairė. Užtikrinti ekonominį stabilumą tvariam augimui, socialinei įtraukčiai ir didesniam užimtumui pasauliniu lygmeniu pasiekti.
1.  Pagal Stabilumo ir augimo paktą valstybės narės turėtų vykdyti savo vidutinio laikotarpio biudžeto tikslus. Kol šis tikslas nepasiektas, jos turėtų imtis visų būtinų korekcinių priemonių jam pasiekti. Valstybės narės turėtų vengti prociklinės fiskalinės politikos. Be to, būtina, kad valstybės narės, turinčios perviršinį deficitą, nedelsiant imtųsi veiksmingų priemonių perviršiniam biudžeto deficitui ištaisyti.
1.  Pagal Stabilumo ir augimo paktą valstybės narės turėtų vykdyti savo vidutinio laikotarpio biudžeto tikslus. Kol šis tikslas nepasiektas, jos turėtų imtis visų būtinų korekcinių priemonių jam pasiekti ir viešojo administravimo modernizavimui bei viešųjų finansų konsolidacijai užtikrinti. Valstybės narės turėtų vengti prociklinės fiskalinės politikos. Be to, būtina, kad valstybės narės, turinčios perviršinį deficitą, nedelsiant imtųsi veiksmingų priemonių perviršiniam deficitui ištaisyti.
2.  Valstybės narės, kurių einamosios sąskaitos deficitui gresia nestabilumas, turėtų taikyti jo koregavimo priemones, įgyvendindamos struktūrines reformas, stiprindamos išorinį konkurencingumą, o tam tikrais atvejais, tiems koregavimams panaudodamos fiskalinę politiką.
2.  Valstybės narės, kurių einamosios sąskaitos deficitui gresia nestabilumas, turėtų tą deficitą ištaisyti įgyvendindamos struktūrines reformas, stiprindamos išorinį konkurencingumą, o tam tikrais atvejais jam ištaisyti panaudodamos fiskalinę politiką, bei konsoliduodamos ekonomikos augimo rezultatus ir daugiau dėmesio skirdamos geresnei biudžeto politikos ir produktyvumo augimo sąveikai.
2a.  Siekiant stabilumo valstybės narės neturėtų visos atsakomybės už kovą su infliacijos pavojumi palikti tik pinigų politikai, ypač esant dabartinei padėčiai, kai valiutos keitimo kursas aukštas. Valstybės narės turėtų įgyvendinti visas kitas politikos kryptis, kurios gali padėti kovoti su infliacijos pavojumi.
2b.  Valstybės narės turėtų padidinti ES ekonomikos atsparumą plėtodamos išorinį vidaus rinkos aspektą, kad būtų sprendžiami didėjančio pasaulinio pusiausvyros sutrikimo klausimai.
2c.  Po pastarųjų neramumų finansų rinkose turi būti imtasi būtinų priemonių kreditų krizei išvengti ir pasitikėjimui finansų rinkomis atkurti, kad būtų patenkinti viešųjų ir privačiųjų subjektų poreikiai, susiję su investicijomis.
2 pakeitimas
2 gairė
2 gairė. Garantuoti ekonominį ir fiskalinį tvarumą, kaip pagrindą užimtumui didinti.
2 gairė. Garantuoti ekonominį ir fiskalinį tvarumą, kaip pagrindą ekonomikos augimo perspektyvoms stiprinti.
Valstybės narės, atsižvelgdamos į numatomas išlaidas, susijusias su gyventojų senėjimu, turėtų:
Valstybės narės, atsižvelgdamos į numatomas demografines problemas ateityje, turėtų:
1.  Pakankamai sparčiai mažinti valstybės skolą, tokiu būdu sustiprindamos viešuosius finansus.
1.  Reformuoti ir sustiprinti pensijų, socialinio draudimo ir sveikatos priežiūros sistemas užtikrindamos, kad jos būtų finansiškai pajėgios ir tvarios, taip pat socialiniu požiūriu pakankamos ir prieinamos.
2.  Reformuoti ir sustiprinti pensijų, socialinio draudimo ir sveikatos priežiūros sistemas užtikrindamos, kad jos būtų finansiškai pajėgios, socialiniu požiūriu pakankamos ir prieinamos.
2.   Pakankamai sparčiai mažinti valstybės skolą ir kartu gerinti skolos valdymą, kad būtų sustiprinti viešieji finansai.
3.  Imtis priemonių dalyvavimui darbo rinkoje ir darbo jėgos, ypač moterų, jaunimo ir vyresnio amžiaus darbuotojų, pasiūlai padidinti ir požiūriui į darbą visą gyvenimą, siekiant padidinti ekonominei veiklai skirtų valandų skaičių, paskatinti.
3.  Imtis priemonių dalyvavimui darbo rinkoje ir darbo jėgos, ypač moterų, jaunimo ir vyresnio amžiaus darbuotojų, pasiūlai padidinti bei požiūriui į darbą visą gyvenimą, siekiant padidinti ekonominei veiklai skirtų valandų skaičių, paskatinti.
3a.  Užtikrinti penktąją žinių judėjimo laisvę ir skatinti įgyti naujų įgūdžių; visiems užtikrinti mokymąsi visą gyvenimą ir modernizuoti mokslinių tyrimų, švietimo ir mokymo sistemų infrastruktūrą.
3 pakeitimas
3 gairė
3 gairė. Skatinti veiksmingą išteklių paskirstymą, nukreiptą į ekonomikos augimą ir užimtumą.
3 gairė. Skatinti veiksmingą išteklių paskirstymą, nukreiptą į ekonomikos augimą ir užimtumą ir didinti pasitikėjimą ekonomika.
Valstybės narės, nepažeisdamos ekonomikos stabilumo ir tvarumo gairių, viešąsias išlaidas turėtų nukreipti į augimą skatinančias veiklos rūšis, pritaikyti mokesčių struktūras ekonomikos augimo potencialui stiprinti pagal Lisabonos strategiją, užtikrinti, kad būtų taikomi mechanizmai, skirti įvertinti viešųjų išlaidų ir politikos tikslų įgyvendinimo santykį, ir garantuoti bendrą reformų paketų derėjimą.
Valstybės narės, nepažeisdamos ekonomikos stabilumo ir tvarumo gairių, viešąsias išlaidas turėtų nukreipti į ekonomikos augimą skatinančias veiklos rūšis vadovaujantis Lisabonos strategija, pritaikyti mokesčių struktūras ekonomikos augimo potencialui stiprinti skatindamos produktyvumu grindžiamą ekonomikos augimą, užtikrinti, kad būtų taikomi mechanizmai, skirti įvertinti viešųjų išlaidų ir politikos tikslų, pvz., aukštos kokybės investicijų į Lisabonos tikslus, įgyvendinimo santykį, ir garantuoti bendrą reformų paketų derėjimą.
4 pakeitimas
4 gairė
4 gairė. Siekdamos užtikrinti, kad darbo užmokesčio pokyčiai stiprintų makroekonominį stabilumą ir ekonomikos augimą
4 gairė. Siekdamos užtikrinti, kad darbo užmokesčio pokyčiai stiprintų makroekonominį stabilumą ir ekonomikos augimą
ir padidinti gebėjimą prisitaikyti, valstybės narės turėtų skatinti nustatyti tinkamas bendrąsias derybų dėl darbo užmokesčio sistemos sąlygas, deramai atsižvelgdamos į socialinių partnerių vaidmenį, siekiant skatinti nominalaus darbo užmokesčio ir darbo sąnaudų pokyčius, kurie būtų suderinami su kainų stabilumu ir našumo tendencija vidutinės trukmės laikotarpiu, atsižvelgiant į įgūdžių ir vietos darbo rinkos sąlygų skirtumus.
ir padidinti gebėjimą prisitaikyti, valstybės narės turėtų skatinti nustatyti tinkamas bendrąsias derybų dėl darbo užmokesčio sistemos sąlygas, deramai atsižvelgdamos į socialinių partnerių vaidmenį, siekiant skatinti nominalaus darbo užmokesčio ir darbo sąnaudų pokyčius, kurie būtų suderinami su kainų stabilumu ir produktyvumo tendencija vidutinės trukmės laikotarpiu, ypač atsižvelgiant į finansų rinkoje dirbančius specialistus, taip pat įgūdžių ir vietos darbo rinkos sąlygų skirtumus.
5 pakeitimas
5 gairė
5 gairė. Skatinti darnesnę makroekonominę, struktūrinę ir užimtumo politiką.
5 gairė. Skatinti darnesnę makroekonominę, struktūrinę ir užimtumo politiką.
Valstybės narės turėtų:
1.  Gerinti ekonominės politikos koordinavimą, kad būtų suderintos jų nacionalinės reformų darbotvarkės, kartu atsižvelgdamos į ekonominę įvairovę ir skirtingas tradicijas.
Valstybės narės turėtų vykdyti darbo ir produktų rinkų reformas, kurios kartu didina ekonomikos augimo potencialą ir palaiko makroekonominę sistemą, didindamos darbo ir produktų rinkų lankstumą, veiksnių judumą ir gebėjimą prisitaikyti prie globalizacijos, technologinės pažangos, paklausos pokyčių ir cikliškų pokyčių. Pirmiausia valstybės narės turėtų: suteikti impulsą mokesčių ir išmokų sistemų reformoms paskatų priemonėms patobulinti ir finansiniam darbo patrauklumui padidinti; darbo rinkų gebėjimui prisitaikyti padidinti, derinant užimtumo lankstumą ir užimtumo garantijas; ir galimybėms įsidarbinti padidinti investuojant į žmogiškąjį kapitalą.
2.  Vykdyti darbo ir produktų rinkų reformas, kurios kartu didina ekonomikos augimo potencialą ir palaiko makroekonominę sistemą, nustačius naujas saugumo formas užtikrinant darbo ir produktų rinkų lankstumą, veiksnių judumą ir gebėjimą prisitaikyti prie globalizacijos, technologinės pažangos, paklausos pokyčių bei cikliškų pokyčių. Pirmiausia valstybės narės turėtų: suteikti impulsą mokesčių ir išmokų sistemų reformoms paskatų priemonėms patobulinti ir finansiniam darbo patrauklumui padidinti; darbo rinkų gebėjimui prisitaikyti padidinti, derinant užimtumo lankstumą ir saugumą; ir padidinti įsidarbinimo galimybes investuojant į žmogiškąjį kapitalą.
3.  Ypatingą dėmesį skirti institucinės ir administracinės veiklos veiksmingumo didinimui.
4.  Prisidėti rengiant visapusę ES imigracijos politiką, įskaitant ekonominės migracijos kriterijus ir tvarką, kurie atitiktų darbo rinkos reikalavimus.
6 pakeitimas
6 gairė
6 gairė. Siekdamos stiprinti dinamišką ir patikimai veikiančią EPS, euro zonos valstybės narės turi užtikrinti geresnį savo ekonominės ir biudžeto politikos koordinavimą, visų pirma:
6 gairė. Siekdamos stiprinti dinamišką ir patikimai veikiančią EPS, euro zonos valstybės narės turi užtikrinti geresnį savo ekonominės ir biudžeto politikos koordinavimą, visų pirma:
-1.  Užtikrinti kuo didesnį teigiamą reformų atlikimo poveikį, nes dėl to, jog naudojamasi bendra valiuta ir įgyvendinama bendra pinigų politika, atsiranda papildomas koordinavimo aspektas.
1.  Skirti ypatingą dėmesį viešųjų finansų fiskaliniam tvarumui visiškai laikantis Stabilumo ir augimo pakto.
1.  Skirti ypatingą dėmesį savo viešųjų finansų fiskaliniam tvarumui visiškai laikantis Stabilumo ir augimo pakto.
2.  Padėti sukurti politikos derinį, kuris stiprina ekonomikos atsigavimą ir kuris suderinamas su kainų stabilumu ir tuo didina įmonių ir vartotojų pasitikėjimą trumpuoju laikotarpiu, bet taip pat yra suderinamas su ilgalaikiu tvariu augimu.
2.  Padėti sukurti politikos derinį, kuris stiprina ekonomikos atsigavimą ir kuris suderinamas su kainų stabilumu bei tuo didina įmonių ir vartotojų pasitikėjimą trumpuoju laikotarpiu, bet taip pat yra suderinamas su ilgalaikiu tvariu augimu.
3.  Vykdyti struktūrines reformas, didinančias ilgalaikį galimą euro zonos augimą bei jos našumą, konkurencingumą ir ekonominį prisitaikymą prie asimetrinių sukrėtimų, ypatingą dėmesį skiriant užimtumo politikai.
3.  Vykdyti struktūrines reformas ir vadovaujantis Lisabonos tikslais įgyvendinti prioritetinius investicijų srities uždavinius, o tai padidins ilgalaikį galimą euro zonos ekonomikos augimą bei jos produktyvumą, konkurencingumą ir ekonominį prisitaikymą prie asimetrinių sukrėtimų, ypatingą dėmesį skiriant užimtumo politikai.
4.  Užtikrinti, kad euro zonos įtaka pasaulio ekonominei sistemai atitiktų jos ekonominį svorį.
4.  Užtikrinti, kad ES ir euro zonos įtaka pasaulio ekonominei sistemai atitiktų ekonominį svorį.
7 pakeitimas
7 gairės įžanginė dalis ir 1, 2 ir 3 dalys
7 gairė. Siekiant didinti ir gerinti investicijas, pirmiausia privataus verslo, į mokslinius tyrimus ir technologijų plėtrą, patvirtinamas bendras tikslas – 2010 m. pasiekti 3 % BVP, atitinkamai paskirstant privačiojo ir viešojo sektorių investicijas, o valstybės narės nustatys konkrečius tarpinius lygius. Valstybės narės turėtų toliau plėtoti įvairias priemones, reikalingas MTTP, ypač verslo MTTP, puoselėti:
7 gairė. Siekiant didinti bei gerinti investicijas į mokslinius tyrimus ir plėtrą, pirmiausia privataus verslo investicijas, patvirtinamas bendras tikslas – 2010 m. pasiekti 3 % BVP, atitinkamai paskirstant privačiojo ir viešojo sektorių investicijas, o siekdamos remti verslininkystės kultūrą ir skatinti privačią iniciatyvą valstybės narės turėtų toliau plėtoti įvairias priemones, reikalingas ekonomikos modernizavimui ir įvairių naujovių diegimui puoselėti:
1.  Gerinant bendrąsias sąlygas ir užtikrinant, kad bendrovės veiktų pakankamai konkurencingoje ir patrauklioje aplinkoje.
1.  Steigdamos į rinkos pokyčius reaguojančias institucijas ir gerindamos bendrąsias sąlygas, kad užtikrintų, jog bendrovės veiktų pakankamai konkurencingoje verslo aplinkoje ir gautų naudos iš naujovių diegimo.
2.  Veiksmingiau ir našiau naudodamos viešojo sektoriaus lėšas MTTP bei plėtodamos viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę.
3.  Plėtodamos ir stiprindamos valstybių narių bendrojo švietimo ir mokslinių tyrimų įstaigų meistriškumo centrus, atitinkamais atvejais – sukurdamos naujus, ir gerindamos valstybės mokslinių tyrimų institutų ir privačių įmonių bendradarbiavimą bei technologijų perdavimą.
3a.  Skatindamos pramonės sektoriaus mokslinių tyrimų centrų decentralizavimą, kad juos būtų galima dar glaudžiau susieti su švietimo centrais, ir vertindamos skirtingų mokslinių tyrimų kultūrų įvairovę.
8 pakeitimas
11 gairės 4 a ir 4 b dalys (naujos)
4a.  Įvykdyti 2007 m. pavasario Europos Vadovų Tarybos priimtus įsipareigojimus dėl energetikos ir aplinkos apsaugos uždavinių sprendimo.
4b.  Atsižvelgiant į maisto produktų kainų kilimą, kuris yra nuolatinis, o ne ciklinis, persvarstyti Bendrosios žemės ūkio politikos priemones, ribojančias pasiūlą.
9 pakeitimas
12 gairė
12 gairė. Siekdamos plėsti ir stiprinti vidaus rinką, valstybės narės turėtų:
12 gairė. Siekdamos plėsti ir stiprinti vidaus rinką bei užtikrinti atviras ir konkurencingas rinkas, valstybės narės turėtų:
1.  Paspartinti vidaus rinkos direktyvų perkėlimą į nacionalinę teisę.
1.  Paspartinti vidaus rinkos direktyvų perkėlimą į nacionalinę teisę ir pašalinti likusias kliūtis tarpvalstybinei veiklai.
2.  Teikti prioritetą griežtesniam ir geresniam vidaus rinkos teisės aktų vykdymui.
2.  Teikti prioritetą griežtesniam ir geresniam vidaus rinkos teisės aktų vykdymo užtikrinimui.
3.  Pašalinti kliūtis tarpvalstybinei veiklai.
3.  Pašalinti likusias kliūtis tarpvalstybinei veiklai.
4.  Veiksmingiau taikyti ES viešųjų pirkimų taisykles.
4.  Veiksmingai taikyti ES viešųjų pirkimų taisykles.
5.  Skatinti visu pajėgumu veikiančią paslaugų vidaus rinką, išsaugodamos Europos socialinį modelį.
5.  Skatinti visu pajėgumu veikiančią paslaugų vidaus rinką ir visiems užtikrinti galimybę gauti universalias, prieinamas bei tvarias viešąsias paslaugas prieinamomis kainomis ir kokybiškus standartus išsaugodamos Europos socialinį modelį.
6.  Spartinti finansinių rinkų sujungimą nuosekliai ir darniai įgyvendindamos ir vykdydamos Finansinių paslaugų veiksmų planą.
6.  Spartinti paslaugų, įskaitant finansines paslaugas, rinkų sujungimą darniai įgyvendindamos su vidaus rinka susijusius teisės aktus ir vykdydamos Finansinių paslaugų veiksmų planą, kartu investuotojų, rinkų bei reguliavimo institucijų atžvilgiu gerindamos skaidrumą, atsakomybę ir kontrolę, susijusias su alternatyviomis ir nealternatyviomis investicijomis į finansų rinką.
6a.  Prisidėti prie suderinto požiūrio parengimo, kad būtų reglamentuojamas finansinės rizikos plitimas tarpvalstybiniu mastu.
6b.  Transporto ir energetikos sektorių infrastruktūroje sudaryti tinkamas sąlygas labiau taupyti išteklius, daugiausia dėmesio skiriant tarpvalstybiniu mastu veikiantiems sektoriams, atokiems regionams ir vadinamųjų senųjų bei naujųjų valstybių narių tinklų sujungimui.
6c.  Užimti pirmaujančią padėtį tarptautiniu lygmeniu krizių valdymo ir dabartinių pasaulinių priežiūros programų tobulinimo srityse.
10 pakeitimas
13 gairės 6 a dalis (nauja)
6a.  Transatlantinės rinkos sukūrimui.

o
o   o

39.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai bei Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1) Priimti tekstai, P6_TA(2007)0533.

Teisinė informacija - Privatumo politika