Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2006/2271(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A6-0462/2007

Pateikti tekstai :

A6-0462/2007

Debatai :

PV 20/02/2008 - 8
CRE 20/02/2008 - 8

Balsavimas :

PV 21/02/2008 - 4.1
CRE 21/02/2008 - 4.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P6_TA(2008)0060

Priimti tekstai
PDF 300kWORD 80k
Ketvirtadienis, 2008 m. vasario 21 d. - Strasbūras
Bendrijos teisės taikymo kontrolė (2005 m.)
P6_TA(2008)0060A6-0462/2007

2008 m. vasario 21 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos 23-osios metinės ataskaitos apie Bendrijos teisės taikymo kontrolę (2005 m.) (2006/2271(INI))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos 23-iąją metinę ataskaitą apie Bendrijos teisės taikymo kontrolę (COM(2006)0416),

–   atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbo dokumentus (SEC(2006)0999 ir SEC(2006)1005),

–   atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą "Rezultatų siekianti Europa – Bendrijos teisės taikymas" (COM(2007)0502),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį ir 112 straipsnio 2 dalį,

–   atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir į Peticijų komiteto nuomonę (A6-0462/2007),

A.   kadangi ES politikos veiksmingumas itin priklauso nuo jos įgyvendinimo nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis; kadangi, norint užtikrinti teigiamą Bendrijos teisės aktų poveikį kasdieniam piliečių gyvenimui, būtina griežtai kontroliuoti ir stebėti, kaip jų laikosi valstybės narės,

B.   kadangi, sprendžiant iš skundų dėl Bendrijos teisės pažeidimų skaičiaus, svarbų vaidmenį taikant Bendrijos teisės aktus atlieka Sąjungos piliečiai ir kadangi ES institucijų sugebėjimas tinkamai spręsti piliečių susirūpinimą keliančius klausimas svarbus skatinant pasitikėjimą Europos Sąjunga,

C.   kadangi Komisija, siekdama veiksmingai atlikti savo užduotis, gali keisti savo naudojamas priemones ir kurti naujoves, kurias naudojant būtų gerinamas Bendrijos teisės taikymas,

2005 m. metinė ataskaita ir Parlamento rezoliucijos vykdymas

1.   atkreipia dėmesį į tai, kad bendras Komisijos inicijuotų pažeidimo procedūrų skaičius pastaraisiais metais nuolat didėjo: 2003 m., kai ES sudarė penkiolika valstybių narių, nustatyti 2 709 pažeidimai; taip pat atkreipia dėmesį, kad 2004 m. pažeidimų gerokai sumažėjo, t. y nustatyta 563 pažeidimais mažiau; 2005 m. dvidešimt penkių valstybių narių sudaromoje ES pažeidimų vėl užregistruota daugiau, t. y. 2 653, tačiau jų skaičius taip ir neviršijo 2003 m. rodiklio;

2.   taigi pažymi, kad prisijungus dešimčiai naujų valstybių narių užregistruotų pažeidimų skaičius atrodo nepakitęs; ragina Komisiją pateikti Parlamentui išsamų paaiškinimą ir dar kartą patikinti, kad taip yra ne dėl to, kad užregistruojami ne visi skundai, ir (arba) ne dėl to, kad Komisijai nepakanka vidaus išteklių, reikalingų klausimams dėl pažeidimų spręsti ir (arba) ne dėl politinio sprendimo nuolaidžiauti toms valstybėms narėms;

3.   teigiamai vertina daugelio susijusių generalinių direktoratų pasiryžimą teikti informaciją apie išteklius, skirtus pažeidimams, susijusiems su atitinkamomis šių generalinių direktoratų veiklos sritimis, nagrinėti, taip pat apie pažeidimo procedūrų padėtį; atkreipia dėmesį į tai, kad kiekviename generaliniame direktorate galioja savarankiška klausimų dėl Bendrijos teisės taikymo ir išteklių paskirstymo sprendimo tvarka, taip pat į tai, kad nėra aiškios apžvalgos ir viešų bendrų įvertinimų, kaip veikia ši skirtinga tvarka;

4.   atsižvelgdamas į daugelio susijusių generalinių direktoratų prašymus, įsipareigoja remti Komisiją skirdamas daugiau biudžeto asignavimų ištekliams didinti;

5.   palankiai vertina tai, kad kai kurie generaliniai direktoratai, siekdami papildyti taikomas pažeidimo procedūras ir vykdyti veiksmingą kontrolę bei gerinti Bendrijos teisės taikymą, parengė specialias priemones; pažymi, kad į 2002 m. elektroninių ryšių reguliavimo sistemą įtrauktos su nacionalinių teisėkūros priemonių projektais susijusios pranešimo procedūros, kurias taikant per trumpą laiką įmanoma nustatyti valstybių narių nacionalinių reguliavimo institucijų ir Komisijos bendradarbiavimą; ragina Komisiją svarstyti galimybę sistemingai taikyti šias prevencijos priemones kituose sektoriuose;

6.   mano, kad turėtų būti skatinami valstybių narių pažangiosios patirties mainai, pvz., Komisijai organizuojant susitikimus, kuriuose svarstomi pažeidimų paketai, ir seminarus Bendrijos teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę klausimais, siekiant skatinti Bendrijos teisės taikymą; ragina Komisiją svarstyti Parlamento įtraukimo į šiuos procesus priemones;

7.   teigiamai vertina kai kurių Komisijos generalinių direktoratų, ypač Aplinkos generalinio direktorato, pastangas tobulinti atitikties patikrinimus, siekiant įvertinti, ar laikomasi tam tikrų direktyvų reikalavimų, tačiau nėra patenkintas Komisijos atsakymu į klausimą dėl atitikties tyrimų konfidencialumo; dar kartą ragina Komisiją savo Interneto svetainėje paskelbti įvairių generalinių direktoratų užsakytus nacionalinių įgyvendinimo priemonių atitikties Bendrijos teisės aktams įvertinimo tyrimus;

8.   džiaugiasi, kad pirmą kartą į metinę ataskaitą ir jos priedus įtrauktos specifinė ir išsami su peticijomis susijusių pažeidimų apžvalga;

9.   ragina į įvairias ES valstybes nares siųsti tiriamąsias misijas, kurios nagrinėtų peticijų pateikėjų iškeltus klausimus; mano, kad tai yra praktiškas ir piliečių interesus atitinkantis problemų tiesioginio sprendimo kartu su valstybėmis narėmis būdas; mano, kad šios misijos yra labai svarbios, kadangi Komisija neturi pakankamai įgaliojimų tikrinti, kaip praktiškai įgyvendinama EB teisė, pavyzdžiui, aplinkos apsaugos srityje;

10.   džiaugiasi Komisijos įsipareigojimu į būsimus pasiūlymus dėl teisės aktų paprastai įtraukti piliečiams arba gyventojams skirtas pasiūlymų santraukas ir prašo pateikti konkrečių šių santraukų pavyzdžių bei paaiškinimą, kad jos yra konkretaus pasiūlymo dėl teisės akto sudedamoji dalis, kaip nurodyta 2006 m. gegužės 16 d. Parlamento rezoliucijos dėl Komisijos 21-ojo ir 22-ojo metinių pranešimų apie Bendrijos teisės aktų taikymo kontrolę (2003 ir 2004 m.) 19 punkte(1);

11.   mano, kad Komisija turėtų aktyviau stebėti tuos nacionalinius įvykius, kurių metu gali būti atskleista Bendrijos teisės aktų pažeidimų; taigi ragina Komisiją, siekiant išvengti pažeidimų arba juos atitaisyti, labiau į šią veiklą įtraukti savo atstovybes;

12.   ragina valstybes nares Bendrijos teisės aktus į nacionalinę teisę perkelti ne tik formaliai ir kiek įmanoma vengti dalinio direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę, siekiant didesnio teisėkūros skaidrumo ir paprastumo;

13.   palankiai vertina tai, kad į pirmiau minėtą komunikatą "Rezultatų siekianti Europa – Bendrijos teisės taikymas" Komisija įtraukė kai kuriuos pagrindinius politikos klausimus, kurie buvo keliami pirmiau minėtoje 2006 m. gegužės 16 d. Parlamento rezoliucijoje; tačiau pažymi, kad kai kurie svarbūs klausimai vis dar iki galo neišspręsti, pvz., klausimai, susiję su ištekliais pažeidimų atvejams nagrinėti, su pažeidimo procedūros trukme ir labai ribotu EB sutarties 228 straipsnio taikymu bei su prioritetinių kriterijų taikymo įvertinimu; prašo Komisijos iki 2008 m. gegužės mėn. pateikti atsakymus į šiuos svarbius klausimus;

Komisijos 2007 m. komunikatas "Rezultatų siekianti Europa – Bendrijos teisės taikymas"

14.   teigiamai vertina tai, kad Komisija savo pirmiau minėtame komunikate pabrėžė Bendrijos teisės taikymo klausimo svarbą ir skyrė jam pakankamai dėmesio;

15.   atkreipia dėmesį, kad peticijų nagrinėjimas atskleidė įvairių Bendrijos teisės normų įgyvendinimo valstybėse narėse struktūrinių trūkumų; mano, kad, siekiant užtikrinti Bendrijos teisės aktų nuoseklumą ir darną, nustačius Bendrijos teisės pažeidimų, turi būti nuosekliai iškeliamos bylos Europos Bendrijų Teisingumo Teisme, bent jau tais nacionalinės svarbos atvejais, kai sukuriamas precedentas nacionalinėje precedentų teisėje ir ateities teismų praktikoje; mano, kad Komisijos veiksmų nuoseklumas šioje srityje labai sumažintų piliečių poreikį panašiais atvejais skųstis Komisijai ir teikti peticijas Europos Parlamentui;

16.   atkreipia dėmesį, kad pagrindinėmis veiksmingų pažeidimo procedūrų (EB sutarties 226 ir 228 straipsniai) kliūtimis ir toliau išlieka jų trukmė ir ribotas 228 straipsnio taikymas; primygtinai tvirtina, kad Komisijos siūlomas terminas, per kurį nepranešama apie Bendrijos teisės aktų perkėlimo į nacionalinę teisę priemones (ne daugiau kaip 12 mėnesių nuo oficialaus rašto išsiuntimo iki bylos išnagrinėjimo arba perdavimo Teisingumo Teismui), ir terminas, skirtas procedūroms, kurios taikomos siekiant užtikrinti, kad laikomasi ankstesnio Teismo sprendimo (nuo 12 iki 24 mėnesių), jokiu būdu neturėtų būti ilgesni nei nurodyta, taip pat šiuo tikslu ragina Komisiją, laikantis numatytų terminų, periodiškai stebėti, kaip vykdomos pažeidimo procedūros, ir apie tai informuoti suinteresuotus piliečius;

17.   ragina Komisiją griežčiau taikyti sutarties 228 straipsnį, kad būtų užtikrintas tinkamas Teisingumo Teismo sprendimų vykdymas;

18.   teigiamai vertina Komisijos ketinimą keisti dabartinius darbo metodus, siekiant nustatyti šiuo metu galiojančių procedūrų vykdymo ir valdymo prioritetus ir šias procedūras pagreitinti, taip pat įpareigoti ir oficialiai įtraukti valstybes nares; atkreipia dėmesį į tai, kad pagal pasiūlytą naująjį darbo metodą Komisijos gauti klausimai ir skundai būtų tiesiogiai perduodami susijusioms valstybėms narėms: "Kai dėl iškelto klausimo reikalingas valstybės narės faktinės arba teisinės pozicijos išaiškinimas, klausimas perduodamas susijusiai valstybei narei. [...] Valstybėms narėms suteikiamas trumpas terminas, per kurį susijusiems piliečiams ar verslo atstovams turėtų būti tiesiogiai pateikti reikiami paaiškinimai, informacija ir sprendimai, o taip pat informuota Komisija"(2);

19.   atkreipia dėmesį, kad Komisija dažnai yra vienintelė institucija, į kurią piliečiai gali kreiptis norėdami pasiskųsti dėl Bendrijos teisės netaikymo; todėl reiškia didelį susirūpinimą dėl to, kad vadovaujantis naujuoju darbo metodu klausimas bus grąžinamas svarstyti valstybei narei, t. y. šaliai, kuri visų pirma atsako už neteisingą Bendrijos teisės taikymą, todėl gali kilti pavojus, kad sumažės Komisijos, kuri pagal EB sutarties 211 straipsnį yra Sutarties sergėtoja, institucinė atsakomybė užtikrinant Bendrijos teisės taikymą;

20.   pažymi, kad Komisija tvirtina, jog naujasis darbo metodas nepakeičia pažeidimo procedūros ir kad ji įsipareigoja jį taikyti tik etape iki pažeidimo procedūros pradėjimo pagal tikslų kalendorinį planą ir laikantis griežtų terminų;

21.   prašo Komisijos užtikrinti, kad naujasis metodas nepaveiktų dabartinių procedūrinių garantijų, kurios suteikiamos skundo pateikėjui, ir primena Komisijai, kad, remiantis Europos ombudsmeno sprendimu, skundo neužregistravimas laikomas netinkamo administravimo atveju; pabrėžia, kad šiuo tikslu skundas turi būti registruojamas kaip bet kokia kita korespondencija, kurioje galimai atskleistas Bendrijos teisės pažeidimas arba kuri kitaip priskiriama skundų kategorijai;

22.   pabrėžia, jog svarbu, kad Komisija skundo pateikėją apie visą su jo skundu susijusią korespondenciją su valstybe nare informuotų visu procedūros vykdymo laikotarpiu, ypač, jei taikomas naujasis metodas, etape iki pažeidimo procedūros pradėjimo;

23.   mano, kad laikinas kai kurių dabartinio Komisijos Vidaus procedūrų vadovo dalių taikymo sustabdymas yra abejotinas, nes ne visos valstybės narės ir ne visi sektoriai yra įtraukti į bandomąjį projektą, o naujasis metodas nėra taikomas visapusiškai; mano, kad renkantis taikytinas procedūras tai gali lemti painiavą tiek viduje, tiek piliečių atžvilgiu, ypač nagrinėjant panašius skirtingose valstybėse narėse įvykdytus pažeidimus; reikalauja leisti susipažinti su Vidaus procedūrų vadovu;

24.   pritaria minčiai, kad svarbu skirti išteklių atitikties vertinimo atlikimui, tačiau pabrėžia, kad reikia skirti daugiau žmogiškųjų išteklių pažeidimų nagrinėjimui; yra ypač susirūpinęs dėl to, kad pažeidimų skaičiaus mažėjimą po plėtros galėjo lemti priemonių deramai stebėti ES teisės aktų įgyvendinimą trūkumas; ragina Komisija pateikti Parlamentui konkrečius duomenis apie tai, kiek etatų ir kiek lėšų 2008 m. biudžete skirta pažeidimų nagrinėjimui;

25.   palankiai vertina Komisijos pasiūlymą išmėginti naująjį darbo metodą vykdant bandomąjį projektą; tačiau yra susirūpinęs, kad valstybėse narėse, kurios dalyvauja bandomajame projekte, ir valstybėse narėse, kurios jame nedalyvauja, gali atsirasti prieštaravimų ir painiavos, nes pradėjus taikyti naująjį metodą vidaus procedūros sustabdymas taikomas visais atvejais;

26.   ragina Komisiją sutelkti bandomojo projekto veiklą tose valstybėse narėse, kuriose nepavyksta pagerinti Bendrijos teisės taikymo dėl nepakankamo nacionalinių valdžios institucijų bendradarbiavimo, ypač regioniniu ir vietos lygmenimis; prašo Komisijos vykdant bandomąjį projektą įvertinti, ar nustačius naująjį darbo metodą Komisijai bus reikalingi didesni ištekliai skundų nagrinėjimui ir tvarkymui ir kam jie bus reikalingi;

27.   kadangi piliečių ir įmonių peticijos ir skundai padeda nustatyti daugelį pažeidimų, taip pat siekiant išvengti painiavos, kai kreipiamasi į įvairias problemas sprendžiančias įstaigas, ragina Komisiją apsvarstyti galimybę parengti aiškias gaires arba, siekiant padėti piliečiams, įkurti vieno langelio internetinę sistemą;

28.   teigiamai vertina Komisijos sprendimą, pagal kurį numatoma, kad ji "pradės taikyti dažnesnio sprendimų priėmimo metodą, kuris sudarys sąlygas greitesnei pažangai"; atkreipia dėmesį, kad Komisija kasmet surengia keturis oficialius pažeidimų nagrinėjimo posėdžius, ir teigiamai vertina Komisijos sprendimą dažniau priimti sprendimus dėl pažeidimų; apgailestauja dėl to, kad Komisija nenumatė griežtesnių politinių ir organizacinių priemonių, kurias taikant būtų galima spręsti klausimus, susijusius su šiais naujais įsipareigojimais;

29.   apgailestauja dėl to, kad Komisija nesilaiko 2002 m. komunikate "Geresnė Bendrijos teisės taikymo kontrolė" paskelbto įsipareigojimo kasmet atlikti prioritetinių kriterijų taikymo vertinimą po to, kai aptariama Bendrijos teisės taikymo kontrolės ataskaita(3); teigiamai vertina naują Komisijos įsipareigojimą, pagal kurį "savo veiksmus, susijusius su šiais prioritetais, Komisija apibūdins ir paaiškins savo metinėse ataskaitose 2008 m."(4);

30.   atkreipia dėmesį, kad Parlamentas ir toliau gauna peticijų, kuriose peticijas pateikiantys asmenys kaltina valstybes nares, kad jos nuolat pažeidžia jų žmogaus teises ir pagrindines laisves, taip pat labai apgailestauja dėl to, kad iš naujojo prioritetinių kriterijų sąrašo išbraukti kriterijai, susiję su žmogaus teisių ar pagrindinių laisvių, kurios įtvirtintos pagrindiniuose Bendrijos teisės aktuose, pažeidimu; primena, kad ES sutartyje Parlamentui suteikiami įgaliojimai inicijuoti ES sutarties 7 straipsnio 1 dalyje numatytą procedūrą;

31.   ragina Komisiją kuo plačiau taikyti principą, pagal kurį visa korespondencija, kurioje gali būti aptariamas tikras Bendrijos teisės pažeidimo atvejis, turėtų būtų registruojama kaip skundas, nebent ši korespondencija būtų registruojama pagal išimtines sąlygas, nurodytas komunikato "Ryšiai su ieškovu Bendrijos teisės pažeidimų atvejais" priedo 3 punkte(5); atkreipia dėmesį į tai, kad Europos ombudsmenas neseniai nustatė netinkamo administravimo Komisijoje atvejį, kai, nepaisant minėtojo komunikato, skundas nebuvo užregistruotas; ragina Komisiją informuoti Parlamentą apie bet kokius pokyčius, susijusius su išimtiniais skundų neregistravimo kriterijais, ir konsultuotis su juo šiais klausimais;

32.   ragina visas Komisijos tarnybas informuoti ieškovus apie jų pateikto skundo nagrinėjimo eigą dar nepasibaigus kiekvienam iš anksto nustatytam terminui (oficialaus pranešimo išsiuntimo, pagrįstos nuomonės pareiškimo, bylos išsiuntimo Teismui) ir pateikti tokio jų priimto sprendimo pagrindimą, taip pat pranešti apie tai ieškovui vadovaujantis 2002 m. Komisijos komunikate nustatytais principais;

33.   džiaugiasi Komisijos ketinimu imtis veiksmų siekiant užtikrinti laisvą prieigą prie Komisijos elektroninių duomenų bazių ir ragina kuo greičiau pradėti vykdyti šį įsipareigojimą;

34.   džiaugiasi Komisijos įsipareigojimu pažeidimo procedūros metu pateikti jos kiekvieno etapo, pradedant oficialaus pranešimo išsiuntimu, santrauką; mano, kad siekiant skaidrumo ir geresnio Bendrijos teisės taikymo nacionaliniuose teismuose, Komisija, pasibaigus atitinkamam tyrimui, turėtų sudaryti galimybes susipažinti su kontaktų su valstybėmis narėmis turiniu ir terminais;

35.   džiaugiasi, kad Komisija paskelbs aiškinamąjį dokumentą dėl Teisingumo Teismo praktikos reikalavimuose, susijusiuose su žalos atlyginimu dėl Bendrijos teisėje numatytų teisių pažeidimų; taip pat siūlo Komisijai, remiantis nacionaline procesine teise, ištirti galimybes imtis amicus curiae vaidmens atitinkamose nacionaliniuose teismuose nagrinėjamose bylose dėl žalos, kaip jau daroma nagrinėjant nacionalines bylas, susijusias su EB konkurencijos teise(6);

Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų vaidmuo taikant ES teisę

36.   mano, kad Parlamento nuolatiniai komitetai turėtų daug aktyviau dalyvauti kontroliuodami Bendrijos teisės aktų, susijusių su jų atitinkamomis kompetencijos sritimis, taikymą ir šiuo tikslu nuolat gauti informaciją ir paramą iš Komisijos; siūlo, kad, kai tai įmanoma, Parlamento pranešėjas, atsakingas už konkretų dokumentą, arba paskirtas jį pakeitęs asmuo atliktų pagrindinį ir nuolatinį vaidmenį reguliariai tikrinant, kaip valstybės narės laikosi Bendrijos teisės aktų; pažymi, kad Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto rengiamų nuolatinių posėdžių Bendrijos teisės taikymo klausimais pavyzdžiu turėtų vadovautis visi Parlamento komitetai, o Komisija turėtų nuolat dalyvauti šiuose posėdžiuose;

37.   vis dėlto atkreipia dėmesį į tai, kad dėl Komisijos nenoro pateikti tikslią informaciją apie atvejus, kai buvo pradėtos pažeidimo procedūros, labai mažėja visuomenės domėjimasis šiais posėdžiais ir jų veiksmingumas; ragina Parlamento komitetus prireikus numatyti galimybę į asmenų, pakviestų dalyvauti posėdžiuose Bendrijos teisės taikymo klausimais, sąrašą įtraukti susijusių valstybių narių ar Tarybos atstovus;

38.   yra įsitikinęs, kad Parlamento komitetams (įskaitant Peticijų komitetą) turėtų būti teikiama pakankama administracinė parama, kad jie galėtų veiksmingai vykdyti savo užduotį; prašo parlamentinių reformų darbo grupę, Biudžeto komitetą ir kitus susijusius Parlamento organus pateikti konkrečius pasiūlymus, kuriuose, inter alia, būtų apsvarstytas minėtas pranešėjų nuolatinis vaidmuo ir būtų įvertintas kiekvieno komiteto sekretoriato specialiųjų grupių gebėjimas užtikrinti nuolatinę ir veiksmingą Bendrijos teisės taikymo kontrolę;

39.   ragina nacionalinius parlamentus ir Europos Parlamentą bei atitinkamus jų narius labiau bendradarbiauti siekiant, kad būtų skatinama ir stiprinama veiksminga Europos reikalų sprendimų priežiūra nacionaliniu lygmeniu; mano, kad nacionaliniai parlamentai gali atlikti naudingą vaidmenį vykdant Bendrijos teisės taikymo kontrolę ir padėti stiprinti demokratinį Europos Sąjungos teisėtumą bei priartinti ją prie piliečių;

40.   primena Tarybos įsipareigojimą skatinti valstybes nares rengti ir skelbti lenteles, kuriose būtų nurodytas direktyvų ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių santykis; primygtinai tvirtina, kad šios lenteles būtinos tam, kad Komisija galėtų veiksmingai stebėti įgyvendinimo priemones visose valstybėse narėse; būdamas viena iš teisėkūros institucijų siūlo imtis visų būtinų veiksmų siekiant užtikrinti, kad teisėkūros proceso metu su šiomis lentelėmis susijusios nuostatos nebūtų išbrauktos iš Komisijos pasiūlymų;

41.   atkreipia dėmesį į tai, kad nacionaliniai teismai atlieka esminį vaidmenį taikant Bendrijos teisę ir visapusiškai remia Komisijos pastangas nustatyti sritis, kuriose galėtų būti rengiami papildomi mokymai nacionalinių teismų teisėjams, teisininkams ir nacionalinių valdžios institucijų pareigūnams;

42.   ragina Komisiją griežčiau tikrinti, ar valstybių narių teismai laikosi Parlamento sprendimų dėl Parlamento narių imuniteto ir, Komisijai nustačius šių sprendimų pažeidimus, informuoti Parlamentą apie tolimesnius Komisijos veiksmus;

o
o   o

43.   paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Teisingumo Teismui, Europos ombudsmenui ir valstybių narių parlamentams.

(1) OL C 297 E, 2006. 12 7, p. 122.
(2) COM(2007)0502, 2.2 skirsnis.
(3) COM(2002)0725, 3.1 skirsnis.
(4) COM(2007)0502, 3 skirsnis.
(5) COM(2002)0141.
(6) Komisijos pažymos dėl bendradarbiavimo tarp Komisijos ir ES valstybių narių nacionalinių teismų, vadovaujantis EB sutarties 81 ir 82 straipsniais (OL C 101, 2004 4 27, p. 54) 17–20 dalys.

Teisinė informacija - Privatumo politika