Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0029(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0491/2007

Ingivna texter :

A6-0491/2007

Debatter :

PV 19/02/2008 - 5
CRE 19/02/2008 - 5

Omröstningar :

PV 21/02/2008 - 4.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0061

Antagna texter
PDF 192kWORD 33k
Torsdagen den 21 februari 2008 - Strasbourg
Ackreditering och marknadsövervakning i samband med saluföring av produkter ***I
P6_TA(2008)0061A6-0491/2007
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 21 februari 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om krav för ackreditering och marknadsövervakning i samband med saluföring av produkter (KOM(2007)0037 – C6-0068/2007 – 2007/0029(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0037),

–   med beaktande av artiklarna 251.2, 95 och 133 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0068/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandena från utskottet för internationell handel, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A6-0491/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 21 februari 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2008 om krav för ackreditering och marknadsövervakning i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93
P6_TC1-COD(2007)0029

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, förordning (EG) nr .../2008.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy