Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0030(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0490/2007

Ingivna texter :

A6-0490/2007

Debatter :

PV 19/02/2008 - 5
CRE 19/02/2008 - 5

Omröstningar :

PV 21/02/2008 - 4.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0062

Antagna texter
PDF 193kWORD 41k
Torsdagen den 21 februari 2008 - Strasbourg
Gemensam ram för saluföring av produkter ***I
P6_TA(2008)0062A6-0490/2007
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 21 februari 2008 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om en gemensam ram för saluföring av produkter (KOM(2007)0053 – C6-0067/2007 – 2007/0030(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0053),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0067/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandena från utskottet för internationell handel, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för industrifrågor, forskning och energi samt utskottet för rättsliga frågor (A6-0490/2007).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 21 februari 2008 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr .../2008/EG om en gemensam ram för saluföring av produkter och upphävande av beslut 93/465/EEG
P6_TC1-COD(2007)0030

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen den slutliga rättsakten, beslut nr .../2008/EG.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy